Nezaradený subjekt

UNI - CC a. s.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Mlynské Nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 17. Január 2020

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Karadžičova 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 22. August 2017

Záznam platný do: 16. Január 2020


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ivan Chrenko
Adresa:
Dlhé 2 Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Erika Wild
Adresa:
Muškátová 30 Bratislava - mestská časť Ružinov 82101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Podľa 811 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a ozmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno JUDr. Erika Wild

Sídlo Muškátová 30, 821 01 Bratislava
Zápis v SAK č. 5952

Identifikačné číslo organizácie 42 244 862

Partner verejného sektora

Obchodné meno UNI - CC a. s.

Sídlo Karadžičova 12, 821 08 Bratislava

Právna forma akciová spoločnosť

Zápis Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, Odd. Sa, vložka č. 6217/B

Identifikačné číslo organizácie 47 234 750

Konajúca Peter Grančič, člen predstavenstva a

Mgr. Zdenko Kučera, člen predstavenstva

Východiskové informácie

Tento verifikačný dokument je vsúlade s 811 ods. 5 Zákona vyhotovený z dôvodu
identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej ako „KÚV“) v súvislosti s prvým zápisom
Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“).

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty
zo strany Partnera verejného sektora:

a) Výpis zobchodného registra, číslo dožiadania el-153850/2017/B k dátumu
12.07.2017 (ďalej ako „Výpis UNI-CC“), preverený na internetovej stránke
www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť UNI-CC
a. s. (ďalej ako „UNI-CC“)

b) Stanovy spoločnosti UNI-CC zo dňa 29. apríla 2016 (aktuálne a úplné znenie)

c) Zoznam akcionárov UNI-CC zo dňa 13.7.2017 k ČEM LPO001508733 a k ČEM
LP0001508732 (ďalej aka „Zoznam akcionárov“)

d) Výpis z registra obchodu a spoločností Luxemburg za spoločnosť HBR CE REIF
LUX2 S.ä r.l. zo dňa 26. mája 2017 so sídlom 20, rue de la poste, L-2346 Luxemburg,
Luxemburské veľkovojvodstva, č. zápisu B161332 (ďalej ako „Výpis LUX2")
e) Spoločenská zmluva HBR CE REIF LUX2 S ä r.l. zo dňa 27. mája 2011 (aktuálne

f

9)

h)

m,

a úplné znenie)

Výpis z registra obchodu a spoločností Luxemburg za spoločnosť HBR CE REIF
LUX1 S är.l. zo dňa 26. mája 2017 so sídlom 20, rue de la poste. L-2346 Luxemburg,
Luxemburské veľkovojvodstvo, č. zápisu B161332 (ďalej ako „Výpis LUX 1“)
Spoločenská zmluva HBR CE REIF LUX1 S r.l. zo dňa 27 mája 2011 (aktuálne
a úplné znenie)

Čestné vyhlásenie HBR CE REIF LUX1 S.ä r.l. zo dňa 26 mája 2017 (ďalej ako
„čestné vyhlásenie LUX1“)

Výpis z registra obchodu a spoločností Luxemburg za spoločnosť HB REAVIS REAL
ESTATE INVESTMENT FUND zo dňa 26. mája 2017 so sidlom 20, rue de la poste,
L-2346 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, č. zápisu B161180 (ďalej ako
„Výpis Fondu“)

Spoločenská zmluva HB REAVIS REAL ESTATE INVESTMENT FUND zo dňa
27. aprila 2017 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej ako „spoločenská zmluva HB
Reavis Fondu“)

Výpis z registra obchodu a spoločností Luxemburg za spoločnosť HB Reavis
Investment Management S.a r.l. zo dňa 11. apríla 2017 so sidlom 20, rue dela poste,
L-2346 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, č. zápisu B161176 (ďalej ako
„Výpis HB Reavis Managemenť)

Spoločenská zmluva HB Reavis Investment Management S. r.l. zo dňa 27. mája
2011 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej ako „spoločenská zmluva HB Reavis
Managemenť)

