Nezaradený subjekt

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Olomouc
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Legionářská 8, Olomouc

Záznam platný od: 1. August 2017

Záznam platný do:


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

IČO: 64610357

Adresa: Legionářská 1085/8, Olomouc

Registračné číslo: 2017/4-PO-E4585

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Apríl 2017

Záznam platný do: 12. Apríl 2020

Posledná zmena: 14. Apríl 2017


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jan Kout PhD.
Adresa:
Velké Popovice 25169
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
13. Máj 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017

Meno:
Ing. Jaroslav Vosáhlo
Adresa:
Březská 9 Říčany - m.č. Radošovice 25101
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
30. September 1954
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017

Meno:
Ing. Jan Hromádka CSc.
Adresa:
Korunní 111 Praha - m.č. Vinohrady 13000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
12. Január 1950
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017

Meno:
Ing. Jan Fidler
Adresa:
Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
7. August 1977
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. Január 2018

Meno:
Ing. Jan Kout
Adresa:
Hákova 6 Praha - m.č. Horní Měcholupy 10900
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
17. Marec 1947
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017

Meno:
JUDr. Jiří Hodek
Adresa:
Hrdličkova 7 Praha - m.č. Chodov 14800
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
19. Január 1962
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017

Meno:
Ing. Tomáš Sláma
Adresa:
Písečná 18 Praha - m.č. Troja 18200
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
7. Apríl 1964
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017

Meno:
DiS. Kateřina Pietschová
Adresa:
Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
9. September 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
21. Január 2019

Meno:
Ing. Jan Sellner
Adresa:
Do Blatin 13 Praha - m.č. Zličín 15521
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
11. Jún 1974
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017

Meno:
Ing. Josef Fidler
Adresa:
Jeseniova 46 Praha - m.č. Žižkov 13000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
25. Jún 1949
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017

Meno:
Ing. Stanislav Lín
Adresa:
Bolívarova 10 Praha - m.č. Břevnov 16900
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
20. Jún 1952
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017

Meno:
Ing. František Lukeš
Adresa:
Děkanská vinice II 18 Praha - m.č. Nusle 14000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
25. Október 1954
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017

Meno:
Lucie Pokorná
Adresa:
Evy Olmerové 10 Praha - m.č. Horní Měcholupy 10900
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
27. Február 1974
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017

Meno:
Martin Sellner
Adresa:
Jílová 21 Praha - m.č. Zličín 15521
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
22. Júl 1970
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017

Meno:
DiS. Kateřina Pietschová
Adresa:
Na Truhlářce 58 Praha - m.č. Libeň 18000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
9. September 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
21. Január 2019

Meno:
Ing. Jan Fidler
Adresa:
Jeseniova 16 Praha - m.č. Žižkov 13000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
7. August 1977
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
3. Január 2018

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Ján Kovarčík
Adresa:
Platanová alej 3 Komárno 94501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 3.01.2018 do: 21.01.2019

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 3.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
Podľa 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (uvedený zákan ďalej aj len ako „Zákon")

Partner verejného sektora

Obchodné meno: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Sidlo: Legionáská 1085/8, 779 00 Olomouc,
Česká republika

IČ: 64610357

Zápis v obchodnom registri: obchodní rejstík vedený Krajským soudem v Ostravé, oddíl B,
vložka 1217

ďalej len „Partner“

Oprávnená osoba: Mgr. Ján Kovarčík, advokát

Sidlo: Platanová alej 2437/3, 945 01 Komárno, Slovenská republika

IČO: 37 961 641

Zápis v zozname advokátov: — Zoznam advokátov Slovenskej advokátskej komory, číslo
zápisu 3683

ďalej len „Oprávnená osoba“

Článok I, Odôvodnenie na základe akých informácií Oprávnená osoba postupom
podľa $ 11 odseku 4 ZÁKONA identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila
identifikáciu konečného užívateľa výhod.

1.1 Ža účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera si Oprávnená osoba (i) vyžiadala
od Partnera korporačnú dokumentáciu Partnera ako aj osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre
Paitnera, (ii) oboznámila sa s dostupnou dokumentáciou vedenou príslušnými registrovými súdmi,
(iii) vyžiadala si čestné prehlásenia Partnera, (iv) vyžiadala si čestné prehlásenia osôb
vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre Partnera, (v) vyžiadala si organizačnú štruktúru Partnera
ako aj právnických osôb vystupujúcich va vlastníckej štruktúre Partnera , (vi) oboznámila sa
5 informáciami o podnikateľskej činnosti Partnera, a uzatváraných obchodných vzťahoch
Partnera, o rozhodovacích pracesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Partnera
a voblasti rozdelenia zisku, (vii) oboznámila sa s verejne dostupnými informáciami o Partnerovi,
(vii) vyžiadala si doklady totožnosti fyzických osôb - identifikovaných konečných užívateľov
výhod, na základe ktorých Oprávnená osoba v súlade s ustanovením 8 6a zákona č. 297/2008
Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu aozmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane pred
legalizáciou“), identifikovala fyzické osoby, ktoré sa v zmysle predmetného ustanovenia považujú
za konečného užívateľa výhod na účely zápisu v registri partnerov verejného sektora.

1.2 Oprávnená osoba sa oboznámila osobitne s nasledovnými dokumentami:

1.2.1 Výpis z obchodného registra Partnera

1.2.2 Stanovy Partnera — úplné znenie

1.2.3 Čestné prehlásenie Partnera, výročná správa Partnera za rok 2016, účtovná závierka
Partnera za rok 2016 so správou auditora

1.2.4 Výpis z obchodného registra spoločnosti SUDOP GROUP a.s.

1.2.5 Stanovy spoločnosti SUDOP GROUP a.s.

1.2.6 Zoznam akcianárov spoločnosti SUDOP GROUP a.s.

1.2.7 Čestné prehlásenia spoločnosti SUDOP GROUP a.s.

1.2.8 Výpis z obchodného registra spoločnosti 08 a.s.

1,2,9 Stanovy spoločnosti 08 a.s.

1.2.10 Zoznam akcionárov spoločnosti 08 a.s.

1.2.11 Čestné prehlásenia spoločnosti 08 a.s

1.2.12 Akcionárska zmluva akcionárov 08 a.s.

1.2.13 Čestné prehlásenia všetkých osôb, ktoré sú akcionármi 08 a.s.

1.2.14 Organizačný poriadok Partnera

1.2.15 Občiansky preukaz Ing. Jan Kout
1.2.16 Občiansky preukaz Ing. Josef Fidler

1.2.17 Občiansky preukaz Ing. Jan Hromádka, CSc.
1.2.18 Občiansky preukaz Ing. Stanislav Lín

1.2.19 Občiansky preukaz Ing. Jaroslav Vosáhlo
1.2.20 Občiansky preukaz Ing. František Lukeš
1.2.21 Občiansky preukaz JUDr. Jičí Hodek

1.2.22 Občiansky preukaz Ing. Tomáš Sláma
1.2.23 Občiansky preukaz Martin Sellner.

1.2.24 Občiansky preukaz Ing. Jan Kout, PhD.
1.2.25 Občiansky preukaz Ing. Jan Sellner

1.2.26 Občiansky preukaz Lucie Pokorná

1.2.27 Občiansky preukaz Kateľina Pietschová, DiS.,
1.2.28 Občiansky preukaz Jan Fidler

1.3 Oboznámenie sa s vyššieuvedenými dokumentmi viedlo k identifikácii vlastníckej a riadiacej
štruktúry podľa článku II. tohto verifikačného dokumentu, posúdeniu na základe logického
myšlienkového postupu ako je uvedené v článku II. tohto verifikačného dokumentu kto skutočne
ovláda a kontroluje Partnera ana tomto základe aj kurčeniu osoby, ktorá sa vsúlade
s ustanovením S Ga Zákona o ochrane pred legalizáciou považuje za konečného užívateľa výhod
Partnera.

1.4 Podľa ustanovenia 8 2 ods. 1 písm. c) ZÁKONA sa na účely ZÁKONA rozumie konečným
užívateľom — výhod — fyzická osoba podľa osobitného — predpisu — tj. podľa
$ 63 Zákona o ochrane pred legalizáciou.

1.5 Podľa ustanovenia $ 6a ods, 1 písm. a) Zákona © ochrane pred legalizáciou „Konečným
užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu,
fyzickú osobu — podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej
tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod: meďzi kanečných užívateľov výhod patrí
najmä, z

a) ak ide o právnickú asobu, ktorá nia je združením majetku ani emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v

právnickej osobe aleba ná jej základnom imaní vrátane akcí na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,

dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ích člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z

Inej jej činnosti.“

1.6 Podľa ustanovenia 8 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou „Konečným užívateľom
výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c)
druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo
spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií."

Článok II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

2.1 Vlastnícka štruktúra Partnera je priložená ako neoddeliteľná Príloha č.1 tohto verifikačného
dokumentu a znázorňuje vlastnícke vzťahy k Partnerovi, vrátane veľkostí podielov vyjadrujúcich
mieru účastí na hospodárení subjektov uvedených vo vlastníckej štruktúre. Na základe
oboznámenia sa s dokumentmi a informáciami uvedenými v bodoch 1.1 a 1.2 tohto verifikačného
dokumentu možno konštatovať, že

2.1.1 Partner MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. je akciovou spoločnosťou založenou
podľa práva Českej republiky so základným imaním vo výške 38 400 000,- Kč. Táto spoločnosť
mä jediného akcionára, ktorým je spoločnosť SUDOP GROUP a.s., so sidlom Olšanská 2643/1a,
Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, identifikačné číslo 453 10 009, podiel tohto jediného
akcionára Partnera na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi je 100%, tento
jediný spoločník má právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera a má právo na
hospodársky prospech 100% z podnikania Partnera.Na hlasovacích právach v Partnerovi sa
nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo
nepriameho podielu na vlastníctve akcii emitovaných Partnerom, Partner neuzatvoril zmluvu
o tichom spoločenstve ani žiadnu inú zmluvu, na základe ktorej by tretej osobe vznikol nárok na
Čo i len časť zisku z podnikania Partnera. Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií
podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem.

