Nezaradený subjekt

TeHo Topoľčany, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Ružinov
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov

Záznam platný od: 17. Október 2018

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Rastislav Velič
Adresa:
Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Júl 1973
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Január 2019

Meno:
Ing. Peter Krištofovič
Adresa:
Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
16. Apríl 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Január 2019

Meno:
Mgr. Matej Danóci
Adresa:
Čerešňová 303/21 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
30. Január 1984
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Október 2018

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VIVID LEGAL, s. r. o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 17.10.2018 do: 22.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


NVMI D LEG, AL VIVIDLEGAL, s.ro. — 82109 Bratislava — IČO 36807915 © +421220664459 — c officedvividlegal.sk
Plynárenská 7/A —— Slovenská republika — IČ DPH SK2022415857 — +421258253511 ci WWWwulšidlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: TeHo Topoľčany, s.r.o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava — mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 51 858 584

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:
130170/B

Štatutárny orgán: Mgr. Matej Danóci, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGÁL, s. r. o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 18.10.2018 bol vykonaný prvozápis Partnesa VS do Registra partnerov verejného sektora.
SVIVIDLEGAL.2.2.

2.3.

2.4.

2,5,

Pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu bolo posledné overenie identifikácie konečného
užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS uskutočnené zo strany Oprávnenej
osoby pri prvozápise Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora na základe verifikačného
dokumentu zo dňa 15,10.2018 (ďalej len „Predchádzajúci verifikačný dokumenť“), na základe
ktorého bola ako konečný užívateľ výhod Partnera VS identifikovaná nasledovná osoba:

- Mgr. Matej Danóci, s trvalým bydliskom Čerešňová 303/21, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 31.01.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Mgr. Matej Danáci“)

Vykonaním zápisu zmeny v osobe spoločníka Partnera VS do obchodného registra nastali dňa
06.12.2018 účinky prevodu obchodného podielu v Partnerovi VS z Mgr. Mateja Danóciho, ako
prevodcu obchodného podielu v Partnerovi VS, na spoločnosť ARCA CAPITAL Slowakei
Beteiligungs GmbH, so sídlom Augasse 9/12, 1090 Viedeň, Rakúska republika, identifikačné číslo:
6714110, zapísanú v obchodnom registri Krajinského súdu Viedeň, vo vložke číslo: FN 256276 b (ďalej
len „spoločnosť ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs“), ako nadobúdateľa obchodného podielu
v Partnerovi VS,

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS na základe
Predchádzajúceho verifikačného dokumentu došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera
VS, Oprávnená osoba v súlade s ust. 8 9 ods. 1 Zákona o RPVS v spojení s ust. 8 11 ods. 2 písm. a)
Zákona o RPVS oznamuje registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod
Partnera VS, pričom oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa,
keď došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- "úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 16.01.2019,

- úplný výpis spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs z obchodného registra zo dňa
18.07.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 868 856, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 3202/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Capital Slovakia“), z obchodného registra zo dňa 16.01.2019,

- "úplný výpis spoločnosti ARCA CAPITAL LTD., so sídlom 2nd Floor 9 Chapel Place, ECZA 3DO,
Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, identifikačné číslo: 04757444,
registrovanej v registri obchodných spoločností Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného
Írska (ďalej len „spoločnosť ARCA CAPITAL LTD“), z obchodného registra zo dňa 16.01.2019
(zdroj: https:/ / beta.companieshouse. gov.uk/ company / 04757444),

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments“), z obchodného registra zo dňa 16.01.2019,


RVVIDLEGAL2.

3.

- stanovy spoločnosti Arca Investments zo dňa 19.03.2018 sú posledným aktuálnym
úplným znením stanov spoločnosti Arca Investments a po tomto dni nebolo prijaté
žiadne také rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti Arca Investments ani
nenastala iná právna skutočnosť, ktorých (mysliac tým rozhodnutie valného
zhromaždenia spoločnosti Arca Investments a/alebo inú právnu skutočnosť)
následkom by bola zmena stanov spoločnosti Arca Investments v časti upravujúcej
spôsob určenia výšky podielu akcionárov spoločnosti Arca Investments na zisku
spoločnosti Arca Investments, spôsob určenia výšky podielu akcionárov spoločnosti
Arca Investments na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti Arca
Investments alebo kvórum pre prijatie jednotlivých rozhodnutí valného zhromaždenia
spoločnosti Arca Investments,

vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Investments ako akcionára spoločnosti Arca
Capital Slovakia: uvedené vyhlásenia sú obdobné, ako sú vyhlásenia uvedené v čestných
vyhláseniach Ing. Rastislava Veliča ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Capital
Slovakia a Ing. Henricha Kiša ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia
týkajúcich sa spoločnosti Arca Capital Slovakia ako spoločníka spoločnosti ARCA CAPITAL
Slowakei Beteiligungs,

vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Investments ako akcionára spoločnosti ARCA
CAPITAL LTD, uvedené vyhlásenia sú obdobné, ako sú vyhlásenia uvedené v čestných
vyhláseniach Ing. Rastislava Veliča ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Capital
Slovakia a Ing. Henricha Kiša ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia
týkajúcich sa spoločnosti Arca Capital Slovakia ako spoločníka spoločnosti ARCA CAPITAL
Slowakei Beteiligungs. Okrem obdobných vyhlásení čestné vyhlásenia obsahujú aj vyhlásenia:

- vyhlásenie spoločnosti Arca Investments ako majoritného akcionára spoločnosti ARCA
CAPITAL LTD o (i) výške vkladu spoločnosti ARCA CAPITAL ETD do základného
imania spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs, (il) výške jej obchodného
podielu, (iii) o jej podiele na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti
ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs vo vzťahu ku všetkým hlasom všetkých
spoločníkov spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteifigungs a (iv) výške jej
podielu na zisku spoločnosťi ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs,

- vyhlásenie spoločnosti Arca Investments ako majoritného akcionára spoločnosti ARCA
CAPITAL LTD, že spoločnosť ARCA CAPITAL LID je výlučným vlastníkom
obchodného podielu v spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs a že tento
obchodný podiel vlastní vo vlastnom mene a na vlastný účet,

- vyhlásenie spoločnosti Arca Investments ako majoritného akcionára spoločnosti ARCA
CAPITAL LTD, že spoločnosť ARCA CAPITAL LTD je výlučným vykonávateľom
práv vyplývajúcich z vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti ARCA CAPITAL
Slowakei Beteiligungs a vykonáva všetky práva vyplývajúce z vlastníctva tohto
obchodného podielu vo vlastnom mene a na vlastný účet,

- vyhlásenie spoločnosti Arca Investments ako majoritného akcionára spoločnosti ARCA
CAPITAL LTD, že osoba konajúca v mene spoločnosti ARCA CAPITAL LTD
neuzavrela so žiadnou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani neuskutočnila
iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na-11 -


