Nezaradený subjekt

BPS Vesele, s.r.o.

Dubovany
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: 227, Dubovany

Záznam platný od: 30. Január 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 20. September 2017

Záznam platný do: 29. Január 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Daniel Krátký
Adresa:
Okoř 16 Okoř 25264
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daniel Krátký
Adresa:
Okoř 16 Okoř 25264
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. September 2017
Záznam do:
29. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zuzana Antonyová
Adresa:
Komořanská 13 Praha 4 143 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2019
Záznam do:
29. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daniel Kaucký
Adresa:
Lupáčova 10 Praha 3 130 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2019
Záznam do:
29. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt StA
Adresa:
Im Wingert 48 Schaan 9494
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. September 2017
Záznam do:
27. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrick Fuchs
Adresa:
Runkelsstrasse 26 Triesen 9495
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Február 2018
Záznam do:
27. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrick Fuchs
Adresa:
Runkelsstrasse 26 Triesen 9495
Krajina:
Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. September 2017
Záznam do:
9. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LawFactory advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Protifašistických bojovníkov 11 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Meno:
JUDr. Michal Badinský
Adresa:
ČSA 20 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 27.06.2019 do: 29.01.2020

StiahniZáznam platný od: 9.02.2018 do: 27.06.2019

StiahniZáznam platný od: 20.09.2017 do: 9.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa $11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmenea doplnení niektorých zákonov

OPRÁVNENÁ OSOBA :
Obchodné meno LawFactory advokátska kancelária, s. r. o.
Sídlo Pratlfašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice M
[] 44 698 054
DIČ 2022816741
IČ DPH SK2022816741
Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Košicel, oddiel: Sro, vložka číslo:
23649/V
| Štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Tlliščáková, advokát 3 konateľzapísaná do zoznamu advokátov vedenom SAK podreg,. č. 3998

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS)Obchodné meno BPS Vesele, s.r. o.
Sídlo 227, Dubovany 922 08
Ičo 47236 582

DIČ 2023394857

IČ DPH SK2023394857

Registrácia

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:
77568/B (registrácia v čase vypracovania verifikačného dokumentu)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod v dôsledku zmeny
spôsobu ovládania partnera verejného sektora t.j. zmeny skutočností týkajúcich sa nepriameho podielu
konečného užívateľa výhod v PVS uvedenom vo verifikačnom dokumente vyhotovenom pri prvom zápise
partnera verejného sektora do registra postupom v súlade s ust. 8 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 9 registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákanov.

Oprávnená osoba za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod v dôsledku zmeny spôsobu ovládania
PVS vykonala nasledovný postup a zaobstarala nasledovné dokumenty:

1.

Výpis z príslušného obchodného registra, v ktorom je PYS zapísaný:

2. Aktuálne, úplné znenie spoločenskej zmluvy — PYS zo dňa 12.09.2019:

3. Aktuálny zoznam spoločníkov PVS, ktorý obsahuje identifikáciu spoločníkov obchodnej spoločnosti,
výšku vkladu každého spoločníka, rozsah jeho splatenia zo dňa 14.01.2020:

4. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu abchodnej spoločnosti — PYS zo dňa 13.01.2020,

5. Rozhodnutie Jediného spoločníka PYS pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa
10.10.2019:

6. zmluva oprevode obchodného podielu v PYS uzatvorená medzi BPS Green Energy 1, s. r. o. a
Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé zo dňa 11.09.2019:

7. Aktuálny výpis z príslušného obchodného registra, v ktorom je zapísané družstvo: Spoločné
poľnohospodárske družstvo Veselé:

8. Úplné znenie stanov družstva Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé zo dňa 16.05.2018:

9. Zoznam členov družstva Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé, ktorý obsahuje identifikáciu
členov družstva, výšku členského vkladu každého člena družstva zo diňa 18.01.2018

10. Zoznam vlastníkov družstevných padielnických listov (ďalej aj ako „DPL“), ktorých emitentom je
Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé:

11. Zápisnica z poslednej členskej schôdze Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé, zo dňa
20.06.2019:

12. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu družstva Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé zo dňa
24.01.2020:

13. Výpis z príslušného obchodného registra, vktorom je zapísaná spoločnosť Farma Veselé 1, s.r.o.:

14. Úplne znenie spoločerskej zmluvy obchodnej spoločnosti Farma Veselé 1,5.r.o.

15. Zápisnica z posledného valného zhromaždenia spoločnosti Farma Veselé 1, s.r.o. zo dňa 11.06.2019:

16. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti Farma Veselé 1, s.r.o. zo dňa 24.01.2020:

17. Výpis z príslušného obchodného registra, v ktorom je zapísaná spoločnosť Farma Veselé 2, s.r.o.


24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.

. Dodatok č. 7 k zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti Farma Veselé 2, s.r.o. zo dňa 13.08.2018:
. Roznodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Farma Vesstlé 2, s.r.
. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti Farma Veselé 2, s.r.o. zo dňa 24.01.2020,

. Výpis z príslušného obchodného registra, vktorom je zapísané družstvo Gazdovský Spolok, družstvo,
. Úplné znenie stanov družstva - Gazdovský Spolok, družstvo zo dňa 30.06.2017,

. Zoznam členov družstva - Gazdovský Spolok, družstvo, ktorý obsahuje identifikáciu členov družstva,

zo dňa 25.06.2019,výšku členského vkladu každého člena družstva zo dňa 12.12.2018,

Zápisnica z poslednej členskej schôdze Gazdovský Spolok, družstvo, za dňa 23.07.20%
Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu družstva — Gazdovský Spolok, družstvo zo dňa 24.01.2020,
Výpis z príslušného obchodného registra pre družstvo Slovenské farmárske, družstvo,

Aktuálny zoznam členov družstva Slovenské farmárske, družstvo, ktorý obsahuje identifikáciu čienov
družstva, výšku členského vkladu každého člena družstva, počet hlasov každého čiena družstva:
Zápisnica z poslednej členskej schôdze Slovenské farmárske, družstvo,

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu družstva Slovenské farmárske, družstvo zo dňa 24.01.2020,
Aktuálny výpis z príslušného obchodného registra pre obchodnú spoločnosť KRATKY GLOBAL:
Private Eguity, a.s.:

Aktuálny zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti KRATKY GLOBAL: Prívate Eguity, a.s., ktorý
obsahuje identifikáciu akcianárov, počet a menovitú hodnotu akcií,

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s. zo dňa
20.12.2018,

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti KRATKY GLOBAL: Prívate Eguity, a.s.j
Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod.

[RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA K 15.11.2019

Štatutárny orgán
Meno, priezvisko, titul Mgr. Marián Haverlík i
1 Trvalý pobyt | Hviezdoslavova 1727/12, Chorvátsky Grob 900 25 |
| Dátum narodenia | 17.02.1978 Í
Štátna príslušnosť "SR i
| Funkcia | konateľ o j
Verejný funkcionár nie i
Overenie totožnosti občiansky preukaz |
i i
Meno, priezvisko, tltul | Ing. Jozef Mlynarčík
1 Trvalý pobyt Bazová 534/10, 029 51 Lakca
Dátum narodenia 1.13-03.1970
„ Štátna príslušnosť SR
| Funkcia „konateľ i
1 Verejný funkcionár | nie .
i Overenie totožnosti | občiansky preukaz i
j

Meno, priezvisko, titul
Trvalý pobyt

lng. František Podhányi
Športová 1266/5B, Nová Dedinka 900 29Dátum narodenia 1 24.03.1969 i
1 Štátna príslušnosť SR 1
| Funkcia i konateľ H
1 Verejný funkcionár nie i
| Overenie totožnosti T občiansky preukaz ]
i |
| Meno, priezvisko, titul 1 Ing. Marián Paviík |

Trvalý pobyt Kvašov 121, Kvašov 020 62

Dátum narodenia 05.10.1977 |
1 Štátna príslušnosť SR |
| Funkcia . . konateľ . - |

Verejný funkcionár nie

Overenie totožnosti

občiansky preukaz
Konanie

V mene spoločnosti konalú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že konateľ
Mgr. Marián Haverlík koná spolu s Ing. Františkom Podhányim alebo Ing.
Jozefom Mlynarčíkom a Ing. Marián Pavlík s Ing. Františkom Podhányim alebo
Ing. Jozefom Mlynarčíkom. Podpisovanie sa vykoná tak, že vytlačenému alebo
napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám,
podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak zákon nevyžaduje podpis úradne
osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksímile svojho podpisu.

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA K 16.05.2015Obchodný podiel

V zmysle $ 114 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Obchodný podiel predstavuje
práva a povlnnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločností. Jeho
výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu
spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“ Spoločenská zmluva PYS zo
dňa 12.09.2019 neupravuje iný spôsob výpočtu obchodného podielu.Podiel na hlasovacích
právach

Vzmysle $ 127 ods. Obchodného zákonníka: „Počet hlasov každého spoločníka
sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Spoločnosti,
ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.“ Spoločenská zmluva PVS zo
dňa 12.09.2019 neurčuje iný počet hlasov.Podiel na získu

V zmysle $ 123 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Spolačníci majú nárok na podiel
zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská
zmluva neurčuje inak.“ Spoločenská zmluva PYS zo dňa 12.09.2019 neurčuje iný
spôsob určenia podielu na zisku.Počet členov PYS

[1

Členovia Pys " T Počet

Členský podiel Podiel na hlasovacích právach

Právnická osoba 1

podiel majoritného člena je 100X podiel majoritného člena je 100 %

Osoba,

ktorá má najmenej 25 X na hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní PVS:Obchodné meno

Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé (ďalej aj ako „SpDV“)Sídlo Veselé

IČO: 00 208 418

DIČ: 2020395245

Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č. 120/7
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Mlynarčík - predseda predstavenstva

Mgr. Marián Haverlík - podpredseda predstavenstva
Ing. Marián Paviík - podpredseda predstavenstva
Ing. Tomáš Keresztúri - člen predstavenstva

Ing. František Podhányi - člen predstavenstva

právach PYS:

Podiel na základnom 100%
imaní PYS:
Podiel na hlasovacích | 100%

Osoba, ktorá má najmenej 25 Z na hlasovacích právach v SPDV alebo na základnom imaní SPDY:Obchodné meno

Farma Veselé 1, s.r.o. (ďalej aj ako „Fv1“)| Sídlo Protifašistických bojovníkov m, Košice 040 01
1Čo: 46 352 708 J
DIČ: 2023343256
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 37962/V
Štatutárny orgán: Ing. František Podhányí - konateľ

Mgr. Marián Haverlík — konateľ
Ing. Slavomír Varcholík — konateľ

právach SPDV::

Podiel na základnom 81,89%
imaní SPDY:
Podiel na hlasovacích 75,36%


Ta právnické osoby i
Osoba, ktorá má najmenej 25 ž na hlasovacích právach alebo na základnom !
imaní Farma Veselé 1, s.r.o.: i

Obchodné | Farma Veselé z, s.r.o. (pred zmenou obchodného mena| meno: | DREVOTVAR spol. sr. o., ďalej ajako „FV2“)

1 Sídlo: | Protifašistických bojovníkov 11, Košice 040 01 1
1ČO: 31418 350 !
DIČ: | 2021181668
Registrácia: | vObchodnom registri Okresného súdu Kašice I, oddiel: Sro, vložka |

č. 37804
, Štatutárny | Ing. František Podhányj - konateľ
V orgán: | Ing. Slavomír Varcholík - konateľ !Štruktúra majoritného | Vklad v FV1 | Vklad: 4 250 EUR Splatené: 4 250 EUR

člena v 5PDY: | aťozsah 1 Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva zo
(štruktúra FVi): | jeho 1 dňa 03.42.2013 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel |
| | splatenia: | DREVOTVÁR spol. s.r.o. v prospech záložného veríteľa Poštová |

L banka, a.s., Dvočákovo nábr.4, Bratislava, 1ČO: 31340890.

