Výberové konanie

VK/2019/1182 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ kancelárie


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/1182 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ kancelárie

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
15. Február 2019
Termín na podanie žiadosti:
22. Február 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Kancelária štátneho tajomníka 1 (KAŠT1)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ kancelárie
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni MZVEZ SR s výkonom štátnych záležitostí na celoštátnej úrovni. Tvorba pozičných dokumentov Slovenskej republiky pre domáce účely ako aj využitie v inštitúciách a medzinárodných organizáciách, ktorých je Slovenská republika členom.

Detaily:

Tvorivo a iniciatívne spracúva a posudzuje dlhodobé koncepcie zahraničnej politiky SR, zahraničnopolitické stanoviská a pozície SR v rámci medzinárodných organizácií, ktorých je SR členom. Koordinuje činnosť útvarov MZVEZ SR a zastupiteľských úradov SR s ostatnými orgánmi štátnej správy pri realizácii úloh v oblasti zahraničnej politiky v kompetencii štátneho tajomníka. Zodpovedá za vytváranie predpokladov pre odborné, vecné, organizačné a administratívne zabezpečenie výkonu funkcie a činnosti ŠTAT1 vrátane riadenia KAŠT1, pripravuje stykovú činnosť ŠTAT1. Zabezpečuje posudzovanie, pripomienkovanie a vypracúvanie písomností a podkladov pre potreby ŠTAT1, predkladaných na podpis alebo na rozhodnutie. Pripomienkuje návrhy zákonov a vnútrorezortných smerníc a nariadení. Zabezpečuje koordináciu činnosti, súvisiacej so zostavovaním a realizáciou programových aktivít ŠTAT1. Zabezpečuje prenos pokynov ŠTAT1 a koordináciu činností organizačných útvarov ministerstva pri zabezpečovaní úloh uložených ŠTAT1. Zabezpečuje spoluprácu ŠTAT1 a KAŠT1 so zastupiteľskými úradmi SR a so zahraničnými zastupiteľskými úradmi v SR.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Prísne tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- riadiace schopnosti;
- sebadôvera;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- adaptabilita a flexibilita;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- rozhodovacia schopnosť.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
marec 2019
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×