Certifikáty spoločnosti HBR IM Halding Ltd. so sidlom Afentrikas 4, Afentrika court,
Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus, spoločnosť registrovaná oddelením registrátora
spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva obchodu, priemyslu
a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom HE 282802 (ďalej ako
„HBR IM Holding“) preukazujúce sídlo. založenie a spoločníkov spoločnosti zo dňa
8. februára 2017

Spoločenská zmluva HBR IM Holding (aktuálne aúplné znenie) (ďalej ako
„spoločenská zmluva HBR IM Holding“)

Výpis z registra obchodu a spoločností Luxemburg za spoločnosť HB Reavis Halding
S.a r.l. zo dňa 15. júna 2017 so sídlom 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg,
Luxemburské veľkovojvodstvo, č. zápisu B156287 (ďalej ako „Výpis HB Reavis
Holding“)

Spoločenská zmluva HB Reavis Holding S.ä r.l. zo dňa 29. mája 2015 (aktuálne
a úplné znenie) (ďalej ako „spoločenská zmluva HB Reavis Holding“)

Certifikáty spoločnosti HAWKINSON HOLDINGS LIMITED so sídlom Afentrikas 4,
Atentrika court, Office 2, 8018 Larnaca, Cyprus, spoločnosť registrovaná oddelením
registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva obchodu,
priemyslu a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom HE 208235
(ďalej ako „Hawkinson“) preukazujúce sídlo, založenie a spoločníkov spoločnosti zo
dňa 30. marca 2017

Certifikáty spoločnosti KENNESVILLE HOLDINGS LIMITED so sídlom Afentrikas 4.
Afentrika court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus, spoločnosť registrovaná oddelením
registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva obchodu,
priemyslu a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom HE 208126
y)
z)

(ďalej ako „Kennesville“) preukazujúce sídlo, založenie a spoločníkov spoločnosti
zo dňa 30. marca 2017

Certifikáty spoločnosti A.J.K. NOMINEE SERVICES LIMITED so sídlom Naousis 1,
Karapatakis Building, Suite 2, 4th floor, 6018 Larnaca Cyprus, spoločnosť
registrovaná oddelením registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty
Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu vNicosii, Cyprus pod
registračným číslom HE 68967 (ďalej ako „AJK“) preukazujúce sidlo, založenie,
konateľov a spoločníkov spoločnosti

Spoločenská zmluva AJK zo dňa 1. januára 2008 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej
ako „spoločenská zmluva AJK“)

Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AJK a spoločnosťou Camron Investment
Management lnc. (ďalej ako „Cam“)

Certifikát spoločnosti Cam preukazujúce významné údaje spoločnosti

Certifikáty spoločnosti A.J.K. Wealth Administration Inc. (ďalej ako „AJK Wealth“)
preukazujúce významné údaje spoločnosti

Spoločenská zmluva AJK Wealth zo dňa 17. júla 2006 (aktuálne a úplné znenie)
(ďalej ako „spoločenská zmluva AJK“)

Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AJK Wealth a Ivanom Chrenkom
Organizačná štruktúra UNI-CC platná ku dňu 12. júla 2017.

Oprávnenej osobe vrámci obstarávania informácii o KÚV, vzhľadom na povinnosť
Oprávnenej osoby konať s odbornou starostlivosťou, bol predložený zo strany UNI-CC
dokument, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

a)

b)
c)
d)

©)

Údaje uvedené v dokumentoch av prílohách sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku
dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť,
úplnosť a pravdivosť,

Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty,

Nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa KÚV,

Žiadna spoločnosť v organizačnej štruktúre UNI-CC neuzavrela žiadne dohody
o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní, iné podnikové zmluvy ani žiadne iné
dohody súvisiace s výkonom práv okrem zmlúv uvedených vo verifikačnom
dokumente,

Neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú akcionármi alebo členmi predstavenstva UNI-
CC, ktoré by mali na UNI-CC vplyv na základe dohody,

Členovia predstavenstva UNI-CC aostatných spoločností v rámci organizačnej
štruktúry UNI-CC nevykonávajú vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na
účet a v prospech akejkoľvek inej osoby (ďalej ako „čestné vyhlásenie“).