„ 2.1.2 Spoločnosť SUDOP GROUP a.s. je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva
Českej republiky so základným imaním vo výške 50.794.000,-Kč. Táto spoločnosť má troch
akcionárov, z toho akcionár 08 a.s., so sídlom Olšanská 2643/14. Žižkov, 130 00 Praha 3
Česká republika, identifikačné číslo 610 58 513, je majoritným akcionárom s podielom 97,35 %

na základnom imaní a na hlasovacích právach v SUDOP GROUP a,s.. Zvyšní dvaja minoritní
akcionári SUDOP GROUP a.s. sú fyzické osoby, ktorých podiely na základnom imaní a na
hlasovacích právach v SUDOP GROUP a.s. sú Ing. David Krása 1,297 % a Ing. Tomáš Slavíček
1,353 %, neexistuje žiadna dohoda medzi týmito minoritnými akcionármi a majoritným
akcionárom, na základe ktorej by ktokoľvek z týchto minoritných akcionárov spoločne s inou
osobou konajúcou S Ňou v zhode alebo spoločným postupom splňal kritériá pre určenie
konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia 5 64 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred
legalizáciou. SUDOP GROUP a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie
na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem.
2.1.3 Spoločnosť OB a.s. je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky
so základným imaním vo výške 1.000.000,-Kč. Táto spoločnosť má nasledovných akcionárov
2.1.3.1 Ing. Jan Kout, adresa trvalého pobytu: Hákova 529/6, Praha - m.č. Horní
Mécholupy, PSČ: 109 00, Česká republika, dátum narodenia 18.03.1947, podiel
tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s.
je 11% -
2.1.3.2 Ing. Josef Fidler, adresa trvalého pobytu: Jeseniova 2861/46, Praha - m.č.
Žižkov, PSČ: 130 00, Česká republika, dátum narodenia 26.06.1949, podiel
tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s.
je 8,9 %
2.1.3.3 Ing. Jan Hromádka, CSc., adresa trvalého pobytu: Korunní 1901/111, Praha -
m.č. Vinohrady, PSČ: 130 00, Česká republika, dátum narodenia 13.01.1950,
podiel tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach
voš a.s. je 11,1%
2.1.3.4 Ing. Stanislav Lín, adresa trvalého pobytu: Bolívarova 2072/10, Praha - m.č.
Bľevnov, PSČ: 169 00, Česká republika, dátum narodenia 21.06.1952, podiel
tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s.
je 11,1%
2.1.3.5 Ing. Jaroslav Vosáhlo, adresa trvalého pobytu: — Bľezská 542/9, Ričany - m.č.
Radošovice, PSČ: 251 01, Česká Republika, dátum narodenia 01.10.1954, podiel
tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s.
je 11,7%
2.1.3.6 Ing. František Lukeš, adresa trvalého pobytu: Dčkanská vinice 11 1541/18, Praha
— m.č. Nusle, PSČ: 140 00, Česká Republika, dátum narodenia 26.10.1954,
podiel tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach
v 08 a.s. je 11,1 %
2.1.3.7 JUDr. Jiťí Hodek, adresa trvalého pobytu: Hrdličkova 2205/7, Praha — m.č.
Chodov, PSČ: 148 00, Česká republika, dátum narodenia 20.01.1962, podiel
tohto akcionára 08 a.s. na základnom imani a na hlasovacích právach v 08 a.s.
je 11,1 %
2.1.3.8 Ing. Tomáš Sláma, adresa trvalého pobytu: Písečná 307/18, Praha — m.č. Troja,
PSČ: 182 00, Česká republika, dátum narodenia 08.04.1964, podiel tohto
akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s. je
11,1%
2.1.3.9 Martín Sellner, adresa trvalého pobytu: Jílová 190/21, Praha — m.č. Zličín, PSČ:
155 21, Česká republika, dátum narodenia 23.07.1970, podiel tohto akcionára
08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s. je 5,5 %
2.1.3.10 Ing. Jan Kaut, PhD., adresa trvalého pobytu: Veľké Popovice 599, PSČ: 251 69,
Česká republika, dátum narodenia 14.05.1972, podiel tohto akcionára 08 a.s.
na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s. je 8,9 %
2,1.3.11 Ing. Jan Sellner, adresa trvalého pobytu: Do Blatin 304/13, Praha — m.č. Zličín,
PSČ: 155 21, Česká republika, dátum narodenia 12.06.1974, podiet tohto
akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v G8 a.s. je
56%
2.1.3.12 Lucie Pokorná, adresa trvalého pobytu:, Evy Olmerové 624/10, Praha — m.č.
Horní Mécholupy, PSČ: 109 00, Česká republika, dátum narodenia 28.02.1974,
podiel tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach
vô8 a.s. je1,1%
2.1.3.13 Kateľina Pietschová, DiS., adresa trvalého pobytu: Nad Okrouhlíkem 2365/17,
Praha — m.č. Libeň, PSČ: 182, Česká republika, dátum narodenia 10.09.1975,
podiel tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach
v 08 a.s. je 1,1%

2.1.3.14 Jan Fidler, adresa trvalého pobytu: Fetrovská 863/11, Praha — m.č. Dejvice,
PSČ: 160 00, Česká republika, dátum narodenia 08.08.1977, podiel tohto
akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s. je
1,1 %

08 a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám..na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného — právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem.

2.1.4 Prepočet nepriameho podielu osôb uvedených v bodoch 2.1.3.1 až 2.1.3.14 tohto
verifikačného dokumentu na základnom imaní Partnera (podľa oprávnenej osobe známych
výpočtov nepriamych podielov podľa metodiky používanej Úradom pre verejné obstarávanie SR,
hoci tieto nie sú súčasťou žiadneho oficiálneho výkladového stanoviska, dôvodovej správy, či
metodického usmernenia orgánov verejnej moci, a sú obsahom niektorých rozhodnuti Úradu pre
verejné obstarávanie SR):

2.1.4.1 Ing. Jan Kout, adresa trvalého pobytu: Hákova 529/6, Praha - m. č. Horní
Mcholupy, PSČ: 109 00, Česká republika, dátum narodenia 18.03.1947,
nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 1,07 %
- > podiel určený vzorcom [(11/1000) x (9735/10000) x (38400/38400)]
2.1.4.2 Ing. Josef Fidler, adresa trvalého pobytu: Jeseniova 2861/46, Praha - m.č.
Žižkov, PSČ: 130 00, Česká republika, dátum narodenia 26.06.1949, nepriamy
podiel na základnom imaní Partnera va výške 8,66415 %
- podiel určený vzorcom [(89/1000)x (9735/10000) x (38400/38400)]
2.1.4.3 Ing. Jan Hromádka, CSc., adresa trvalého pobytu: Korunní 1901/111, Praha -
m.č. Vinohrady, PSČ: 130 00, Česká republika, dátum narodenia 13.01.1950,
nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 10,80585 %
- podiel určený vzorcom [(111/1000)x(9735/10000) x (38400/38400)]
2.1.4.4. Ing, Stanislav Lín, adresa trvatého pobytu: Bolívarova 2072/10, Praha - m.č.
Bľevnov, PSČ: 169 00, Česká republika, dátum narodenia 21.06.1952,
nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 10,80585 %
- [(411/1000)x(9735/10000) x (3840/38400)] ,
2.1.4.5 Ing. Jaroslav Vosáhlo, adresa trvalého pobytu: Bľezská 542/9, Ríčany - m.č.
Radošovice, PSČ: 251 01, Česká Republika, dátum narodenia 01.10.1954
nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 10,9032 %

- podiel určený vzorcom [(112/1000)x(9735/10000) x (38400/38400)]
2.1.4.6 Ing. František Lukeš, adresa trvalého pobytu: Däkanská vinice 11 1541/18,

Praha — m,č. Nusle, PSČ: 140 00, Česká Republika, dátum narodenia

26.10.1954, nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 10,80585

%

- podiel určený vzoroom [(111/1000)x(9735/10000) x (38400/38400)]
2.1.4.7 JUDr. Jiňí Hodek, adresa trvalého pobytu: Hrdličkova 2205/7, Praha — m.č.

Chodov, PSČ: 148 00, Česká republika, dátum narodenia 20.01.1962,

nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 10,80585 %

- podiel určený vzorcom [(111/1000)x(9735/10000) x (38400/38400)]
2.1.4.8 Ing. Tomáš Sláma, adresa trvalého pobytu: Písečná 307/18, Praha — m.č.

Troja, PSČ: 182 00, Česká | republika, dátum narodenia 08.04.1964, nepriamy

podiel na základnom imaní Partnera vo výške 10,80585 %

- podiel určený vzorcom [(111/1000)x(9735/10000) x (38400/38400]
2.1.4.9 Martin Sellner, adresa trvalého pobytu: Jílová 190/21, Praha — m.č. Zličín, PSČ:

155 21, Česká republika, dátum narodenia 23.07.1970, nepriarny podiel na

základnom imaní Partnera vo výške 5,35425 %

- podiel určený vzorcom [(55/1000)x(9735/10000) x (38400/38400)]
2.1.4.10 Ing. Jan Kout, PhD., adresa trvalého pobytu: Velké Popovice 599, PSČ:

25169, Česká republika, dátum narodenia 14.05.1972, nepriamy podiel na

základnom imaní Partnera vo výške 8, 66415 %

- podiel určený vzorcom [(89/1000)x(9735/10000) x (38400/38400)]
2.1.4.11 Ing. Jan Sellner, adresa trvalého pobytu: Do Blatin 304/13, Praha — m.č.

Zličín, PSČ: 155 21, Česká republika, dátum narodenia 12.06. 1974, nepriamy

podiel na základnom imani Partnera vo výške 5,4516 %

- podiel určený vzorcom [(56/1000)x(9735/10000) x (38400/38400)]
2.1.4.12 Lucie Pokorná, adresa trvalého pobytu:, Evy Olmerové 624/10, Praha — m.č.

