Výberové konanie

VK/2017/1894 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/1894 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
10. Október 2017
Termín na podanie žiadosti:
17. Október 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie ekonomickej politiky EÚ
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor európskych politík 2
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva.
Tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami Európskej únie alebo medzinárodnými organizáciami na úrovni ministerstva.
Koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.
Koncepčná činnosť súvisiaca s rozhodovacím procesom Európskej únie na úrovni ministerstva.

Detaily:

V rámci zverenej agendy v oblasti európskych záležitostí (politiky EÚ pod Coreper2 najmä GAC, ECOFIN, viacročný finančný rámec EÚ, ekonomická a finančná politika EÚ, Hospodárska a menová únia) a v oblasti bilaterálnych vzťahov s určenými členskými štátmi v teritoriálnej pôsobnosti EUPO2 realizuje úlohy, najmä:
- podieľa sa na vypracúvaní koncepcie a na definovaní cieľov zahraničnej politiky SR, tvorivo spracúva a vyhodnocuje zahraničnú politiku SR;
- participuje na príprave strategických, koncepčných a pozičných dokumentov SR;
- presadzuje zahranično-politické záujmy SR, posudzuje realizáciu cieľov zahraničnej politiky SR, sleduje a napomáha pri plnení úloh a priorít SR v EÚ v príslušnej oblasti;
- zaoberá sa multisektorálnymi aspektmi agendy a zabezpečuje jej koherenciu s inými pozičnými a strategickými dokumentmi EÚ a SR;
- koordinuje a podieľa sa na príprave stanovísk, analýz a podkladových materiálov pre predstaviteľov SR na rokovania na vnútroštátnej úrovni, na rokovania s predstaviteľmi inštitúcií EÚ a na rokovania s predstaviteľmi členských štátov EÚ.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (A2 – Úroveň základná)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- riadiace schopnosti,
- schopnosť pracovať pod tlakom,
- komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
30.10.2017
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×