Vyhlásené obstarávanie

Ekodvor - Kontajnery


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Malé Dvorníky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
36 665,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34928480-6
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
2. Marec 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
20. Marec 2015
Dátum otvárania ponúk:
20. Marec 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
TEAM AGRO, s.r.o. Komárňanská cesta 21 940 01 Nové Zámky
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Kontajner na papier - 1 kus Kontajner na lepené drevo - 1 kus Kontajner na textílie - 1 kus Kontajner na tabuľové sklo - 1 kus Kontajner na farebné kovy - 2 kusy Kontajner na plasty - 1 kus Kontajner na sklo - fľaše - 1 kus Kontajner na žiarivky - 1 kus Kontajner na akumulátory - 1 kus Kontajner na elektroniku- 1 kus Kontajner na odpad v suchu (BRO) - 1 kus Kontajner na odpad v suchu (DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD) S RAMPOU - 1 kus Prenosný hasiaci prístroj práškový - 1 kus Osadenie všetkých kontajnerov tvoriacich predmet zákazky - 1 kus

Doplňujúce informácie

Záujemca si vyžiada súťažné podklady na základe písomnej žiadosti doručenej osobne alebo poštou na adrese uvedenej v bode A.II. v termíne uvedenom v bode IV.2.2.Na žiadosti zaslané e-mailom obstarávateľ nebude odpovedať.Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom vyhotovení, jednej písomnej kópii a jednej naskenovanej elektronickej kópii na CD/DVD nosiči vo formáte PDF. za účelom jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie podľa §9 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní. Ponuka sa predkladá v jednej obálke v dvoch vyhotoveniach - Originál a Kópia. V prípade potreby vysvetliť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať spôsobom tohto bodu o ich vysvetlenie písomne u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedenej v bode A.II. Aby verejný obstarávateľ mohol zabezpečiť vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní, poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Zhotoviteľ berie na vedomie: Predávajúci je povinný do 15 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy zložiť na účet Kupujúceho finančnú zábezpeku (zádržné) vo výške 10.000,- EUR ako inštitút zádržného na dodanie tovaru predmetu zmluvy, jeho kvalitu, včasnosť a dodržanie ostatných zmluvných podmienok včítane ceny. Uvedené zádržné bude Kupujúci môcť použiť na hradenie nedorobkov, vád, penále podľa tejto zmluvy. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zádržné vráti Predávajúcemu do 30 dní po odovzdaní a prevzatí tovarov podľa zmluvy.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×