RVIVIDLEGAL,základe zmluvy otichom spoločenstve, ani neposkytla žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba takýto úkon mohla uskutočniť,

v čestných vyhláseniach akcionárov spoločnosti Arca Investments (Ing. Rastislava Veliča, Ing.
Pavla Krúpu, Ing. Petra Krištofoviča a Ing. Henricha Kiša) sú uvedené nasledovné vyhlásenia,
ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia jednotlivých čestných vyhlásení:

a)

b)

d)

e)

vyhlásenie o výške podielu menovitej hodnoty Akcií spoločnosti Arca Investments
vlastnených tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia k menovitej hodnote všetkých
akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments, ovýške podielu toho ktorého
poskytovateľa čestného vyhlásenia na hlasovacích právach ma valnom zhromaždení
spoločnosti Arca Investments avýške podielu toho ktorého poskytovateľa čestného
vyhlásenia na zisku spoločnosti Arca Investments,

vyhlásenie o vlastnení Akcií spoločnosti Arca Investments zo strany toho ktorého
poskytovateľa čestného vyhlásenia vo vlastnom mene a na vlastný účet,

vyhlásenie jednotlivých poskytovateľov čestného vyhlásenia o výkone všetkých práv
vyplývajúcich z vlastníctva Akcií spoločnosti Arca Investments vo vlastnom mene ana

vlastný účet,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol na tretiu osobu Akcie spoločnosti
Arca Investments ani ktorúkoľvek z nich ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod týchto akcií alebo ktorejkoľvek
z nich na tretiu osobu,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu
svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments ani ich časť
a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti
Arca Investments alebo ich časti na tretiu osobu,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu
svoje právo na podiel na zisku spoločnosti Arca Investments ani jeho časť podľa rozhodnutia
valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti Arca Investments alebo pred prijatím
takéhoto rozhodnutia a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku
spoločnosti Arca Investments alebo jeho časti podľa rozhodnutia valného zhromaždenia
o rozdelení zisku spoločnosti Arca Investments alebo pred príjatím takéhoto rozhodnutia na
tretiu osobu,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo,
na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za toho ktorého poskytovateľa čestného
vyhlásenia uskutočniť úkony vymenované v písm. d), e) a f) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,

okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments
a vlastnených tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia ten ktorý poskytovateľ
čestného vyhlásenia nevykonáva vo vzťahu k spoločnosti Arca Investments žiadne práva
akcionára spoločnosti Arca Investments, ktorých primárnym (originálnym) nositeľom bol iný
akcionár spoločnosti Arca Investments,- 12 -


AVIVIDLEGAL,i) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neuzavrel s inými akcionármi spoločnosti Arca
Investments alebo akýmkoľvek z nich ani s žiadnou inou treťou osobou dohodu 0 zhodnom
výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, ani
neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným akcionárom /
inými akcionármi spoločnosti Arca Investments alebo inou treťou osobou založené konanie
v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktoréha by nastali obdobné právne následky,

j tenktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby
za neho uzavrela s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments alebo akýmkoľvek z nich
alebo inou treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na välnom
zhromaždení spoločnosti Arca Investments alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe
ktorého by bolo medzi tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia a iným akcionárom
/ inými akcionármi spoločnosti Arca Investments alebo inou treťou osobou založené konanie
v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

k) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa Zákona
o ochrane verejného záujmu.

v čestnom vyhlásení Ing. Rastislava Veliča ako akcionára spoločnosti Arca Investments je uvedené
aj vyhlásenie, že je vlastníkom akcií spoločnosti ARCA CAPITAL LTD, a to v počte jedentisíc
(1000) kusov, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 1,- GBP, pričom podiel menovitej
hodnoty akcií spoločnosti ARCA CAPITAL LTD vlastnených Poskytovateľom vyhlásenia
k menovitej hodnote všetkých akcií emitovaných spoločnosťou ARCA CAPITAL LTD je 1 %,
podiel Poskytovateľa vyhlásenia na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti
ARCA CAPITAL LTD je 1% hlasov vo vzťahu ku všetkým hlasom všetkých akcionárov
spoločnosti ARCA CAPITAL LTD a podiel Poskytovateľa vyhlásenia na zisku spoločnosti Arca
Investments je 1 %,

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

3,1, Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera VS nasledovné fyzické
osoby:

a)

b)

Ing. Peter Krištofovič, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená
osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

Ing. Rastislav Veľič, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

Mgr. Matej Danóci, s trvalým bydliskom Čerešňová 303/21, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 31.01.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.- 3 -
SVIVIDLEGAL4. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

4.1.

Oprávnená osoba identifikovala Ing. Petra Krištofoviča ako konečného užívateľa výhod Partnera VS
v súlade s ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má nepriamy podiel na
základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej
25%.

ing. Peter Krištofovič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 29,91%
atakisto nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške
29,91 %.

4.2. Oprávnená osoba identifikovala Ing. Rastislava Veliča ako konečného užívateľa výhod Partnera VS

4.3.

v súlade s ust, $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má nepriamy podiel na
základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej
25%.

Ing. Rastislav Velič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 55,135 % a takisto
nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VŠ vo výške 55,135 %,

Oprávnená osoba identifikovala Mgr. Mateja Danóciho ako konečného užívateľa výhod Partnera VS
v súlade s ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona, pretože má samostatne právo vymenovať,
inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán (konateľov) Partnera VS, K uvedenému záveru dospela
Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i Partner VS má dvoch (2) konateľov. Dozorná rada Partnera VS nebola ustanovená,

ji. právo vymenovať a odvolať konateľa Partnera VS má spoločnosť ARCA CAPITAL Slowakei
Beteiligungs ako jediný spoločník Partnera VS vykonávajúci pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS,

iii. štatutárnym orgánom spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs je jeden (1)
konateľ, ktorým je Mgr. Matej Danóci. Konateľ spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei
Beteiligungs podľa spôsobu zapísaného v obchodnom registri koná menom spoločnosti
ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs pri uskutočňovaní právnych úkonov samostatne,

iv. z ustálenej judikatúry? vyplýva, že ak určitá akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením
obmedzeným má postavenie spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo
akcionára v inej akciovej spoločnosti (bez ohľadu na to, či ide o jediného spoločníka
spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej spoločnosti alebo jedného
z viacerých spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionárov akciovej
spoločnosti) (ďalej len „Dotknutá spoločnosť - spoločník“), tak práva Dotknutej spoločnosti
- spoločníka ako spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej
spoločnosti [pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti s ručením
obmedzeným / jediného akcionára akciovej spoločnosti (vykonávajúc pôsobnosť valného
zhromaždenia) alebo pri hlasovaní o záležitostiach v rámci valného zhromaždenia
spoločnosti s ručením obmedzeným / akciovej spoločnosti] vykonáva. vmene Dotknutej
spoločnosti - spoločníka predstavenstvo (ak ide o akciovú spoločnosť) alebo konatelia (ak ide

o spoločnosť s ručením obmedzeným).8 Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 03.10.2007, sp. zn. 29Cdo/ 1193/2007-14-
AVMVIDLEGAL4.4.

