Obstarávanie

On-line prístup k ekonomickým a právnym informáciám


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 405,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 836,57
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79140000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
prístup 1 rok
Množstvo:
77.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

zabezpečenie užívateľských práv k on-line ekonomickým a právnym informáciám.; on-line prístup k ekonomickým a právnym informáciám na dobu 1 roka od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: On line produkty musia spĺňať , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: aktuálnosť, Hodnota / charakteristika: musí byť zabezpečená denne aktualizovaná databáza; napr. dáta tlačených periodík (napr. Zbierka ; Technické vlastnosti: * , Hodnota / charakteristika: zákonov SR), a ich aktualizovanie v deň uverejnenia príslušnej aktualizácie v tlačenom periodiku,; Technické vlastnosti: štruktúrovanosť, Hodnota / charakteristika: všetky informácie musia byť štruktúrované tak, aby užívateľ mohol kedykoľvek vyhľadať akúkoľvek ; Technické vlastnosti: * , Hodnota / charakteristika: informáciu na základe ním vybraných kritérií,; Technické vlastnosti: previazanosť, Hodnota / charakteristika: informácie musia byť navzájom prepojené aktívnymi linkami – užívateľ sa môže pohybovať po celej ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: databáze ekonomických a právnych informácií vo veľmi pohodlnom užívateľskom prostredí, bez zložitých; Technické vlastnosti: * , Hodnota / charakteristika: vyhľadávačov, bez prepínaní medzi stránkami a pod.,; Technické vlastnosti: spoľahlivosť, Hodnota / charakteristika: informácie musia byť garantované a obsahovo totožné s ich tlačovou podobou; ; Technické vlastnosti: on-line prístup , Hodnota / charakteristika: informácie musia byť prístupné prostredníctvom internetu kedykoľvek a kdekoľvek ; Technické vlastnosti: * , Hodnota / charakteristika: t.j. musí existovať možnosť pripojiť sa na portál formou zadania užívateľského mena a hesla,; Technické vlastnosti: rýchlosť, Hodnota / charakteristika: technická podpora na báze Verity alebo jeho ekvivalentu, čím sa zabezpečí rýchle vyhľadávanie ; Technické vlastnosti: * , Hodnota / charakteristika: on-line informácií na portáli,; Technické vlastnosti: užívateľský komfort , Hodnota / charakteristika: možnosť hľadania informácie na základe rýchleho a variabilne nastaveného vyhľadávača,; Technické vlastnosti: * , Hodnota / charakteristika: pričom kritériom vyhľadávania je prakticky akákoľvek časť informácie,; Technické vlastnosti: bezplatný predajný a popredajný servis , Hodnota / charakteristika: všetky nejasnosti týkajúce sa práce s programom vyrieši osobný operátor, ; Technické vlastnosti: * , Hodnota / charakteristika: prostredníctvom bezplatného telefonického alebo písomného poradenstva,; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: akúkoľvek nejasnosť z oblasti ekonomických a právnych informácií vysvetlí odborný poradca ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: prostredníctvom bezplatného telefonického alebo písomného poradenstva; ; Technické vlastnosti: monitoring e-mailom , Hodnota / charakteristika: možnosť využívať upozornenia na doplnené dokumenty v systéme formou e-mailových správ, a to aj s ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: možnosťou výberu podľa zvolenej oblasti práva,; Technické vlastnosti: notifikácie, Hodnota / charakteristika: e-mailová informácia o vydaní nových dokumentov v danom produkte s aktívnymi odkazmi na portál, t.j.; Technické vlastnosti: * , Hodnota / charakteristika: bez nutnosti prácneho vyhľadávania nových informácií, ; Technické vlastnosti: funkcia „záložka“ a funkcia „požiadavka“ , Hodnota / charakteristika: možnosť zriaďovania osobného profilu užívateľa podľa vlastného výberu opakovane používaných ; Technické vlastnosti: * , Hodnota / charakteristika: dokumentov alebo kritérií vyhľadávania dokumentov, uložení odkazu na zvolený dokument alebo vyplnený; Technické vlastnosti: * , Hodnota / charakteristika: vyhľadávací formulár,; Technické vlastnosti: Technická podpora na báze Verity alebo jej ekvivalentu v kombinácii s detailným štruktúrovaním dát, Hodnota / charakteristika: umožní maximálne rýchle vyhľadávanie požadovaných on-line informácií