Výberové konanie

VK/2019/1422 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/1422 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
26. Február 2019
Termín na podanie žiadosti:
5. Marec 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor Blízkeho a Stredného východu a Afriky (7TEO)
Nadriadený organizačný útvar:
Politická sekcia (POLS)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni MZVEZ SR. Špecializovaná činnosť s dôrazom na bilaterálne vzťahy a regionálnu kooperáciu SR s krajinami Afriky, vzťahy EÚ s africkými štátmi a Africkou úniou/AÚ. Koncepčná činnosť na úrovni MZVEZ SR.

Detaily:

1. Tvorba zásadných materiálov a opatrení s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom a ich koordinovanie v oblasti bilaterálnych vzťahov, regionálneho vývoja a spolupráce EÚ s krajinami Afriky a AÚ;
2. Koncepčné systémové spracovávanie poznatkov a vyhodnocovanie plnenia ZP SR v oblasti bilaterálnych stykov voči krajinám Afriky;
3. Tvorba štátnej politiky v oblasti pôsobenia MZVaEZ SR vo vzťahu k dvojstranným a mnohostranným medzinárodným vzťahom so štátmi subsaharskej Afriky v rámci pôsobnosti 7TEO;
4. Zabezpečovanie prípravy, a vyhodnocovanie realizácie zahraničnej politiky SR v oblasti bilaterálnej agendy voči Afrike a v rámci úseku SZBP EÚ vo vzťahu k Afrike;
5. Koordinuje a samostatne spracováva analytické, podkladové spravodajsko-informačné materiáli na rokovania predstaviteľov MZVEZ SR a ÚOŠS v rámci zvereného úseku;
6. Zabezpečuje koordináciu a operatívnu komunikáciu s ZÚ SR v Afrike pri realizácii úloh ZP SR voči štátom v pôsobnosti 7TEO;
7. Zúčastňuje sa medzirezortnej koordinácie ZP a regionálnych aktivít v rámci pôsobnosti 7TEO;
8. Spolupodieľa sa na príprave účasti delegácií SR na bilaterálnych rokovaniach, zasadnutiach a vypracováva záznamy z rozhovorov, informácie a správy, návrhy inštrukcií/smerníc na zasadnutia týkajúce sa spracovávanej agendy;
9. Sledovanie a koordinácia postupu SR vo väzbe na aktivity EÚ/NATO vo vzťahoch s krajinami pôsobnosti a regionálnymi zoskupeniami;
11. Participácia na koncepčnom a operatívnom riadení ZÚ SR v krajinách svojej pôsobnosti;
12. Účasť na rokovaniach medzinárodných konferencií;
13. Udržiavanie pracovných a spoločenských vzťahov a kontaktov s predstaviteľmi akreditovaných ZÚ v SR;
14. Participácia na organizačnej a protokolárnej príprave a zabezpečení návštev predstaviteľov ÚOŠS SR a prijatí predstaviteľov krajín subsaharskej Afriky v SR.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší svetový jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- samostatnosť;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- adaptabilita a flexibilita;
- základné znalosti práce s PC.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
marec 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×