Nakoľko štatutárnym orgánom spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs je jeden (1)
konateľ konajúci prí uskutočňovaní právnych úkonov samostatne, z uvedeného vyplýva, že konateľ
spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs Mgr. Matej Danóci má samostatne právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán (konateľov) Partnera VS, pričom
neexistuje žiadna ďalšia osoba, ktorá by takýmto oprávnením disponovala.

Oprávnená osoba má za to, že okrem osôb uvedených v bode 3.1. v spojení s bodmi 4.1. až 4.3. žiadna
ďalšia fyzická osoba (samostatne ani spolu s inými) nespíňa kritériá uvedené v ust. 8 6a ods. 1 písm.
a) body 1. až 4. AML Zákona ani ust. 8 6a ods. 3 AML Zákona.

Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba nespíňa:

a)

b)

definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. £ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML
Zákona, pretože žiadna ďalšia fyzická osoba samostatne nemá priamy ani nepriamy podiel na
základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp.
pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera V5) najmenej 25 %.

Uvedené definičné kritérium nespíňajú:

i Ing. Henrich Kiš, ktorý má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS
a hlasovacích právach na vaľnom zhromaždení Partnera VS (resp. prí prijímaní
rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS) vo výške 9,97 %,

i. Ing. Pavol Krúpa, ktorý má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS
a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní
rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS) vo výške 4,985 %,

definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AMI,
Zákona, pretože okrem osoby uvedenej v bode 4.3. žiadna ďalšia fyzická osoba samostatne nemá
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena. Táto skutočnosť je bližšie
zdôvodnená v bode 4.3, tohto verifikačného dokumentu pri zdôvodnení identifikácie Mgr. Mateja
Danóciho ako konečného užívateľa výhod Partnera VS,

definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AML
Zákona, pretože žiadna fyzická osoba neovláda Partnera VS iným spôsobom, ako je uvedené
v ust. 8 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 2. AML Zákona.

Iným ovládaním je podľa Výkladového stanoviska č. 8/2015 vydaného dňa 17.12.2015 Úradom
pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 8/2015“) napr. skutočný (reálny) výkon
väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v danom prípade v Partnerovi VS), ato aj

4 Závery uvedené v Stanovisku č. 8/2015 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v

Stanovisku č. 8/2015 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 12a ods. 1 písm. a) body
1., 2. a 3. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do

i 17.04.2016 (ďalej len „Zákon o VO“), ktorých gramatické dikcie sú porovnateľné s gramatickými dikciami ust. 8 6a

ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 8. AML Zákona.+15 -
RVIVIDLEGAL.sprostredkovane prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda
(opäť prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv v tejto právnickej osobe - medzičlánku).Š

Žiadna fyzická osoba nevykonáva väčšinu hlasovacích práv v Partnerovi VS prostredníctvom
medzičlánku (inej právnickej osoby). Taktiež neexistuje fyzická osoba, ktorá by konala v zhode
alebo na základe spoločného postupu s inými osobami a ktorá by spoločne s osobami konajúcimi
sňou vzhode alebo na základe spoločného postupu vykonávala väčšinu hlasovacích práv
v Partnerovi VS prostredníctvom nejakého medzičlánku (inej právnickej osoby),d) definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm, a) bod 4. AML
Zákona, pretože žiadna fyzická osoba samostatne nemá právo na hospodársky prospech
najmenej 25 % z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti
partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe
vzniklo alebo vznikne na základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku,
ktoré (mysliac tým právo na zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na
základnom imaní partnera verejného sektora,

Hi. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“
partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej
právnej doktríny“,

ži. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“
partnera verejného sektora podľa podbodu í. vyššie korešponduje s Výkladovým

5V Stanovisku č. 8/2015 bola ako príklad pre iné ovládanie právnickej osoby podľa ust. S 12a ods, 1 písm. a) bod 3.
Zákona o VO uvedená situácia, že v právnickej osobe A (žiadateľovi o zápis do registra konečných užívateľov výhod)
mala právnická osoba B 53 %-ný podiel na hlasovacích právach, v právnickej osobe B mala právnická osoba C 51 %-
ný podiel na hlasovacích právach a v právnickej osobe C mala (yzická osoba D 80 %-ný podiel na hlasovacích
právach. Úrad pre verejné obstarávanie uzavrel, že hoci fyzická osoba D má na právnickej osobe A len 21,9 %-ný
nepriamy podiel na hlasovacích právach, a teda nespíňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 17a ods.1
písm. a) bod 1. Zákona o VO, tak fyzická osoba D spíňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. 12a ods.1
písm. a) bod 3. Zákona o VO, pretože na základe reťaze právnických osôb, v ktorých má väčšinový podiel na
hlasovacích právach, fakticky ovláda právnickú osobu A.

6 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa
$11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV prí fyzickej osobe — podnikateľovi podľa S 11 ods. 1 písm. b), Ide
© prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo tnej činnosti zapísovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektont právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch S 11 ods, 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanoni subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní lebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozuntie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %." Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou

protiplnenia zjavný ekonomický nepomer."- 16 -


AVIVIDLEGAL.stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej
len „Stanovisko č. 1/2016“ 78,

iv. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na
základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického
protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podníkania alebo inej činnosti
Partnera VS v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je
podiel na zisku, na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník
Partnera VS z titulu jeho podielu na základnom imaní Partnera VS, a to ani sama aní
sinou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe
spoločného postupu,

e) definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 6a ods. 3 AML Zákona. To
znamená, že neexistuje taká fyzická osoba, ktorá by sama nespíňala kritérium podľa ust. 6a ods. 1
písm. a) AML Zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode“ alebo spoločným
postupom! by spíňala predmetné kritérium.7 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže
v Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. $ 11 ods. 1 písm. a) bod
4. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a © zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017
(ďalej len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. $ 4 ods. 4
Zákona o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

8 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v $ 1L ods. 1 pís. a) bod 4 a $ 11 ods. 1 píst. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľock dohody alebo zmluvy), priamo alébo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musť sa. táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. © primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou. protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, sk je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodúvatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stovébné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinností právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastríctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu. alebo opčnej zmluvy), Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podníkateľa)“

9 Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. $ 66b Obchodného zákonníka.