Tieto dokumenty a informácie boli vyhodnotené podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ao ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon
o ochrane pred legalizáciou príjmov“).
Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

Na základe informácii z predložených podkladov a poskytnutých informácii Oprávnená
osoba identifikovala nasledovnú fyzickú osobu ako KÚV vsúlade s ust. 8 6a Zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov:Meno | Priezvisko Trvalý Dátum Štátna Verejný
pobyt narodenia príslušnosť | funkcionár
Ivan | Chrenko Dlhé 253/2, | 27.06.1967 | SVK NIE
900 21 Svätý |
Jur | | ]

Údaje o KÚV boli overené na základe dokladu totožnosti, za fyzickej prítomnosti KÚV.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe Výpisu UNI-CC a Zoznamu akcionárov akcionármi UNI-CC sú spoločnosti HBR
CE REIF LUX2 S.á rl. so sídlom 20, rue de la poste, L-2346 Luxemburg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, č. zápisu B161332 (ďalej ako „LUX?2“) vlastniaca 80% akcií a spoločnosť
HBR CE REIF LUX1 S.A r.|. so sídlom 20, rue de la poste, L-2346 Luxemburg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, č. zápisu B161332 (ďalej ako „LUX1“) vlastniaca 20% akcií Partnera
verejného sektora. Tieto spoločnosti priamo aj nepriamo ovládajú a kontrolujú Partnera
verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo
odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje
žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera
verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií
Partnera verejného sektora vyplýva jednak zo stanov spoločnosti a zároveň túto skutočnosť
UNI-CC preukázal aj čestným vyhlásením. Ako vyplýva z uvedeného čestného vyhlásenia,
na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická
alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
akcií UNI-CC. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že KÚV skutočne
(nepriamo) ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora a v prospech KÚV UNI-CC
vykonáva svoju činnosť v zmysle Zákona

Deľba zisku v UNI-CC (právo na hospodársky výsledok):

V zmysle čl. 12 stanov o rozdelení zisku po zdanení rozhoduje valné zhromaždenie v súlade
s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čistý zisk sa najskôr použije na povinný prídel do rezervného fondu, prípadne do ďalších
fondov vytvorených povinne podľa zákona a na úhradu neuhradenej straty z minulých
období. Zostávajúca časť zisku môže byť použitá najmä na vyplatenie dividend akcionárom
Spoločnosti, tantiém členom orgánov Spoločnosti alebo ako podiel na zisku zamestnancom.
Podiel na hlasovacích právach v UNI-CC
V zmysle čl. 5 bod. 4 stanov akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždeni,

hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti
Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom
rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa
určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania

Členmi predstavenstva UNI-CC sú:
() Mgr. Zdenko Kučera- člen predstavenstva
Brumovická 8418/8 Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 29.08.2015

(i) Peter Grančič - člen predstavenstva
Svetlá 12, 811 02 Bratislava
Vznik funkcie: 29.08.2015

(ii) Pavel Trenka - predseda predstavenstva
Kysucká 7373/2, 811 04 Bratislava
Vznik funkcie: 29.08.2015

(iv) George John Leslie - člen predstavenstva
Pribinova 17130/28, 821 09 Bratislava
Vznik funkcie: 07.03.2017

Spoločnosť nemá prokuristu Predstavenstvo je oprávnené konať menom spoločnosti vo
všetkých veciach, pričom za spoločnosť podpisujú vždy spoločne dvaja členovia
predstavenstva nasledovným spôsobom (i) Pavel Trenka spolu s Georgeom Johnom
Lesliem alebo s Petrom Grančičom alebo (ii) Mgr. Zdenko Kučera spolu s Georgeom
Johnom Lesliem alebo s Petrom Grančičom. Údaje ofyzických osobáchlčlenov
predstavenstva boli overené na základe dokladu totožnosti, za jej/ich fyzickej prítomnosti.

