Výberové konanie

VK/2018/8461 - hlavný radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/8461 - hlavný radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
vonkajšie výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
20. December 2018
Termín na podanie žiadosti:
3. Január 2019

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor bezpečnostnej politiky (OBEP)
Nadriadený organizačný útvar:
Politická sekcia (POLS)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný radca - miesto sa obsadzuje od 1. 2. 2019
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Špecializovaná činnosť na MZVaEZ SR spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti; vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti MZVaEZ SR, tvorba opatrení v odbore zahraničných vecí; koordinovanie časti zložitých systémov v MZVaEZ SR.

Detaily:

• spracovávanie, pripomienkovanie a komplexné hodnotenie materiálov v oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky predkladaných na rokovanie vlády SR a NR SR týkajúcich sa NATO a Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ a súvisiacej verejnej diplomacie;
• spracovávanie analytických a koncepčných materiálov, plánovacích dokumentov a legislatívnych aktov v oblasti politiky NATO;
• spracovávanie podkladových materiálov, koordinácia zapojenia SR do výborov a pracovných skupín NATO EÚ; príprava inštrukcií na zasadnutia pracovných skupín NATO a EÚ;
• vypracovávanie spravodajsko-informačných materiálov súvisiacich s politickými aspektmi operácií a misií NATO a EÚ;
• sledovanie problematiky a spolupráca s mimovládnymi organizáciami v oblasti bezpečnostnej politiky a jej aktuálnych aspektov;
• účasť na medzinárodných rokovaniach, poradách, seminároch a konferenciách o bezpečnostnej politike;
• udržiavanie pracovných a spoločenských vzťahov a kontaktov s diplomatickými zástupcami v rámci stykovej činnosti.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- príslušné certifikáty NATO a EÚ;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- samostatnosť;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
17. 1. 2019 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×