Výberové konanie

VK/2017/1889 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/1889 - štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
10. Október 2017
Termín na podanie žiadosti:
17. Október 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie zahraničnej účtovnej evidencie
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor ekonomických informácií a majetku
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky v oblasti hospodárenia a účtovnej evidencie diplomatických misií SR v zahraničí na úrovni ministerstva. Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov v uvedenej oblasti.

Detaily:

- Tvorba koncepcie v oblasti hospodárenia a účtovnej evidencie diplomatických misií SR v zahraničí na úrovni ministerstva.
- Vyhodnocovanie výsledkov a príprava návrhov a opatrení v oblasti hospodárenia diplomatických misií SR v zahraničí.
- Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni ministerstva vo vymedzenej oblasti, posudzovanie, pripomienkovanie a navrhovanie novelizácie právnych predpisov; pripravovanie, vypracovávanie a novelizovanie interných predpisov v zmysle platných zákonov, opatrení a usmernení.
- Tvorba metodických usmernení a vykonávanie metodickej praxe v oblasti hospodárenia diplomatických misií SR v zahraničí; podávanie výkladov k metodickým usmerneniam a sledovanie účinnosti metodických usmernení.
- Analýza existujúceho stavu vo vymedzenej oblasti na účely posúdenia. Samostatné vypracovávanie odborných stanovísk, navrhovanie opatrení, analyzovanie účinnosti a výsledkov prijatých opatrení.
- Zabezpečovanie zúčtovania a vyrovnania pohľadávok a záväzkov SR, vrátane pohľadávok a záväzkov voči Európskym spoločenstvám a medzinárodným organizáciám.
- Komplexné zabezpečovanie inventarizácie za diplomatické misie SR v zahraničí.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
jeden cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- Znalosť účtovníctva a rozpočtovníctva, znalosť súvisiacich právnych predpisov – napr. zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- riadiace schopnosti,
- adaptabilita a flexibilita,
- schopnosť pracovať pod tlakom,
- rozhodovacia schopnosť,
- komunikačné zručnosti,
- práca s PC – Word, Excel, SAP, EPE.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
30.10.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×