Horní Mécholupy, PSČ: 109 00, Česká republika, dátum narodenia 28.02. 1974,

nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 1,07085 %

- podiet určený vzorcom [(11/1000)x(9735/10000) x (38400/38400)]
2.1.4.13 Kateňina Pietschová, DiS., adresa trvalého pobytu: Nad Okrouhlíkem

2365/17, Praha — m.č. Libeň, PSČ: 182 00, Česká republika, dátum narodenia
10.09.1975, nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 1, 07085 %

x podiel určený vzorcom [(11/1000)x(9735/10000) x (38400/38400)]
2.1.4.14 Jan Fidler, adresa trvalého pobytu: Fetrovská 863/11, Praha — m.č. Dejvice,

PSČ: 160 00, Česká republika, dátum narodenia 08.08.1977, nepriamy

podiel na základnom imaní Partnera vo výške 1, 07085 %

- podiel určený vzorcom [(11/1000)x(9735/10000) x (38400/ 384009]

2.2. Akcionári spoločnosti 08 a.s. uvedený v bodoch 2.1.3.1 až 2.1.3.14 potvrdili, že ako akcionári
emitenta 08 a.s., so sídlam Olšanská 2643/ia, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika,
identifikačné číslo 610 58 513 majú medzi sebou uzatvorenú akcionársku zmluvu, na základe
ktorej spoločne priamo ovládajú 08 a.s. a spoločne majú nárok na 100% z celkového prospechu
z podnikania 08 a.s. a rovnakou mierou sa podieľajú spoločne aj na hlasovacích právach v 08
a.s. z uvedeného je zrejmé, že akcionári spoločnosti 08 a.s. uvedený v bodoch 2.1.4.1 až
2.1.4.14 sú konečnými užívateľmi výhod Partnera podľa ustanovení A. 6a ods. 1 písm. a)

Zákona o ochrane prad legalizáciou v spojení s ustanovením S Sa ods. 3 Zákona
o ochrane pred legalizáciou, nakoľko spoločne konajúc v zhode : (|) majú nepriamy

podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi vo výške 97,35 %.
Zo žiadneho z dokumentov, aňi zo žiadnej z informácií uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 tohto
verifikačného dokumentu nevyplýva Žiadna skutočnosť, ktorá by spochybňovala skutočnosti
uvedené v predošlej vete, a zároveň zo žiadneho z dokumentov, ant zo žiadnej z informácii
uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 tohto verifikačného dokumentu nevyplýva existencia akejkoľvek
inej osoby, ktorá by spíňala podmienky definície konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia 5
6a Zákona o ochrane pred legalizáciou.

2.3 Riadiaca štruktúra Partnera.
Základnú riadiacu štruktúru predstavuje štatutárny orgán - Predstavenstvo Partnera, ktoré má
v zmysle stanov Partnera troch členov, ktorých volí dozorná rada, zároveň predstavenstvo volí a
odvoláva predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva spomedzi — členov
predstavenstva. Členmi predstavenstva Partnera sú Ing. Václav Kratochvíl, ktorý je zároveň
predsedom predstavenstva, Ing. Pavel Kučera, ktorý je zároveň podpredsedom predstavenstva
a Ing. Ladislav Dorázil. Dozorná rada má 3 členov, aktuálne boli za členov dozornej rady zvolení
Ing. Jarosiav Vasáhlo, Ing. František Lukeš a Ing. Petr Jemelka.

Podľa výpisu z obchodného registra Partnera, Partnera zastupuje každý člen predstavenstva
samostatne, pri právnom úkone v písomnej forme musí byť Partner zastúpený buď predsedom
predstavenstva samostatne, alebo dvomi členmi predstavenstva spoločne.

V priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva Partnera je podľa organizačného poriadku
Partnera v rámci organizačnej štruktúry generálny riaditeľ Partnera — túto pozícia aktuálne
vykonáva Ing. Václav Kratochvíl. Generálnemu riaditeľovi sú priamo podriadení odborní riaditelia
úsekov, ktorí zároveň riadia zamestnancov na príslušnom úseku.

Článok TAX, Údaje podľa 8 4 ods.3 písm. f) Zákona (Zoznam verejných funkcionárov
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej Republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej
štruktúry alebo riadlacej štruktúry Partnera)

3.1 Súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadľacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike ( t.j. funkciu v Slovenskej republike uvedenú v či. 2
ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 9 ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov)

Článok IV. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu zistenému Oprávnenou osobou ku dňu jeho vyhotovenia.

Článok V. Konečný užívateľ (užívatelia) výlfd Partnera

5.1 Na základe vyššieuvedených skutočností Oprávnená osoba identifikovala a overila
identifikáciu konečných užívateľov (konečného užívateľa) výhod Partnera, ktorými sú:

5.1.1 (titul) Meno a priezvisko: Ing. Jan Kout
Adresa trvalého pobytu: Hákova 529/6, Praha - m.č. Horní Mšcholupy, PSČ:
109 00, Česká republika
Dátum narodenia: 18.03.1947
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení $ 6a, ods.3 v spojení s $ 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.2 (tituľ) Meno a priezvisko: Ing. Josef Fidler , .
Adresa trvalého pobytu: Jeseniova 2861/46, Praha - m.č. Žižkov, PSC: 130 00,
Česká republika
Dátum narodenia: 26.06.1349
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1
Zákona a ochrane pred legalizáciou.

5.1.3 (tituľ) Meno a priezvisko: Ing. Jan Hromádka, CSc.
Adresa trvalého pobytu: Korunní 1901/111, Praha - m.č. Vinohrady,
PSČ: 130 00, Česká republika
Dátum narodenia: 13.01.1950

Štátna príslušnosť: Česká republika


Verejný funkcionár v SR:

Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 5 6a, ods.i

Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.4 (titul) Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár v SR:

lng. Stanislav Lín

Bolívarova 2072/10, Praha - m.č. Bľevnov,
PSČ: 169 00, Česká republika

21.06.1952

Česká republika

Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1

Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.5 — (tituľ) Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár v SR:

Ing. Jaroslav Vosáhlo

Brezská 542/9, Ríčany - m.č. Radošovice,
PSČ: 251 01, Česká Republika
01.10.1954

Česká republika

Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhad podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s $ 6a, ods.1

Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.6 (titul) Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár v SR:

Ing. František Lukeš

Dčkanská vinice 11 1541/18, Praha — m.č. Nusle,
PSČ: 140 00, Česká Republika

26.10.1954

Česká republika

Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení S 6a, ods.3 v spojení s S 6a, ods.1

Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.7 (titul) Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár v SR:

JUDr. Jiťí Hodek

Hrdličkova 2205/7, Praha — m.č. Chodov,
PSČ: 148 00, Česká republika
20.01.1962

Česká republika

Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení $ 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1

Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5,1,8 (titul) Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár v SR:

Ing. Tomáš Sláma

Písečná 307/18, Praha — m.č. Troja, PSČ: 182 00,
Česká republika

08.04.1964

Česká republika

Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1

Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.9 (titul) Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár v SR:

Martin Sellner

Jilová 190/21, Praha - m.č. Zličín, PSČ: 155 21,
Česká republika

23.07.1970

Česká republika

Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1

Zákona o ochrane pred legalizáciou.
5.1.10 (titul) Meno a priezvisko: Ing. Jan Kout, PhD.

Adresa trvalého pobytu: Velké Popovice 599, PSČ: 251 69,
Česká republika

Dátum narodenia: 14.05.1972

Štátna príslušnosť: Česká republika

Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení $ 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.11 (titul) Meno a priezvisko: Ing. Jan Seliner
Adresa trvalého pobytu: Do Blatin 304/13, Praha — m.č. Zličín,
PSČ: 155 21, Česká republika
Dátum narodenia: 12.06.1974
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcianár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legatizáciou.

5.1.12 (tituľ) Meno a priezvisko: Lucie Pokorná
Adresa trvalého pobytu: Evy Oimerové 624/10, Praha — m.č. Horní Mécholupy,
PSČ: 109 00, Česká republika
Dátum narodenia: 28.02.1974
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorá je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení $ 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ads.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.13 (titul) Meno a priezvisko: Kateľina Pietschová, DiS,
Adresa trvalého pobytu: Nad Okrouhtíkem 2365/17, Praha — m.č. Libeň,
PSČ: 182 00, Česká republika
Dátum narodenia: 10.09.1975
Státna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorá je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení $ 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1
Zákona 9 ochrane pred legalizáciou.

5.1.14 (tituF) Meno a priezvisko: Jan Fidler
Adresa trvalého pobytu: Fetrovská 863/11, Praha — m.č, Dejvice,
PSČ: 160 00, Česká republika
Dátum narodenia: 08.08.1977
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 Ga, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom
identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera a tvorí prílohu na zápis zmien
týkajúcich sa Partnera do registra partnerov verejného sektora.

V Komárne dňa 15.01.2019

4 A ji
Oprávnená osoba Platanová alej 3
jm 845 01 Komárno

Príloha č.1

08 as.
97,35% podielMORAVIA CONSULT
Oleatosuc a.s.

SUDOP GROUP a.s.
100% podiel

Akcianár 2.- HO
1,297% podielAkcionar 3. - FO

1.353% podieť

Jan Fidler.
11% podiel

[1TTT1TT——
Ing. Josef Fidler
8,9% podiet

prm oroo —
JUDr. Jičí Hodek
11,1 % podielIng. Jan Hromádka,
Csc.

SAS podiat
T—-———T%
Ing. Jan Kout, Ph.D.
11% podial

A
Ing. Ján Kout
8,9 % podiel
NOVO
Ing.
Stanislav Lín
11,1 % podiel
EO
Ing. František Lukeš
11,1 % podiel
O
Kateľina Pietschová,
DiS,
1,1 % podiel

Lucie Pokorná
1,1 % podielIng. Jan Sellner
5,6 % podiel

Ing. Martin Sallner
5,5% podiel

Ing. Tomáš Sláma
111% podiel

| Ing. Jaroslav Vosáhlo11,2% podiel
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
Podľa 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (uvedený zákon ďalej aj len ako „Zákon“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Sídlo: Legionáťská 1085/8, 779 00 Olomouc,
. Česká republika

IČ: 64610357

Zápis v obchodnom registri: obchodní rejstňík vedený Krajským soudem v Ostravé, oddíl B,
vložka 1217
ďalej len „Partner“

Oprávnená osoba: Mgr. Ján Kovarčík, advokát

Sídlo: Platanová alej 2437/3, 945 01 Komárno, Slovenská republika

1ČO: 37 961 641

Zápis v zozname advokátov: — Zoznam advokátov Slovenskej advokátskej komory, číslo
zápisu 3683

ďalej len „Oprávnená osoba“Článok I. Odôvodnenie na základe akých informácií Oprávnená osoba postupom
podľa 8 11 odseku 4 ZÁKONA identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila
identifikáciu konečného užívateľa výhod.

1.1 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera si Oprávnená osoba (i) vyžiadala
od Partnera korporačnú dokumentáciu Partnera ako aj osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre
Partnera, (ii) oboznámila sa s dostupnou dokumentáciou vedenou príslušnými registrovými súdmi,
(iii) vyžiadala si čestné prehlásenia Partnera, (iv) vyžiadala si čestné prehlásenia osôb
vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre Partnera, (v) vyžiadala si organizačnú štruktúru Partnera
ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre Partnera , (vi) oboznámila sa
s informáciami o podnikateľskej činnosti Partnera, o uzatváraných obchodných vzťahoch
Partnera, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Partnera
a v oblasti rozdelenia zisku, (vii) oboznámila sa s verejne dostupnými informáciami o Partnerovi,
(vii) vyžiadala si doklady totožnosti fyzických osôb - identifikovaných konečných užívateľov
výhod, na základe ktorých Oprávnená osoba v súlade s ustanovením 8 6a zákona č. 297/2008
Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu aozmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane pred
legalizáciou“), identifikovala fyzické osoby, ktoré sa v zmysle predmetného ustanovenia považujú
za konečného užívateľa výhod na účely zápisu v registri partnerov verejného sektora.