na portáli a zároveň ; Technické vlastnosti: * , Hodnota / charakteristika: zabezpečuje promptné prepojenie dát najvyššej úrovne na najnižšiu možnú úroveň a spoľahlivo naviguje; Technické vlastnosti: * , Hodnota / charakteristika: spleťou vzájomne prepojených dát. Produkty sa zobrazia vo formáte HTML alebo jeho ekvivalentu ; Technické vlastnosti: * , Hodnota / charakteristika: na báze XML technológií tak, aby všetky informácie boli plne editovateľné na rozdiel od formátu PDF.; Technické vlastnosti: * , Hodnota / charakteristika: Na používanie produktov nesmie byť potrebný žiadny ďalší špeciálny program, ide o on-line prácu s ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: s informáciami na internete.; Technické vlastnosti: 1. On-line Právny systém obsahuje , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.1. Zbierku zákonov a konsolidovaných znení alebo jeho ekvivalent, Hodnota / charakteristika: všetky platné a používané neplatné právne predpisy uverejnené v Z.z. a Zb. minimálne od roku 1945; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: a k nim prislúchajúce redakčne spracované konsolidované znenia vo všetkých časových verziách.Svojimi; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: nástrojmi a možnosťami uľahčuje rýchlu orientáciu v predpisoch, poskytuje ich vzájomnú previazanosť ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: a ponúka pridanú hodnotu k právnym predpisom. ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: Nové čiastky publikované v Zbierke zákonov SR sú uverejnené v deň vydania čiastky; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: Zbierky zákonov SR a aktuálne konsolidované znenie do dvoch pracovných dní ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: od uverejnenia novely v čiastke Zbierky zákonov SR.; Technické vlastnosti: 1.2. Komentáre k zákonom alebo jeho ekvivalent , Hodnota / charakteristika: minimálne 100 priebežne aktualizovaných komentárov k jednotlivým ustanoveniam vybraných; Technické vlastnosti: * , Hodnota / charakteristika: právnych predpisov z rôznych oblastí práva. ; Technické vlastnosti: 1.3 Rozhodnutia súdov (Judikáty) alebo jeho ekvivalent, Hodnota / charakteristika: Databáza rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, Českej republiky, Európskych súdov v počte minimálne; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: 225000, s možnosťou vyhľadávania minimálne podľa kľúčových slov, čísiel rozhodnutí,; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: času vydania rozhodnutia, druhu súdu, spisovej značky.; Technické vlastnosti: 1.4 Odborné články alebo jeho ekvivalent, Hodnota / charakteristika: aktualizované odborné články od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti. ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: Na legislatívu sú odborné články prepojené formou aktívnych odkazov. Samostatnú časť odborných ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: článkov tvoria karentované články, a to minimálne z časopisov Justičná revue, Bulletin slovenskej ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum.; Technické vlastnosti: 1.5 Príklady z praxe alebo jeho ekvivalent, Hodnota / charakteristika: odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z praxe určené širokej verejnosti. Užívateľ nájde ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: v príkladoch z praxe praktické informácie pre riešenie svojich každodenných problémov z rôznych ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: oblastí daní, miezd, odvodov, podnikania, pracovnoprávnych vzťahov a pod. ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: Príklady z praxe sú prepojené na legislatívu formou aktívnych odkazov.; Technické vlastnosti: 1.6 Produkt obsahujúci vzory zo všetkých oblastí práva žaloby alebo jeho ekvivalent, Hodnota / charakteristika: Produkt obsahujúci vzory zo všetkých oblastí práva predstavujúcimi určitý návod na koncipovanie ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: konkrétnej zmluvy, podania alebo žaloby. Pri konkrétnom vzore je stručný komentár prepojený ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: aktívnymi odkazmi na Zbierku zákonov SR. Samotný vzor si môže používateľ otvoriť v ľubovoľnom ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: textovom editore, pozmeniť, uložiť a vytlačiť.; Technické