Podiel rv? | Vzmysle čl. Vl. ods. 2 Spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti
na Farma Veselé 1, s.r.o. zo dňa 07.1.2016, sa spoločníci na
základnom | základnom imaní spoločnosti podieľajú tak, že spoločníkovi,
imaní FVi: obchodnej spoločnosti Farma Veselé 2, s.r.o. je určený obchodný
| podlel 99,00%.
| Podiel Vz | Vzmysle A. XI. Ods. 2 Spoločenskej zmiuvy obchodnej |

| na spoločnosti Farma Veselé 1, s.r.o. ZO dňa 07.41.2016, má spoločník |
! hlasovacích | prí hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas na každé 1 EUR
právach | jeho vkladu. Podiel spoločníka - Farma Veselé 2, s.r.o. na
1 | VT: | hlasovacích právach FV1 je 85,00%. |jediný spoločník - právnická osoba 1
Osoba, ktorá má najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom |
1 imaní Farma Veselé 2, s.r.O. : . i
| Obchodné I Gazdovský Spolok, družstvo (ďalej aj ako „05“) +

meno:

Sidlo: Galvaniho 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 82104
Čo: 45 553 501
| DIČ: 2023043693Štruktúra majoritného | Registrácia: | v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddie: Dr., vložka
spoločníka v FV1 i i č. 1442] (registrácia v čase vypracovania verifikačného
(štruktúra FV2): — - dokumentu) - —

Štatutárny | Ing. František Podhányi - predseda družstva |

orgán:
1 ) Podielna — 1 100,00% 1
1 základnom ! !
imaní FY2: U
Podielna — | 100,00%
nlasovacích |
právach
FV2:
2 členovia družstva - právnické osoby |
Osoba, ktorá má najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom
imaní Gazdovský Spolok, družstvo: 1
Obchodné | Slovenské farmárske, družstvo (ďalej aj ako „SFD“)
meno:Štruktúra jedinéhospoločníka vr | sidlo: | Protifašistických bojovníkov 1, 040 01 Košice
(štruktúra GS): f i — 1
IČO: | 47254246 -| v Obchodnom registri Okresného súdu Kašicel, odd. Dr, vl. č.

p 14041
I I
l — j

| Registrácia:


Štatutárny | predstavenstvo

orgán: Ing. František Padhányi — predseda predstavenstva
—— Ling. Slavomír Varcholík - podpredseda predstavenstva

Podiel na 99,9853%

základnom

imaní GS:

Podiel na 99,9853%

hlasovacích

právach

G5:Štruktúra majoritného
členav GS
(štruktúra SFD):

| dvaja spoločníci - dve právnické osobyOsoba, ktorá

má najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom

imaní Slovenské farmárske, družstvo:Obchodné | KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s. (ďalej aj ako „KGPE“)
meno:

Sídlo: Pratifašistických bojovníkov 11, Košice 040 01 Košice

IČO: 46 382 569Registrácia:

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice [, oddiel: Sa, vl. č.
1553/VŠtatutárny
orgán:

Daniel Krátký — predseda predstavenstvaPodiel na
základnom
imaní
Slovenské
farmárske,
družstvo:

99,00%Podiel na
hlasovacích
právach
Slovenské
farmárske,
družstvo:

99,00%

Štruktúra majoritného
akcionára v SFD
(štruktúra KGPE):

dvaja akcionári - 1 fyzická osoba a 1 právnická osoba

KGPE:Osoba, ktorá má najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom
imaní KRATKY GLOBAL: Private Eguity, a.s.:
Meno, Daniel Krátký
priezvisko,
titul:
Trvalý Okať 16, 252 64 Okoť, Česká republika
pobyt:
Dátum 24.03.1971
| narodenia:
Štátna ČR
príslušnosť:
Verejný nie
funkcionár:
Overenie občiansky preukaz
totožnosti:
Podiel na 99,00% Podiel na hlasovacích 99,00%
základnom právach KGPE:
imaní


KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD
Meno, priezvisko, titul | Daniel Krátký

: Trvalý pobyt

Dátum narodenia

i
|

Okoľ 16, 252 64 Okoť, Česká republika
24.03.1971

Štátna príslušnosť
Verejný funkcionár
Overenie totožnosti

ČR

nie

i občiansky preukazOdôvodnenie
identifikácie
konečného užívateľa
výhod (KÚV):Oprávnená osoba na základe zistených skutočností a predložených dokladov

| zistila, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod, ktorí sú opísaní vo
1 verifikačnom dokumente vyhotovenom dňa 21.06.2019, a to v dôsledku prevodu

obchodného podielu vPSV, vdôsledku čoho sa jediným spoločníkom
spoločnosti PVS stalo družstvo Spoločné paľnahospodárske družstvo Veselé
Oprávnená osoba identifikovala konečného uživateľa výhod na základe týchto
informácií:

PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným. Podľa platnej zakladateľskej listiny
PYS, najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti je valné zhromaždenie, Základné
imanie PYS je 5 000,00 EUR, rozsah splatenia základného imania je 5 000,00
EUR. PVS má jedného (jediného) spoločníka. Vzmysle zakladateľskej listiny PYS,
pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník až do doby vzníku
účasti ďalšieho spoločníka v spoločnosti. Jediným spoločníkom PYS je právnická
osoba — Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé, ktorej obchodný podiel
(práva a povinností spoločníka a Im zodpovedajúca účasť na spoločnosti - PVS)
predstavuje 100,00% a podiel tohto spoločníka PYS na hlasovacích právach v PYS
predstavuje 100,00%. Základné imanie PVS pozostáva zvkladu jediného
spoločníka.

Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé je družstvom. Podľa platných
stanov Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé, najvyšším orgánom
družstva je členská schôdza. Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé má 78
členov, z toho 77 členov sú fyzické osoby a jedným členom je právnická osoba.
Zapisované základné imanie Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé je vo
výške 1250 Eur. Základný členský vklad je vo výške 590 Eur. Súčasťou základného
imania sú členské vklady členov družstva, a to tak základné vklady členov, ako aj
ďalšie členské vklady členov Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé.

Majoritným členom Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé je právnická
osoba, v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorého členský
podiel (miera Účasti člena na základnom imanf Spoločné poľnohospodárske
družstvo Veselé) predstavuje 81,89 % apodiel tohto majoritného člena na
hlasovacích právach v Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé predstavuje
75,36 %. Členské podiely fyzických osôb (miera účasti členov Spoločné
poľnohospodárske družstvo Veselé, ktorí sú fyzickými osobami na základnom
imaní Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé) predstavujú spolu 18,11%
a podiely týchto členov na hlasovacích právach v Spoločné poľnohospodárske
družstvo Veselé predstavujú spolu 24,64%.

Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé je emitentom družstevných
podielnických listov (ďalej aj ako „DPL“). Oprávnená osoba z predloženého
zoznamu vlastníkov DPL zistila, že ku dňu zostavenia zoznamu vlastníkov DPL,
vlastníkom DPL emitenta, ktorým je Spoločné poľnohospodárske družstvo
Veselé, je 391 osôb, ktoré spolu vlastnia 33081 ks listinných DPL, znejúcich na
meno, v menovitej hodnote jedného DPL 33,193919 Eur. Členovia Spoločné
poľnohospodárske družstvo Veselé vlastnia spolu 6645 kusov DPL, vsúhrnnej

| menovitej hodnote DPL 220 573,59 Eur, Čo predstavuje 20,09 % zo súhrnnej

menovitej hodnoty všetkých DPu, ktorých emitentom je Spoločné
poľnohospodárske družstvo Vesejé. Podielnici (vlastníci DPL) v prípade ak nie sú
členmi PYS, hlasovacie práva v PV5 nemajodielnici (vlastníci DPL) vzmysle |
zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových |
nárokov v družstvách, majú právo podieľať sa na zisku Spoločné
poľnohospodárske družstvo Veselé. O rozdelení zisku PVS rozhoduje členská
schôdza Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé.

Majoritný člen Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé, obchodná
spoločnosť Farma Veselé 1, s.r.o. má dvoch spoločníkov — právnické osoby.
Majoritným spoločníkom obchodnej spoločností Farma Veselé 1, s.r.o. je
obchodná spoločnosť Farma Veselé >, s.r.o. s obchodným podielom 49,00% na
základnom imaní apodielom na hlasovacích právach vo výške 85,00%
v spoločnosti Farma Veselé 1, s.r.o.. Jediným spoločníkom obchodnej spaločnosti
Farma Veselé 2, s.r.o. je družstvo Gazdovský Spalok, družstvo s obchodným
podielom 100% na základnom imaní a podielom na hlasovacích právach vo výške
100% v spoločnosti Farma Veselé 2, s.r.o..Majoritným členom družstva Gazdovský Spolok, družstvo je družstvo Slovenské
farmárske, družstvo ktorého členský podiel (miera účasti člena na základnom
imaní GS) predstavuje 99,9853% a podiel tohto majoritného člena GS na
hlasovacích právach v GS predstavuje 99,9853 %. Majoritným členom Slovenské
farmárske, družstvo Je obchodná spoločnosť KRATKY GLOBAL: Prívate Egufty,
a.s., s obchodným podielom 99,00 % na základnom imaní družstva a podielom na
hlasovacích právach vo výške 99,00 % v družstve Slovenské farmárske, družstvo.

