Výberové konanie

VK/2019/7323 - odborný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/7323 - odborný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
6. November 2019
Termín na podanie žiadosti:
12. November 2019

Služobný úrad:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto
Sídlo služobného úradu:
Hlinkova 3027/1 Košice - mestská časť Sever 04014
Organizačný útvar:
Oddelenie hygieny potravín a úradnej kontroly potravín živočíšneho pôvodu vo výrobnej oblasti
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor hygieny potravín a úradnej kontroly potravín
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.10 - Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka
Funkcia:
odborný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Napájadlá 1 Košice - mestská časť Nad jazerom 04012

Najnáročnejšia činnosť:

Vykonáva veterinárnu úradnú kontrolu na všetkých stupňoch spracúvania a distribúcie produktov živočíšneho pôvodu a kontrolu v oblasti hygieny potravín a úradnej kontroly potravín komodít živočíšneho pôvodu na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a ich distribúcie. Kontrolná činnosť pri uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh, dovoze, prevoze a vývoze podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, vrátane ante mortem a post mortem na bitúnkoch. Vykonáva odbornú činnosť pri vykonávaní štátnej správy na úseku úradnej kontroly nad výrobou potravín, manipuláciou s nimi a ich umiestňovaním na trh z hľadiska ich bezpečnosti a kvality vrátane vydávania rozhodnutí. Vykonáva kvalifikovaný odber a doručovanie vzoriek potravín na analýzy do laboratórií VPÚ.

Detaily:

Samostatne opakujúca sa činnosť pri príprave podkladov na rozhodovanie alebo pri príprave správneho konania zvládnuteľná v rámci existujúcich štandardov. Samostatne zabezpečovanie menej zložitých agend vo vymedzenom úseku s určitým rozsahom väzieb v rámci súboru vykonávaných činností. Opakujúca sa činnosť pri príprave podkladov so zodpovednosťou za výsledky ovplyvňujúce činnosť kolektívu. Vybavovanie čiastkovej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu vyžadujúce koordinovanie činnosti.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Študijný odbor:
veterinárny, hygiena potravín
Osobitný kv. predpoklad:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, MVDr.
Cudzí jazyk:
Nie
Zdravotná spôsobilosť:
Áno

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Nie
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

analytické, koncepčné a strategické myslenie, riadiace schopnosti, schopnosť pracovať pod tlakom, rozhodovacia schopnosť, komunikačné zručnosti.
ovládanie práce s PC, vodičský preukaz skupiny B,


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
RVPS Košice-mesto Hlinkova 1/C 040 01 Košice
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
november 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
RVPS Košice-mesto Hlinkova 1/C 040 01 Košice
Spôsob vykonania výberového konania:
ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Helena Macková
Telefónne číslo:
+421557961813


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×