1.2 Oprávnená osoba sa oboznámila osobitne s nasledovnými dokumentami:

1.2.1 Výpis z obchodného registra Partnera

1.2.2 Stanovy Partnera — úplné znenie

1.2.3 Čestné prehlásenie Partnera, výročná správa Partnera za rok 2016, účtovná závierka
Partnera za rok 2016 so správou auditora

1.2.4 Výpis z obchodného registra spoločnosti Sudop International B.V.

1.2.5 Stanovy spoločnosti Sudop International B.V., úplné znenie

1.2.6 Výpis z obchodného registra spoločnosti SUDOP GROUP a.s.

1.2.7 Stanovy spoločnosti SUDOP GROUP a.s.

1.2.8 Zoznam akcionárov spoločnosti SUDOP GROUP a.s.

1.2.9 Čestné prehlásenia spoločnosti SUDOP GROUP a.s.

1.2.10 Výpis z obchodného registra spoločnosti 08 a.s.

1.2.11 Stanovy spoločnosti 08 a.s.

1.2.12 Zoznam akcionárov spoločnosti 08 a.s.

1.2.13 Čestné prehlásenia spoločnosti 08 a.s

1.2.14 Akcionárska zmluva akcionárov 08 a.s.

1.2.15 Čestné prehlásenia všetkých osôb, ktoré sú akcionármi 08 a.s.
1.2.16 Organizačný poriadok Partnera

1.2.17 Občiansky preukaz Ing. Jan Kout

1.2.18 Občiansky preukaz Ing. Josef Fidler

1.2.19 Občiansky preukaz Ing. Jan Hromádka, CSc.
1.2.20 Občiansky preukaz Ing. Stanislav Lín

1.2.21 Občiansky preukaz Ing. Jaroslav Vosáhlo
1.2.22 Občiansky preukaz Ing. František Lukeš
1.2.23 Občiansky preukaz JUDr. Jičí Hodek

1.2.24 Občiansky preukaz Ing. Tomáš Sláma
1.2.25 Občiansky preukaz Martin Sellner.

1.2.26 Občiansky preukaz Ing. Jan Kout, PhD.
1.2.27 Občiansky preukaz Ing. Jan Sellner

1.2.28 Občiansky preukaz Lucie Pokorná

1.2.29 Občiansky preukaz Katečina Pietschová, DiS,,
1.2.30 Občiansky preukaz Jan Fidler

1.3 Oboznámenie sa s vyššieuvedenými dokumentmi viedlo k identifikácii vlastníckej a riadiacej
štruktúry podľa článku II. tohto verifikačného dokumentu, posúdeniu na základe logického
myšlienkového postupu ako je uvedené v článku TI. tohto verifikačného dokumentu kto skutočne
ovláda a kontroluje Partnera ana tomto základe aj kurčeniu osoby, ktorá sa vsúlade
s ustanovením 8 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou považuje za konečného užívateľa výhod
Partnera.

1.4 Podľa ustanovenia $ 2 ods. 1 písm. c) ZÁKONA sa na účely ZÁKONA rozumie konečným
užívateľom — výhod — fyzická — osoba podľa osobitného predpisu — tj. podľa
£ 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou.

1.5 Podľa ustanovenia S 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou „Konečným
užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu,
fyzickú osobu — podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej
tieto subjekty vykonávajú svoju čínnosť alebo obchod: medzi konečných užívateľov výhod patrí
najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v

právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,

dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z

inej jej činnosti."

1.6 Podľa ustanovenia 8 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou „Konečným užívateľom
výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá podľa odseku 1 písm, a), b) alebo písm. c)
druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo
spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“

Článok IF. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

2.1 Vlastnícka štruktúra Partnera je priložená ako neoddeliteľná Príloha č.1 tohto verifikačného
dokumentu a znázorňuje vlastnícke vzťahy k Partnerovi, vrátane veľkostí podielov vyjadrujúcich
mieru účasti na hospodárení subjektov uvedených vo vlastníckej štruktúre. Na základe
oboznámenia sa s dokumentmi a informáciami uvedenými v bodoch 1.1 a 1.2 tohto verifikačného
dokumentu možno konštatovať, že

2.1.1 Partner MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. je akciovou spoločnosťou založenou
podľa práva Českej republiky so základným imaním vo výške 38 400 000,- Kč. Táto spoločnosť
má deviatich akcionárov, ktorými sú: (1). spoločnosť Sudop International a.s., so sídlom IČO:
066 42 021, so sídlom Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, podiel tohto
akcionára Partnera na základnom imaní a na hlasovacích právach a na hospodársky prospech
v Partnerovi je 90,677083 %: (ii) spoločnosť SUDOP GROUP a.s., ktorá je bližšie špecifikovaná
v bode 2.1.3 tohto verifikačného dokumentu, priamy podiel tohto akcionára Partnera na
základnom imaní a na hlasovacích právach a na hospodársky prospech v Partnerovi je 8,346355
% ( a zároveň je SUDOP GROUP a.s. jediným akcionárom Sudop International a.s.) : (ii) fyzická
osoba Ing. Jiťí Parma, podiel tohto akcionára Partnera na základnom imaní a na hlasovacích
právach a na hospodársky prospech v Partnerovi je 0,729167 %: (iv) fyzická osoba Ing. Josef
Zapletal - podiel tohto akcionára Partnera na základnom imaní a na hlasovacích právach a na
hospodársky prospech v Partnerovi je 0,182292 %, (v) fyzická osoba Ing. Jiťí Kalich - podiel
tohto akcionára Partnera na základnom imaní a na hlasovacích právach a na hospodársky
prospech v Partnerovi je 0,026042 %: (vi) fyzická osoba Ing. Amis Švidrnoch - podiel tohto
akcianára Partnera na základnom imaní a na hlasovacích právach a na hospodársky prospech
v Partnerovi je 0,026042 %, (vii) fyzická osoba Radka Mikelová - podiel tohto akcionára
Partnera na základnom imaní a na hlasovacích právach a na hospodársky prospech v Partnerovi
je 0,013021 %. Na hlasovacích právach v Partnerovi sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická
osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho podielu na vlastníctve akcií
emitovaných Partnerom, Partner neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve ani žiadnu inú zmluvu,
na základe ktorej by tretej osobe vznikol nárok na čo ilen časť zisku z podnikania Partnera.
Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktorý — podlieha — požiadavkám — na — uverejňovanie — informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem. Neexistuje žiadna dohoda medzí minoritnými akcionármi uvedenými pod (iii) až (ix)
a ktorýmkoľvek z akcionárov uvedených pod (i) a (ii), na základe ktorej by ktokoľvek z týchto
minaritných akcionárov spoločne S íou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným
postupom splňal kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia 8 6a ods. 1
písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou.

2.1.2 Spoločnosť Sudop International a.s. je akciovou spoločnosťou so základným imaním
2.000.000,-Kč. Táto spoločnosť má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť SUDOP GROUP
A.S. so sídlom Olšanská 2643/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, identifikačné číslo
453 10 009, podiel tohto jediného akcionára na základnom irnaní a na hlasovacích právach
v Sudop International a.s. je 100%, tento jediný spoločník má právo vymenovať a odvolať
štatutárny orgán Sudop International a.s. a má právo na hospodársky prospech 100%
z podnikania Sudop International a.s.. Sudop International a.s. nie je emitentom cenných
papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na
uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského
štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

2.1.3 Spoločnosť SUDOP GROUP a.s. je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva
Českej republiky so základným imaním vo výške 50.794.000,-Kč. Táto spoločnosť má troch
akcionárov, ztoho akcionár 98 a.s., so sídlom Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Česká republika, identifikačné číslo 610 58 513, je majoritným akcionárom s podielom 97,35 %
na základnom imaní a na hlasovacích právach v SUDOP GROUP. a.s. . Zvyšní dvaja minoritní
akcionári SUDOP GROUP a.s. sú fyzické osoby, ktorých podiely na základnom imaní a na
hlasovacích právach v SUDOP GROUP a.s. sú Ing. David Krása 1,297 % a Ing. Tomáš Slavíček
1,353 %, neexistuje žiadna dohoda medzi týmito minoritnými akcionármi a majoritným
akcionárom, na základe ktorej by ktokoľvek z týchto minoritných akcionárov spoločne s inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňal kritériá pre určenie
konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia 8 64 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred
legalizáciou. SUDOP GROUP a.s, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie
na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem.

2.1.4 Spoločnosť 08 a.s. je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky
so základným imaním vo výške 1.000.000,-Kč. Táto spoločnosť má nasledovných akcionárov

2.1.4.1 Ing. Jan Kout, adresa trvalého pobytu: Hákova 529/6, Praha - m.č. Horní
Mécholupy, PSČ: 109 00, Česká republika, dátum narodenia 18.03.1947, podiel


tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s.
je 1,1%
2.1.4.2 Ing. Josef Fidler, adresa trvalého pobytu: Jeseniova 2861/46, Praha - m.č,
Žižkov, PSČ: 130 00, Česká republika, dátum narodenia 26.06.1949, podiel
tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s.
je8,9%
2.1.4.3 Ing. Jan Hromádka, CSc., adresa trvalého pobytu: Korunní 1901/111, Praha -
m.č. Vinohrady, PSČ: 130 00, Česká republika, dátum narodenia 13.01.1950,
podiel tohto akcionára 08 a,s. na základnom imaní a na hlasovacích právach
vô8 a.s. je11,1 %
2.1.4.4 Ing. Stanislav Lín, adresa trvalého pobytu: Bolívarova 2072/10, Praha - m.č.
Bľevnov, PSČ: 169 00, Česká republika, dátum narodenia 21.06.1952, podiel
tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s.
je 11,1 %
2.1.4.5 Ing. Jaroslav Vosáhlo, adresa trvalého pobytu: — Bľezská 542/9, Ríčany - m.č.
Radošovice, PSČ: 251 01, Česká Republika, dátum narodenia 01.10.1954, podiel
tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s.
je 11,2%
2.1.4.6 Ing. František Lukeš, adresa trvalého pobytu: Dčkanská vinice 11 1541/18, Praha
— m.č. Nusle, PSČ: 140 00, Česká Republíka, dátum narodenia 26.10.1954,
podiel tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach
v 08 a.s. je 11,1%
2.1.4.7 JUDr. Jií Hodek, adresa trvalého pobytu: Hrdličkova 2205/7, Praha — m.č.
Chodov, PSČ: 148 00, Česká republika, dátum narodenia 20.01.1962, podiel
tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s.
je 11,1 %
2.1.4.8 Ing. Tomáš Sláma, adresa trvalého pobytu: Písečná 307/18, Praha — m.č. Troja,
PSČ: 182 00, Česká republika, dátum narodenia 08.04.1964, podiel tohto
akcionára 08 a.s. na základnon imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s. je
11,1%
2.1.4.9 Martin Sellner, adresa trvalého pobytu: Jílová 190/21, Praha — m.č, Zličín, PSČ:
155 21, Česká republika, dátum narodenia 23.07.1970, podiel tohto akcionára
08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s. je 5,5 %
2.1.4.10 Ing. Jan Kout, PhD., adresa trvalého pobytu: Veľké Popovice 599, PSČ: 251 69,
Česká republika, dátum narodenia 14.05.1972, podiel tohto akcionára O8 a.s.
na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s. je 8,9%
2.1.4.11 Ing. Jan Seliner, adresa trvalého pobytu: Do Blatin 304/13, Praha — m.č. Zličín,
PSČ: 155 21, Česká republika, dátum narodenia 12.06.1974, podiel tohto
akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s. je
5,6 %
2.1.4.12 Lucie Pokorná, adresa trvalého pobytu:, Evy Olmerové 624/10, Praha — m.č,
Horní Mšcholupy, PSČ: 109 00, Česká republika, dátum narodenia 28.02.1974,
podiel tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach
vô8 a.s. je 1,1%
2.1.4.13 Kateina Pietschová, DiS., adresa trvalého pobytu:, Na Truhláňce 2031/58,
Praha — m.č. Libeň, PSČ: 180 00, Česká republika, dátum narodenia
10.09.1975, podiel tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na
hlasovacích právach v 08 a.s. je 1,1 %

2.1.4.14 Jan Fidler, adresa trvalého pobytu: Fetrovská 863/11, Praha — m.č. Dejvice,
PSČ: 160 00, Česká republika, dátum narodenia 08.08,1977, podiel tohto
akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s. je
1,1%
08 a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem.

2.1.5 Prepočet nepriameho podielu osôb uvedených v bodoch 2.1.4.1 až 2.1.4.14 tohto
verifikačného dokumentu na základnom imaní Partnera (podľa oprávnenej osobe známych
výpočtov nepriamych podielov podľa metodiky používanej Úradom pre verejné obstarávanie SR,
hoci tieto nie sú súčasťou žiadneho oficiálneho výkladového stanoviska, dôvodovej správy, či
metodického usmernenia orgánov verejnej moci, a sú obsahom niektorých rozhodnutí Uradu pre
verejné obstarávanie SR):

2.1.5.1 Ing. Jan Kout, adresa trvalého pobytu: Hákova 529/6, Praha - m.č. Horní
Mecholupy, PSČ: 109 00, Česká republika, dátum narodenia 18.03.1947,
nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 1,089258 %
- podiel určený vzorcom [(11/1000) x (9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(11/1000) x (9735/10000) x (3205/38400)]
2.1.5.2 Ing. Josef Fidler, adresa trvalého pobytu: Jeseniova 2861/46, Praha - m.č.
Žižkov, PSČ: 130 00, Česká republika, dátum narodenia 26.06.1949, nepriamy
podiel na základnom imaní Partnera vo výške 8,813086 %
- podiel určený vzorcom [(89/1000)x (9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [ (89/1000) x (9735/10000) x (3205/38400)]
2.1.5.3 Ing. Jan Hromádka, CSc., adresa trvalého pobytu: Korunní 1901/111, Praha -
m.č. Vinohrady, PSČ: 130 00, Česká republika, dátum narodenia 13.01.1950,
nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 10,991601 %
- podiel určený vzorcom [(111/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(111/1000) x (9735/10000) x (3205/38400)]
2.1.5.4. Ing. Stanislav Lím, adresa trvalého pobytu: Bolívarova 2072/10, Praha - m.č.
Bľovnov, PSČ: 169 00, Česká republika, dátum narodenia 21.06.1952,
nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 10, 991601 %
- [(111/1000)x(9735/10000) x (100/100) x (34820/38400)] + [(111/1000)
x (9735/10000) x (3205/38400)] ,
2.1.5.5 Ing. Jaroslav Vosáhlo, adresa trvalého pobytu: Bňezská 542/9, Ríčany - m.č.
Radošovice, PSČ: 251 01, Česká Republika, dátum narodenia 01.10.1954
nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 11,090625 %
- podiel určený vzorcom [(112/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(112/1000) x (9735/10000) x (3205/38400)]
2.1.5.6 Ing. František Lukeš, adresa trvalého pobytu: Dčkanská vinice TT 1541/18,
Praha — m.č. Nusle, PSČ: 140 00, Česká Republika, dátum narodenia
26.10.1954, nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 10,991601
%
podiel určený vzorcom [(111/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(111/1000) x (9735/10000) x (3205/38400)]
2.1.5.7 JUDr. Jiží Hodek, adresa trvalého pobytu: Hrdličkova 2205/7, Praha — m.č.
Chodov, PSČ: 148 00, Česká republika, dátum narodenia 20.01.1962,
nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 10, 991601 %
- podiel určený vzorcom [(111/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(111/1000) x (9735/10000) x (3205/38400)]
2.1.5.8 Ing. Tomáš Sláma, adresa trvalého pobytu: Písečná 307/18, Praha — m.č.
Troja, PSČ: 182 00, Česká republika, dátum narodenia 08.04.1964, nepriamy
podiel na základnom imaní Partnera vo výške 10, 991601 %
- podiel určený vzorcom 1(111/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(111/1000) x (9735/10000) x (3205/38400)
2.1.5.9 Martin Sellner, adresa trvalého pobytu: Jílová 190/21, Praha — m.č. Zličín, psČ:
155 21, Česká republika, dátum narodenia 23.07.1970, nepriamy podiel na
základnom imaní Partnera vo výške 5,446289 %
- podiel určený vzorcom [(55/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(55/1000) x (9735/10000) x (3205/38400)]
2.1.5.10 Tng. Jan Kout, PhD., adresa trvalého pobytu: Velké Popovice 599, PSČ:
25169, Česká republika, dátum narodenia 14.05.1972, nepriamy podiel na
základnom imaní Partnera vo výške 8,813086 %
- podiel určený vzorcom [(89/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(89/1000) x (9735/10000) x (3205/38400)]
2.1.5.11 Ing. Jan Sellner, adresa trvalého pobytu: Do Blatin 304/13, Praha — m.č.
Zličín, PSČ: 155 21, Česká repubiika, dátum narodenia 12.06.1974, nepriamy
podiel na základnom imaní Partnera vo výške 5,545313 %
- podiel určený vzorcom —[(56/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(56/1000) x (9735/10000) x (3205/38400)]
2.1.5.12 Lucie Pokorná, adresa trvalého pobytu:, Evy Olmerové 624/10, Praha - m.č.
Horní Mšcholupy, PSČ: 109 00, Česká republika, dátum narodenia 28.02.1974,
nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 1,089258 %
- “podiel určený vzorcom [(11/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(11/1000) x (9735/10000) x (3205/38400)]
2.1.5.13 Kateňina Pietschová, Dis., adresa trvalého pobytu:, Na Truhláčce 2031/58,
Praha - m.č. Libeň, PSČ: 180 00, Česká republika, dátum narodenia
10.09,1975, nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 1,089258
%
- podiel určený vzorcom [(11/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + 111/1000) x (9735/1000) x (3205/38400)]
2.1.5.14 Jan Fidler, adresa trvalého pobytu: Fetrovská 863/11, Praha — m.č. Dejvice,
PSČ: 160 00, Česká republika, dátum narodenia 08.08.1977, nepriamy
podiel na základnom imaní Partnera vo výške 1,089258 %
- podieb určený vzorcom [(11/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(11/1000) x (9735/10000) x (3205/38400)]

2.2. Akcionári spoločnosti 08 a.s. uvedený v bodoch 2.1.4.1 až 2.1.4,14 potvrdili, že ako akcionári
emitenta 08 a.s., so sídlom Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika,
identifikačné číslo. 610 58 513 majú medzi sebou uzatvorenú akcionársku zmluvu, na základe
ktorej spoločne priamo ovládajú OB a.s. a spoločne majú nárok na 100% z celkového prospechu
z podnikania 08 a.s. a rovnakou mierou sa podieľajú spoločne aj na hlasovacích právach v 08
a.s. z uvedeného je zrejmé, že akcionári spoločnosti 08 a.s. uvedený v bodoch 2.1.4.1 až
2.1.4.14 sú konečnými užívateľmi výhod Partnera podľa ustanovení A $a ods. 1 písm. a)
Zákona o ochrane pred legalizáciou v spojení s ustanovením £ 6a ods. 3 Zákona
0 ochrane pred legalizáciou, nakoľko spoločne konajúc v zhode : (1) majú nepriamy
podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi vo výške 96,3993
8%. Zo žiadneho z dokumentov, ani zo žiadnej z informácii uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 tohto
verifikačného dokumentu nevyplýva Žiadna skutočnosť, ktorá by spochybňovala skutočnosti
uvedené v predošlej vete, a zároveň zo žiadneho z dokumentov, ani zo žiadnej z informácii
uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 tohto verifikačného dokumentu nevyplýva existencia akejkoľvek
inej osoby, ktorá by splňala podmienky definície konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia $
6a Zákona o ochrane pred legalizáciou.

2.3 Riadiaca štruktúra Partnera.

Základnú riadiacu štruktúru predstavuje štatutárny orgán - Predstavenstvo Partnera, ktoré má
v zmysle stanov Partnera troch členov, ktorých volí dozorná rada, zároveň predstavenstvo volí a
odvoláva — predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva spomedzi členov
predstavenstva. Členmi predstavenstva Partnera sú Ing. Václav Kratochvíl, ktorý je zároveň
predsedom predstavenstva, Ing. Pavel Kučera, ktorý je zároveň podpredsedom predstavenstva
a Ing. Ladislav Dorazil. Dozorná rada má 3 členov, aktuálne boli za členov dozornej rady zvolení
Ing. Jaroslav Vosáhlo, Ing. František Lukeš a Ing. Petr Jemelka.

Podľa výpisu z obchodného registra Partnera, Partnera zastupuje každý člen predstavenstva
samostatne, pri právnom úkone v písomnej forme musí byť Partner zastúpený buď predsedom
predstavenstva samostatne, alebo dvomi členmi predstavenstva spoločne.

V priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva Partnera je podľa organizačného poriadku
Partnera v rámci organizačnej štruktúry generálny riaditeľ Partnera — túto pozícia aktuálne
vykonáva Ing. Václav Kratochvíl. Generálnemu riaditeľovi sú priamo podriadení odborní riaditelia
úsekov, ktorí zároveň riadia zamestnancov na príslušnom úseku.
Článok XXI. Údaje podľa 5 4 ods.ž písm. f) Zákona (Zoznam verejných funkcionárov
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej Republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej
štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera)

3.1 Súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike ( t.j. funkciu v Slovenskej republike uvedenú v ČI. 2

ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov)

Článok IV. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu zistenému Oprávnenou osobou ku dňu jeho vyhotovenia.

Článok V. Konečný užívateľ (užívatelia) výhod Partnera

5.1 Na základe vyššieuvedených skutočností Oprávnená osoba identifikovala a overila
identifikáciu konečných užívateľov (konečného užívateľa) výhod Partnera, ktorými sú:

5.1.1 (tituľ) Meno a priezvisko: Ing. Jari Kout
Adresa trvalého pobytu: Hákova 529/6, Praha - m. č. Horní Mächolupy, PSČ:
109 00, Česká republika
Dátum narodenia: 18.03.1947
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.2 (titul) Meno a priezvisko: Ing. Josef Fidler
Adresa trvalého pobytu: Jeseniova 2861/46, Praha - m.č. Žižkov, PSČ: 130 00,
Česká republika
Dátum narodenia: 26.06.1949
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s $ 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.3 (titul) Meno a priezvisko: Ing. Jan Hromádka, CSc.
Adresa trvalého pobytu: Korunní 1901/111, Praha - m.č. Vinohrady,
PSČ: 130 00, Česká republika
Dátum narodenia: 13.01.1950
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 5 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.l
Zákona a ochrane pred legalizáciou.

5.1.4 (titul) Meno a priezvisko: Ing. Staníslav Lín
Adresa trvalého pobytu: Bolívarova 2072/10, Praha - m.č. Bľevnov,
PSČ: 169 00, Česká republika
Dátum narodenia: 21.06.1952
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.5 — (titul) Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Vosáhlo
Adresa trvalého pobytu: Bľezská 542/9, Ríčany - m.č. Radošovice,
PSČ: 251 01, Česká Republika

Dátum narodenia: 01.10.1954
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s S 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.6 — (titul) Meno a priezvisko: lng. František Lukeš
Adresa trvalého pobytu: Dkanská vinice 11 1541/18, Praha — m.č. Nusle,
PSČ: 140 00, Česká Republika
Dátum narodenia: 26.10.1954
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.7 (titul) Meno a priezvisko: JUDr. Jičí Hodek
Adresa trvalého pobytu: Hrdličkova 2205/7, Praha — m.č. Chodov,
PSČ: 148 00, Česká republika
Dátum narodenia: 20.01.1962
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 5 6a, ods.3 v spojení s 8 Ga, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.8 (titul) Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Sláma ,
Adresa trvalého pobytu: Písečná 307/18, Praha — m.č. Troja, PSČ: 182 00,
Česká republíka
Dátum narodenia: 08.04.1964
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.l
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.9 (tituľ) Meno a priezvisko: Martin Setlner .
Adresa trvalého pobytu: Jílová 190/21, Praha — m.č. Zličín, PSČ: 155 21,
Česká republika
Dátum narodenia: 23.07.1970
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení g 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1,10 (tituľ) Meno a priezvisko: Ing. Jan Kout, PhD.
Adresa trvalého pobytu: Velké Popovice 599, PSČ: 251 69,
Česká republika
Dátum narodenia: 14.05.1972
Státna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s $ 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.11 (titul) Meno a priezvisko: Ing. Jan Sellner
Adresa trvalého pobytu: Do Blatin 304/13, Praha — m.č. Zličín,
PSČ: 155 21, Česká republika
Dátum narodenia: 12.06.1974


Štátna príslušnosť: Česká republika

Verejný funkcionár v SR: Nie
Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení $ 6a, ods.3 v spojení s 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.12 (titul) Meno a priezvisko: Lucie Pokorná
Adresa trvalého pobytu: Evy Olmerové 624/10, Praha — m.č. Horní Mácholupy,
PSČ: 109 00, Česká republika
Dátum narodenia: 28.02.1974
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorá je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.13 (titub) Meno a priezvisko: Katerina Pietschová, DiS.
Adresa trvalého pobytu: Na Truhláčce 2031/58, Praha — m.č. Libeň,
PSČ: 180 00, Česká republika
Dátum narodenia: 10.09.1975
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorá je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.14 (titul) Meno a priezvisko: Jan Fidler
Adresa trvalého pobytu: Fetrovská 863/11, Praha — m.č. Dejvice,
PSČ: 160 00, Česká republika
Dátum narodenia: 08.08.1977
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení $ 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom
identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera a tvorí prílohu na zápis Partnera do
registra partnerov verejného sektora.

V Komárne dňa 31.12.2017

Oprávnená osoba r. Ján Kovarčík
advokát
e 3
Sudop
International a.s.

90,6783 %
podielSÚDOP GROUP.
a.s.
8,346355 %
podielIng. Jičí Parma

0,729167 %
podiel

MORAVIA CONSTAT
Olomouc a.s. Ing. Josef Zapletal

0,182232 % podiel

Jií Kalich
0,026042. %
podielRadka Mikelová
0,013021 %
SUDOP GROUP.
a.s.

100% podiel
Ó8 a.s.
97,35% podiel

Alecionár 2.- FO
1,297% podielAlcionár 3. - FO

1,3534 podiel

Jan Fidier
1,1% podielIng. Josef Fidler
8,9% podiel
O
JUDr. Jičí Hodek
11,1% podiel

Ing. Jan
Hromádka, CSc.

HLA % podiať
ro
Ihg, Jan Kout,
Ph.D.

1.1 % podiel

1ng. Jan Kouť
8,9 % podiel
i —
Ing.
Stanislav Lín
11,1 % podiel

py
Ing. František
Luke:

11,1 % podielKateľina
Pletschová, DiS,
11 K podiel
PT
Lucie Pokorná

1,1 % podialIng. Jan Sellner
5,6 % podiel

NOOO
Tng. Martin
Šellner
5,5 % podiel
TI
Ing. Tornáš Sláma
11,1 % podial

Ing. Jaroslav
Vosáhlo

11,2 % podiel
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
Podľa 811 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (uvedený zákon ďalej aj len ako „Zákon")

Partner verejného sektora

Obchodné meno: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Sidlo: Legionáťská 1085/8, 779 00 Olomouc,
Česká republika

IČ: 64610357

Zápis v obchodnom registri: — obchodní rejstfík vedený Krajským soudem v Ostravá, oddíl B,
vložka 1217
ďalej len „Partner“

Oprávnená osoba: Mgr. Ján Kovarčík, advokát

Sídlo: Platanová alej 2437/3, 945 01 Komárno, Slovenská republika

IČO: 37 961 641

Zápis v zozname advokátov: — Zoznam advokátov Slovenskej advokátskej komory, číslo
zápisu 3683

ďalej len „Oprávnená osoba“

Článok 1. Odôvodnenie na základe akých Informácií Oprávnená osoba postupom
podľa S 11 adseku 4 ZÁKONA identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila
identifikáciu konečného užívateľa výhod.

1.1 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera si Oprávnená osoba (i) vyžiadala
od Partnera korporačnú dokumentáciu Partnera ako aj osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre
Partnera, (ii) oboznámila sa s dostupnou dokumentáciou vedenou príslušnými registrovými súdmi,
(iii) vyžiadala si čestné prehlásenia Partnera, (iv) vyžiadala si čestné prehlásenia osôb
vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre Partnera, (v) vyžiadala si organizačnú štruktúru Partnera
ako aj právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre Partnera , (vi) oboznámila sa
s informáciami © podnikateľskej činností Partnera, o uzatváraných obchodných vzťahoch
Partnera, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Partnera
a v oblasti rozdelenia zisku, (vii) oboznámila sa s verejne dostupnými informáciami o Partnerovi,
(vii) vyžiadala si doklady totožnosti fyzických osôb - identifikovaných konečných užívateľov
výhod, na základe ktorých Oprávnená osoba v súlade s ustanovením 8 6a zákona č. 297/2008
Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ao ochrane pred financovaním
terorizmu aozmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane pred
legalizáciou"), identifikovala fyzické osoby, ktoré sa v zmysle predmetného ustanovenia považujú
za konečného užívateľa výhod na účely zápisu v registri partnerov verejného sektora.

1.2 Oprávnená osoba sa oboznámila osobitne s nasledovnými dokumentami:

1.2.1 Výpis z obchodného registra Partnera

1.2.2 Stanovy Partnera — úplné znenie

1.2.3 Čestné prehlásenie Partnera, výročná správa Partnera za rok 2016, účtovná závierka
Partnera za rok 2016 so správou auditora

1.2.4 Výpis z obchodného registra spoločnosti Sudop International B.V.

1.2.5 Stanovy spoločnosti Sudop International B.V., úplné znenie

1.2.6 Výpis z obchodného registra spoločností SUDOP GROUP a.s.

1.2.7 Stanovy spoločnosti SUDOP GROUP a.s.

1.2.8 Zoznam akcionárov spoločností SUDOP GROUP a.s.

1.2.9 Čestné prehlásenia spoločnosti SUDOP GROUP a.s.

1.2.10 Výpis z obchodného registra spoločnosti 08 a.s.

1.2.11 Stanovy spoločnosti 98 a.s.

1.2.12 Zoznam akcionárov spoločnosti 08 a.s.

1.2.13 Čestné prehlásenia spoločnosti 08 a.s

1.2.14 Akcionárska zmluva akcionárov 08 a.s.

1.2.15 Čestné prehlásenia všetkých osôb, ktoré sú akcionármi 08 a.s.


