Výberové konanie

VK/2017/3314 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/3314 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
8. December 2017
Termín na podanie žiadosti:
18. December 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta  Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

• tvorba stratégie, štátnej politiky a rámcovej pozície SR s hlavným zameraním na Radu EÚ pre zahraničné veci (FAC), a rovnako jej prípravný formát na úrovni veľvyslancov v Politickom a bezpečnostnom výbore (PSC);
• koordinácia pôsobnosti rôznych odborov MZVaEZ v oblasti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ (SZBP), ako je zadefinovaná primárnym právom únie;
• koordinácia celoštátneho a medzištátneho systému v oblasti SZBP s dôsledkami na úrovni SR. V tomto zmysle dohľad nad súladom politických výstupov SR s princípmi a cieľmi SZBP.

Detaily:

• Zodpovednosť za fungovanie odboru a vedenie tímu vo všetkých činnostiach v zmysle jeho pôsobnosti podľa organizačného poriadku MZVaEZ;
• spracovanie, posudzovanie a presadzovanie zahraničnej politiky SR a určovanie jej cieľa a postupu vo vzťahu k SZBP;
• plnenie úloh súvisiacich s komunikáciou s členskými krajinami EÚ, tretími krajinami a rovnako inštitúciami EÚ v oblasti SZBP;
• koordinácia zahraničnopolitickej agendy EÚ na odboroch MZVaEZ prostredníctvom Rezortnej koordinačnej skupiny (RKS);
• v tomto zmysle príprava a tvorba stanovísk MZVaEZ, ktoré sa týkajú dôležitých otázok zahraničnopolitického charakteru, a to najmä v súvislosti s účasťou SR na formovaní SZBP;
• koordinácia prípravy stanovísk SR v procese prijímania autonómnych sankcií EÚ voči tretím krajinám;
• v súlade s pokynmi generálneho riaditeľa POLS koordinácia s veľvyslancom, vedúcim úseku PSC na SZ SR EÚ v Bruseli;
• komunikácia a zasielanie dokumentov MZVaEZ cez komunikačný systém EÚ COREU.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

• analytické, koncepčné a strategické myslenie;
• riadiace schopnosti;
• schopnosť pracovať pod tlakom;
• schopnosť samostatne rozhodovať;
• komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
9. 1. 2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×