Vyhlásené obstarávanie

Ochranné pracovné prostriedky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 464 300,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33140000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Užšia súťaž
Dátum vyhlásenia:
26. Február 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
23. Marec 2021
Dátum otvárania ponúk:
23. Marec 2021
Ponuka musí platiť do:
30. Jún 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 24

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na kúpu a dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú osobné ochranné pracovné pomôcky slúžiace k ochrane zamestnancov predovšetkým v súvislosti so zvýšenou spotrebou v dôsledku ochorenia COVID-19. Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému IS EVO

Doplňujúce informácie

Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430411 Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo videnávodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-oisevo/videonavody-5f9.html . Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS (dynamického nákupného systému) § 58 - § 61 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Výzvu bude zasielať všetkým zaradeným záujemcom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk. DNS bude trvať od jeho zriadenia do vyčerpania predpokladanej hodnoty alebo do uplynutia 24 mesiacov podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO umiestnenom na webovej stránke http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430411, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zriadení DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažúcej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Záujemca pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní ale verejný obstarávateľ ho následne vyzve na preukázanie splnenia podmienok účasti požadovanými dokladmi. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu ktorá môže mariť hospodársku súťaž. Dôvodným podozrením sa rozumie najmä zistenie, ak pri porovnaní doručených ponúk sa opakujú v rovnakých slovách a výrazoch gramatické chyby alebo sa zistí spoločný koeficient prepočítania jednotkových cien. Uchádzač/záujemca počas trvania procesu verejného obstarávania predchádza konfliktu záujmov v zmysle § 23 zákona. Pravidlá pre doručovanie: Za okamih doručenia sa v systéme IS EVO považuje okamih odoslania v systéme IS EVO, a to v súlade s funkcionalitou systému. Ponuky v rámci konkrétnych zákaziek budú vyhotovené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložené do systému IS EVO. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×