Výberové konanie

VK/2018/8464 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/8464 - hlavný štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
20. December 2018
Termín na podanie žiadosti:
31. December 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IKBE)
Nadriadený organizačný útvar:
Bezpečnostný odbor (BEZO)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
hlavný štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Vykonáva koncepčné a koordinačné činnosti v pôsobnosti ministerstva s celoštátnym a medzinárodným dosahom v oblasti kybernetickej diplomacie, kybernetickej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Detaily:

Riadi a koordinuje spoluprácu s národnou autoritou a ústrednými orgánmi pri zabezpečovaní implementácie opatrení vymedzených národnou a spoločnou EÚ legislatívou v oblasti kybernetickej diplomacie a kybernetickej bezpečnosti. Nadväzuje a udržiava vzťahy s kybernetickými atašé a zástupcami členských štátov EÚ a NATO s cieľom získavať informácie o dianí v oblasti kybernetickej diplomacie a kybernetickej bezpečnosti. Zúčastňuje sa na zasadnutiach expertných skupín v oblasti kybernetickej bezpečnosti, prezentuje pozície a presadzuje záujmy SR počas rokovaní pracovných skupín v rámci EÚ a zasadnutí jej organizácií, medzinárodných organizácií, odborných konferencií a na diplomatických fórach. V spolupráci s národnou autoritou koordinuje medzinárodnú spoluprácu a prípravu pripomienok a stanovísk k predpisom a dokumentom v oblasti spoločných politík EÚ a NATO a podieľa sa na tvorbe inštitucionálneho a legislatívneho rámca a riadenia kybernetickej bezpečnosti. Sleduje a posudzuje vnútroštátne predpisy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a pripravuje analýzy, stanoviská a návrhy do poradenských orgánov vlády a iných ústredných štátnych orgánov. Zodpovedá za koordináciu a prípravu podkladových materiálov pre predstaviteľov SR v rámci medzinárodných vystúpení.
Riadi a koordinuje činnosti v oblasti bezpečnosti informačných systémov, ochrany osobných údajov a plnenia úloh rezortného šifrového orgánu. V rozsahu svojich kompetencií zodpovedá za tvorbu koncepcie a stratégie ochrany utajovaných skutočností v pôsobnosti MZVaEZ SR, implementáciu zásadných opatrení pri plánovaní, výstavbe a prevádzke komunikačných a informačných systémov z pohľadu informačnej a kybernetickej bezpečnosti, projektovanie, výstavbu a prevádzku komplexného komunikačného systému MZVaEZ SR na prenos utajovaných skutočností vrátane jeho prepojenia na systémy medzinárodných organizácií a systémy ústredných štátnych orgánov SR.
Prezentuje pozície SR v oblasti prevádzky a správy medzinárodných komunikačných systémov EÚ a NATO formou účasti na medzinárodných zasadnutiach.
Zodpovedá za vypracovanie bezpečnostných projektov a bezpečnostných dokumentácií v oblasti šifrovej ochrany informácií, informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Koordinuje a zabezpečuje vypracovanie a aktualizáciu interných noriem, pokynov a predpisov, realizáciu školení, informovanosti zamestnancov ministerstva a preventívnych opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.
Zodpovedá za výkon základnej finančnej kontroly.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Prísne tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

Certifikát NATO Secret; Certifikát EU Secret; Potvrdenie NBÚ o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca; Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku šifrovej ochrany informácií; vodičský preukaz B, práca s PC.
Analytické, koncepčné a strategické myslenie a riadiace schopnosti. Sebadôvera, svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, motivácia, adaptabilita a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom, rozhodovacia schopnosť, komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
10. 1. 2019 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×