Nezaradený subjekt

GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Gabčíkovo
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Bažantia 1126/7, Gabčíkovo

Záznam platný od: 22. August 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Barnabáš Kováts
Adresa:
Školská 2 Gabčíkovo 93005
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anton Zsigo
Adresa:
Gamota 1 Hurbanovo 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. August 2017
Záznam do:
5. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Peter Forgáč
Adresa:
Zámocká 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Meno:
Mgr. Peter Forgáč
Adresa:
Zámocká 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.04.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 22.08.2017 do: 5.04.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
NA ÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
podľa ustanovení zák. č. 315/2016 Z. z. o regisíri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Sídlo: Bažantia 1126/7, 930 05 Gabčíkovo

IČO: 34 144 803

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
2177/T

Konajúc: Barnabáš Kováts — konateľ spoločnosti

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Forgáč, advokát
Sídlo: Zámocká 14, 811 01 Bratislava
IČO: d2 447 739

Registračné číslo SAK: 7116

(ďalej len „oprávnená osoba“)

ČlánokI
Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod
partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne v jeho $ 11 ods. 5
av zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.
z.“).
Článok II
Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa 8 11 ods. 5 písm. a) zákona

1. Pri identifikácií konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba
oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Trnava
(ďalej len „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“)

b) Kópia úplného znenia zakladateľskej listiny partnera verejného sektora (ďalej len
„zakladateľská listina partnera verejného sektora“)

c) Uznesenie vydané notárom Mgr. Alexandrom Csalom povereným Okresným súdom
Dunajská Streda zo dňa 08.10.2018, č. k.: 16D 26/2017 - 285, Dnot 68/2017, IČS:
2217202177

d) Zápisnica z mimoriadnej schôdze valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa
30.01.2019
e) Zmluva o prevode obchodného podielu uzatvorená medzi Ing. Antonom Zsigom a konečným
užívateľom partnera verejného sektora — Barnabášom Kovátsom dňa 30.01.2019

f) Protokol o stretnutí oprávnenej osoby a konečného užívateľa výhod partnera verejného
sektora — Barnabáša Kovátsa zo dňa 28.03.2019

g) Scan občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora —
Barnabáš Kováts

h) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora — Barnabáš Kováts zo dňa
28.03.2019

i) Vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 28.03.2019

1) Ostatné dostupné korporátne dokumenty partnera verejného sektora

(ďalej spolu aj ako „dostupné dokumenty“)

2.

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli
v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch
a databázach.

Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008
Z.z.

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti
o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených
a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú
dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Článok TII

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa $ 11 ods. 5 písm. b) zákona

1.

Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením
obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie je vo
výške 6,640,- EUR a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Spoločníci:

1. Barnabáš Kováts
Trvalý pobyt: Školská 1561/2, 930 05 Gabčíkovo
Vklad: 6.640,- EUR, splatené: 6.640,- EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 100 %
(ďalej aj ako „Barnabáš Kováts“)

Podľa výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a zakladateľskej listiny partnera

verejného sektora orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie a konatelia.

Podľa čl. 9 bodu 9.1. zakladateľskej listiny partnera verejného sektora valné zhromaždenie je

najvyšším orgánom spoločnosti.

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúra partnera
verejného sektora predstavuje konatelia:

1. Barnabáš Kováts
Trvalý pobyt zapísaný v ORSR: Družstevnícka 1423/1, 930 05 Gabčíkovo
Aktuálny trvalý pobyt: Školská 1561/2, 930 05 Gabčíkovo


2. Ing. Július Kováts
Trvalý pobyt: 255, 930 04 Baka

3. Melinda Kováts
Trvalý pobyt: Bočná 1188/7, 930 05 Gabčíkovo

Konanie menom spoločnosti: Každý z konateľov je oprávnený konať
v mene spoločnosti vo všetkých jej veciach samostatne.

Článok IV
Verejní funkcionári podľa $ 11 ods. 5 písm. c) zákona
Údaje podľa 8 11 ods. 5 písm. d) zákona

1. Z dostupných dokumentov a z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
— Barnabáš Kováts zo dňa 28.03.2019 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 3 písm. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

2. Zdostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partner verejného sektora
podľa $ 4 ods. 4 zákona.

Článok V
Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa $ 11 ods. 2 zákona

1. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora — Barnabáš Kováts zo dňa
28.03.2019 vyplýva, že Barnabáš Kováts:

a) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku
2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,

b) je štátnym občanom Slovenskej republiky,

c) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie
je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,

d) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by
previedol obchodný podiel/časť obchodného podielu na tretiu osobu,

e) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe
ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na
výsledku podnikania partnera verejného sektora.

2. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba
zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na
identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.


3. Nakoľko partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii
konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečných
užívateľov výhod uvedenú vust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. apo posúdení všetkých
dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a
ovládanie partnera verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej
činnosti partnera verejného sektora oprávnená osoba identifikovala z dôrazom na konanie
s odbornou starostlivosťou v súlade s ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečného
užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

1. Barnabáš Kováts
Trvalý pobyt: Školská 1561/2, 930 05 Gabčíkovo
Dátum narodenia: 30.04.1967
Štátna príslušnosť: slovenská

Článok VI
Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa $ 11 ods. 2 zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú
pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so
zákonom a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného

sektora.

