Nezaradený subjekt

MLSC s.r.o.

Bratislava - mestská časť Petržalka
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Jasovská 5, Bratislava - mestská časť Petržalka

Záznam platný od: 11. December 2020

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Urbanovský
Adresa:
Krátka 1424 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Urbanovský
Adresa:
Panenská 30 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Urbanovský
Adresa:
Jasovská 5 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AK Olekšáková s.r.o.
Adresa:
Jégého 12 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.12.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ust. $11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPYS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: AK Olekšáková s.r.o.

sídlo: Jégého 12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 50 139 568

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava |
oddiel: Sro, vložka číslo: 108331/B

konajúc: JUDr. Ing. Beáta Olekšáková, advokátka a konateľka

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

vyhotovuje tento verifikačný dokument podľa Zákona o RPVS za účelom prvozápisu

Partnera verejného sektora:

Obchodné meno: MLSC s.r.o.

sídlo: Jasovská 5, 851 07 Bratislava

IČO: 31377 564

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 7447/B

konajúc: Ing. Peter Urbanovský, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

ako partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPYS. Oprávnená

osoba týmto verifikačným dokumentom preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných

užívateľov výhod (ďalej len „KUV“) Partnera verejného sektora vsúlade s ustanovením $ 11 ods. 4a 5
Zákona o RPVS:

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa $ 11 odseku 4 Zákona o RPVS Oprávnená
osoba identifikovala alebo overila identifikáciu KUV.

11 Na účely identifikácie KUV Oprávnená osoba preskúmala nasledovné dokumenty:

Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 02.04.2020:

Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora zo dňa 21.02.2020 v aktuálnom a úplnom
znení,

Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora vrátane prezenčnej listiny zo dňa 30.06.2020:
Účtovná závierka za rok 2019,
Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 04.12.2020,

Vyhlásenie KUV zo dňa 04.12.2020,

(ďalej spolu len „Dokumentácia“)

Oprávnená osoba identifikovala KUV a overila identifikáciu KUV podľa $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov na základe vyššie uvedenej Dokumentácie.

Identifikácia KUV a overenie identifikácie KUV bolo vykonané overením nasledovných údajov v
dokladoch totožnosti KUV: zistenie mena, priezviska, rodného čísla, dátumu narodenia, adresy
trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla dokladu totožnosti a overením podoby KUV s

1
podobou v ich dokladoch totožnosti za fyzickej prítomnosti KUV. Takto získané údaje o KUV
Oprávnená osoba porovnala s údajmi na Dokumentácií, súčasťou ktorej boli aj písomné vyhlásenia
členov vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora o pravdivosti, aktuálnosti a
úplnosti ich osobných údajov, pričom konštatovala zhodu. Na základe písomného vyhlásenia
Partnera verejného sektora o pravdivosti, aktuálnosti a úplnosti údajov o jeho vlastníckej a riadiacej
štruktúre Oprávnená osoba konštatovala,

- že na podnikaní, riadení a kontrole Partnera verejného sektora sa okrem osôb uvedených
nižšie v tomto bode nepodieľajú žiadne ďalšie osoby, a to ani fakticky alebo formou tichého
spoločenstva:

- KUV sú koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora, nie sú funkcionári, nepreviedli
svoj obchodný podiel alebo jeho časť vPartnerovi verejného sektora na tretiu osobu,
nepreviedli hlasovacie práva vPartnerovi verejného sektora na tretiu osobu, nemajú
vedomosť o existencii zmluvy o tichom spoločenstve alebo inej zmluvy alebo dohody, na
základe ktorej by sa tretia osoba podieľala na podnikaní Partnera verejného sektora, a to ani
fakticky, alebo na základe ktorej by sa tretia osoba podieľala na riadení Partnera verejného
sektora, ato ani fakticky, alebo na zisku Partnera verejného sektora.

Identifikácia KUV

Na základe informácií vyplývajúcich z Dokumentácie, po ich podrobnej analýze Oprávnenou osobou,
Oprávnená osoba konštatuje, že na účely Zákona o RPYS identifikovala ako KUV nasledovné osoby:

Ing. Peter Urbanovský, dátum narodenia: 12.04.1983, trvalý pobyt: Krátka 1424/3, 811 03 Bratislava —
Staré Mesto, občan Slovenskej Republiky, ktorý má priamy 65%- ný podiel na ovládaní a kontrole
Partnera verejného sektora,

Ing. Tomáš Urbanovský, dátum narodenia: 29.05.1984, trvalý pobyt: Panenská 30, 811 03 Bratislava,
občan Slovenskej Republiky, ktorý má priamy 20%- ný podiel na ovládaní akontrole Partnera
verejného sektora,

Ing. Jozef Urbanovský, dátum narodenia: 2.1.1957, trvalý pobyt: Jasovská 5, 851 07 Bratislava, občan
Slovenskej Republiky, ktorý má priamy 15%- ný podiel na ovládaní a kontrole Partnera verejného
sektora.

Okrem týchto osôb Oprávnená osoba neildentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda
alebo kontroluje Partnera verejného sektora, ani žiadnu fyzickú osobu, v prospech ktorej Partner
verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod, najmä neidentifikovala žiadnu inú fyzickú
osobu, ktorá:

- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ích súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,

- ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora
alebo z inej jeho činnosti,

- sama nespíňa kritériá podľa predošlých bodov, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou
v zhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
24Na základe Dokumentácie Oprávnená osoba identifikovala nasledovnú vlastnícku a riadiacu
štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným. Základné imanie,
ktoré bolo splatené v celom rozsahu predstavuje sumu 6.640,- EUR.

Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú

Ing. Peter Urbanovský, dátum narodenia: 12.04.1983, trvalý pobyt: Krátka 1424/3, 811 03 Bratislava —
Staré Mesto, občan Slovenskej Republiky, obchodný podiel: 65%, vklad do základného imania: 4.316,-
EUR,

Ing. Tomáš Urbanovský, dátum narodenia: 29.05.1984, trvalý pobyt: Panenská 30, 811 03 Bratislava,
občan Slovenskej Republiky, obchodný podiel: 20%, vklad do základného imania: 1.328,- EUR,

Ing. Jozef Urbanovský, dátum narodenia: 2.1.1957: trvalý pobyt: Jasovská 5, 851 07 Bratislava, občan
Slovenskej Republiky, obchodný podiel: 15%, vklad do základného imania: 996,- EUR.

Spoločníci Partnera verejného sektora sú zároveň jedinými osobami, ktoré:
- majú priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera verejného sektora,

- majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,

- majú právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej
jeho činnosti.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Konateľom Partnera verejného sektora
je Ing. Peter Urbanovský, trvalý pobyt: Krátka 1424/3, 811 03 Bratislava — Staré Mesto, dátum
narodenia: 12.04.1983, občan Slovenskej republiky. Konateľ koná a podpisuje vmene Partnera
verejného sektora samostatne.

Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani dozornú radu.

Uvedenie údajov podľa $ 4 ods. 3 písm. f) Zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo
mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich
z predloženej Dokumentácie neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera
verejného sektora žiadnu fyzickú osobu, ktorá má postavenie verejného funkcionára v zmysle čl. 2
ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. žiadne osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej
štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

V prípade partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 Zákona o RPYS preukázanie, že podmienky
na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona

č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo
nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu nie
je potrebné preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra
partnerov verejného sektora.

5. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému
stavu oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného
sektora postupovala nestranne s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto
verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 09.12.2020AK Olekšáková s.r.o.
JUDr. Ing. Beáta Olekšáková, advokátka a konateľka
Oprávnená osoba

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×