10 Pojem „spoločný postup“ interpretuje Oprávnená osoba podľa časti IX. Výkladového stanoviska č.7/2015
vydaného dňa 27.11.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 7/2015“). V Stanovisku č. 7/2015
je uvedená (o.i) interpretácia ust. $ 17a ods. 3 Zákona o VO, v ktorom je (rovnako ako v ust. £ 6a ods. 3 AML Zákona)
uvedené slovné spojenie „spoločný postup“. Z časti IX. Stanoviska č. 7/2015 implicitne vyplýva, že spoločný postup
sa nezakladá na základe náhody (náhodný, neúmyselne rovnaký postup vad hoc záležitostiach), ale na základe
dohody o spoločnom postupe (napr. že hlasovacie práva sa v právnickej osobe budú vykonávať vopred dohodnutým
spôsobom).-17-
NVIVIDLEGAL.K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe čestných vyhlásení všetkých
akcionárov spoločnosti Arca Investments (tj. Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing.
Rastislav Velič a Ing. Henrich Kiš), v ktorých vyhlásili, že žiadny z nich:

ii.

neuzavrel s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments alebo akýmkoľvek z nich ani
s žiadnou inou treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom
zhromaždení spoločnosti Arca Investments, ani neuskutočnil iný právny úkon, na
základe ktorého by bolo medzi ním a iným akcionárom / inými akcionármi spoločnosti
Arca Investments alebo inou treťou osobou založené konanie v zhode alebo spoločný
postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky, ani

neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za poskytovateľa vyhlásenia uzavrela
s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments alebo akýmkoľvek z nich alebo inou
treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na vaľnom zhromaždení
spoločnosti Arca Investments alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by
bolo medzi poskytovateľom vyhlásenia ainým akcionárom / inými akcionármi
spoločnosti Arca Investments alebo inou treťom osobou založené konanie v zhode alebo
spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky.

všeobecné definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 prvá veta pred
bodkočiarkou AML Zákona, pretože žiadna fyzická osoba nie je takou osobou, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje Partnera VS, ani takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS
vykonáva svoju činnosť alebo obchodil.

11 Oprávnená osoba k záveru o neexistencii takej fyzickej osoby, v prospech ktorej by Partner VS vykonával svoju
činnosť alebo obchod, dospela s prihliadnutím na uvedené skutočnosti:

)

interpretáciu slovného spojenia „vykonávanie činnosti alebo obchodu v prospech určitej fyzickej osoby“, ktorú
je potrebné uskutočniť v intenciách logického výkladu, ako aj v intenciách znenia článku 3 bod 6
Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu
finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „Smernica č. 2015/849“):

ak by zmyslom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod bolo „podchytiť“ všetky fyzické
osoby, ktoré majú z činnosti právnickej osoby (v danom prípade Partnera VS) akýkoľvek
hospodársky prospech v ľubovoľnej (i minimálnej) výške, stratila by celkom význam konkrétna
definícia konečného užívateľa výhod uvedená v ust, $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, a bod 4. AML
Zákona. Nemalo by totiž význam, aby sa na naplnenie definičných znakov konečného užívateľa
výhod pri konkrétnych definíciách vyžadovalo dosiahnutie určitého kvalifikovaného podielu na
hlasovacích právach a základnom imaní (a teda aj na zisku) alebo na hospodárskom prospechu
z podnikania alebo z inej činnosti právnickej osoby (t.j. kvalifikovaný podiel vo výške 25 %), ak by
v zmysle všeobecnej definície bola za konečného užívateľa výhod označená aj akákoľvek osoba
majúca z podnikania právnickej osoby minimálny hospodársky prospech (napr. vo výške 0/1 %),

v dôvodovej správe k Zákonu o RPVS, ktorým bol novelizovaný aj AML Zákon v časti upravujúcej
definíciu konečného užívateľa výhod, je uvedené: „Vo všeobecnej časti definície konečného užívateľa
výhod návrh zákona vychádza z čl. 3 bod 6 smernice Európskeho parlamentu n Rady (EÚ) 2015/849 z 20,
mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo
financovania terorízmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a
zrušuje smerníca Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/20/ES.“,- 18 -


RVIVIDLEGAL5, Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to spoločnosť ARCA
CAPITAL Slowakei Beteiligungs s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške 100 %.

Spoločnosť ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs má dvoch (2) spoločníkov:

j

i)

spoločnosť Arca Capital Slovakia s podielom na základnom imaní ARCA CAPITAL
Slowakei Beteiligungs vo výške 70 %,

spoločnosť ARCA CAPITAL LTD s podielom na základnom imaní ARCA CAPITAL
Slowakei Beteiligungs vo výške 30 %.

Spoločnosť Arca Capital Slovakia má jediného akcionára, a to spoločnosť Arca Investments (100 %).

Spoločnosť ARCA CAPITÁL LTD má dvoch (2) akcionárov:

)

i)

spoločnosť Arca Investments vlastniacu deväť desiatdeväťtisíc (99.000) Akcií spoločnosti
ARCA CAPITAL LTD, t.j. akcií emitovaných spoločnosťou ARCA CAPITAL LTD (99 %) a

Ing, Rastislava Veliča vlastniaceho jedentisíc (1.000) Akcií spoločnosti ARCA CAPITAL
LTD, t.j. akcií emitovaných spoločnosťou ARCA CAPITAL LTD (1 %).

Spoločnosť Arca Investments má štyroch (4) akcionárov:

ý

Ing. Pavla Krúpu vlastniaceho šesť (6) Akcií spoločnosti Arca Investments, tj. akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments (5 %),ii)

+ vzmysle článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 platí, že „„kanečný užívateľ výhod" je akákoľvek fyzická(-
é) osobať-y), ktorá(cé) skutočne ovládať-jú) alebo vykonávajú) kontrolu nad klientom, a/alebo fyzická(-é)
osoba(-y), v mene ktorej(-ých) sa transakcia alebo činnosť vykonáva (...)“,

+ — vychádzajúc zo znenia článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 je možné dospieť k záveru, že účelom.
všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou
AML Zákona je identifikovať všetky osoby, v mene ktorých (na účet ktorých) právnická osoba
skutočne vykonáva určitú transakciu alebo činnosť, a nie také osoby, ktoré majú. alebo môžu mať
hospodársky alebo iný prospech v akejkoľvek výške z činnosti alebo obchodov právnickej osoby,

obsah čestných vyhlásení konateľov Partnera VS, v ktorých sú uvedené vyhlásenia, že žiaden
z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS (a) neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu
ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu
a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne
postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje
Partnera V$ alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody
ani (b) neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za
Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný
právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny
úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo
možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech
ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody.-19-
RVIMIDLEGAL.i) Ing. Petra Krištofoviča vlastniaceho trídsaťšesť (36) Akcií spoločnosti Arca Investments,
tj. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments (30 %),

ži) Ing. Rastislava Veliča vlastniaceho šesťdesiatšesť (66) Akcií spoločnosti Arca
Investments, tj. akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments (55 %) a

iv) Ing. Henricha Kiša vlastniaceho dvanásť (12) Akcií spoločnosti Arca Investments, t.j.
akcií emitovaných spoločnosťou Arca Investments (10 %).

