Výberové konanie

VK/2019/4042 - radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/4042 - radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
21. Jún 2019
Termín na podanie žiadosti:
27. Jún 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
oddelenie archívu a registratúry (OREA)
Nadriadený organizačný útvar:
odbor elektronizácie služieb a procesov (ESAP)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku.

Detaily:

Vykonávanie samostatných odborných činností v oblasti správy registratúry ministerstva,
v predarchívnej a archívnej oblasti a zodpovednosť za aplikáciu a dodržiavanie pravidiel dotknutých legislatívnych oblastí. Vykonávanie odbornej agendy v rámci zabezpečovania odbornej správy záznamov ministerstva. Tvorba pravidiel a metodiky postupov práce
pri spravovaní elektronických databáz Diplomatického archívu MZVEZ SR a spravovanie zbierky interných služobných predpisov ministerstva a archívnych zbierok poverovacích
a odvolávacích listín titulárov. Podiel sa na kontrole výkonu správy registratúry a archívnej činnosti v rámci rezortu MZVEZ SR.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
Cudzí jazyk:
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Vyhradené“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

Svedomitosť a spoľahlivosť;
komunikačné zručnosti;
adaptabilita a flexibilita.
Práca s PC.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
júl 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava, zasadačka OSUR (registrácia účastníkov od 8.20 hod.)
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Gabriela Babirátová
Telefónne číslo:
+421259782116


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×