V Bratislave, dňa 03.04.2019


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
NA ÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
podľa ustanovení zák. č. 315/2016 Z. z. o regisíri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Sidlo: Bažantia 1126/7, Gabčíkovo 930 05

IČO: 34 144 803

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
217IIT

Konajúc: Ing. Július Kováts — konateľ spoločnosti

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Forgáč, advokát
Sídlo: Zámocká 14, 811 01 Bratislava
IČO: 42 447 739

Registračné číslo SAK: 716

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Článok I
Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod
partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne v jeho $ 11 ods. 5
av zákone č. 297/2008 Z. z. a ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.
z.“).
Článok II
Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa $ 11 ods. 5Š písm. a) zákona

I. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba

oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Trnava
(ďalej len „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“)

b) Kópia úplného znenia spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 08.10.2009
(ďalej len „spoločenská zmluva partnera verejného sektora“)

<) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora — Ing. Anton Zsigo zo dňa
24.07.2017

d) Vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 24.07.2017

e) Ostatné dostupné korporátne dokumenty partnera verejného sektora

f) Kópia úmrtného listu zo dňa 06.02.2017 — poručiteľ Ing. Július Kováts (ďalej len „úmrtný
list“)
(ďalej spolu aj ako „dostupné dokumenty“)

2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli
v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch
a databázach.

3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008
Z.z.

4. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti
o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených
a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú
dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Článok III
Vlastnícka a riadiaca Štruktúra partnera verejného sektora podľa 8 11 ods. 5 písm. b) zákona

I. Zdostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením
obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie je vo
výške 6.638,783775,- EUR a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Spoločníci:
1. Ing. Anton Zsigo
Trvalý pobyt: Gamota 2192/1, 947 01 Hubranovo - Vék
Vklad: 3.253,00405,- EUR, splatené: 3.253,00405,- EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 49 %
(ďalej aj ako „Ing. Anton Zsigo“)

2. Ing. Július Kováts
Trvalý pobyt: 255, Baka 930 04
Vklad: 3.385,779725,- EUR, splatené: 3.385,779725,- EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 51 %
(ďalej aj ako „Ing. Július Kováts“)

2. Zúmrtného listu vyplýva, že spoločník Ing. Július Kováts zomrel dňa 06.02.2017. Dedičské
konanie prebieha, k dnešnému dňu nebolo ukončené. Vzhľadom na okruh predpokladaných
dedičov (manželka a dve deti spoločníka Ing. Júliusa Kovátsa) aktuálne nie je možné určiť, kto
nadobudne obchodný podiel po poručiteľovi — spoločníkovi Tng,. Júliusovi Kovátsovi a teda sa
stane konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora. K dnešnému dňu je konečným
užívateľom výhod partnera verejného sektora v zmysle vyššie uvedeného spoločník Ing. Anton
Zsigo.

3. Podľa čl. 7 ods. 6 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora v prípade smrti spoločníka
prechádza obchodný podiel na dediča, pokiaľ sa dedič o účasť v spoločnosti prihlási do jedného
mesiaca od skončenia konania o dedičstve. Prihlásením nadobúda dedič obchodný podiel ku dňu
smrti poručiteľa.

4. Podľa čl. 8 ods. | spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora orgánmi partnera verejného
sektora sú valné zhromaždenie a konatelia.
5. Podľa čl. 9 ods. 1 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora valné zhromaždenie je
najvyšším orgánom spoločnosti.

6. Podľa čl. 9 ods. 7 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora valné zhromaždenie je
uznášania schopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 2/3 počtu všetkých hlasov.

7. Podľa čl. 9 ods. 8 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora rozhodnutie valného
zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala obyčajná väčšina hlasov všetkých spoločníkov.

8. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúra partnera
verejného sektora predstavuje konatelia:

1. Barnabáš Kováts
Trvalý pobyt: Družstevnícka 1423/1, Gabčíkovo 930 05

2. Ing. Július Kováts
Trvalý pobyt: 255, Baka 930 04

3. Melinda Kováts
Trvalý pobyt: Bočná 1188/7, Gabčíkovo 930 05

Konanie menom spoločnosti: Každý z konateľov je oprávnený konať
v mene spoločnosti vo všetkých jej veciach samostatne.

Článok IV
Verejní funkcionári podľa $ 11 ods. 5 písm. c) zákona
Údaje podľa 8 11 ods. 5 písm. d) zákona

1. Zdostupných dokumentov a z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
— Ing. Anton Zsigo zo dňa 24.07.2017 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 3 písm. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku Z ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

2. Zdostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partner verejného sektora
podľa 8 4 ods. 4 zákona.

Článok V
Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa $ 11 ods. 2 zákona

1. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora — Ing. Anton Zsigo zo dňa
24.07.2017 vyplýva, že Ing. Anton Zsigo:

a) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku
2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o. ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií

verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,

b) ještátnym občanom Slovenskej republiky,
c) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť Jej nestrannosť, najmä nie
je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,

d) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by
previedol obchodný podiel/časť obchodného podielu na tretiu osobu,

€) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe
ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na
výsledku podnikania partnera verejného sektora.

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba
zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na
identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Nakoľko partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii
konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora prihliaďala na definíciu konečných
užívateľov výhod uvedenú vust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých
dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a
ovládanie partnera verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej
činnosti partnera verejného sektora oprávnená osoba identifikovala z dôrazom na konanie
s odbornou starostlivosťou v súlade s ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečného

užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovnú osobu:1. Ing. Anton Zsigo
Trvalý pobyt: Gamota 2192/1, Hurbanovo - Vék 947 01
Dátum narodenia: 20.04.1954
Štátna príslušnosť: slovenskáČlánok VI
Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa $ 11 ods. 2 zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú
pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so

zákonom a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného
sektora.

V Bratislave, dňa 26.07.2017advokát

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×