1.2.16 Organizačný poriadok Partnera

1.2.17 Občiansky preukaz Ing. Jan Kout

1.2.18 Občiansky preukaz Ing. Josef Fidler

1.2.19 Občiansky preukaz Ing. Jan Hromádka, CSc.
1.2.20 Občiansky preukaz ing. Stanislav LÍn

1.2.21 Občiansky preukaz Ing. Jaroslav Vosáhla
1.2.22 Občiansky preukaz Ing. František Lukeš
1.2.23 Občiansky preukaz JUDr. Jičí Hodek

1.2.24 Občiansky preukaz Ing. Tomáš Sláma
1.2.25 Občiansky preukaz Martin Sellner.

1.2.26 Občiansky preukaz Ing. Jan Kout, PhD.
1.2.27 Občiansky preukaz Ing. Jan Sellner

1.2.28 Občiansky preukaz Lucie Pokorná

1.2.29 Občiansky preukaz Kateľina Pietschová, DiS.,
1.2.30 Ohčiansky preukaz Ing. Jan Fidler

1.3 Oboznámenie sa s vyššieuvedenými dokumentmi viedlo k identifikácii vlastníckej a riadiacej
štruktúry podľa článku 11, tohto verifikačného dokumentu, posúdeniu na základe logického
myšlienkového postupu ako je uvedené v článku TI. tohto verifikačného dokumentu kto skutočne
ovláda akontroluje Partnera ana tomto základe aj kurčeniu osoby, ktorá sa vsúlade
s ustanovením 8 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou považuje za konečného užívateľa výhod
Partnera.

14 Podľa ustanovenia 8 2 ods. 1 písm. c) ZÁKONA sa na účely ZÁKONA rozumie konečným
užívateľom — výhod — fyzická osoba podľa osobitného predpisu — tj. podľa
$ 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou,

1.5 Podľa ustanovenia 8 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou „Konečným
užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu,
fyzickú osobu — podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej
tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod: medzí konečných užívateľov výhod patrí
najmä,

a) ak ide a právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského Štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v

právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať Štatutárny orgán, riadiaci orgán,

dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ích člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4, má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z

šnej jej činnosti."

1.6 Podľa ustanovenia 5 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou „Konečným užívateľom
výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c)
druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo
spoločným postupom splňa aspoň niektaré z týchto kritérií,"

Článok FI. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

2.1 Vlastnícka štruktúra Partnera je priložená ako neoddeliteľná Príloha č.1 tohto verifikačného
dokumentu a znázorňuje vlastnícke vzťahy k Partnerovi, vrátane veľkostí podielov vyjadrujúcich
mieru účasti na hospodárení subjektov uvedených vo vlastníckej štruktúre. Na základe
oboznámenia sa s dokumentmi a informáciami uvedenými v bodoch 1.1 a 1.2 tohto verifikačného
dokumentu možno konštatovať, že

2.1.1 Partner MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. je akciovou spoločnosťou založenou
podľa práva Českej republiky so základným imaním vo výške 38 400 000,- Kč. Táto spoločnosť
má deviatich akcionárov, ktorými sú: (1) spoločnosť Sudop International B.V., so sídlom
Johannes Vermeerplein 11, 1071DV Amsterdam, Holandské kráľovstvo, registračné číslo
24307132, podiel tohto akcionára Partnera na základnom imaní a na hlasovacích právach a na
hospodársky prospech v Partnerovi je 90,677083 %: (ii) spoločnosť SUDOP GROUP a.s., ktorá je
bližšie špecifikovaná v bode 2.1.3 tohto verifikačného dokumentu, priamy podiel tohto akcionára
Partnera na základnom imaní a na hlasovacích právach a na hospodársky prospech v Partnerovi
je 8,307292 % ( a zároveň je SUDOP GROUP a.s. jediným akcionárom Sudop International B. V.)
iii) fyzická osoba Ing. Jiťí Parma, podiel tohto akcionára Partnera na základnom imaní a na
hlasovacích právach a na hospodársky prospech v Partnerovi je 0,729167 %: (iv) fyzická osoba
Ing. Josef Zapletal - podiel tohto akcionára Partnera na základnom imaní a na hlasovacích
právach a na hospodársky prospech v Partnerovi je 0,182292 %i (v) fyzická osoba Ing. Eliška
Chrástová - podiel tohto akcionára Partnera na základnom imaní a na hlasovacích právach a na
hospodársky prospech v Partnerovi je 0,026042 %/ (vi) fyzická osoba Ing. Jifí Kalich - podiel
tohto akcionára Partnera na základnom imaní ana hlasovacích právach a na hospodársky
prospech v Partnerovi je 0,026042 %: (vii) fyzická osoba Ing, Amis Švidrnoch - podiel tohto
akcionára Partnera na základnom imaní a na hlasovacích právach a na hospodársky prospech
v Partnerovi je 0,026042. %: (vii) fyzická osoba Karel Machala - podiel tohto akcionára Partnera
na základnom imaní ana hlasovacích právach a na hospodársky prospech v Partnerovi je
0,013021 %, (ix) fyzická osoba Radka Mikelová - podief tohto akcionára Partnera na základnom
imaní a na hlasovacích právach a na hospodársky prospech v Partnerovi je 0,013021 %. Na
hlasovacích právach v Partnerovi sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako
prostredníctvom priameho alebo nepriameho podielu na vlastníctve akcií emitovaných Partnerom,
Partner neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve ani žiadnu inú zmluvu, na základe ktorej by
tretej osobe vznikol nárok na čo ilen časť zisku z podnikania Partnera. Partner nie je emitentom
cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám
ná uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu
členského štátu alebo rovnocennýchi medzinárodných noriem, Neexistuje žiadna dohoda medzí
minoritnými akcionármi uvedenými pod (ii) až (ix) a ktorýmkoľvek z akcionárov uvedených pod
(|) a (i), na základe ktorej by ktokoľvek z týchto minoritných akcionárov spoločne s inou osobou
konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňal kritériá pre určenie konečného
užívateľa výhod podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou.

2.1.2 Spoločnosť Sudop International B.V. je obchodnou spoločnosťou založenou podľa práva
Holandského kráľovstva so základným imaním 18.151,21 EUR, Táto spoločnosť má jediného
spoločníka, ktorým je spoločnosť SUDOP GROUP a.s., so sídlom Olšanská 2643/14, Žižkov, 130
00 Praha 3, Česká republika, identifikačné číslo 453 10 009, podiel tohto jediného spoločníka na
základnom imaní a na hlasovacích právach v Sudop International BV. je 100%, tento jediný

spoločník má právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán Partnera a má právo na hospodársky
prospech 100% z podnikania Partnera. Sudop International B.V. nie je emitentom cenných
papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na
uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského
štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

2.1.3 Spoločnosť SUDOP GROUP a.s. je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva
Českej republiky so základným imaním vo výške 50.794.000,-Kč. Táto spoločnosť má troch
akcionárov, z toho akcionár 98 a.s., so sídlom Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Česká republika, identifikačné číslo 610 58 513, je majoritným akcionárom s podielom 97,35 %
na základnom imaní a na hlasovacích právach v SUDOP GROUP a.s. . Zvyšní dvaja minoritní
akcionári SUDOP GROUP a.s. sú fyzické osoby, ktorých podiely na základnom imaní a na
hlasovacích právach v SUDOP GROUP a.s. sú Ing. David Krása 1,297 % a lng. Tornáš Slavíček
1,353 %, neexistuje žiadna dohoda medzi týmito minoritnými akcionármi a majoritným
akcionárom, na základe ktorej by ktokoľvek z týchto minoritných akcionárov spoločne s inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňal kritériá pre určenie
konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred
legalizáciou. SUDOP GROUP a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie
na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem.

2.1.4 Spoločnosť 08 a.s. je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky
so základným imaním vo výške 1.000,000,-Kč. Táto spoločnosť má nasledovných akcionárov
2.1.4.1 Ing. Jan Kout, adresa trvalého pobytu: Hákova 529/6, Praha - m.č. Horní
Mčcholupy, PSČ: 109 00, Česká republika, dátum narodenia 18.03.1947, podiel
tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s.
je 1,1%

2.1.4.2 Ing. Josef Fídler, adresa trvalého pobytu: Jeseniova 2861/46, Praha - m.č.
Žižkov, PSČ: 130 00, Česká republika, dátum narodenia 26.06.1949, podiel
tohto akcionára O8 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s.
je 8,9%

2.1.4.3 Ing. Jan Hromádka, CSc., adresa trvalého pobytu: Korunní 1901/111, Praha -
m.č. Vinohrady, PSČ: 130 00, Česká republika, dátum narodenia 13.01.1950,
podiel tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach
vÔ8 a.s. je 11,1 %
2.1.4.4 Ing. Stanislav Lín, adresa trvalého pobytu: Bolívarova 2072/10, Praha - m.č.
Bľevnov, PSČ: 169 00, Česká republika, dátum narodenia 21.06.1952, podiel
tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s,
je 11,1%

2.1.4.5 Ing. Jaroslav Vosáhlo, adresa trvalého pobytu: — Bľezská 542/9, Ríčany - m.č.
Radošovice, PSČ: 251 01, Česká Republika, dátum narodenia 01.10.1954, podiel
tohto akcionára G8 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s.
je 11,2 %

2.1.4.6 Ing. František Lukeš, adresa trvalého pobytu: Dčkanská vinice II 1541/18, Praha

— m.č. Nusle, PSČ: 140 00, Česká Republika, dátum narodenia 26.10.1954,
podiel tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach
voB8 a.s. je11,1%

2.1.4.7 JUDr. Jičí Hodek, adresa trvalého pobytu: Hrdličkova 2205/7, Praha — m.č.

Chodov, PSČ: 148 00, Česká republika, dátum narodenia 20.01.1962, podiel
tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 8 a.s.
je 11,1 %
2.1.4.8 Ing. Tomáš Sláma, adresa trvalého pobytu: Písečná 307/18, Praha — m.č. Troja,
PSČ: 182 00, Česká republika, dátum narodenia 08.04.1964, podiel tohto
akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s. je
11,1 %

2.1.4.9 Martin Sellner, adresa trvalého pobytu: Jílová 190/21, Praha — m.č, Zličín, PSČ:
155 21, Česká republika, dátum narodenia 23.07.1970, podiel tohto akcionára
08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s. je 5,5 %

2.1.4.10 Ing. Jan Kout, PhD., adresa trvalého pobytu: Velké Popovice 599, PSČ: 251 69,
Česká republika, dátum narodenia 14.05.1972, podiel tohto akcionára 08 a.s.
na základnom imaní a na hlasovácích právach v 08 a.s. je 8,9 %

2.14.11 Ing. Jan Sellner, adresa trvalého pobytu: Do Blatin 304/13, Praha — m.č. Zličín,
PSČ: 155 21, Česká republika, dátum narodenia 12.06.1974, podiel tohto
akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovácích právach v 08 a.s. je
56%

2.1.4.12 Lucie Pokorná, adresa trvalého pobytu:, Evy Olmerové 624/10, Praha — m.č.

Horní Mšcholupy, PSČ: 109 00, Česká republika, dátum narodenia 28.02.1974,
podiel tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach
vO8a.s. je 1,1 %