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS, a to Mgr. Matej Danóci
a Ing. Henrich Kiš, ktorí konajú v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl, 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov
verejného sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust, $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS:

7.1. Partner VS nie je i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon
č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú
tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne
riadi.

7.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 7.1. tohto verifikačného dokumentu sa ust. $ 11 ods. 5
písm. d) Zákona o RPVS neaplikuje.
8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

8.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.-20-
RVIVIDLEGALúplné znenie stanov spoločnosti Arca Investments zo dňa 19.08.2018 (ďalej len „stanovy
spoločnosti Arca Investments“),

zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments zo dňa 12.04.2018,
čestné vyhlásenie Mgr. Mateja Danóciho ako konateľa Partnera VS,

čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenísku 4834/20, 902 01
Pezinok, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská
republika (ďalej len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

čestné vyhlásenie Mgr. Mateja Danóciho ako konateľa spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei
Beteiligungs,

čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08
Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ako predsedu predstavenstva spoločností
Arca Capital Slovakia,

čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia,

čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca
Investments,

čestné vyhlásenie Ing. Juraja Dvoľáka, s trvalým bydliskom Bradáčova 6, 851 02 Bratislava -
mestská časť Petržalka, Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11,1979, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvočák“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca
Investments,

čestné vyhlásenie Ing. Petra Brožeka, s trvalým bydliskom Lékaťská 291/4, 150 00 Praha, Česká
republika, dátum narodenia: 28.11.1965, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Peter
Brožek“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Investments,

čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako akcionára spoločnosti Arca Investments,
čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako akcionára spoločnosti Arca Investmenis,

čestné vyhlásenie Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská
časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ako akcionára spoločnosti Arca Investments,

čestné vyhlásenie Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská
republika (ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ako akcionára spoločnosti Arca Investments

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Partner VS má základné imanie 5.000,- EUR,


SVIVIDLEGAL.V Bratislave, dňa 16.01.2019

AVVIDLEGAL
EM

ynárenská NA | 821 09 Bratislava PSA
———- IČO: 36 807 915 [IČ DPH: SK2022415857

VIVID LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka

-21 -
SVIVIDLEGALkonateľmi Partnera VS sú Mgr. Matej Danóci a Ing. Henrich Kiš, pričom v mene Partnera VS koná
každý z členov predstavenstva samostatne,

Partner VS má jediného spoločníka, a to spoločnosť ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs,
ktorá sa na základnom imaní Partnera VS podieľa vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému
zodpovedá obchodný podiel v Partnerovi VS vo výške 100 %,

spoločnosť ARCA CAPITÁL Slowakei Beteiligungs ako jediný spoločník Partnera VS vykonáva
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku
Partnera VS vo výške 100 %,

spoločnosť ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs má základné imanie 35.000,- EUR,

konateľom spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs je Mgr. Matej Danóci, ktorý koná
menom spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs samostatne,

spoločnosť ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs má dvoch (2) spoločníkov, a to:

f] spoločnosť Arca Capital Slovakia, ktorá sa na základnom imaní spoločnosti ARCA.
CAPITAL Slowakei Beteiligungs podieľa vkladom vo výške 24.500, EUR, ktorému
zodpovedá obchodný podiel v spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs vo
výške 70 % a

1) spoločnosť ARCA CAPITAL LTD, ktorá sa na základnom imaní spoločnosti ARCA
CAPITAL Slowakei Beteiligungs podieľa peňažným vkladom vo výške 10.500, EUR,
ktorému zodpovedá obchodný podiel vspoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei
Beteiligungs vo výške 30 %,

spoločnosť Arca Capital Slovakia ako spoločník spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei
Beteiligungs má podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti ARCA
CAPITAL Slowakei Beteiligungs vo výške 70 % hlasov vo vzťahu ku všetkým hlasom všetkých
spoločníkov spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligunge a podiel na zisku spoločnosti
ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs vo výške 70 %,

spoločnosť Arca Capital Slovakia má základné imanie 996.000,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na tristo
(300) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 3.320,-
EUR (spolu ďalej len „Akcie spoločnosti Arca Capital Slovakia“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek
znich ďalej len „Akcia spoločnosti Arca Capital Slovakia“),

členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Capital Slovakia sú predseda predstavenstva Ing.
Rastislav Velíč a člen predstavenstva Ing. Henrich Kiš, pričom v mene spoločnosti Arca Capital
Slovakia koná každý z členov predstavenstva samostatne,

spoločnosť Arca Capital Slovakia má jediného akcionára, a to spoločnosť Arca Investments, ktorá
je vlastníkom tristo (300) Akcií spoločnosti Arca Capital Slovakia, v dôsledku čoho má spoločnosť
Arca Investments priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Capital Slovakia vo výške 100 %,

spoločnosť Arca Investments ako jediný akcionár spoločnosti Arca Capital Slovakia vykonáva
pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Arca Capital Slovakia (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku spoločnosti Arca Capital Slovakia vo výške 100 %,


SVIVIDLEGAL.spoločnosť ARCA CAPITAL LTD ako spoločník spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei
Beteiligungs má podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti ARCA
CAPITAL Slowakei Beteiligungs vo výške 30 % hlasov vo vzťahu ku všetkým hlasom všetkých
spoločníkov spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs a podiel na zisku spoločností
ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs vo výške 30 %,

spoločnosť ARCA CAPITAL LTD má základné imanie 100.000, GBP, ktoré je rozvrhnuté na
stotisíc (100.000) akcií, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 1,- GBP (spolu ďalej len
„Akcie spoločnosti ARCA CAPITAL LTD“ av jednotnom čísle ktorákoľvek z nich ďalej len
„Akcia spoločnosti ARCA CAPITAL LTD“),

členom štatutárneho orgánu spoločnosti ARCA CAPITAL LTD je riaditeľ Arthur Joseph Grice,
ktorý koná menom spoločnosti ARCA CAPITAL LTD samostatne,

spoločnosť ARCA CAPITAL LTD má dvoch (2) akcionárov, a to:

i spoločnosť Arca Investments, ktorá je majiteľom deväťdesiatích deviatich tisícov (99.000)
Akcií spoločnosti ARCA CAPITAL LTD, v dôsledku čoho má spoločnosť Arca
Investments priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti
ARCA CAPITAL LTD vo výške 99 % a

