Výberové konanie

VK/2018/2462 - odborný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/2462 - odborný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
12. Apríl 2018
Termín na podanie žiadosti:
19. Apríl 2018

Služobný úrad:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto
Sídlo služobného úradu:
Hlinkova 3027/1/c Košice - mestská časť Sever 04001
Organizačný útvar:
Oddelenie úradnej kontroly potravín a hygieny potravín živočíšneho pôvodu v obchodnej sieti
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor úradnej kontroly potravín a hygieny potravín
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.10 - Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka
Funkcia:
odborný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý čerpá služobné voľno
Miesto výkonu:
Hlinkova 3027/1/C Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Najnáročnejšia činnosť:

Samostatné a ucelené odborné špecializované činnosti v príslušnom odbore štátnej služby.

Detaily:

Kontrolná a inšpekčná činnosť a vydávanie rozhodnutí vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávanie štátnych záležitostí. Kontrolná činnosť pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh, dovoze, prevoze a vývoze podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, vrátane ante mortem a post mortem na bitúnkoch. Prešetrovanie sťažností a podaní. Plnenie úloh podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách a zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a ostatných právnych predpisov.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Študijný odbor:
všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
Osobitný kv. predpoklad:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, titul MVDr.
Cudzí jazyk:
Nie
Zdravotná spôsobilosť:
Áno

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

ovládanie práce s PC, vodičský preukaz skupiny "B", svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, adaptácia a flexibilita


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
RVPS Košice-mesto, Hlinkova 1/C 040 01 Košice
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
9.5.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
RVPS Košice-mesto, Hlinkova 1/C 040 01 Košice
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Helena Macková
Telefónne číslo:
+421557961813


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×