Výberové konanie

VK/2019/1263 - radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/1263 - radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
19. Február 2019
Termín na podanie žiadosti:
26. Február 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie registra utajovaných skutočností a administratívnej bezpečnosti (REUS)
Nadriadený organizačný útvar:
Bezpečnostný odbor (BEZO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku.

Detaily:

- v dvojzmennej prevádzke samostatne zabezpečuje odborné činnosti v oblasti administratívnej bezpečnosti a v oblasti šifrovej ochrany informácií;
- zodpovedá za zabezpečenie spojenia medzi MZVEZ a zastupiteľskými úradmi SR, určenými inštitúciami EÚ, NATO a medzinárodnými organizáciami prostriedkami šifrovej ochrany informácií a technickými prostriedkami;
- zodpovedá za aplikáciu, usmerňovanie a dodržiavanie pravidiel v oblasti administratívnej bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností;
- zodpovedá za prenos utajovaných skutočností, ich evidenciu a manipuláciu s nimi;
- podieľa sa na kontrole administrácie utajovaných skutočností v rámci rezortu MZVEZ SR;
- poskytuje súčinnosť pri spracúvaní podkladov pre tvorbu a realizáciu koncepcie v oblasti rezortných komunikačných, informačných a bezpečnosných systémov a ochrany utajovaných skutočností;
- v spolupráci s príslušnými odbornými útvarmi a ZÚ SR pripravuje preklasifikáciu utajovaných písomnosti alebo ich skartáciu v rámci vyraďovacieho konania;
- zabezpečuje evidenciu a manipuláciu s utajovanými skutočnoťami EÚ a NATO;
- v prípade potreby plní všetky ostatné úlohy v rámci vzájomnej zastupiteľnosti na bezpečnostnom odbore.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Cudzí jazyk:
jeden cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Prísne tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- Certifikát NATO Top Secret;
- Certifikát EU Top Secret;
- Potvrdenie NBÚ o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca;
- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku šifrovej ochrany informácií;
- vodičský preukaz B;
- práca s PC;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- samostatnosť;
- schopnosť pracovať pod tlakom.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
marec 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×