Výberové konanie

VK/2018/8006 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/8006 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
30. November 2018
Termín na podanie žiadosti:
7. December 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie koordinácie európskych záležitostí (EUKO)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor pre všeobecné záležitosti a vzťahy s inštitúciami EÚ (OVZI)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.
Koncepčná činnosť súvisiaca s rozhodovacím procesom Európskej únie na úrovni ministerstva.
Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.
Koordinovanie tvorby zásadných opatrení s medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.

Detaily:

V rámci zverenej agendy v oblasti európskych záležitostí (budúcnosť EÚ,inštitucionálne záležitosti spadajúce pod pracovnú skupiny Rady pre všeobecné záležitosti (GAG), Rady GAC, najmä:
- podieľa sa na vypracúvaní koncepcie a na definovaní cieľov zahraničnej politiky SR, tvorivo spracúva a vyhodnocuje zahraničnú politiku SR v príslušnej oblasti;
- participuje na príprave strategických, koncepčných a pozičných dokumentov SR;
- presadzuje zahranično-politické záujmy SR, posudzuje realizáciu cieľov zahraničnej politiky SR, sleduje a napomáha pri plnení úloh a priorít SR v EÚ v príslušnej oblasti;
- zaoberá sa multisektorálnymi aspektmi agendy a zabezpečuje jej koherenciu s inými pozičnými a strategickými dokumentmi EÚ a SR;
- monitoruje vývoj v oblasti politík EÚ v oblastiach, ktoré zastrešuje;
- sleduje a vyhodnocuje zasadnutia príslušných sektorálnych pracovných skupín a výborov EÚ a pracuje so závermi jednotlivých zložení Rady EÚ a Európskej rady v určenej oblasti;
- spolupracuje s relevantnými rezortmi a ÚOŠS;
- koordinuje a podieľa sa na príprave stanovísk, analýz a podkladových materiálov pre predstaviteľov SR na rokovania na vnútroštátnej úrovni, na rokovania s predstaviteľmi inštitúcií EÚ a na rokovania s predstaviteľmi členských štátov EÚ;
- vypracúva podkladové materiály v príslušnej oblasti, stanoviská k materiálom iných organizačných útvarov MZVaEZ SR a iných rezortov SR;
- v určených oblastiach zastupuje MZVaEZ SR v rezortných a nadrezortných koordinačných skupinách a orgánoch;
- zodpovedá za koordináciu plnenia úloh vyplývajúcich z medzinárodných rokovaní najvyšších predstaviteľov SR a zástupcov rezortov SR, z medzinárodných dokumentov na zverenom úseku agendy, eviduje a vykazuje plnenie úloh príslušných úloh;
- eviduje, distribuuje a zabezpečuje v úzkej spolupráci s relevantnými ÚOŠS archiváciu konečných rozhodnutí Európskej komisie a vedie prehľad o uložení originálnych dokumentov týchto rozhodnutí na príslušných ÚOŠS;
- spolupracuje a udržiava pracovné kontakty s inými rezortmi SR.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- základné znalosti o celkovom fungovaní EÚ, úlohách inštitúcií EÚ, znalosť problematiky EÚ;
- schopnosť monitorovať a analyzovať aktuálny vývoj v EÚ;
- rozhodovacia schopnosť,
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- anylytické, koncepčné a strategické myslenie;
- samostatnosť;
- motivácia;
- adaptabilita a flexibilita;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- komunikačné zručnosti;
- znalosť práce s PC.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
18.12.2018 (termín je orientačný)
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×