Majoritným akcionárom obchodnej spoločnosti KRATKY GLOBAL: Private Eguity,
a.s. je fyzická osoba - Daniel Krátký, trvale bytom: trvale bytom: Okoč 16, 252 684
Oko, Česká republika, narodený 24.03.1971, občan ČR, s obchodným podielom
99% na základnom imaní a hlasovacích právach tejto akciovej spoločnosti.

Oprávnená osoba vlastnou činnosťou ako al z čestných prehlásení zistila, že
súčasťou vlastníckej a/alebo rladiacej štruktúry PYS, d[ štruktúr ďalších
ovládajúcich subjektov vyššie uvádzaných je verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia či. II, bod 1 Ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov: a to Dušan Daloš, trvale bytom: Rakovice 102, ktorý vykonáva
funkciu starostu obce Rakovice.

Oprávnená osoba na základe predložených dokumentov zistila, že:

i) VPYS neexistuje spoločník - fyzická osoba, ktorá by mala priamy podiel alebo
ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach vPVS alebo na jej základom
imaní

il) v PYS neexistuje spoločník - fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať,
inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo
kontrolný orgán v PVS aleho akéhokoľvek ich člena. Štatutárny orgán PVS,
ktorým sú konatelia vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie PVS:

ii) v PYS nebolo zistené akékoľvek ovládanie PYS treťou osobou:

iv) VPVS neexistuje spoločník - fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PYS alebo zinej jeho
činnosti.

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod BPS Vesele, s. r, 0.,

ktorým je, v zmysle záverov, ku ktorým Oprávnená osoba dospela po preskúmaní

poskytnutých dokumentov, ako aj vlastnou činnosťou, fyzická osoba - Daniel

Krátký, trvale bytom: Okaľ 16, 252 64 Okoľ, Česká republika, narodený

24.03.1971, občan ČR, ktorého oprávnená osaba považuje za jedinú fyzickú

osobu, spíňajúcu kritéria konečného užívateľa výhod uvedené v 8 6a zákona č.

297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane

pred financovaním terorizmu a o zmene a dopineni niektorých zákonov v znení

zákona č. 315/2016 Z. z.. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.


| VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že všetky skutačnosti uvedené v
tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu aže pri identifikácií
konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala a konala nestranne a s odbornou
starostlivosťou, o predmete zápisu do registra si zaobstarala všetky dostupné informácie a tieto
vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. © chate pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
ao ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákanov.

f a o pi v nená jin

/ ná ä vo 1, žašico U48
OTTO NI. sitosistických bojovať >
1 V Košiciach dňa 28.01.2020 ( ax fotto IČO 44 68 054i

| LávýFactóry advokátska kancelária, s.r.o.
1 JUDr. Zužana TRiščáková, konateľ a advokát |
1 č. reg. SAK 3998
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


Verifikačný dokument
partnera verejného sektora BPS Vesele, s. r. o.

BPS Vesele, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 9, Bratislava 811 06, SR, IČO: 47 236 582, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 77568/B, zastúpená konateľmi
Ing. Petrom Noskom a Mgr. Mariánom Haverlíkom (ďalej len “partner verejného sektora")

a

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len “oprávnená osoba“)

Článok I.
Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1/ identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala prostredníctvom nasledovných
podkladov:

- aktuálny výpis partnera verejného sektora z obchodného registra,

- úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora,

- zápisnica z valného zhromaždenia PVS zo dňa 05.08.2016,

- čestné vyhlásenie PVS,

- aktuálne znenie stanov spoločníka PVS - Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé,

- zoznam členov družstva Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé

- zoznam vlastníkov družstevných podielnických listov (ďalej aj ako „DPL“), ktorých emitentom je
Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé

- zápisnica z členskej schôdze Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé, zo dňa 30.06.2016,

- výpis z OR družstva Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé

- výpis z OR, v ktorom je zapísaná obchodná spoločnosť Farma Veselé 1, s.r.o. — majoritný spoločník
družstva Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé,

- aktuálna spoločenská zmluva obchodnej spoločnosti Farma Veselé 1, s.r.o. zo dňa 07.11.2016,

- zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Farma Veselé 1, s.r.o. zo dňa 28.06.2017:

- výpis z obchodného registra, v ktorom je zapísaná obchodná spoločnosť Farma Veselé 2, s.r.o.,
majoritný spoločník spoločnosti Farma Veselé 1, s.r.o.

- aktuálna spoločenská zmluva obchodnej spoločnosti Farma Veselé 2, s.r.o.

- rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Farma Veselé 2, s.r.o. zo dňa 21.06.2017,

- výpis z obchodného registra, v ktorom je zapísané družstvo Gazdovský Spolok, družstvo — jediný
spoločník spoločnosti Farma Veselé 2, s.r.o. a minoritný spoločník spoločnosti Farma Veselé 1, s.r.o.

- aktuálne znenie stanov družstva — Gazdovský Spolok, družstvo: zo dňa 30.06.2017,

- aktuálny zoznam členov družstva — Gazdovský Spolok, družstvo

- zápisnica z členskej schôdze Gazdovský Spolok, družstvo, zo dňa 30.06.2017:

- výpis z obchodného registra pre obchodnú spoločnosť VINATERIA s.r.o. — majoritný člen družstva
Gazdovský Spolok, družstvo,

- zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti VINATERIA s.r.o.,

- aktuálna spoločenská zmluva spoločnosti VINATERIA s.r.o.

- výpis z obchodného registra pre obchodnú spoločnosť Daniel J. Kratky Consulting House (Czech
Republic) s.r.o. — majoritný spoločník spoločnosti VINATERIA s.r.o.:


- rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Daniel J. Kratky Consulting House (Czech
Republic) s.r.o.

- aktuálna zakladateľská listina spoločnosti Daniel J. Kratky Consulting House (Czech Republic) s.r.o.:

- čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Daniel J. Kratky Consulting House
(Czech Republic) s.r.o.:

- čestné vyhlásenie jediného spoločníka spoločnosti Daniel J. Kratky Consulting House (Czech
Republic) s.r.o. Daniela Krátkého ako konečného užívateľa výhod:

- aktuálna spoločenská zmluva spoločníka PVS — spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.

- rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.:

- výpis z obchodného registra pre obchodnú spoločnosť BPS green energy 1, s.r.o.:

- aktuálne stanovy spoločnosti BALLO, B.V. — jediného spoločníka spoločnosti BPS green energy 1,
s.r.o.

- výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti BALLO, B.V.,

- čestné vyhlásenie Správcov rodinného zverenského fondu „ZORROS rodinný svčťenský fond“,

- výpis z evidencie zverenských fondov MS ČR vedenej Mästským soudem v Prahe č. 16697/V/2019,

- štatút rodinného zverenského fondu „ZORROS rodinný svéťenský fond“ — NZ 1218/2018, N
1265/2018 zo dňa 30.11.2018,

- Zmluva o prevode akcií spoločnosti BALLO, B.V. zo dňa 9.4.2019,

- občiansky preukaz Daniela Kauckého,

- občiansky preukaz Zuzany Antonyovej.

- občiansky preukaz Ing. Petra Noska a občiansky preukaz Mgr. Mariána Haverlíka

- čestné prehlásenie spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.

2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov
výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov
uvedených vodseku 1/ tohto článku a zistením ich údajov uvedených v občianskych preukazoch
konečných užívateľov výhod.

Článok II.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra

1/ Partner verejného sektora je právnická osoba — podnikateľský subjekt a má formu
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 06.12.2011. Základné imanie partnera
verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené zvkladov všetkých spoločníkov a je vplnej miere
splatené.

Tieto údaje overila oprávnená osoba prostredníctvom predloženého výpisu z Obchodného
registra Okresného súdu Bratislava I. a úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS.

2/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala:

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora — spoločníkov:

Spoločník č. 1: Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé, so sídlom Veselé, IČO: 00
208 418, družstvo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Dr, vložka č. 120/T.
Vklad spoločníka Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé na základnom imaní spoločnosti je
2.000,- €, je splatený v plnej výške a predstavuje 40% základného imania spoločnosti a v zmysle
úplného znenia spoločenskej zmluvy podľa dohody spoločníkov predstavuje 49% obchodného
podielu a podielu na hlasovacích právach a 40% na zisku/likvidačnom zostatku.
Spoločník č. 2: BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 9, Bratislava 811 06, IČO:
46 384 006, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka
Č. 76886/B. Vklad spoločníka BPS green energy 1, s.r.o. na základnom imaní spoločnosti je 3.000,- €,
je splatený v plnej výške a predstavuje 60% základného imania spoločnosti a v zmysle úplného znenia
spoločenskej zmluvy podľa dohody spoločníkov predstavuje a 51% obchodného podielu a podielu na
hlasovacích právach, a 60% na zisku/likvidačnom zostatku.

V zmysle článku V, bodu 1 spoločenskej zmluvy sa spoločníci dohodli, že výška obchodného
podielu nie je určená podľa vkladu spoločníka k základnému imaniu, ale je určená nasledovne: na
vklad spoločníka BPS green energy 1, s.r.o. vo výške 3.000,- € prislúcha obchodný podiel vo výške
51% a na vklad spoločníka Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé vo výške 2.000,- € prislúcha
obchodný podiel vo výške 49%.

V zmysle článku VII, bodu 8 spoločenskej zmluvy má každý spoločník jeden hlas na každé 1%
obchodného podielu a valné zhromaždenie PVS rozhoduje súhlasom nadpolovičnej väčšiny hlasov
spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet.

V zmysle článku X, bodu 1 spoločenskej zmluvy má každý spoločník PVS právo na podiel na
zisku PVS v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

A.

Vlastnícka štruktúra spoločníkov partnera verejného sektora:

Na základe činnosti oprávnenej osoby a predložených dokumentov má Spoločné
poľnohospodárske družstvo Veselé 104 členov, z toho 103 členov sú fyzické osoby, ktoré majú spolu
23,40 % členský podiel (podiel na hlasovacích právach 32,38% - žiadny z členov — fyzických osôb
nedosahuje podiel na hlasovacích právach aspoň vo výške 25%). Zostávajúcim členom družstva je
obchodná spoločnosť Farma Veselé 1, s.r.o., so sídlom: Protifašistických bojovníkov 11, Košice 040
01, IČO: 46 352 708, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, odd. Sro,
vložka č. 37962/V, s členským podielom vo výške 76,60% (podiel na hlasovacích právach 67,62%).