vlastnosti: 1.7 Dôvodové správy alebo jeho ekvivalent, Hodnota / charakteristika: Produkt obsahujúci databázu dôvodových správy, ktoré vysvetľujú hlavné dôvody návrhov zmien a tvorby; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: zákonov. Produkt obsahuje dôvodové správy zákonov, ktoré vyšli v Zbierke zákonov SR minimálne od ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: r. 2003 po súčasnosť a je zabezpečené priebežne dopĺňanie dôvodovými správami z 1. a 2. volebného ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: obdobia. Počet dôvodových správ v produkte je minimálne 1800.; Technické vlastnosti: 1.8 Tlačivá a formuláre alebo jeho ekvivalent, Hodnota / charakteristika: Editovateľné tlačivá a formuláre z oblasti účtovnej, daňovej a mzdovej, s komentárom a návodom.; Technické vlastnosti: 1.9 Firemné predpisy alebo jeho ekvivalent, Hodnota / charakteristika: Návody a postupy pri tvorbe vnútorných predpisov podnikateľských subjektov.; Technické vlastnosti: 1.10 Finančný spravodajca alebo jeho ekvivalent, Hodnota / charakteristika: Kompletný súbor usmernení, pokynov, oznámení a vzorov tlačív MF SR vrátane archívu; Technické vlastnosti: 1.11 Účtovné súvzťažnosti alebo jeho ekvivalent, Hodnota / charakteristika: Prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch podľa účtových tried a účtových skupín.; Technické vlastnosti: 1.12. Predpisy EÚ alebo jeho ekvivalent, Hodnota / charakteristika: Kompletná databáza smerníc a nariadení tak, ako sú publikované na portáli Eur-lex.; Technické vlastnosti: 2. Obchodný vestník on-line alebo ekvivalent, Hodnota / charakteristika: On-line súbor informácií o obchodných spoločnostiach, vrátane archívu od roku 1993 s fulltextovým; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: vyhľadávaním a možnosťou monitorovania zmien u monitorovaných obchodných spoločností ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: a e-mailovými notifikáciami.; Technické vlastnosti: 3. Justičná revue on-line archív od roku 2001 do 2015 alebo jeho ekvivalent , Hodnota / charakteristika: On-line archív všetkých ročníkov odborného právnického časopisu minimálne od roku 2001 do roku 2016; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: s možnosťou vyhľadávania prostredníctvom kľúčového slova a s možnosťou stiahnutia si ktoréhokoľvek; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: čísla v PDF formáte s prepojením na jednotlivé ustanovenia Zbierky zákonov SR.; Technické vlastnosti: 4. Justičná revue on-line aktuálne vydanie alebo jeho ekvivalent , Hodnota / charakteristika: On-line prístup k číslam odborného právnického časopisu v roku 2016 a s možnosťou stiahnutia si; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: ktoréhokoľvek čísla v PDF formáte s prepojením na jednotlivé ustanovenia Zbierky zákonov SR.; Technické vlastnosti: 5. Mzdové centrum on-line alebo jeho ekvivalent, Hodnota / charakteristika: Databáza predpisov, príkladov z praxe, odborných článkov, tlačív, formulárov, návodov a postupov; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: priamo súvisiacich so mzdovou agendou s možnosťou telefonického a písomného odborného poradenstva; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: a videoškolení na najdôležitejšie legislatívne zmeny.; Technické vlastnosti: 6. Eurokódex komentár k Občianskemu zákonníku alebo jeho ekvivalent, Hodnota / charakteristika: On-line verzia komentára k Občianskemu zákonníku, ktorá ponúka minimálne 3 500 normostrán; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: so zapracovanými zmenami v roku 2016, s fulltextovým vyhľadávaním, ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: zobrazenie bez alebo s komentovaným právnym predpisom, ľahkú orientáciu podľa okomentovaných ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: paragrafov, možnosť tlače, časové verzie a prelinkovanie na súvisiace právne predpisy.; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: Komentár k Občianskemu zákonníku je postupne aktualizovaný tak, aby zodpovedal zneniu; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: Občianskeho zákonníka po každej jeho novelizácii.; Technické vlastnosti: 7. Eurokódex komentár k Ústave SR alebo jeho ekvivalent, Hodnota / charakteristika: On-line verzia komentára k Ústave Slovenskej republiky, ktorá ponúka minimálne 1 400 