1) Ing. Rastislava Veliča, ktorý je majiteľom jedného tisíca (1.000) Akcií spoločnosti ARCA
CAPITAL LTD, v dôsledku čoho má Ing. Rastislav Velič priamy podiel na základnom
imaní i hlasovacích právach v spoločnosti ARCA CAPITAL LTD vo výške 1 %,

spoločnosť Arca Investments ako akcionár spoločnosti ARCA CAPITAL LTD má podiel na zisku
spoločnosti ARCA CAPITAL LTD vo výške 99 %,

Ing. Rastislav Velič ako akcionár spoločnosti ARCA CAPITAL LTD má podiel na zisku
spoločnosti ARCA CAPITAL LTD vo výške 1 %,

spoločnosť Arca Investments má základné imanie 99.600,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na stodvadsať
(120) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 830,-
EUR (spolu ďalej len „Akcie spoločnosti Arca Investments“ a vjednotnom čísle ktorákoľvek
znich ďalej len „Akcia spoločnosti Arca Investmenis“),

členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Investmenis sú predseda predstavenstva Ing.
Rastislav Velič, člen predstavenstva Ing. Juraj Dvožák a člen predstavenstva Ing. Peter Brožek,
pričom predseda predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments samostatne a člen
predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments spoločne s druhým členom
predstavenstva alebo predsedom predstavenstva,

spoločnosť Arca Investments má štyroch (4) akcionárov, a to:
a) Ing. Pavla Krúpu, ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií spoločnosti Arca Investments, v

dôsledku čoho má Ing. Pavol Krúpa priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a či. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca


RVÍVIDLEGALInvestments vo výške 5% a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v Partnerovi VS vo výške 4,985 %1,

Ing. Petra Krištofoviča, ktorý je majiteľom tridsiatich šiestich (36) Akcií spoločnosti Arca
Investments, v dôsledku čoho má Ing. Peter Krištofovič priamy podiel na základnom imaní
i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a či. 22 bod 2. stanov
spoločnosti Arca Investments vo výške 30 % a nepriamy podiel na základnom imaní
i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 29,91 %,

Ing. Rastislava Veliča, ktorý je majiteľom šesťdesiatich šiestich (66) Akcií spoločnosti Arca
Investments, v dôsledku čoho má Ing. Rastislav Velič priamy podiel na základnom imaní
i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a čl, 22 bod 2. stanov
spoločnosti Arca Investments vo výške 55 % a nepriamy podiel na základnom imaní
i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 55,135 %? a

Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií spoločností Arca Investments,
v dôsledku čoho má Ing. Henrich Kiš priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích
právach v spoločnosti Arca Investments podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti
Arca Investments vo výške 10 % anepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích
právach v Partnerovi VS vo výške 9,97 %,

- podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments platí, že podiel na zisku sa
určuje pomerom menovitej hodnoty Akcií spoločnosti Arca Investments akcionára spoločnosti
Arca Investments k menovitej hodnote Akcií spoločnosti Arca Investments všetkých akcionárov
spoločnosti Arca Investmenís,

- včestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (tj. Mgr. Mateja Danóciho a Ing.
Henricha Kiša) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia
čestného vyhlásenia:

a)

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri,

jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri,

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (1) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
ao výške jeho peňažného vkladu do základného imania spoločnosti Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľovi Partnera VS,

1 Nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi VS bol vypočítaný za analogického
použitia ust. $ 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v zmysle
ktorého platí, že nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach sa vypočíta súčinom
percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi.

2 Nepriamy podiel Ing. Rastislava Veliča na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi VS je vypočítaný
ako súčet nepriamych podielov na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi VS vyplývajúcich
z vlastníctva Akcií spoločnosti Arca Investments a Akcií spoločnosti ARCA CAPITAL LTD.


VM DLEGAL,d)

a

8)

h)

+)

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel so žiadnou treťou
osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého
by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,

žiadny z konateľov Partnera VŠ konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť
s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo
uskutočniť iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na
základe zmluvy o tichom spoločenstve,

konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel so žiadnou treťou osobou
zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých
(mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo
mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie
osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej
Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,

žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť
s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon,
v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkoný
by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by
bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS
alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partnera VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,

neexistuje žiadny právny tital, na základe ktorého by akákofvek tretia osoba odlišná
od spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba (či už sama
alebo spoločne sinou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na
základe spoločného postupu) mala bez primeraného protiplnenia právo na iný hospodársky
prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na
podiel na získu, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na
základe rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného
spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS)
o rozdelení / vyplatení zisku spoločníkovi Partnera VS,

- v čestnom vyhlásení spoločníka Partnera VS - spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei
Beteiligungs, menom ktorej poskytol čestné vyhlásenie Mgr. Matej Danóci ako konateľ, sú
uvedené dva (2) druhy vyhlásení poskytnutých ku dňu ich poskytnutia, a to:


SVIVIDLEGAL.1 vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs bez ohľadu na
jej postavenie ako spoločníka Partnera VS: uvedené vyhlásenia vo vzťahu k spoločnosti
ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs sú obdobné, ako sú vyhlásenia uvedené v čestných
vyhláseniach konateľov Partnera VS vo vzťahu k Partnerovi VS a2. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs ako
spoločníka Partnera VS:

a)

b)

d)

8)

1)

všetky údaje zapísané o spoločníkovi Partnera V$ v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

vyhlásenie o (i) výške vkladu spoločníka Partnera VS do základného imania Partnera VS,
(ii) výške jeho obchodného podielu, (iii) o jeho postavení ako jediného spoločníka
Partnera VS oprávneného prijímať rozhodnutia v pôsobnosti valného zhromaždenia
Partnera VS a (iv) výške jeho podielu na zisku Partnera VS,

vyhlásenie o vlastnení 100 %-ného obchodného podielu v mene ana účet spoločníka
Partnera VS (spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs),

vyhlásenie o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva 100 %-ného obchodného
podielu v Partnerovi VS v mene ana účet spoločníka Partnera VS (spoločnosti ARCA
CAPITAL Slowakei Beteiligungs),

konateľ spoločníka Partnera VS nepreviedol sám alebo spoločne s inými v mene
spoločníka Partnera VS (spoločnosti ARCA CAPITÁL Slowakei Beteiligungs) na tretiu
osobu obchodný podiel v Partnerovi VS ani žiadnu jeho časť, ani neuskutočnil iný právny
úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod
obchodného podielu v Partnerovi VS alebo jeho časti na tretiu osobu,

konateľ spoločníka Partnera VS nepostúpil aní inak nepreviedol sám alebo spoločne
sinými x mene spoločníka Partnera VS (spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei
Beteiligungs) na tretiu osobu jeho hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera VS
(resp. hlasovacie práva pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) ani ich časť a taktiež
neuskutočnil sám alebo spoločne s inými právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom
zhromaždení Partnera VS (resp. hlasovacích práv pri prijímaní rozhodnutí jediného
spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS)
alebo ich časti na tretiu osobu,

konateľ spoločníka Partnera VS nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo spoločne
s inými v mene spoločníka Partnera VS (spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei
Beteiligungs) na tretiu osobu jeho právo na podiel na zisku Partnera VS ani jeho časť
a taktiež sám alebo spoločne s inými neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na
podiel na zisku Partnera VS alebo jeho časti na tretiu osobu,

konateľ spoločníka Partnera VS sám alebo spoločne sinými neposkytol v mene
spoločníka Partnera VS (spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs) žiadnej
tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za spoločníka
SVIVIDLEGAL,i
J