V zmysle 8 223 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Členský podiel predstavuje mieru účasti člena
na družstve. Jeho výška sa určuje podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu družstva, ak
stanovy neurčujú inak.“ Stanovy Spoločného poľnohospodárskeho družstva Veselé zo dňa 30.06.2016
neupravujú iný spôsob výpočtu členského podielu.

V zmysle čl. V. ods. 5 Stanov Spoločného poľnohospodárskeho družstva Veselé zo dňa
30.06.2016: „Pri hlasovaní má každý člen Družstva toľko hlasov, koľko mu prináleží za predpokladu,
že jeden hlas je počítaný na 1 euro menovitej hodnoty členského vkladu. Vzhľadom ku skutočnosti, že
Družstvo vydalo družstevné podielnické listy aj oprávneným osobám, ktoré sú jeho členmi, týmito
stanovami sa ustanovuje, že členovia družstva, ktorí sa stanú jeho podielnikmi, majú právo na viac
hlasov pri hlasovaní na členskej schôdzi, a to úmerne k výške menovitej hodnoty ich podielnických
listov. Počet hlasov počítaných na každý jeden kus družstevného podielnického listu, v majetku člena
Družstva, emitentom ktorých je toto Družstvo je totožný s číselnou výškou percenta (ďalej aj ako
intervenčné percento), ktoré určuje členská schôdza, ako percentuálnu výšku odplaty, za ktorú

3.
Družstvo nakupuje družstevné podielnické listy vlastnej emisie od vlastníkov družstevných
podielnických listov."

V zmysle čl. XVII. Ods. 4 písm. b] Stanov Spoločného poľnohospodárskeho družstva Veselé zo
dňa 30.06.2016: „Na určení zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, sa uznáša členská schôdza pri
prerokovaní individuálnej účtovnej závierky. Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov
sa určí pomerom výšky jeho splateného vkladu k splateným vkladom všetkých členov: u členov,
ktorých členstvo v rozhodnom roku trvalo len časť roka, sa tento podiel pomerne kráti. Vkladom sa
rozumie súčet základného členského vkladu, ktorého súčasťou je vstupný vklad a ďalšieho členského
vkladu.“

Spoločnosť Farma Veselé 1, s.r.o. má dvoch spoločníkov a to družstvo Gazdovský Spolok,
družstvo, IČO: 45 563 501, s vkladom 750,- EUR, t.j. 15% zo základného imania spoločnosti vo výške
5.000,- EUR, a spoločnosť Farma Veselé 2, s.r.o., IČO: 31 418 350, s vkladom 4.250,- EUR t.j. 85% zo
základného imania spoločnosti vo výške 5.000,- EUR. Výška obchodných podielov je v spoločenskej
zmluvy spoločnosti upravená nasledovne: Gazdovský Spolok, družstvo — 1%

Farma Veselé 2, s.r.o. — 99%

Každý zo spoločníkom má pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas na každé 1,- €
svojho vkladu: Gazdovský Spolok, družstvo — 15%

Farma Veselé 2, s.r.o. — 85%

Spoločenská zmluva zároveň stanovuje, že spoločníci majú právo na podiel na zisku v pomere
50% : 50%.

Družstvo Gazdovský Spolok, družstvo, IČO: 45 563 501 je zároveň jediným spoločníkom
spoločnosti Farma Veselé 2, s.r.o., IČO: 31 418 350, so 100% podielom na hlasovacích právach, na
základnom imaní aj na zisku spoločnosti Farma Veselé 2, s.r.o.. Družstvo Gazdovský Spolok, družstvo
má jediného člena s podielom aspoň 25% a to spoločnosť VINATERIA s.r.o., so sídlom Okoč 16, PSČ
25264, IČ: 28933206, vedená u Mčstského soudu v Praze pod číslom C 154016, ktorá má v družstve
členský podiel vo výške 99,9975%,

Spoločníkmi spoločnosti VINATERIA s.r.o., IČ: 28933206, sú spoločnosť Daniel ]. Kratky
Consulting House (Czech Republic) s.r.o., so sídlom Velké Prílepy — Okoč 16, PSČ 25264, IČ: 26708507
vedená u Méstského soudu v Praze pod číslom C 88763 s podielom vo výške 90% a fyzická osoba
Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoť 16, 252 64 Okoť, Česká republika, občan ČR,
ktorý je zároveň aj jediným spoločníkom spoločnosti Daniel J. Kratky Consulting House (Czech
Republic) s.r.o..

Na základe uvedeného jedinou fyzickou osobou s priamym alebo nepriamym podielom aspoň
25% na hlasovacích právach alebo základnom imaní alebo zisku partnera verejného sektora je Daniel
Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoť 16, 252 64 Okoť, Česká republika, občan ČR
s nepriamym podielom na základnom imaní a na zisku/likvidačnom zostatku vo výške cca 30,64% a na
hlasovacích právach vo výške cca 33,14 %. o


Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV na základe zistených skutočností a predložených
dokladov identifikovala osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25
% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
alebo s právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania a činnosti PVS, kde bolo
zistené, že takouto osobou na základe vyššie uvedených skutočností je:

Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoť 16, 252 64 Okoť, Česká republika,
občan ČR s nepriamym podielom na základnom imaní a na zisku/likvidačnom zostatku vo výške cca
30,64% a na hlasovacích právach vo výške cca 33,14 %.

B.

Spoločník č.2: Vlastnícka štruktúra druhého spoločníka partnera verejného sektora je nasledovná:
Jediným spoločníkom spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o. so 100% podielom na jeho základnom
imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient
24, 29303LC Capelle ann den Ijseel, Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten,
Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO, B.V. so
100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je ZORROS
rodinný svččenský fond zapísaný v evidencii zverenských fondov Ministerstva spravodlivosti Českej
republiky vedenej Mšstským soudem v Prahe — spisová značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným
číslom 07729863.

ZORROS rodinný svčňenský fond je zverenský fond založený dňa 30.11.2018 podľa práva
Českej republiky (ďalej len „Zverenský fond“ alebo „fond“ ). Zverenský fond nie je právnickou osobou
a nemá právu subjektivitu. Zverenský fond vznikol dňa 14.12.2019 zápisom do evidencie zverenských
fondov Ministerstva spravodlivosti Českej republiky vedenej Méstským soudem v Prahe — spisová
značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným číslom 07729863.

Podľa štatútu Zverenského fondu je jeho účelom zaistenie životných potrieb zakladateľov
aich rodiny a podpora ich aktivít a vzdelania a ďalej konzervatívna, odborná a efektívna správa
majetku Zverenského fondu. Zverenský fond sa má stať zdrojom prostriedkov na riešenie
neočakávaných situácií, krytie špecifických výdavkov a tým prispievať k zvýšeniu kvality života týchto
osôb. Majetok bude slúžiť najmä na pokrytie nákladov na zdravie a liečbu chorôb, štúdium alebo
vzdelávanie či školenie, kariérny rast, jednorazovú, či dlhodobú podporu zakladateľov a ich rodiny
a tiež na finančné podporovanie týchto osôb.Správu Zverenského fondu vykonávajú 2 (dvaja) Správcovia, ktorými môžu byť len fyzické
osoby. V zmysle štatútu Správcovia vykonávajú plnú správu majetku Zverenského fondu a majú
všetky právomoci, ktoré sú potrebné na správu Zverenského fondu. Správcovia vykonávajú všetky
svoje právomoci v záujme Beneficientov a Zverenského fondu.

Správcovia sú pri správe majetkových účastí oprávnení vykonávať všetky práva spoločníka
resp. akcionára, najmä rozhodovať o akýchkoľvek zmenách v orgánoch spoločností, ktorých podiely či
akcie sú súčasťou Zverenského fondu. Správcovia oboznámia Zakladateľov a Rodinnú radu s návrhmi
všetkých dôležitých rozhodnutí, ktoré majú byť prijaté na valnom zhromaždení alebo iným orgánom

5


spoločnosti, v rámci ktorej vykonávajú Správcovia práva spoločníka či akcionára s ohľadom na
majetkovú účasť Zverenského fondu v daných spoločnostiach resp. s ohľadom na skutočnosť, že
podiely či akcie sú súčasťou majetku v Zverenskom fonde. Správcovia postupujú pri výkone práv
spoločníka, resp. akcionára spoločností, podiely resp. akcie ktorých sú vložené do Zverenského fondu
so starostlivosťou riadneho hospodára.

Podľa stanov štatútu Fondu určujú Beneficientov Fondu Zakladatelia. O poskytnutí plnenia,
jeho výške, forme a rozdelení medzi Beneficientov rozhodujú Správcovia. Správcovia majú za
dodržania podmienok štatútu plnú rozhodovaciu právomoc pri stanovení poskytovaného plnenia
Beneficientom, musia však zohľadniť písomne vyjadrené priania a inštrukcie Zakladateľov.

Správcov menujú zakladatelia Zverenského fondu, v prípade, že v dôsledku choroby to
nebude možné, menuje správcu zostávajúci správca a pokiaľ nie je možné ani to, menuje správcu súd
na návrh Rodinnej rady alebo Predsedu rodinnej rady. Správcov sú oprávnení kedykoľvek odvolať
zakladatelia. Pokiaľ nie je nažive žiadny zo zakladateľov môže správcu za podmienok stanovených
štatútom odvolať súd.

Funkciu správcov Fondu vykonávajú pani Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, bytom
Komofanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika a pán Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, bytom
Lupáčova 10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Na základe uvedeného pani Zuzana Antonyová, a pán Daniel Kaucký, napíňajú definíciu
konečného užívateľa výhod v zmysle $ Ga ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú nepriamy podiel na
hlasovacích právach vo výške viac ako 25% ako aj právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora.

Zverenský fond založili dvaja Zakladatelia — fyzické osoby. Podľa štatútu Zakladatelia
vykonávajú dohľad nad správou Zverenského fondu. Zakladatelia sú povinní prijať vo forme
písomného rozhodnutia pokyny pre poskytovanie plnení. Pokiaľ Zakladatelia neprijmú Pokyny pre
poskytovanie plnení, rozhodnú o pravidlách pre poskytovanie plnení, ich výške a ich rozdelení medzi
Beneficientov Správcovia podľa podmienok štatútu fondu a v súlade s účelom fondu.

