Výberové konanie

VK/2018/5479 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/5479 - generálny štátny radca - vedúci štátny zamestnanec - riaditeľ odboru

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
20. August 2018
Termín na podanie žiadosti:
24. August 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor globálnych politík (OGOP)
Nadriadený organizačný útvar:
Sekcia hospodárskej spolupráce (SHSP)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
generálny štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
riaditeľ odboru
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Tvorba stratégie a štátnej politiky v oblasti riadenia ekonomickej diplomacie, globálnych politík (energetickej a surovinovej bezpečnosti), vrátane koncepčnej a koordinačnej činnosti. Tvorba pozičných dokumentov v oblasti ekonomickej diplomacie, energetickej diplomacie na úrovni ministerstva;
Tvorba strategických zámerov v oblasti globálnych politík (energetickej, surovinovej bezpečnosti), analýza a vyhodnocovanie vzniku nových trhov, odvetví, technológií, obchodných modelov a cezhraničných finančných tokov, koordinácia celoštátnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti globálnych politík s ostatnými orgánmi štátnej správy, neštátnymi subjektmi, podnikateľskými združeniami a zväzmi;
Spracovávanie koncepcie činnosti a tvorba návrhov zásadných opatrení s medzinárodným dosahom, podieľanie sa na tvorbe medzinárodných zmlúv, vládnych materiálov v oblasti globálnych politík a ekonomickej diplomacie na úrovni ministerstva.

Detaily:

- zabezpečuje prípravu a vypracovanie koncepčných materiálov pre oblasť ekonomickej diplomacie, potrebných na systematické organizovanie činnosti MZVaEZ SR a ZÚ SR v zahraničí;
- pravidelne monitoruje, aktualizuje, vyhodnocuje a analyzuje informácie týkajúce sa globálnych politík a megatrendov – energetickej a surovinovej bezpečnosti, ako aj tzv. disruptívnych technológií,
- pripravuje podkladové materiály v oblasti energetickej a surovinovej pre potreby ministerstva a najvyšších ústavných činiteľov,
- sleduje zmeny v ekonomickej sile globálnych regiónov, vyhodnocuje a monitoruje hospodársky rozmach, ktorý má vplyv na vznik nových mocností,
- analyzuje a vyhodnocuje vznik nových trhov, odvetví, technológií, obchodných modelov a cezhraničných finančných tokov,
- v rámci stanovených rámcových priorít Rady vlády SR pre Agendu 2030 sleduje problematiku energetiky a energetickej bezpečnosti,
- sleduje a analyzuje technologický pokrok na globálnych ekonomických a finančných trhoch,
- vytvára podmienky na presadzovanie záujmov SR v oblasti globálnych politík v zahraničí koordináciou prípravy pozičných dokumentov, podieľa sa na spracovávaní strategických a ďalších koncepčných materiálov a na definovaní miesta a úloh ministerstva v zahranično-politickom kontexte globálnych politík,
- zabezpečuje prípravu stanovísk ministerstva k legislatívnym návrhom a iným materiálom predkladaným na rokovanie vlády a zúčastňuje sa legislatívnej prípravy dokumentov, spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva SR a ďalšími vecne príslušnými orgánmi štátnej správy a ich agentúrami pri príprave stanovísk a úloh prijatých v oblasti globálnych politík pre SR,
- zastupuje záujmy SR v rámci rokovaní neformálnej ESVČ skupiny generálnych riaditeľov pre globálne otázky, týkajúcich sa globálnych politík – energetickej a surovinovej bezpečnosti,
- podieľa sa na príprave sprievodných energetických fór, seminárov a konferencií, spoluorganizovaných rezortom MZVaEZ SR v spolupráci s vecne príslušnými orgánmi štátnej správy a ich agentúrami,
- sleduje a vyhodnocuje závery z neformálnych ekonomických fór a medzinárodných politicko-hospodárskych think-tankov,
- podieľa sa na obsahovom zabezpečovaní odbornej prípravy zamestnancov ministerstva na výkon agendy ekonomickej diplomacie v oblasti globálnych politík,
- metodicky usmerňuje zastupiteľské úrady SR v ich aktivitách v oblasti globálnych politík, v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy a ich podriadenými agentúrami,
- analyzuje vplyv medzinárodných vzťahov na energetickú bezpečnosť SR a v súčinnosti s Ministerstvom hospodárstva SR sa podieľa na formovaní a výkone zahraničnej politiky v oblasti vonkajších vzťahov v energetike,
- zastupuje ministerstvo v Medzirezortnej analyticko-koordinačnej komisii pre energetickú bezpečnosť, v pracovných skupinách medzivládnych komisií pre energetiku a jadrovú energetiku a v Spoločnom výbore fondu pre odstávku JE (BIDSF);
- v súčinnosti s Ministerstvom hospodárstva SR a ďalšími orgánmi štátnej správy a ich agentúrami zabezpečuje podporu záujmov SR v oblasti energetiky a organizuje výmenu informácií a spoluprácu so susednými a inými krajinami pri analýze situácie v oblasti energetiky, trvalo udržateľného rozvoja so zameraním na aspekty energetiky,
- koordinuje aktivity vyplývajúce z pozorovateľského štatútu SR v Energetickom spoločenstve krajín juhovýchodnej Európy.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Áno
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- riadiace schopnosti;
- komunikačné zručnosti;
- svedomitosť a spoľahlivosť;
- rozhodovacia schopnosť.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
6.9.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×