Výberové konanie

VK/2017/1890 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/1890 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
10. Október 2017
Termín na podanie žiadosti:
17. Október 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor verejného obstarávania
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia ekonomiky a všeobecnej správy
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorí stratégiu a štátnu politiku v oblasti hospodárenia a nakladanie s majetkom štátu na úrovni ministerstva, tvorí koncepciu a vykonáva koordinačnú a koncepčnú
činnosť v oblasti verejného obstarávania na úrovni ministerstva s celoštátnou pôsobnosťou.

Detaily:

- Tvorí a realizuje štátnu politiku v oblasti mnohostranných a dvojstranných vzťahov na ministerstve.
- Tvorí koncepcie strategických plánov a legislatívnych opatrení v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom štátu vo vlastníctve SR v zahraničí.
- Koordinuje činnosti spojené s hospodárením a nakladaním majetku štátu v zmysle platnej legislatívy.
- Organizuje a koordinuje medzinárodné súťaže uverejnené vo Vestníku Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev.
- Riadi a koordinuje diplomatické misie (zastupiteľské úrady SR, generálne konzuláty SR, stále misie SR a slovenské inštitúty SR v zahraničí) v procese efektívneho a hospodárneho vynakladania štátnych prostriedkov a uzatvárania zmluvných vzťahov v oblasti správy a prevádzky majetku vo vlastníctve SR v zahraničí.
- Vypracováva interné predpisy zabezpečujúce efektívne a operatívne hospodárenie a nakladanie s majetkom SR v zahraničí.
- Riadi, koordinuje a zodpovedá za činnosť odboru verejného obstarávania.
- Rozhoduje o súlade uskutočneného procesu a formy obstarávania s internými predpismi ministerstva.
- Zastupuje ministerstvo v konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie.
- Zastupuje ministerstvo v súdnych konaniach, ktoré sa týkajú verejného obstarávania.
- V prípade potreby žiada Úrad pre verejné obstarávanie o metodické usmernenie.
- Vyjadruje sa k prípadnému centrálnemu obstarávaniu realizovanému centrálnou obstarávacou organizáciou. Vyjadruje sa k otázkam verejného obstarávania.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- znalosť právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania, najmä zákona
č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- znalosť práce s PC - Windows, Excel, PowerPoint, MS Office, Internet,
- ovládanie práce s Elektronickým kontraktačným systémom, systémom EVO,
- znalosti v oblasti Európskej únie a fungovania jej štruktúr,
- vítaná prax a skúsenosti v oblasti kontroly verejného obstarávania,
- vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- riadiace schopnosti,
- spoľahlivosť, adaptabilita a flexibilita,
- schopnosť pracovať pod tlakom,
- rozhodovacia schopnosť.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
30.10.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×