Poradným a kontrolným orgánom Zverenského fondu je Rodinná rada. Pri zriadení fondu
nebola Rodinná rada zriadená. Predseda rodinnej rady vykonáva dohľad nad správou Zverenského
fondu a je osobou, ktorá pôsobí najmä ako sprostredkovateľ medzi Správcami a Rodinnou radou.

V štatúte Fondu a podľa čestného vyhlásenia Správcov Fondu nedošlo zatiaľ rozdeleniu
žiadnych plnení Fondu a teda nie je určený žiadny Beneficient, ktorý by mal nárok na hospodársky
prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Fondu.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna iná fyzická osoba ako určení koneční
užívatelia výhod, ktorá by napíňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle $ 6a zákona č.
297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov čo potvrdzuje aj
čestné vyhlásenie členov Správcov Fondu,
V zmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba v tomto prípade považuje za konečného
užívateľa výhod:
1. Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, štátny občan Českej republiky, trvale bytom
Komofanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika,

2. Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Lupáčova
10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala:

Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora — štatutárny orgán:
Funkciu konateľa partnera verejného sektora zastávajú:

Konateľ č. 1: Ing. Peter Nosko, občan SR, nar. 14.11.1964, trvale bytom Sládkovičova 9, Bratislava
811 06, Slovenská republika.

Konateľ č. 2: Mgr. Marián Haverlík, občan SR, nar. 17.2.1978, trvale bytom Hviezdoslavova 1727/12,
900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika.

Podľa článku VIII, bodu 1 spoločenskej zmluvy: Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja
konatelia. Konatelia v mene spoločnosti konajú spoločne, pri podpisovaní k obchodnému menu
spoločnosti pripoja svoje meno a priezvisko a uvedú, že ide o konateľov spoločnosti.

Článok Ill.
Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na
konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala na základe predložených preukazov totožnosti,
spoločenskej zmluvy, výpisu zobchodného registra aostatných — vyššie uvedených
dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora takto:

1. Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, štátny občan Českej republiky, trvale bytom
Komofanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika,

2. Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Lupáčova
10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

3. Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoč 16, 252 64 Okoť, Česká
republika, občan ČR.

Článok IV.
Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný
funkcionár v zmysle ustanovenia či. II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného

7
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní
koneční užívatelia výhod.

Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením 8 11, ods. 5, písmena d) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v čl. II., ods. 1 tohto dokumentu partner verejného
sektora nie je osoba uvedená v ustanovení 8 4, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora nepreukazuje.

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením 8 11, ods. 5, písmena e) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené vtomto dokumente sú pravdivé
a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 21.6.2019

Á, v. Ň
Júbr. Michal Badifiský

1
/
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
partnera verejného sektora BPS Vesele, s. r. o.

BPS Vesele, s. r. 0., so sídlom Sládkovičova 9, Bratislava 811 06, SR, IČO: 47 236 582, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 77568/B, zastúpená konateľmi
Ing. Petrom Noskom a Mgr. Mariánom Haverlíkom (ďalej len “partner verejného sektora“)

a

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len “oprávnená osoba“)

Článok |.
Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1/ Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala prostredníctvom nasledovných
podkladov:

- aktuálny výpis z príslušného obchodného registra

- úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 5.8.2016, zapísané do Obchodného registra Okresného
súdu Bratislava I. dňa 27.10.2017

- zápisnica z valného zhromaždenia PVS zo dňa 05.08.2016,

- čestné vyhlásenie PVS zo dňa 14.12.2017

- aktuálne znenie stanov spoločníka PVS - Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé

- zoznam členov družstva Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé

- zoznam vlastníkov družstevných podielnických listov (ďalej aj ako „DPL“), ktorých emitentom je
Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé

- zápisnica z členskej schôdze Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé, zo dňa 30.06.2016,

- výpis z OR družstva Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé

- výpis z OR, v ktorom je zapísaná obchodná spoločnosť Farma Veselé 1, s.r.o. — majoritný spoločník
družstva Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé:

- aktuálna spoločenská zmluva obchodnej spoločnosti Farma Veselé 1, s.r.o. zo dňa 07.11.2016,

- zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Farma Veselé 1, s.r.o. zo dňa 28.06.2017,

- výpis z obchodného registra, v ktorom je zapísaná obchodná spoločnosť Farma Veselé 2, s.r.o.,
majoritný spoločník spoločnosti Farma Veselé 1, s.r.o.,

- aktuálna spoločenská zmluva obchodnej spoločnosti Farma Veselé 2, s.r.o.

- rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Farma Veselé 2, s.r.o. zo dňa 21.06.2017,

- výpis z obchodného registra, v ktorom je zapísané družstvo Gazdovský Spolok, družstvo — jediný
spoločník spoločnosti Farma Veselé 2, s.r.o. a minoritný spoločník spoločnosti Farma Veselé 1, s.r.o.
- aktuálne znenie stanov družstva — Gazdovský Spolok, družstvo, zo dňa 30.06.2017,

- aktuálny zoznam členov družstva — Gazdovský Spolok, družstvo

- zápisnica z členskej schôdze Gazdovský Spolok, družstvo, zo dňa 30.06.2017:

- výpis z obchodného registra pre obchodnú spoločnosť VINATERIA s.r.o. — majoritný člen družstva
Gazdovský Spolok, družstvo,

- zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti VINATERIA s.r.o.

- aktuálna spoločenská zmluva spoločnosti VINATERIA s.r.o.

- výpis z obchodného registra pre obchodnú spoločnosť Daniel J. Kratky Consulting House (Czech
Republic) s.r.o. — majoritný spoločník spoločnosti VINATERIA s.r.o.,

- rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Daniel J. Kratky Consulting House (Czech
Republic) s.r.o.,
- aktuálna zakladateľská listina spoločnosti Daniel J. Kratky Consulting House (Czech Republic) s.r.o.:

- čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Daniel J. Kratky Consulting House
(Czech Republic) s.r.o.

- čestné vyhlásenie jediného spoločníka spoločnosti Daniel J. Kratky Consulting House (Czech
Republic) s.r.o. Daniela Krátkého ako konečného užívateľa výhod,

- aktuálna spoločenská zmluva spoločníka PVS — spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.,

- rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.

- výpis z obchodného registra pre obchodnú spoločnosť BPS green energy 1, s.r.o.

- aktuálne stanovy spoločnosti BALLO, B.V. — jediného spoločníka spoločnosti BPS green energy Ť,
sr.o

- výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti BALLO, B.V.

- aktuálny výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva týkajúci sa nadácie FOX-B
Foundation,

- kópia osobných dokladov členov Správnej rady nadácie FOX-B Foundation a správnej rady LEGACON
TREUHAND ANSTALT:

- štatút („Articles of Association“) nadácie FOX-B Foundation,

- stanovy („By-laws“) nadácie FOX-B Foundation,

- nadačná listina („Foundation Deed“) nadácie FOX-B Foundation,

- čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov nadácie FOX-B Foundation,

- čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT:

- stavový výpis z účtu majiteľa cenných papierov BALLO, B.V.

- občiansky preukaz Ing. Petra Noska a občiansky preukaz Mgr. Mariána Haverlíka

- čestné prehlásenie spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.

2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov
výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov
uvedených vodseku 1/ tohto článku a zistením ich údajov uvedených v občianskych preukazoch
konečných užívateľov výhod.

Článok II.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra

1/ Partner verejného sektora je právnická osoba — podnikateľský subjekt a má formu
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 06.12.2011. Základné imanie partnera
verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené z vkladov všetkých spoločníkov a je vplnej miere
splatené.

Tieto údaje overila oprávnená osoba prostredníctvom predloženého výpisu z Obchodného
registra Okresného súdu Bratislava | a úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS.

2/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala:

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora — spoločníkov:

Spoločník č. 1: Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé, so sídlom Veselé, IČO: 00
208 418, družstvo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Dr, vložka č. 120/T.
Vklad spoločníka Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé na základnom imaní spoločnosti je
2.000,- €, je splatený v plnej výške a predstavuje 40% základného imania spoločnosti a v zmysle
úplného znenia spoločenskej zmluvy podľa dohody spoločníkov predstavuje 49% obchodného
podielu 2 podielu na hlasovacích právach a 40% na zisku/likvidačnom zostatku.


Spoločník č. 2: BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 9, Bratislava 811 06, IČO:
46 384 006, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka
č. 76886/B. Vklad spoločníka BPS green energy 1, s.r.o. na základnom imaní spoločnosti je 3.000,- €,
je splatený v plnej výške a predstavuje 60% základného imania spoločnosti a v zmysle úplného znenia
spoločenskej zmluvy podľa dohody spoločníkov predstavuje a 51% obchodného podielu a podielu na
hlasovacích právach, a 60% na zisku/likvidačnom zostatku.

V zmysle článku V, bodu 1 spoločenskej zmluvy sa spoločníci dohodli, že výška obchodného
podielu nie je určená podľa vkladu spoločníka k základnému imaniu, ale je určená nasledovne: na
vklad spoločníka BPS green energy 1, s.r.o. vo výške 3.000,- € prislúcha obchodný podiel vo výške
51% a na vklad spoločníka Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé vo výške 2.000,- € prislúcha
obchodný podiel vo výške 49%.

V zmysle článku VII, bodu 8 spoločenskej zmluvy má každý spoločník jeden hlas na každé 1%
ny hlasovobchodného podielu a valné zhromaždenie PVS rozhoduje súhlasom nadpolovičnej v:
spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet.

Vzmysle článku X, bodu 1 spoločenskej zmluvy má každý spoločník PVS právo na podiel na
zisku PVS v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

A.

Vlastnícka štruktúra spoločníkov partnera verejného sektora:

Na základe činnosti oprávnenej osoby apredložených dokumentov má Spoločné
poľnohospodárske družstvo Veselé 104 členov, z toho 103 členov sú fyzické osoby, ktoré majú spolu
23,40 % členský podiel (podiel na hlasovacích právach 32,38% - žiadny z členov — fyzických osôb
nedosahuje podiel na hlasovacích právach aspoň vo výške 25%). Zostávajúcim členom družstva je
obchodná spoločnosť Farma Veselé 1, s.r.o., so sídlom: Protifašistických bojovníkov 11, Košice 040
01, IČO: 46 352 708, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro,
vložka č. 37962/V, s členským podielom vo výške 76,60% (podiel na hlasovacích právach 67,62%).

