Výberové konanie

VK/2018/668 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/668 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
1. Február 2018
Termín na podanie žiadosti:
8. Február 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Kancelária štátneho tajomníka 1 (KAŠT1)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koordinovanie štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy a vykonávanie štátnych záležitostí na úrovni MZVaEZ SR.
Koncepčná a metodická činnosť zameraná na tvorbu a realizáciu rozvoja v oblasti štátnej správy MZVaEZ SR.

Detaily:

Podieľa sa na tvorbe stanovísk MZVaEZ SR týkajúcich sa závažných zahraničnopolitických otázok, európskych politík a inštitucionálnych otázok.
Koordinácia prípravy rokovaní a zahraničných pracovných ciest štátneho tajomníka. Podieľanie sa na organizovaní a činnosti kancelárie ŠTAT1 MZVaEZ SR pri riešení otázok súvisiacich s výkonom zahraničnej politiky SR v súlade s kompetenciami ŠTAT1.
Koordinácia prípravy podkladových materiálov, stanovísk k materiálom na rokovanie vedenia MZVaEZ SR za KAŠT1 a medzirezortných pripomienkových konaní.
Koordinácia činností útvarov MZVaEZ SR s ostatnými orgánmi štátnej správy pri realizácii úloh v oblasti zahraničnej a európskej politiky v kompetencii ŠTAT1.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
16.2.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×