normostrán ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: textu s fulltextovým vyhľadávaním s označením hľadaného výrazu v texte, možnosť voľby zobrazenia bez; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: alebo s komentovaným textom ústavného zákona, ľahká orientácia podľa okomentovaných častí Ústavy SR,; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: možnosť tlače a prelinkovanie na súvisiace právne predpisy.; Technické vlastnosti: 8. Eurokódex komentár k Zákonníku práce alebo jeho ekvivalent, Hodnota / charakteristika: On-line verzia komentára k Zákonníku práce, ktorá ponúka minimálne 1 500 normostrán textu komentára; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: v elektronickej podobe s fulltextovým vyhľadávaním, zobrazenie bez alebo s komentovaným právnym; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: predpisom, ľahkú orientáciu podľa okomentovaných paragrafov, možnosť tlače, časové verzie; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: a prelinkovanie na súvisiace právne predpisy. Komentár k Zákonníku práce je postupne aktualizovaný ; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: tak, aby zodpovedal zneniu zákona po každej jeho novelizácii.; Technické vlastnosti: 9. Eurokódex komentár k Trestnému zákonu alebo jeho ekvivalent, Hodnota / charakteristika: On-line verzia komentára k Trestnému zákonu, ktorá ponúka minimálne 880 normostrán textu minimálne; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: so zapracovanými zmenami v roku 2013 komentára v elektronickej podobe s fulltextovým vyhľadávaním,; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: zobrazenie bez alebo s komentovaným právnym predpisom, ľahkú orientáciu podľa okomentovaných; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: paragrafov, možnosť tlače, časové verzie a prelinkovanie na súvisiace právne predpisy.; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: Komentár k Trestnému zákonu je postupne aktualizovaný tak, aby zodpovedal; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: zneniu zákona po každej jeho novelizácii.; Technické vlastnosti: 10. Eurokódex komentár k Trestnému poriadku alebo jeho ekvivalent, Hodnota / charakteristika: On-line verzia komentára k Trestnému poriadku, ktorá ponúka minimálne 1 400 normostrán textu; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: so zapracovanými zmenami v roku 2014 v elektronickej podobe s fulltextovým vyhľadávaním,; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: zobrazenie bez alebo s komentovaným právnym predpisom, ľahkú orientáciu podľa okomentovaných; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: paragrafov, možnosť tlače, časové verzie a prelinkovanie na súvisiace právne predpisy.; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: Komentár k Trestnému poriadku je postupne aktualizovaný tak, aby zodpovedal zneniu; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: po každej jeho novelizácii.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Právny systém on-line, Jednotka: prístup 1 rok , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: 2. Obchodný vestník on-line, Jednotka: prístup 1 rok , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: 3. Justičná revue on-line archív od roku 2001 do 2016, Jednotka: prístup 1 rok , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. Justičná revue on-line aktuálne vydanie, Jednotka: prístup 1 rok , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 5. Mzdové centrum on-line, Jednotka: prístup 1 rok , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 6. Eurokódex komentár k Občianskemu zákonníku on-line, Jednotka: prístup 1 rok , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 7. Eurokódex komentár k Ústave SR on-line, Jednotka: prístup 1 rok , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 8. Eurokódex komentár k Zákonníku práce on-line, Jednotka: prístup 1 rok , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 9. Eurokódex komentár k Trestnému zákonu on-line, Jednotka: prístup 1 rok , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 10. Eurokódex komentár k Trestnému poriadku on-line, Jednotka: prístup 1 rok , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
S-EPI, s. r. o. 1 7 003,89 20% EUR 16. Január 2017 129440

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×