Partner verejného sektora má ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú:
(i) Mgr. Vladimír Báleš
Hornodvorská 9. 900 25 Chorvátsky Grob
Vznik funkcie: 29.08.2015

(ii) JUDr. Igor Nagy
Merlotová 6. 831 02 Bratislava
Vznik funkcie: 29.08.2015

(iii) JUDr. Ladislav Haladej
Vavrínová 2, 821 03 Bratislava
Vznik Funkcie: 29.08.2015

Z Výpisu LUX2 vyplýva, že jej jediným spoločníkom je spoločnosť LUX1. Táto vzhľadom na
skutočnosť, že vlastní 100% obchodného podielu v spoločnosti LUX2, tým priamo ovláda
spoločnosť LUX2. LUX1 vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodných podielov,
prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje LUX2, vrátane výkonu hlasovacích práv
a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov LUX2, nepriamo
výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora.
Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán LUX2 inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho
vlastníctva obchodného podielu LUX2 vyplýva zo stanov spoločnosti. Z čestného vyhlásenie
LUX1 vyplýva, že na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa
nepodieľala žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostrednictvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Z výpisu LUX1 vyplýva, že jej jediným spoločníkom je investičný fond HB Reavis Real Estate
Investment Fund, so sídlom 20, rue de la poste, L-2346 Luxemburg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, č. zápisu B161180 (ďalej len „HB Reavis Fonď“). HB Reavis Fond je
„komanditnou spoločnosťou na akcie (société en commandite par actions), ktorého
štatutárnym orgánom je spoločnosť HB Reavis Investment Management S.ä r.l. (associé
commandité gérant). HB Reavis Fond je investičnou spoločnosťou s fixným kapitálom
(société ďinvestissement ä capital fixe) v zmysle luxemburského zákona o obchodných
spoločnostiach zo dňa 10.8.1915, vplatnom znení aje registrovaný ako subjekt
kolektívneho investovania podľa časti I! luxemburského zákona o subjektoch kolektívneho
investovania z 17.12.2010, v platnom znení. Počiatočné základné imanie HB Reavis Fondu
je vo výške 1.250.000 Eur, z čoho jednu manažérsku akciu bez nominálnej hodnoty vlastní
spoločnosť HB Reavis Investment Management S.ä r.I. ako „neobmedzený“ akcionár Fondu
a zvyšných 1.249.999 akcií predstavujú investorské akcie vlastnené tretími stranami —
právnickými a fyzickými osobami. Podfond HB Reavis Fondu, HB Reavis CE REIF,
v ktorého portfóliu sa nachádza spoločnosť LUX1, je obchodovaný na mnohostrannom
obchodnom systéme „Euro MTF" organizovanom Luxemburskou burzou cenných papierov
(Bourse de Luxembourg). Žiaden z akcionárov podfondu HB Reavis CE REIF nevlastní viac
ako 25% akcii tohto podfondu. V čl. 17 spoločenskej zmluvy HB Reavis Fondu je uvedené,
že HB Reavis Investment Management S.ä r.|. ako komplementár HB Reavis fondu je jedine
oprávnený na vedenie spoločnosti a rozhodovanie v jej mene. Minoritní akcionári nie sú
Oprávnení prijímať rozhodnutia. Tým HB Reavis Investment Management S.á r.l. podľa 8 6a
ods.1 písm. a odst. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov nepriamo ovláda Partnera
verejného sektora vzhľadom na skutočnosť, že priamo ovláda a kontroluje LUX1, vrátane
výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných
orgánov LUX1, a nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad LUX2
a tým aj nad Partnerom verejného sektora

Podľa výpisu HBR Management vyplýva, že jej jediným spoločníkom je spoločnosť HBR IM
Holding Ltd. Táto vzhľadom na skutočnosť, že vlastní 100% obchodného podielu
v spoločnosti HBR Management, tým priamo ovláda spoločnosť HBR Management. HBR
IM Holding Ltd. vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodných podielov, prostredníctvom
ktorých priamo ovláda a kontroluje HBR Management, vrátane výkonu hlasovacích práv
a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov HBR Management,
nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného
sektora. Zo spoločenskej zmluvy HBR Management vyplýva, že na jej hospodárskom
prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľala žiadna fyzická alebo právnická
osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného
podielu tejto spoločnosti. Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba,
ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán HBR Management inak ako prostredníctvom
priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu HBR Management, vyplýva zo
spoločenskej zmluvy spoločnosti.

