Vyhlásené obstarávanie

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vinodol


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Vinodol
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
184 473,33
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42418900-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
12. Február 2018
Lehota na predkladanie ponúk:
27. Február 2018
Dátum otvárania ponúk:
27. Február 2018
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Obecný úrad, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je verejné a pri otváraní ponúk postupuje komisia podľa § 52 ods. 5 a 6 zákona o verejnom obstarávaní primerane. Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 6

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Triedený zber komunálnych odpadov v obci Vinodol, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky. 1. Časť predmetu zákazky s názvom: Traktor s čelným nakladačom a lyžicou na drvenie stavebného odpadu V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky, 48 hodinová servisná pohotovosť vrátane prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte s pridelením EČV a dodania písomnej dokumentácie, patriacej k predmetu zákazky (preberací - odovzdávajúci protokol, osvedčenie o evidencii vozidiel, záznam zaškolenia obsluhy). 2. Časť predmetu zákazky s názvom: Traktorový náves ktorý bude 100% kompatibilný s traktorom, dodávaným v časti 1 predmetu zákazky s názvom Traktor s čelným nakladačom a lyžicou na drvenie stavebného odpadu V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa, 48 hodinová servisná pohotovosť a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky. 3. Časť predmetu zákazky s názvom: Mostová váha ktorá bude 100% kompatibilný s traktorom, dodávaným v časti 1 predmetu zákazky s názvom Traktor s čelným nakladačom a lyžicou na drvenie stavebného odpadu V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa, 48 hodinová servisná pohotovosť a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky. 4. Časť predmetu zákazky s názvom: Vaňové kontajnery V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky.

Doplňujúce informácie

A) Úspešný uchádzač je povinný na základe oznámenia o prijatí ponuky a výzvy na riadnu súčinnosť na uzavretie zmluvy, súčasne s návrhom zmluvy: V 1. časti predmetu zákazky: 1. preukázať kompatibilitu traktora s nakladačom (napr. súhlasné stanovisko od výrobcu alebo zástupcu výrobcu traktora alebo iný relevantný doklad preukazujúci kompatibilitu traktora s nakladačom) 2. predložiť typové schválenie čelného nakladača a lyžice na drvenie stavebného odpadu vydané MDV SR prípadné iný relevantný doklad deklarujúci schválenie uvedeného tovaru pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a spĺňajúc ustanovenia zákona c. 725/2004 Z. z. O podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; B) Verejný obstarávateľ požaduje na zabezpečenie plnenia zmluvy garanciu na splnenie zmluvných záväzkov vo výške: 1. Časť predmetu zákazky - vo výške 5000,00 - EUR bez DPH; 2. Časť predmetu zákazky - vo výške 5000,00 - EUR bez DPH; 3. Časť predmetu zákazky - vo výške 3000,00 -- EUR bez DPH, ktorá musí byť pripísaná na účet verejného obstarávateľa ku dňu podpisu zmluvy.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×