Výberové konanie

VK/2018/222 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/222 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
12. Január 2018
Termín na podanie žiadosti:
19. Január 2018

Služobný úrad:
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Sídlo služobného úradu:
Palisády 29/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81780
Organizačný útvar:
Odbor osvedčení a právny/osobný úrad
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
1.04 - Legislatíva
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Palisády, BA 29/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81780

Najnáročnejšia činnosť:

Vykonáva koncepčnú a metodickú činnosť na úrovni iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušnom odbore na úrovni iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Detaily:

Plní úlohy štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí v koordinácii s partnermi z krajanského prostredia a spolupracujúcimi inštitúciami Slovenskej republiky. Rozhoduje v konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. V rámci konania spolupracuje s inštitúciami v SR a v zahraničí. Pripomienkovanie materiálov v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Plní úlohy vo vzťahu k zákonu o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov). Tvorba a pripomienkovanie návrhov zmluvných vzťahov (zmluvy, dohody a pod.)


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Študijný odbor:
právo
Cudzí jazyk:
Anglický (A2 – Úroveň základná)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Nie
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky:

- samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti,
- znalosť: Ústava SR č. 460/1992 Zb., zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákon č. 334/2017 Z. z., zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
- znalosť práce s PC Windows, MS Office, MS Excel, Microsoft Outlook


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Palisády 29/A 817 80 Bratislava
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
január/február 2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
Palisády 29/A, Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
JUDr. Petronela Lešková
Telefónne číslo:
004210257200516


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×