Výberové konanie

VK/2018/6528 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/6528 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
5. Október 2018
Termín na podanie žiadosti:
12. Október 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor európskych politík 2 (EUPO2)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia európskych záležitostí (SEZA)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávanie štátnych záležitostí na úrovni ministerstva.
Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.
Koordinovanie štátnej služby alebo častí zložitých systémov na úrovni ministerstva.

Detaily:

V rámci zverenej agendy v oblasti európskych záležitostí (Rada ECOFIN a vybrané aspekty GAC, Coreper 2 a ďalšie) a v oblasti bilaterálnych vzťahov s určenými členskými štátmi v teritoriálnej pôsobnosti EUPO2 realizuje úlohy, najmä:
- prispieva k vypracúvaniu koncepcie a k definovaniu cieľov zahraničnej politiky SR;
- prispieva k príprave strategických, koncepčných a pozičných dokumentov SR;
- prispieva k presadzovaniu zahranično-politických záujmov SR, participuje na posudzovaní realizácie cieľov zahraničnej politiky SR, sleduje a napomáha pri plnení úloh a priorít SR v EÚ v príslušnej oblasti;
- zaoberá sa multisektorálnymi aspektmi agendy a zabezpečuje jej koherenciu s inými pozičnými a strategickými dokumentmi EÚ a SR;
- monitoruje vývoj v oblasti politík EÚ a v oblasti bilaterálnych relácií, ktoré zastrešuje;
- sleduje a vyhodnocuje zasadnutia príslušných sektorálnych pracovných skupín a výborov EÚ a pracuje so závermi jednotlivých zložení Rady EÚ a Európskej rady v určenej oblasti;
- podieľa sa na koordinácii činnosti SZ SR pri EÚ a ZÚ SR a vyhodnocuje ich činnosť;
- spolupracuje s relevantnými rezortmi a ÚOŠS;
- podieľa sa na príprave stanovísk, analýz a podkladových materiálov pre predstaviteľov SR na rokovania na vnútroštátnej úrovni, na rokovania s predstaviteľmi inštitúcií EÚ a na rokovania s predstaviteľmi členských štátov EÚ;
- vypracúva podkladové materiály a návrhy postupov rezortov SR v príslušnej oblasti, stanoviská k materiálom iných organizačných útvarov MZVaEZ SR a iných rezortov SR;
- v určených oblastiach zastupuje MZVaEZ SR v rezortných a nadrezortných koordinačných skupinách a orgánoch;
- plní úlohy a podieľa sa na príprave rokovaní predstaviteľov SR vo vzťahu k príslušnému teritóriu, vrátane organizačnej a protokolárnej prípravy;
- podieľa sa na príprave a vykonávaní medzinárodných zmluvných dokumentov a legislatívnych opatrení na úrovni MZVaEZ SR;
- zodpovedá za koordináciu plnenia úloh vyplývajúcich z medzinárodných rokovaní najvyšších predstaviteľov SR a zástupcov rezortov SR, z medzinárodných dokumentov na zverenom úseku agendy, eviduje a vykazuje plnenie príslušných úloh;
- eviduje, distribuuje a zabezpečuje v úzkej spolupráci s relevantnými ÚOŠS archiváciu konečných rozhodnutí Európskej komisie a vedie prehľad o uložení originálnych dokumentov týchto rozhodnutí na príslušných ÚOŠS;
- vedie dokumentáciu v oblasti bilaterálnych vzťahov;
- spolupracuje a udržiava pracovné kontakty s inými rezortmi SR a s predstaviteľmi diplomatického zboru v SR.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) Ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- základné znalosti o celkovom fungovaní EÚ a úlohách inštitúcií EÚ;
– schopnosť monitorovať a analyzovať aktuálny vývoj v EÚ;
- predchádzajúca prax v oblasti záležitostí EÚ je vítaná;
- sebadôvera,
- svedomitosť a spoľahlivosť,
- samostatnosť,
- motivácia,
- adaptabilita a flexibilita,
- schopnosť pracovať pod tlakom,
- komunikačné zručnosti,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- znalosť práce s PC.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
23.10.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina  Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×