Výberové konanie

VK/2019/1036 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/1036 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
11. Február 2019
Termín na podanie žiadosti:
19. Február 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie podpory užívateľov ekonomických informačných systémov (OEIS)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor ekonomických informácií a majetku (EIMO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti v oblasti ekonomických informačných
systémov na úrovni ministerstva. Tvorba všeobecne záväzných predpisov na úrovni
ministerstva v oblasti ekonomických informačných systémov.

Detaily:

- tvorba štátnej politiky a koncepčná činnosť v oblasti ekonomických informačných
systémov na úrovni ministerstva;
- tvorba všeobecne záväzných predpisov na úrovni ministerstva v oblasti ekonomických
informačných systémov;
- koordinovanie implementácie prijatej a schválenej metodiky v hospodárskej oblasti v
informačnom systéme SAP na ministerstve;
- koordinovanie zapojenia a spolupráce garantov jednotlivých modulov SAP pri úpravách a
zmenách ekonomického informačného systému;
- posudzovanie, pripomienkovanie a navrhovanie novelizácie právnych predpisov týkajúcich
sa oblasti ekonomických informačných systémov;
- príprava, vypracovávanie a novelizovanie interných predpisov v súlade s platnými právnymi
predpismi a implementácia zákonných zmien do interných predpisov a praxe;
- tvorba legislatívnych opatrení na úrovni ministerstva v oblasti ekonomických informačných
systémov;
- vypracovávanie odborných stanovísk a navrhovanie opatrení, analýza účinnosti prijatých
opatrení a vyhodnocovanie výsledkov ich účinnosti;
- navrhovanie úprav a zmien internej metodiky ministerstva v hospodárskej oblasti v súlade
s platnou legislatívou a procesmi ekonomického informačného systému SAP.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
jeden cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- znalosť účtovníctva (vrátene mzdového) a rozpočtovníctva;
- znalosť súvisiacich právnych predpisov – napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- riadiace schopnosti;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- samostatnosť;
- adaptabilita a flexibilita;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- rozhodovacia schopnosť;
- komunikačné zručnosti;
- práca s PC – Word, Excel, SAP, EPE.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
5. 3. 2019 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×