V zmysle 8 223 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Členský podiel predstavuje mieru účasti člena
na družstve. Jeho výška sa určuje podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu družstva, ak
stanovy neurčujú inak.“ Stanovy Spoločného poľnohospodárskeho družstva Veselé zo dňa 30.06.2016
neupravujú iný spôsob výpočtu členského podielu.

V zmysle čl. V. ods. 5 Stanov Spoločného poľnohospodárskeho družstva Veselé zo dňa
30.06.2016: „Pri hlasovaní má každý člen Družstva toľko hlasov, koľko mu prináleží za predpokladu,
že jeden hlas je počítaný na 1 euro menovitej hodnoty členského vkladu. Vzhľadom ku skutočnosti, že
Družstvo vydalo družstevné podielnické listy aj oprávneným osobám, ktoré sú jeho členmi, týmito
stanovami sa ustanovuje, že členovia družstva, ktorí sa stanú jeho podielnikmi, majú právo na viac
hlasov pri hlasovaní na členskej schôdzi, a to úmerne k výške menovitej hodnoty ich podielnických
listov. Počet hlasov počítaných na každý jeden kus družstevného podielnického listu, vmajetku člena
Družstva, emitentom ktorých je toto Družstvo je totožný s číselnou výškou percenta (ďalej aj ako
intervenčné percento), ktoré určuje členská schôdza, ako percentuálnu výšku odplaty, za ktorú
Družstvo nakupuje družstevné podielnické listy vlastnej emisie od vlastníkov družstevných
podielnických listov.“

V zmysle čl. XVII. Ods. 4 písm. b) Stanov Spoločného poľnohospodárskeho družstva Veselé zo
dňa 30.06.2016: „Na určení zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, sa uznáša členská schôdza pri
prerokovaní individuálnej účtovnej závierky. Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov
sa určí pomerom výšky jeho splateného vkladu k splateným vkladom všetkých členov: u členov,
ktorých členstvo v rozhodnom roku trvalo len časť roka, sa tento podiel pomerne kráti. Vkladom sa
rozumie súčet základného členského vkladu, ktorého súčasťou je vstupný vklad a ďalšieho členského
vkladu.“

Spoločnosť Farma Veselé 1, s.r.o. má dvoch spoločníkov a to družstvo Gazdovský Spolok,
družstvo, IČO: 45 563 501, s vkladom 750,- EUR, t.j. 15% zo základného imania spoločnosti vo výške
5.000,- EUR, a spoločnosť Farma Veselé 2, s.r.o., IČO: 31 418 350, s vkladom 4.250,- EUR t.j. 85% zo
základného imania spoločnosti vo výške 5.000,- EUR. Výška obchodných podielov je v spoločenskej
zmluvy spoločnosti upravená nasledovne: Gazdovský Spolok, družstvo — 1%

Farma Veselé 2, s.r.o. — 99%

Každý zo spoločníkom má pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas na každé 1,- £
svojho vkladu: Gazdovský Spolok, družstvo — 15%

Farma Veselé 2, s.r.o. —85%

Spoločenská zmluva zároveň stanovuje, že spoločníci majú právo na podiel na zisku v pomere
50% : 50%.

Družstvo Gazdovský Spolok, družstvo, IČO: 45 563 501 je zároveň jediným spoločníkom
spoločnosti Farma Veselé 2, s.r.o., IČO: 31 418 350, so 100% podielom na hlasovacích právach, na
základnom imaní aj na zisku spoločnosti Farma Veselé 2, s.r.o.. Družstvo Gazdovský Spolok, družstvo
má jediného člena s podielom aspoň 25% a to spoločnosť VINATERIA s.r.o., so sídlom Okoť 16, PSČ
25264, IČ: 28933206, vedená u Mčstského soudu v Praze pod číslom C 154016, ktorá má v družstve
členský podiel vo výške 99,9975%.

Spoločníkmi spoločnosti VINATERIA s.r.o., IČ: 28933206, sú spoločnosť Daniel J. Kratky
Consulting House (Czech Republic) s.r.o., so sídlom Velké Prílepy — Okoč 16, PSČ 25264, IČ: 26708507
vedená u Méstského soudu vPraze pod číslom C 88763 s podielom vo výške 90% a fyzická osoba
Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoť 16, 252 64 Okoť, Česká republika, občan ČR,
ktorý je zároveň aj jediným spoločníkom spoločnosti Daniel J. Kratky Consulting House (Czech
Republic) s.r.o..

Na základe uvedeného jedinou fyzickou osobou s priamym alebo nepriamym podielom aspoň
25% na hlasovacích právach alebo základnom imaní alebo zisku partnera verejného sektora je Daniel
Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoť 16, 252 64 Okof, Česká republika, občan ČR
s nepriamym podielom na základnom imaní a na zisku/likvidačnom zostatku vo výške cca 30,64% a na
hlasovacích právach vo výške cca 33,14 %.
Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV na základe zistených skutočností a predložených
dokladov identifikovala osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25:
% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
alebo s právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania a činnosti PVS, kde bolo
zistené, že takouto osobou na základe vyššie uvedených skutočností je výlučne:

Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoť 16, 252 64 Okoť, Česká republika,
občan ČR s nepriamym podielom na základnom imaní a na zisku/likvidačnom zostatku vo výške cca
30,64% a na hlasovacích právach vo výške cca 33,14 %.

Spoločník č.2: Vlastnícka štruktúra druhého spoločníka partnera verejného sektora je nasledovná:
Jediným spoločníkom spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o. so 100% podielom na jeho základnom
imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient
24, 2903LC Capelle ann den liseel, Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten,
Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO,
B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom
zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom Landstrasse 99, 9494 Schaan,
Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva
pod č. FL-0002.484.687-1.

FOX-B Foundation je nadácia (nem. „Stiftung“, angl. „Foundation“) založená dňa
29.08.2014 podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva so sídlom v Schaan, Lichtenštajnské
kniežatstvo (ďalej len „Nadácia“).

Podľa štatútu („Articles of Association“) Nadácie je jej účelom finančná podpora
beneficientov určených na základe stanov („By-laws“) nadácie, a to v súlade s účelom nadácie
určenom v jej štatúte, a na základe lichtenštajnských právnych predpisov.

Podľa štatútu riadi Nadáciu Správna rada (nem. „Stiftungsrates“ , angl. „Foundation
Council“), ktorá bola ustanovená pri zriadení Nadácie Nadačnou listinou („Foundation Deeď“)
a ktorá je najvyšším orgánom Nadácie. Funkčné obdobie členov Správnej rady je
neobmedzené.

Podľa štatútu Nadácie platí, že v prípade odstúpení z funkcie, neschopnosti výkonu
funkcie či pri úmrtí člena Správnej rady sú zostávajúci členovia Správnej rady oprávnení
usporiadať tzv. doplňovacie voľby a vybrať nového člena Správnej rady. Podľa štatútu
Nadácie neexistuje žiadna konkrétna fyzická osoba, ktorá by mohla členov Správnej rady
odvolať či vymeniť.

Funkciu Správnej rady Nadácie podľa výpisu z obchodného registra Lichtenštajnského
kniežatstva vykonáva profesionálna správcovská spoločnosť LEGACON TREUHAND ANSTALT
(„LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“), právnická osoba podľa práva Lichtenštajnského
kniežatstva zriadená vo špecifickej forme „Anstalt“.

Podľa stanov Nadácie určuje beneficientov Nadácie a výšku platieb Správna rada na
základe pravidiel určených v stanovách ako aj v právnom poriadku Lichtenštajnského
kniežatstva. Správna rada taktiež rozhoduje o nakladaní s akýmkoľvek majetkom Nadácie.
Podľa stanov Nadácie je akýkoľvek výkon právomoci Správnej rady založený na úplnej
voľnosti úvahy jednotlivých členov Správnej rady. Stanovy Nadácie môžu byť menené,
dopíňané alebo odvolávané podľa štatútu na základe hlasovania Správnej rady, ktorej
rozhoduje vždy jednohlasne.

Podľa čestného vyhlásenia Správnej rady Nadácie nedošlo zatiaľ k rozdeleniu
žiadnych finančných prostriedkov medzi beneficientov Nadácie. Zároveň z tohto čestného
vyhlásenie vyplýva, že Nadácia mala v minulosti pôvodných zakladateľov, ktorí však už v nej
v súčasnej dobe nepôsobia av pozícii zakladateľov je v súčasnosti správcovská spoločnosť
LEGACON TREUHAND ANSTALT („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“).

LEGACON TREUHAND ANSTALT vykonáva funkciu v Nadácii prostredníctvom svojich
štatutárnych orgánov, pána Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a pána Patrick
Fuchs, StA, ako profesionálny správca Nadácie, a to v súlade s právom Lichtenštajnského
kniežatstva o nadáciách. Páni Ospelt a Fuchs sú podľa výpisu z obchodného registra
Lichtenštajnského kniežatstva členmi Správnej rady Nadácie, ako aj členmi správnej rady
spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT. Na základe uvedeného páni Dr.iur. HSG
Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a Patrick Fuchs, StA, napíňajú definíciu konečného
užívateľa výhod v zmysle $ Ga ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú nepriamy
podiel na hlasovacích právach vo výške viac ako 25%.

Pán Ospelt je podľa výpisu aj riaditeľom („Geschäftsfúhrer“) uvedenej spoločnosti
LEGACON TREUHAND ANSTALT, a podľa čestného vyhlásenia správnej rady spoločnosti aj
zakladateľom a 100% vlastníkom tejto spoločnosti a teda má nepriamy podiel na základnom
imaní PVS vo výške 60%. Napíňa tak aj definíciu konečného užívateľa výhod podľa $ Ga ods.1
písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov z hľadiska nepriameho podielu na základnom imaní PVS.

V štatúte ani v stanovách Nadácie nie je určený žiadny beneficient, ktorý by mal
nárok na hospodársky prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Nadácie.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá má
právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti partnera
verejného sektora, čo potvrdzuje aj čestné vyhlásenie členov Správnej rady Nadácie.

V zmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba vtomto prípade považuje za konečného
užívateľa výhod:

I. Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1967, štátny občan
Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 9494 Schaan, Lichtenštajnské
kniežatstvo.

2. Patrick Fuchs, nar. 9.2.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale
bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.
3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala:

Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora — štatutárny orgán:
Funkciu konateľa partnera verejného sektora zastávajú:

Konateľ č. 1: Ing. Peter Nosko, občan SR, nar. 14.11.1964, trvale bytom Sládkovičova 9, Bratislava
811 06, Slovenská republika.

