Výberové konanie

VK/2018/2413 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/2413 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
11. Apríl 2018
Termín na podanie žiadosti:
18. Apríl 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie ekonomicko-environmentálnej a ľudskoprávnej dimenzie
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor pre predsedníctvo SR v OBSE
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koncepčná a metodická činnosť na úrovni ministerstva.

Detaily:

Tvorba právnych dokumentov v oblasti prípravy predsedníctva SR v OBSE, koordinácia činností jednotlivých útvarov ministerstva v oblasti logistického zabezpečenia predsedníctva SR v OBSE.
Koordinácia príprav procesov verejného obstarávania tak, aby boli dodržané platné právne predpisy, interné predpisy, a aby bola zachovaná efektívnosť a transparentnosť obstarávacieho procesu.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- znalosť práce s PC – Windows, MS Office, internet,
- znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Ústavy Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov), zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
- vítaná prax a skúsenosti v oblasti príprav verejného obstarávania,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- svedomitosť a spoľahlivosť,
- adaptabilita a flexibilita,
- schopnosť pracovať pod tlakom.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
30.4.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×