Výberové konanie

VK/2018/3593 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/3593 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
1. Jún 2018
Termín na podanie žiadosti:
7. Jún 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
odbor personálnej a mzdovej politiky pre zahraničie (OPMZ)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
stála štátna služba
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koordinovanie štátnej služby v oblasti personálnej agendy, ekonomiky práce, mzdovej agendy ministerstva. Koncepčné a metodické činnosti v oblasti personálnej a mzdovej politiky ministerstva.

Detaily:

- Koordinovanie činnosti v spolupráci s dotknutými organizačnými útvarmi ministerstva pri realizovaní koncepcie personálnej a mzdovej politiky ministerstva.
- Koordinovanie spracovania podkladov pre realizovanie personálnych a organizačných opatrení, systemizácie štátnozamestnaneckých miest a pracovných miest, ktoré sú
nevyhnutné pre splnenie cieľov a úloh ministerstva v ústredí.
- Vecne vytvára a napĺňa personálny informačný systém a systém ekonomiky práce, ktorý sa využíva pre denné spracovanie personálnej agendy a agendy spracovania miezd.
- Samostatne posudzuje všeobecne záväzné právne predpisy, podieľa sa na spracovaní
vnútorných predpisov vo zverenej oblasti, pripravuje podklady a rozbory súvisiace s odbornou agendou.
- Spracováva agendu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených so slovenskými občanmi v zahraničí.
- Zabezpečuje vysielanie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov na zastupiteľské úrady,
koordinuje ich predvýjazdovú prípravu. Spracováva podklady a materiály pre tvorbu plánu rotácie. Vypracováva prehľad personálnych zmien a aktualizuje údaje v osobných zložkách zamestnancov v zahraničí.
- Zodpovedá za dodržiavanie pracovno-právnych a mzdových predpisov pri zabezpečovaní plnenia nárokov zamestnancov určených organizačných útvarov pre zahraničie.
- Zodpovedá za úplnosť a správnosť vedenia osobných spisov zamestnancov určených organizačných útvarov v zahraničí.
- Pripravuje podklady pre počítačové spracovávanie osobných údajov a tvorbu databázy údajov o zamestnancoch ministerstva v zahraničí.
- Vykonáva základnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. na úseku uplatňovania zákonov a predpisov v oblasti personálnej agendy a agendy ekonomiky práce vo vzťahu k zamestnancom ministerstva v zahraničí.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- Ovládanie práce s PC, v SAP, RIS;
- Analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- Schopnosť pracovať pod tlakom;
- Komunikačné zručnosti.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
19.6.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×