Konateľ č. 2: Mgr. Marián Haverlík, občan SR, nar. 17.2.1978, trvale bytom Hviezdoslavova 1727/12,
900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika.

Podľa článku VIll, bodu 1 spoločenskej zmluvy: Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja
konatelia. Konatelia v mene spoločnosti konajú spoločne, pri podpisovaní k obchodnému menu
spoločnosti pripoja svoje meno a priezvisko a uvedú, že ide o konateľov spoločnosti.

Článok I.
Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na
konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala na základe predložených preukazov totožnosti,
spoločenskej zmluvy, výpisu zobchodného registra aostatných vyššie uvedených
dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora takto:

1. Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1967, štátny občan
Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 9494 Schaan,
Lichtenštajnské kniežatstvo.

2. Patrick Fuchs, nar. 9.2.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale
bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.

3. Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoč 16, 252 64 Okoť, Česká
republika, občan ČR.

Článok IV.
Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný
funkcionár v zmysle ustanovenia čl. II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní
koneční užívatelia výhod.

Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením $ 11, ods. 5, písmena d) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v čl. Il., ods. 1 tohto dokumentu partner verejného
sektora nie je osoba uvedená v ustanovení $ 4, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora nepreukazuje.
Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením $ 11, ods. 5, písmena e) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené vtomto dokumente sú pravdivé

a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 1.2.2018

/al

Č 1 NY
Cg Dr. Michál Badinský
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
partnera verejného sektora BPS Vesele, s. r. o.

BPS Vesele, s. r. a., so sídlom Sládkovičová 9, Bratislava 811 06, SR, IČO: 47 236 582, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 77568/B, zastúpená konateľmi
Ing. Petrom Noskam a Ing. Pavlom Bábskym (ďalej len “partner verejného sektora“)

a

JUDr. Michal Badinský — advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len "oprávnená osoba")

Článok.
Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1/ identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala prostredníctvom nasledovných
podkladov:

- aktuálny výpis z príslušného obchodného registra

- aktuálna spoločenská zmluva PVS

- zápisnica z valného zhramaždenia PVS zo dňa 05.08.2016

- čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu PVS

- aktuálne znenie stanov spoločníka PVS - Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé

- zoznam členov družstva Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé

- zoznam vlastníkov družstevných podielnických listov (ďalej aj ako „DPL“), ktorých emitentom je
Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé

- zápisnica z členskej schôdze Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé, zo dňa 30.06.2016:

- výpis z OR družstva Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé

- výpis z OR, v ktorom je zapísaná obchodná spoločnosť Farma Veselé 1, s.r.o. — majoritný spoločník
družstva Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé:

- aktuálna spoločeriská zmluva obchodnej spolačnosti Farma Veselé 1, s.r.o. zo dňa 07.11.2016:

- zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Farma Veselé 1, s.r.o. zo dňa 28.06.2017:

- výpis z obchodného registra, v ktorom je zapísaná obchodná spoločnosť Farma Veselé 2, s.r.o.,
majoritný spoločník spoločnosti Farma Veselé 1, s.r.o.:

- aktuálna spoločenská zmluva obchodnej spoločnosti Farma Veselé 2, s.r.o.

- rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Farma Veselé 2, s.r.o. zo dňa 21.06.2017,

- výpis z obchodného registra, v ktorom je zapísané družstvo Gazdovský Spolok, družstvo — jediný
spoločník spoločnosti Farma Veselé 2, s.r.o. a minoritný spoločník spoločnosti Farma Veselé 1, s.r.o.:
- aktuálne znenie stanov družstva — Gazdovský Spolok, družstvo: zo dňa 30.06.2017:

- aktuálny zoznam členov družstva — Gazdovský Spolok, družstvo

- zápisnica z členskej schôdze Gazdovský Spolok, družstvo, zo dňa 30.06.2017:

- výpis z obchodného registra pre obchodnú spoločnosť VINATERIA s.r.o. — majoritný člen družstva
Gazdovský Spolok, družstvo:

- zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti VINATERIA s.r.o.:

- aktuálna spoločenská zmluva spoločnosti VINATERIA s.r.o.

- výpis z obchodného registra pre obchodnú spoločnosť Daniel J. Kratky Cansulting House (Czech
Republic) s.r.o. — majoritný spoločník spoločnosti VINATERIA s.r.o.:

- rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Daniel ). Kratky Consulting House (Czech
Republic) s.r.o.:

- aktuálna zakladateľská listina spoločnosti Daniel J. Kratky Consulting House (Czech Republic) s.r.o.


- čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Daniel J. Kratky Consulting House
(Czech Republic) s.r.o.,

- čestné vyhlásenie jediného spoločníka spoločnosti Daniel J. Kratky Consulting House (Czech
Republic) s.r.o. Daniela Krátkého ako konečného užívateľa výhod:

- aktuálna spoločenská zmluva spoločníka PVS — spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.

- rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.:

- výpis z obchodného registra pre obchodnú spoločnosť BPS green energy 1, s.r.o.

- aktuálne stanovy spoločnosti BALLO, B.V. — jediného spoločníka spoločnosti BPS green energy 1,
s.r.o.

- výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti BALLO, B.V.

- aktuálny výpis z obchodného registra Lichtenštajnského kniežatstva týkajúci sa nadácie FOX-B
Foundation,

- kópia osobných dokladov členov Správnej rady nadácie FOX-B Foundation a správnej rady LEGACON
TREUHAND ANSTALŤ,

- štatút („Articles of Association“) nadácie FOX-B Foundation,

- stanovy („By-laws“) nadácie FOX-B Foundation:

- nadačná listina („Foundation Deed“) nadácie FOX-B Foundation,

- čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov nadácie FOX-B Foundation:

- čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov spoločnosti LEGACON TREUHAND ANSTALT,

- stavový výpis z účtu majiteľa cenných papierov BALLO, B.V.

- občiansky preukaz Ing. Petra Noska

- čestné prehlásenie spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov
výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov
uvedených vodseku 1/ tohto článku a zistením ich údajov uvedených v občianskych preukazoch
konečných užívateľov výhod.

Článok I.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra

1/ Partner verejného sektora je právnická osoba — podnikateľský subjekt a má formu
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 06.12.2011. Základné imanie partnera
verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené z vkladov všetkých spoločníkov a je v plnej miere
splatené.

Tieto údaje overila oprávnená osoba prostredníctvom predloženého výpisu z Obchodného
registra Okresného súdu Bratislava | a aktuálnej spoločenskej zmluvy PVS.

2/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala:

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora — spoločníkov:

Spoločník č. 1: Spaločné poľnohospodárske družstvo Veselé, so sídlom Veselé, IČO: 00
208 418, družstvo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Dr, vložka č. 120/T.
Vklad spoločníka : Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé na základnom imaní spoločnosti je
2.000,- €, je splatený v plnej výške a predstavuje 40% základného imania spoločnosti so 40% hlasov.
Spoločník č. 2: BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 9, Bratislava 811 06, IČO:
46 384 006, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka
č. 76886/B. Vklad spoločníka BPS green energy 1, s.r.o. na základnom imaní spoločnosti je 3.000,- €,
je splatený v plnej výške a predstavuje 60% základného imania spoločnosti s 60% hlasov.

V zmysle článku VII, bodu 8 spoločenskej zmluvy má každý spoločník jeden hlas na každé 1%
obchodného podielu a valné zhromaždenie PVS rozhoduje súhlasom nadpolovičnej väčšiny hlasov
spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet.

Vzmysle článku X, bodu 1 spoločenskej zmluvy má každý spoločník PVS právo na podiel na
zisku PVS v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Vlastnícka štruktúra spoločníkov partnera verejného sektora:

Na základe činnosti oprávnenej osoby apredložených dokumentov má Spoločné
poľnohospodárske družstvo Veselé 104 členov, z toho 103 členov sú fyzické osoby, ktoré majú spolu
23,40 % členský podiel (podiel na hlasovacích právach 32,38% - žiadny z členov — fyzických osôb
nedosahuje podiel na hlasovacích právach aspoň vo výške 25%). Zostávajúcim členom družstva je
obchodná spoločnosť Farma Veselé 1, s.r.o., so sídlom: Protifašistických bojovníkov 11, Košice 040
01, IČO: 46 352 708, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro,
vložka č. 37962/V, s členským podielom vo výške 76,60% (podiel na hlasovacích právach 67,62%).

V zmysle 8 223 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Členský podiel predstavuje mieru účasti člena
na družstve, Jeho výška sa určuje podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu družstva, ak
stanovy neurčujú inak.“ Stanovy Spoločného poľnohospodárskeho družstva Veselé zo dňa 30.06.2016
neupravujú iný spôsab výpočtu členského podielu.

V zmysle čl. V. ods. 5 Stanov Spoločného poľnohospodárskeho družstva Veselé zo dňa
30.06.2016: „Pri hlasovaní má každý člen Družstva toľko hlasov, koľko mu prináleží za predpokladu,
že jeden hlas je počítaný na 1 euro menovitej hodnoty členského vkladu. Vzhľadom ku skutočnosti, že
Bružstvo vydalo družstevné podielnické listy aj oprávneným osobám, ktoré sú jeho členmi, týmito
stanovami sa ustanovuje, že členovia družstva, ktorí sá stanú jeho podielnikmi, majú právo na viac
hlasov pri hlasovaní na členskej schôdzi, a to úmerne k výške menovitej hodnoty ich podielnických
listov. Počet hlasov počítaných na každý jeden kus družstevného podielnického listu, v majetku člena
Družstva, emitentom ktorých je toto Družstvo je totožný s číselnou výškou percenta (ďalej aj ako
intervenčné percento), ktoré určuje členská schôdza, ako percentuálnu výšku odplaty, za ktorú
Družstvo nakupuje družstevné podielnické listy vlastnej emisie od vlastníkov družstevných
podielnických listov."

