Výberové konanie

VK/2017/3317 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2017/3317 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - vedúci oddelenia

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - úspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
8. December 2017
Termín na podanie žiadosti:
18. December 2017

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Oddelenie boja proti terorizmu (OTER)
Nadriadený organizačný útvar:
Odbor odzbrojenia a boja proti terorizmu (OKOZ)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
vedúci oddelenia
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

- Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva a na celoštátnej úrovni.
- Tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami Európskej únie alebo medzinárodnými organizáciami na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo na úrovni iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.
- Koncepčná činnosť a tvorba zásadných opatrení s medzinárodných dosahom na úrovni ministerstva a celoštátnou pôsobnosťou.
- Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.

Detaily:

- riadenie činnosti oddelenia boja proti terorizmu (OTER) vo všetkých oblastiach jeho
pôsobnosti;
- tvorba a koordinácia štátnej politiky v oblasti boja proti terorizmu;
- tvorba koncepcie zahraničnej a bezpečnostnej politiky v oblasti boja proti terorizmu;
- koordinácia implementácie záväzkov vyplývajúcich pre SR z protiteroristických zmlúv a dohovorov;
- medzirezortná koordinácia zahranično-politických aktivít ústredných orgánov štátnej správy SR v pôsobnosti OTER;
- koordinácia a plnenie úloh v pôsobnosti OTER uložených vyššími riadiacimi stupňami;
- koordinácia práce pri vypracovávaní materiálov ministerstva v pôsobnosti OTER
predkladaných na rokovanie vlády SR;
- koordinácia práce pri spracovávaní analýz a posudzovaní stanovísk pri vypracovávaní materiálov ministerstva v pôsobnosti OTER predkladaných na rokovania vlády SR;
- koordinácia práce pri príprave stanovísk ministerstva k materiálom v pôsobnosti OKOZ, predkladaných na rokovanie vlády SR inými rezortmi;
- spracovávanie koncepčných, analytických a podkladových materiálov v pôsobnosti
OTER predkladaných iným ústredným orgánom a inštitúciám;
- zastupovanie SR na rokovaniach pracovných skupín Rady EÚ pre oblasť boja proti
terorizmu (COTER, COMET);
- sledovanie problematiky boja proti terorizmu v rámci NATO a iných medzinárodných organizácií (OBSE, RE);
- komplexné zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z participácie MZVaEZ SR v Národnom bezpečnostnom analytickom centre (NBAC);
- výkon služieb za ministerstvo v NBAC.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- znalosť problematiky boja proti terorizmu;
- riadiace schopnosti;
- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- sebadôvera, svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, motivácia, adaptabilita
a flexibilita.
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- komunikačné zručnosti;
- práca s PC.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
9. 1. 2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×