Z výpisu HBR IM Holding vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť HB Reavis
Holding S.A rl. so sídlom 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, č. zápisu B156287 (ďalej ako „HB Reavis Holding“). Táto vzhľadom na
skutočnosť, že vlastní 99.99% obchodného podielu v spoločnosti HBR IM Holding, tým
priamo ovláda spoločnosť HBR IM Holding. HB Reavis Holding vzhľadom na vlastníctvo
99,99% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje HBR IM
Holding, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania
príslušných orgánov HBR IM Holding, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu
výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Zo spoločenskej zmluvy HBR IM Holding
vyplýva, že na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľala
žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti. Zároveň skutočnosť, že
neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak
ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný
orgán HBR IM Holding inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu HBR IM Holding vyplýva zo spoločenskej zmluvy spoločnosti

Z výpisu HB Reavis Holding vyplýva, že jej spoločníkmi sú spoločnosti Hawkinson Holdings
Limited so sidlom Afentrikas 4, Afentrika court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus, č. zápisu
HE208235 (ďalej ako „Hawkinson“) vlastniaca 0,01% obchodného podielu a spoločnosť
Kennesville vlastniaca 99,99% obchodného podielu HB Reavis Holding. K vzhľadom na
skutočnosť, že vlastní 99,99% obchodného podielu v spoločnosti HB Reavis Holding, tým
priamo ovláda spoločnosť HB Reavis Holding. Kennesville vzhľadom na vlastníctvo 99,99%
obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda akontroluje HB Reavis
Holding, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania
príslušných orgánov HB Reavis Holding, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu
výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Zo spoločenskej zmluvy HB Reavis
Holding vyplýva, že na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa
nepodieľala žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho
alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti, ako aj skutočnosť, že
neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak
ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný
orgán HB Reavis Holding inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva
obchodného podielu HB Reavis Holding vyplýva zo spoločenskej zmluvy spoločnosti.

Z certifikátov Kennesville vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť AJK
vlastniaca 99,577% obchodného podielu Kennesville. Vzhľadom na skutočnosť. že AJK
vlastní 99,577% obchodného podielu v spoločnosti Kennesville, tým priamo ovláda
spoločnosť Kennesville. AJK vzhľadom na vlastníctvo 99,577% obchodných podielov,
prostredníctvom ktorých priamo ovláda akontroluje Kennesville, vrátane výkonu
hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov
Kennesville, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad
Partnerom verejného sektora. Spoločnosť AJK má uzavretú zmluvu so spoločnosťou Cam
na základe ktorej spoločnosť AJK drží v mene spoločnosti Cam 99,577% obchodného
podielu spoločnosti Kennesville. Z tejto zmluvy vyplýva, že na hospodárskom prospechu z
podnikania alebo inej činnosti sa podieľa iná právnická osoba prostredníctvom nepriameho
vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti

Z certifikátu Cam vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť AJK Wealth
vlastniaca 99% obchodného podielu Cam. Vzhľadom na skutočnosť, že AJK Wealth vlastní
99% obchodného podielu v spoločnosti Cam, tým priamo ovláda spoločnosť Cam. AJK
vzhľadom na vlastníctvo 99% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda
a kontroluje Cam, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo
odvolania prislušných orgánov Cam, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu
výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Spoločnosť AJK Wealth má uzavretú
zmluvu so KÚV, na základe ktorej spoločnosť AJK Wealth drží vmene KÚV 99%
obchodného podielu spoločnosti Cam. Z tejto zmluvy vyplýva, že na hospodárskom
prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa podieľa iná fyzická osoba prostredníctvom
nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Zo zverejnených informácií jednoznačne vyplýva, že KÚV spíňa definíciu KÚV
v zmysle ust. 86a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, nakoľko nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi Partnera verejného sektora.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta
cenný papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácii podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora

V zmysle $ 11 ods. 5 pism. c) Zákona nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera verejného sektora žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných
funkcionárov v Slovenskej republike.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s $11 Zákona.
Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si

© predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotila
postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov
Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 13.07.2017

ho
JUDr. Erika Wild

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×