Partnera VS uskutočniť úkony vymenované v písm. e), f) a g) vyššie alebo ktorýkoľvek
z nich,

konateľ spoločníka Partnera VS nie je verejným funkcionárom podľa Zákona o ochrane
verejného záujmu,

- včestných vyhláseniach spoločníka spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs -
spoločnosti Arca Capital Slovakia, menom ktorej poskytli čestné vyhlásenie Ing. Rastislav Velič
ako predseda predstavenstva a Ing. Henrich Kiš ako člen predstavenstva, sú uvedené dva (2)
druhy vyhlásení poskytnutých ku dňu ich poskytnutia, a to:

1. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Capital Slovakia bez ohľadu na jej postavenie ako
spoločníka spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs, uvedené vyhlásenia vo
vzťahu k spoločnosti Arca Capital Slovakia sú obdobné, ako sú vyhlásenia uvedené
v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS vo vzťahu k Partnerovi VS a

2. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Capital Slovakia ako spoločníka spoločnosti
ARCÁA CAPITAL Slowakei Beteiligungs:

a)

b)

d)

všetky údaje zapísané o spoločnosti Arca Capital Slovakia v obchodnom registri
zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

vyhlásenie o (i) výške vkladu spoločnosti Arca Capital Slovakia do základného imania
spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs, (ii) výške jej obchodného podielu v
spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs, (iii) o podiele na hlasovacích právach
na valnom zhromaždení ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs vo vzťahu ku všetkým
hlasom všetkých spoločníkov spoločnosti spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei
Beteiligungs a (iv) o výške podielu na zisku spoločnosti spoločnosti ARCA CAPITAL
Slowakei Beteiligungs,

vyhlásenie o vlastnení obchodného podielu v spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei
Beteiligungs spoločnosťou Arca Capital Slovakia vo vlastnom mene a na vlastný účet,

vyhlásenie spoločnosti Arca Capital Slovakia o výkone všetkých práv vyplývajúcich
z vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs
vo vlastnom mene a na vlastný účet,

žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia nepreviedol sám alebo
spoločne s inými v mene spoločnosti Axca Capital Slovakia na tretiu osobu obchodný
podiel v spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs ani žiadnu jeho časť ani
neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
prevedenie alebo prechod obchodného podielu v spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei
Beteiligungs alebo jeho častí na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia nepostúpil ani inak
nepreviedol sám alebo spoločne s inými na tretiu osobu jej hlasovacie práva na valnom
zhromaždení spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs ani ich časť a taktiež
neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na vaľnom zhromaždení
spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs alebo ich časti na tretiu osobu,
RVIVIDLEGAL.2]

k)

žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia nepostúpil ani inak
nepreviedol sám alebo spoločne s inými na tretiu osobu jej právo na podiel na zisku
spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs ani jeho časť a taktiež sám alebo
spoločne s inými neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo
mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku spoločnosti
ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs alebo jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia neposkytol sám
alebo spoločne s inými žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto
tretia osoba mohla za spoločnosť Arca Capital Slovakia úkony vymenované v písm. e), f)
a g) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,

okrem práv vyplývajúcich z vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti ARCA
CAPITAL Slowakei Beteiligungs spoločnosť Arca Capital Slovakia nevykonáva vo
vzťahu k spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs žiadne práva spoločníka
spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs, ktorých primárnym (originálnym)
nositeľom bol iný spoločník spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteitigungs,

žiadny z členov predstavenstva v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia sám ani
spoločne s inými neuzavrel s inými spoločníkmi spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei
Betejligungs alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na
valnom zhromaždení spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs ani
neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi spoločnosťou Arca
Capital Slovakia a iným spoločníkom / inými spoločníkmi spoločnosti ARCA CAPITAL
Slowakei Beteiligungs založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe
ktorého by nastali obdobné právne následky,

Žiadny z členov predstavenstva v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia sám ani
spoločne s inými neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za spoločnosť Arca
Capital Slovakia uzavrela s inými spoločníkmi spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei
Beteiligungs alebo akýmkoľvek z nich dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na
valnom zhromaždení spoločnosti ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs alebo
uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi spoločnosťou Arca
Capital Slovakia a iným spoločníkom / inými spoločníkmi spoločnosti ARCA CAPITAL
Slowakei Beteiligungs založené konanie v zhode, spoločný postup alebo na základe
ktorého by nastali obdobné právne následky,

žiadny zčlenov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia nie je verejným
funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu,

v čestnom vyhlásení predsedu predstavenstva spoločnosti Asca Investments (t.j. Ing. Rastislava
Veliča) a v čestných vyhláseniach členov predstavenstva spoločnosti Arca Investments (tj. Ing.
Juraja Dvofáka a Ing. Petra Brožeka), sú uvedené tri (3) druhy vyhlásení poskytnutých ku dňu ich
poskytnutia, a to:

1. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Investments bez ohľadu na jej postavenie ako
akcionára spoločnosti Arca Capital Slovakia a akcionára spoločnosti ARCA CAPITAL LTD,
uvedené vyhlásenia vo vzťahu k spoločnosti Arca Capital Slovakia sú obdobné, ako sú
vyhlásenia uvedené v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS vo vzťahu k Partnerovi VS.
Okrem obdobných vyhlásení čestné vyhlásenia obsahujú aj vyhlásenie:

-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


NVIVIDLEGAL

MID LEGAL, s..o. — 82109Bratislava — IČO 36807815 © +421220664459 — m office vlvidlegal.sk
Slovenská republika — IČOPH SK2022415857 © +421258251511 m wwwulidlegal.skVERITIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z.z. a registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPV$“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: TeHo Topoľčany, s.r.o.

Sidlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slavenská republika

ldentifikačné číslo: 51 858 584

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:
130170/B

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAT, s, r. a.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 17053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č, 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobsiarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:
RVIVIDLEGAL

2.2,

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 24.07.2018,

- občianske preukazy konateľov Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Mgr. Mateja Danóciho, s trvalým bydliskom Čerešňová 303/21, 951 01
Nitrianske Hrnčiarovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 31.01.1984, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Mgr. Matej Danóci“), ako konateľa ľartnera VS,

- — česlné vyhlásenie Mgr, Mateja Danóciho ako spoločníka Fartnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner V5 má základné imanie 5.000,- EUR,

- > konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Mgr. Matej Danóci, pričom každý z nich koná
menom Partnera VS samoslalne,

- > Partner VS má jediného spoločníka, ktorým je Mgr. Matej Danóci, ktorý sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa pcňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný
podiel v Partnerovi VS vo výške 100 %,

- včestných vyhláseniach konateľov Partnera VS (tj. Tng. Henricha KŇa a Mgr. Mateja Danóciho)
sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čostného
vyhlásenia:

a)

b)

d)

9

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
v obchadnom registri,

jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri,

všetky údaje zapísané o Partnorovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov © spoločníkovi Partnera VS
ao výške jeho peňažného vkladu do základného imania spoločnosti Partnera VS, ako aj
(1i) idenlifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných [unkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),
AVIVIDLEGAL,žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel so žiadnou treťou
osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého
by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,

žiadny z konateľov Partnera VS konajúci mexiom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť
s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo
uskutočniť iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako
na základe zmluvy o tichom spoločenstve,

žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel so žiadnou treťou
osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia
ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo
alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako
postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet
ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,

žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť
s určilou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon,
v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon)
by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by
bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS
alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykanáva svoju činnosť alebo obchody,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek trotia osoba odlišná
od spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny lilul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoha mala
bez primeraného proliplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisku, ktorý (mysliac tým
zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia jediného
spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS
o rozdelení zisku spoločníkovi Partnera VS,

- vôčestnom vyhlásení Mgr. Mateja Danóciho ako spoločníka Partnera VS sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, ktoré bolí poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

b)

všetky údaje zapísané o poskytovateľovi čestného vyhlásenia ako spoločníkovi Partnera VS
v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému slavu a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane
identifikačných údajov o poskytovateľovi čestného vyhlásenia,

poskytovateľ čestného vyhlásenia (i) sa na základnom imaní Partnera VS podieľa peňažným
vkladom vo výške 5.000,- EUR, klorému zodpovedá obchodný podiel vo výške 100 %
v Partnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieť“), (ii) disponuje 100 % hlasov pri prijímaní
rozhodnutí jediného spoločníka Partncra VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhramaždenia Partnera VS a (iii) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,


RVIVIDLEGAL.©)

d)

©

g)

poskytovateľ čestného vyhlásenia vlastní Obchodný podiel vo vlastnom mene a na vlastný
účet,

poskytovateľ čestného vyhlásenia vykonáva všetky práva vyplývajúce z vlastníctva
Obchodného podielu vo vlaslnom mene a na vlastný účet,

poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol na tretiu osobu Obchodný podiel ani žiadnu
jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo
mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo jeho časti na treliu osobu,

poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na lretiu osobu svoje
hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. hlasovacie práva pri prijímaní
rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS) ani ich časť a taktiež neuskuločnil právny úkon, ktorého
právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod
hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. hlasovacích práv pri prijímaní
rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS) alebo ich časli na lretiu osobu,

poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje právo
na podiel na zisku Parínera V$ ani jeho časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, klorého
právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva
na podiel na zisku Partnera VS alebo jeho časti na tretiu osobu,

poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe
ktorého by táto tretia osoba mohla za poskytovateľa čestného vyhlásenia uskutočniť úkony
vymenované v písm. e), f) a g) alebo ktorýkoľvek z nich,

poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 Zákona
9 ochrane verejného záujmu.

3, Identifikácia konečného užívateľa výhod:

3.1. Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera VS nasledovnú fyzickú

osobu:

Mgr. Matej Danóci, s trvalým bydliskom Čerešňová 303/21, 951 01 Nitrianske Ilrnčiarovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 31.01.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená
osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim (unkciu v Slovenskej republike.

4, Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

4.1. Mgr. Matej Danúci bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Fartncra
VS vsúlade susl. 8$ 6a AML Zákona, s prihliadnutím na obsah Relevantných dokumentov
(predovšetkým, nic však výlučne, s prihliadnutím na obsah čestných vyhlásení poskytnutých
za strany Ing. Henricha Kiša ako konateľa Partnera VS azo strany Mgr. Maleja Danóciho ako
konateľa Parlnera VS aj ako spoločníka Partnera VS) a s prihliadnutím na skutočnosti vyplývajúce
z Relevaniných dokumentov, ktoré sú uvedené v bode 2.2. tohlo verifikačného dokumentu.


RVIVIDLEGAL.

Mgr. Matej Danóci, ktorý má 100 %-ný podiel na základnom imaní Partnera V$ a na hlasovacích
právach pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť
valného zhromaždenia Partnera VS, ako aj 100 %-ný podiel na zisku Partnera VS, spíňa definičné
znaky konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona. Mgr. Matej
Danóci je súčasne oprávnený vymenovať alebo odvolať konateľov Partnera VS, a teda spíňa aj
definičné znaky konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona.

4.2. S prihliadnutím na obsah Relevantných dokumentov (predovšetkým, mie však výlučne,
s prihliadnutím na obsah čestných vyhlásení poskytnutých zo strany Ing. Henricha Kiša ako konaieľa
Partnera VS a zo strany Mgr. Mateja Danóciho ako konateľa Partnera VS aj ako spoločníka Partnera
VS) Oprávnená osoba neidentifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera VS žiadnu ďalšiu
fyzickú osohu, ktorá by spíňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 6a AML
Zákona.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:
5.1. Vlastnícka štruktúra Tartnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to Mgr. Matej Danáci
s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške 100 %.

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnora VS sú dvaja konatelia Partnera VS, a to lng. Henrich Kiš
a Mgr. Matej Danáci, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera Vš:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona a ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevaniných dokumentov.

7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov
verejného sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. $4 ods. 4 Zákona o RPYS:

7.1. Partner VS nie je i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon
č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú
tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majelkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne
Tiadi.

7.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 7.1. tohto verifikačného dokumentu sa ust, $ 11 ods. 5
písm. d) Zákona o RPVS neaplikuje.


RVIVIDLEGAL.8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 811 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

8.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v lomlo verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 15.10.2018 9VIVIDLEG AL
RS 71X | 821 0$ Bratistava | SR
OT IČ6T 67 915 [IČ DPH: $K 2022415457

VIVID T.EGAT, s.r. 0., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátkaPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×