Vyhlásené obstarávanie

Dodanie 2 ks hlasového vizuálneho elektr. systému


Toto vyhlásené obstarávanie už má uverejnený výsledok. Nájdete ho nižšie v časti výsledky.

Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Medzilaborce
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
81 438,44
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48813200-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
12. Január 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
26. Január 2021
Dátum otvárania ponúk:
26. Január 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zasadacej miestnosti na adrese verejného obstarávateľa podľa bodu I.1) tejto výzvy. V súlade s §112 ods. 6 zákona vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie požiadavky na osoby, oprávnené sa zúčastniť na otváraní ponúk, sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Výsledky

Dodanie 2 ks hlasového vizuálneho elektr. systému

Opis obstarávania

Predmetom je dodanie 2 ks hlasového vizuálneho elektronického informačného systému vrátane montáže a inštalácie.

Doplňujúce informácie

1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 zákona a to prostredníctvom Informačného Sytému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO VER. 18.0 na adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. V súvislosti s registráciou hospodárskych subjektov do IS EVO VER. 18 odporúčame záujemcom článok : https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=421 2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k dokumentom, potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na internetovej adrese podľa bodu I.3) tejto výzvy a z uvedeného dôvodu tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona (ďalej aj JED) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Viac informácií nájde záujemca v časti A.2 súťažných podkladoch. 4. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý ma povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač je povinný riadiť sa ustanoveniami zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov. 5. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 6. Podpis Kúpnej zmluvy podlieha schváleniu dokumentácie z procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, resp. jej účinnosť bude podmienená ukončením ex post kontroly dokumentácie z procesu VO bez takých zistení, ktoré by mohli mať vplyv na proces obstarávania. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo : - neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na predmet zákazky (resp. pridelených na základe zmluvy o NFP) - neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý predložil ponuku presahujúcu limit predpokladanej hodnoty zákazky - zrušiť súťaž v súlade s § 57 zákona 8. V rámci záväzkového vzťahu, vyplývajúceho z poskytnutia NFP sa vyžaduje od dodávateľa povinnosť strpieť výkon kontroly/ auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/ auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×