Výberové konanie

VK/2019/994 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2019/994 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
8. Február 2019
Termín na podanie žiadosti:
15. Február 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor medzinárodných ekonomických organizácií (OMEO)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia hospodárskej spolupráce (SHSP)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky v oblasti ekonomickej diplomacie, koordinovanie celoštátnej a medzištátnej spolupráce v oblasti ekonomickej diplomacie s ostatnými orgánmi štátnej správy, agentúrami, mimovládnymi organizáciami, podnikateľským sektorom a zastupiteľskými úradmi s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.
Koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.
Tvorba strategických zámerov a koncepčných a analytických materiálov pre oblasť multilaterálnej ekonomickej diplomacie potrebných pre systematické organizovanie činnosti MZVaEZ a ZÚ SR v zahraničí.

Detaily:

Koordinácia postupu príslušných organizačných útvarov MZVaEZ SR v oblasti multilaterálnej ekonomickej diplomacie, na nadrezortnej úrovni zabezpečenie komunikácie s ostatnými ústrednými orgánmi v tejto oblasti, v zastúpení MZVaEZ SR participácia na aktivitách nimi rozvíjaných.
Koncepčná činnosť pri zabezpečení tvorby a výkonu zahraničnej a európskej politiky vo vzťahu k medzinárodným ekonomickým organizáciám a finančným inštitúciám.
Priebežné sledovanie ekonomické aktivity a politiky EÚ voči tretím stranám a zabezpečenie implementáciu relevantných podnetov v ekonomickej diplomacii MZVaEZ SR.
Priebežné sledovanie ekonomických aktivít a politiky vlády Slovenskej republiky a zabezpečenie komunikácie so SM SR v oblasti schválených vládnych materiálov a relevantných podnetov v rámci multilaterálnej ekonomickej diplomacie.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- riadiace schopnosti;
- komunikačné zručnosti;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- rozhodovacia schopnosť.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
26.2.2019 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×