V zmysle čl. XVII. ods. 4 písm. b) Stanov Spoločného poľnohospodárskeého družstva Veselé zo
dňa 30.06.2016: „Na určení zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, sa uznáša členská schôdza pri
prerokovaní individuálnej účtovnej závierky, Podiel člena na zisku určenom na rozdelenie medzi členov
sa určí pomerom výšky jeho splateného vkladu k splateným vkladom všetkých členov: u členov,
ktorých členstvo v rozhodnom roku trvalo len časť roka, sa tento podiel pomerne kráti. Vkladom sa
rozumie súčet základného členského vkladu, ktorého súčasťou je vstupný vklad a ďalšieho členského
vkladu.“
Spaločnosť Farma Veselé 1, s.r.o. má dvoch spoločníkov 3 to družstvo Gazdovský Spolok,
družstvo, IČO: 45 563 501, s vkladom 750,- EUR, t.j. 15% zo základného imania spoločnosti vo výške
5.000,- EUR, a spoločnosť Farma Veselé 2, s.r.o., IČO: 31 418 350, s vkladom 4.250,- EUR t.j. 85% zo
základného imania spoločnosti vo výške 5.000,- EUR. Výška obchodných podielov je v spoločenskej
zmluvy spoločnosti upravená nasledovne: Gazdovský Spolok, družstvo —1%

Farma Veselé 2, s.r.o. — 99%

Každý zo spoločníkom má pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas na každé 1,- €
svojho vkladu: Gazdovský Spolok, družstvo — 15%

Farma Veselé 2, s.r.o. —85%

Spoločenská zmluva zároveň stanovuje, že spoločníci majú právo na podiel na zisku v pomere
50%: 50%.

Družstvo Gazdovský Spolok, družstvo, IČO: 45 563 501 Je zároveň jediným spoločníkom
spoločnosti Farma Veselé 2, s.r.o., IČO: 31 418 350, so 100% podielom na hlasovacích právach, na
základnom imaní aj na zisku spoločnosti Farmá Veselé 2, s.r.o.. Družstvo Gazdovský Spolok, družstvo
má jediného člena s podielom aspoň 25% ato spolačnosť VINATERIA s.r.o., so sídlom Okoť 16, PSČ
25264, IČ: 28933206, vedená u Mšstského soudu v Praze pod čislom © 154016, ktorá ná v družstve
členský podiel vo Výške 99,9975%.

Spoločníkmi spoločnosti VINATERIA s.r.o., IČ: 28933206, sú spoločnosť Daniel J, Kratky
Consulting House (Czech Republic) s.r.o., sa sídlom Velké Prílepy - Okoč 16, PSČ. 25264, IČ: 26708507
vedená u Méstského soudu v Praze pod číslom C 88763 s podielom vo výške 90% a fyzická osoba
Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoť 16, 252 64 Okoľ, Česká republika, občan ČR,
ktorý je zároveň aj jediným spoločníkom spoločnosti Daniel ]. Kratky Consulting House (Czech
Repubiie) s.r.o..

Na základe uvedeného jedinou fyzickou osobou s priamym alebo nepriamym podielom aspoň
25% na hlasovacích právach alebo základnom imaní alebo zisku partnera verejného sektora je Daniel
Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoč 16, 252 64 Okať, Česká republika, občan ČR
s nepriamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške cca 30,64 %.

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV na základe zistených skutočnosti a predložených
dokladov identifikovala osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25
% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
alebo s právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania a činnosti PVS, kde bolo
zistené, že takouto osobou nia základe vyššie uvedených skutočností je výlučne:

Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoť 16, 252 64 Okoť, Česká republika, občan
ČRS nepriamym podielom na zisku, základnom imaní a hlasovacích právach va výške cca 30,64 %.

Spoločník č.2: Vlastnícka štruktúra druhého spoločníka partnera verejného sektora
je nasledovná: Jediným spoločníkom spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o. so 100%
podielom na jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je


spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel, Holandské
kráťovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Halandské kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO,
B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom
zostatku je spoločnosť FOX-B Foundation, so sídlom Landstrasse 99, 9494 Schaan,
Lichtenštajnské kniežatstvo, zapísaná v obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva
pod č. FL-0002.484.687-1.

FOX-B Foundation je nadácia (nem. „Stiftung“, angl. „Foundation“) založená dňa
29.03.2014 podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva so sídlam v Schaan, Lichtenštajnské
kniežatstvo (ďalej len „Nadácia“).

Podľa štatútu („Articles of Association“) Nadácie je jej účelom finančná podpora
beneficientov určených na základe stanov („By-laws“) nadácie, a to v súlade s účelom nadácie
určenom v jej štatúte, a na základe lichtenštajnských právnych predpisov.

Podľa štatútu riadi Nadáciu Správna rada (nem. „Stiftungsrates“ , angl. „Foundation
Council“), ktorá bola ustanovená pri zriadení Nadácie Nadačnou listinou („Foundation Deed“)
a ktorá je najvyšším orgánom Nadácie. Funkčné obdobie členov Správnej rady je
neobmedzené.

Podľa štatútu Nadácie platí, že v prípade odstúpení z funkcie, neschopnosti výkonu
funkcie či pri úmrtí člena Správnej rady sú zostávajúci členovia Správnej rady oprávnení
usporiadať tzv. doplňovacie vaľby a vybrať nového člena Správnej rady. Podľa štatútu
Nadácie neexistuje žiadna konkrétna fyzická osoba, ktorá by mohla členov Správnej rady
odvolať či vymeniť.

Funkciu Správnej rady Nadácie podľa výpisu z obchodného registra Lichtenštajnského
kniežatstva vykonáva profesionálna správcovská spoločnosť LEGACON TREUHAND ANSTALT
(„LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“), právnická osoba podľa práva Lichtenštajnského
kniežatstva zriadená vo špecifickej forme „Anstalt“.

Podľa stanov Nadácie určuje beneficientov Nadácie a výšku platieb Správna rada na
základe pravidiel určených v stanovách ako aj v právnom poriadku Lichtenštajnského
kniežatstva. Správna rada taktiež rozhoduje o nakladaní s akýmkoľvek majetkom Nadácie.
Podľa stanov Nadácie je akýkoľvek výkan právamaci Správnej rady založený na úplnej
voľnosti úvahy jednotlivých členov Správnej rady. Stanovy Nadácie môžu byť menené,
dopíňané aleho odvolávané podľa štatútu na základe hlasovania Správnej rady, ktorej
rozhoduje vždy jednohlasne.

Podľa čestného vyhlásenia Správnej rady Nadácie nedošlo zatiať k rozdeleniu
žiadnych finančných prostriedkov medzi beneficientov Nadácie. Zároveň z tohto čestného
vyhlásenie vyplýva, že Nadácia mala v minulosti pôvodných zakladateľov, ktorí však už v nej
v súčasnej dobe nepôsobia av pozícii zakladateľov je v súčasnosti správcovská spoločnosť
LEGACON TREUHAND ANSTALT („LEGACON TRUST ESTABLISHMENT“).

LEGACON TREUHAND ANSTALT vykonáva funkciu v Nadácii prostredníctvom svojich
štatutárnych orgánov, pána Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a pána Patrick
Fuchs, StA, ako profesionálny správca Nadácie, a to v súlade s právom Lichtenštajnského
kniežatstva o nadáciách. Páni Ospelt a Fuchs sú podľa výpisu z obchodného registra
Lichtenštajnského kniežatstva členmi Správnej rady Nadácie, ako aj členmi správnej rady
spoločnosti LEGACON TREUHÁND ANSTALT. Na základe uvedeného páni Dr.iur. HSG
Alexander Wolfgang Ospelt, StA, a Patrick Fuchs, StA, napíňajú definíciu konečného
užívateľa výhod v zmysle 8 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú nepriamy
podiel na hlasovacích právach vo výške viac ako 25%,

Pán Ospelt je podľa výpisu aj riaditeľom („Geschäftsfúhrer“) uvedenej spoločnosti
LEGACON TREUHAND ANSTALT, a podľa čestného vyhlásenia správnej rady spoločnosti aj
zakladateľom a 100% vlastníkom tejto spoločnosti a teda má nepriamy podiel na základnom
imaní PVS vo výške 100%. Napíňa tak aj definíciu konečného užívateľa výhod podľa 8 6a ods.
1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a © zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov z hľadiska nepriameho podielu na základnom imaní PVS.

V štatúte ani v stanovách Nadácie nie je určený žiadny beneficient, ktorý by mal
nárok na hospodársky prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Nadácie.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá má
právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti partnera
verejného sektora, čo potvrdzuje aj čestné vyhlásenie členov Správnej rady Nadácie.

V zmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba vtomto prípade považuje za konečného
užívateľa výhod:

1. Br.ur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1967, štátny občan
Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 9494 Schaan, Lichtenštajnské
kniežatstva,

2. Patrick Fuchs, nar, 9.12.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale
bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.

3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu
z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala:

Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora — štatutárny orgán:
Funkciu konateľa partnera verejného sektora zastávajú:

Konateľ č. 1: Irig. Peter Nosko, občan SR, nar. 14.11.1964, trvale bytom Sládkovičova 9, Bratislava
811 06, Slovenská republika.

Konateľ č. 2: Ing. Pavol Bábsky, občan SR, nar. 1.4.1950, trvale bytom Žilinská 22/1, Piešťany 921 01,
Slovenská republika.

Podľa článku VIll, bodu 1 spoločenskej zmluvy: Konateľ zastupuje spoločnosť a koná v jej
mene samostatne. Pri podpisovaní písomných dokladov pripojí konateľ k obchodnému menu
spoločnosti svoje meno a priezviska a uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.
Článok ll.
Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na
konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala na základe predložených preukazov totožnosti,
spoločenskej — zmluvy, výpisu zobchodného registra aostatných — vyššie uvedených
dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora takto:

1. Dr.iur. HSG Alexander Wolfgang Ospelt, StA, nar. 25.12.1967, štátny občan

Lichtenštajnského kniežatstva, trvale bytom Im Wingert 48, 9494 Schaan,
Lichtenštajnské kniežatstvo.

2. Patričk Fuchs, nar. 9.12.1974, štátny občan Lichtenštajnského kniežatstva, trvale
bytom Runkelsstrasse 26, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo.

3. Daniel Krátký, narodený: 24.03.1971, trvale bytom Okoč 16, 252 64 Okoť, Česká
republika, občan ČR.

Článok IV.
Vyhlásenie a verejných funkcionároch

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný
funkcionár v zmysle ustanovenia čl. II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní
koneční užívatelia výhod.

Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osohy v súlade s ustanovením 8 11, ods. 5, písmena d) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v čl. Il., ods. 1 tohto dokumentu partner verejného
sektora nie je osoba uvedená v ustanovení 8 4, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov

verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora nepreukazuje.

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením 8 11, ads. 5, písmena e) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené vtomto dokumente sú pravdivé
a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 11.9.2017 1

JUDY. raj ŠADINSKÝ
ČSA fl !

JUDr. Mičffa
K BTBTRICA
ký! 1073862765
2b54 145771

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×