2.1.4.13 Kateľina Pietschová, DiS., adresa trvalého pobytu:, Na Truhláťce 2031/58,

Praha — m.č. Libeň, PSČ: 180 00, Česká republika, dátum narodenia
10.09.1975, podiel tohto akcionára 08 a.s. na základnom imaní a na
hlasovacích právach v 08 a.s. je 1,1 %

2.1.4.14 Ing. Jan Fidler, adresa trvalého pobytu: Jeseniova 2852/16, Praha — m.č.

Žižkov, PSČ: 130 00, Česká republika, dátum narodenia 08.08.1977, podiel
tohto akcionára 98 a.s. na základnom imaní a na hlasovacích právach v 08 a.s.
je 1,1 %

08 a.s. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného — právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem,

2.1.5 Prepočet nepriameho podielu osôb uvedených v bodoch 2.1.4.1 až 2.1.4.14 tohto
verifikačného dokumentu na základnom imaní Partnera (podľa oprávnenej osobe známych
výpočtov nepriamych podielov podľa metodiky používanej Úradom pre verejné obstarávanie SR,
hoci tieto nie sú súčasťou žiadneho oficiálneho výkladového stanoviska, dôvodovej správy, či
metodického usmernenia orgánov verejnej moci, a sú obsahom niektorých rozhodnutí Úradu pre
verejné obstarávanie SR):

2.1.5.1 Ing. Jan Kout, adresa trvalého pobytu: Hákova 529/6, Praha - m.č. Horní
Mécholupy, PSČ: 109 00, Česká republika, dátum narodenia 18.03.1947,
nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 1,059974 %
- podiel určený vzorcom [(11/1000) x (9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(11/1000) x (9735/10000) x (3190/38400)]
2.1.5.2 Ing. Josef Fidler, adresa trvalého pobytu: Jeseniova 2861/46, Praha - m.č.
Žižkov, PSČ: 130 00, Česká republika, dátum narodenia 26.06.1949, nepriamy
podiel na základnom imaní Partnera vo výške 8,576155 %
- podiel určený vzorcom [(89/1000)x (9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(89/1000) x (9735/10000) x (3190/38400)]
2.1.5.3 1ng. Jan Hromádka, CSc., adresa trvalého pobytu: Korunní 1901/111, Praha -
m.č. Vinohrady, psČ: 130 00, Česká republika, dátum narodenia 13.01.1950,
nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 10,696103 %
- podiel určený vzorcom [(111/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/ 38400)] + [(111/1000) x (9735/10900) x (3190/38400)]
2.1.5.4. Ing. Stanislav Lín, adresa trvalého pobytu: Bolívarova 2072/10, Praha - m.č.
Bľevnov, PSČ: 169 00, Česká republika, dátum narodenia 21.06.1952,
nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 10,696103 %
- [(111/1000)x(9735/10000) x (100/100) x (34820/38400)] + [(111/1000)
x (9735/10000) x (3190/38400)]
2.1.5.5 Ing. Jaroslav Vosáhlo, adresa trvalého pobytu: Bľezská 542/9, Ričany - m,č.
Radošovice, PSČ: 251 01, Česká Republika, dátum narodenia 01.10.1954
nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 10,792464 %
- podiel určený vzorcom f(112/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(112/1000) x (9735/10000) x (3190/38400)]
2.1.5.6 Ing. František Lukeš, adresa trvalého pobytu: Dškanská vinice TI 1541/18,
Praha — m.č. Nusle, PSČ: 140 00, Česká Republika, dátum narodenia
26.10.1954, nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 10,696103
%
- podiel určený vzorcom [(111/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(111/1000) x (9735/10000) x (3190/38400)]
2.1.5.7 JUDr. Jiťí Hodek, adresa trvalého pobytu: Hrdličkova 2205/7, Praha — m.č.
Chodov, PSČ: 148 00, Česká republika, dátum narodenia 20.01.1962,
nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 10,696103 %
- podiel určený vzorcom [(111/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/ 38400)] + [(111/1000) x (9735/10000) x (3190/38400)]
2.1.5.8 Ing. Tomáš Sláma, adresa trvalého pobytu: Písečná 307/18, Praha — m.č.
Traja, PSČ: 182 00, Česká republika, dátum narodenia 08.04. 1964, nepriamy
podiel na základnom imaní Partnera vo výške 10,696103 %
- podiel určený vzorcom £(111/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(111/1000) x (9735/10000) x (3190/38400)
2.1.5.9 Martin Sellner, adresa trvalého pobytu: Jílová 190/21, Praha — m.č. Zličín, PSČ:
155 21, Česká republika, dátum narodenia 23.07.1970, nepriamy podiel na
základnom imaní Partnera vo výške 5,299871 %
- podiel určený vzorcom [(55/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(55/1000) x (9735/10000) x (3190/38400)]
2.1.5.10 Ing. Jan Kout, PhD., adresa trvalého pobytu: Velké Popovice 599, PSČ:
25169, Česká republika, dátum narodenia 14.05.1972, nepriamy podiel na
základnom imaní Partnérá vo výške 8,576155 %
- podiel určený vzorcom — [(89/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(89/1000) x (9735/10000) x (3190/38400)]
2.1.5.11 Ing. Jan Sellner, adresa trvalého pobytu: Do Blatin 304/13, Praha — m.č.
Zličín, PSČ: 155 21, Česká republika, dátum narodenia 12.06.1974, nepriamy
podiel na základnom imaní Partnera vo výške 5,396232 %
< podiel určený vzorcom — [(56/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(56/1000) x (9735/10000) x (3190/38400)]
2.1.5.12 Lucie Pokorná, adresa trvalého pobytu:, Evy Olmerové 624/10, Praha — m.č.
Horní Mšcholupy, PSČ: 109 00, Česká republika, dátum narodenia 28.02.1974,
nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 1,059974 %
- podiel určený vzorcom [(11/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(11/1000) x (9735/10000) x (3190/38400)]
2.1.5.13 Kateľina Pietschová, DiS., adresa trvalého pobytu:, Na Truhláťce 2031/58,
Praha — m.č. Libeň, PSČ: 180 00, Česká republika, dátum narodenia
10.09.1975, nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 1,059974
%
- podiel určený vzorcom [(11/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(11/1000) x (9735/10000) x (3190/38400)]
2.1.5.14 Ing. Jan Fidler, adresa trvalého pobytu: Jeseniova 2852/16, Praha — m.č.
Žižkov, PSČ: 130 00, Česká republika, dátum narodenia 08.08.1977, nepriamy
podiel na základnom imaní Partnera vo výške 1,059974 %
- podiel určený vzorcom [(11/1000)x(9735/10000) x (100/100) x
(34820/38400)] + [(11/1000) x (9735/10000) x (3190/38400)]

2.2. Akcionári spoločnosti 08 a.s. uvedený v bodoch 2.1.4.1 až 2.1,4.14 potvrdili, : že ako akcionári
emitenta 08 a.s., so sídlom Olšanská 2643/ia, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika,
identifikačné číslo 610 58 513 majú medzi sebou uzatvorenú akcionársku zmluvu, na základe
ktorej spoločne priamo ovládajú 08 a.s. a spoločne majú nárok na 100% z celkového prospechu
z podnikania 08 a.s. a rovnakou mierou sa podieľajú spoločne aj na hlasovacích právach v 08
a.s.: z uvedeného je zrejmé, že akcionári spoločnosti 08 a.s. uvedený v bodoch 2.1.4.1 až
2.1.4.14 sú konečnými užívateľmi výhod Partnera podľa ustanovení £ 6a 9ds. 1 písm. a)
Zákona © ochrane pred legalizáciou v spojení s ustanovením $ 6a ods. 3 Zákona
a ochrane pred legalizáciou, nakoľko spoločne konajúc v zhode : (1) majú nepriamy
podiel na základnom imaní ana hlasovacích právach v Partnerovi vo výške
96,36128906 %. Zo žiadneho z dokumentov, ani zo žiadnej z informácií uvedených v bodoch
1.1 a 1.2 tohto verifikačného dokumentu nevyplýva žiadna skutočnosť, ktorá by spochybňovala
skutočnosti uvedené v predošlej vete, a zároveň zo žiadneho z dokumentov, ani zo žiadnej
z informácii uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 tohto verifikačného dokumentu nevyplýva existencia
akejkoľvek inej osoby, ktorá by splňala podmienky definície konečného užívateľa výhod podľa
ustanovenia 8 64 Zákona o ochrane pred legalizáciou.

2.3 Riadiaca štruktúra Partnera.

Základnú riadiacu štruktúru predstavuje štatutárny orgán - Predstavenstvo Partnera, ktoré má
v zmysle stanov Partnera troch členov, ktorých volí dozorná rada, zároveň predstavenstvo volí a
odvoláva predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva spomedzi členov
predstavenstva. Členmi predstavenstva Partnera sú Ing. Václav Kratochvíl, ktorý je zároveň
predsedom predstavenstva, Ing. Pavel Kučera, ktorý je zároveň podpredsedom predstavenstva
a Ing. Ladislav Dorazil. Dozorná rada má 3 členov, aktuálne boli za členov dozornej rady zvolení
Ing. Jaroslav Vosáhlo, Ing. František Lukeš a Ing. Petr Jemelka.

Podľa výpisu z obchodného registra Partnera, Partnera zastupuje každý člen predstavenstva
samostatne, pri právnom úkone v písomnej forme musí byť Partner zastúpený buď predsedom
predstavenstva samostatne, alebo dvomi členmi predstavenstva spoločne.
V priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva Partnera je podľa organizačného poriadku
Partnera v rámci organizačnej štruktúry generálny riaditeľ Partnera — túto pozícia aktuálne
vykonáva Ing. Václav Kratochvíl. Generálnemu riaditeľovi sú priamo podriadení odborní riaditelia
úsekov, ktorí zároveň riadia zamestnancov na príslušnom úseku.

Článok 1X1. Údaje podľa 8 4 ods.3 písm. f) Zákona (Zoznam verejných funkcionárov
vykonávajúcich funkciu v Slovenskej Republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej
Štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera)

3.1 Súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike ( t.j. funkciu v Slovenskej Fepublike uvedenú v ČI. 2
ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov)

Článok IV. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu zistenému Oprávnenou osobou ku dňu jeho vyhotovenia.

Článok V. Konečný užívateľ (užívatelia) výhod Partnera

5.1 Na základe vyššieuvedených skutočností Oprávnená osoba identifikovala a overila
identifikáciu konečných užívateľov (konečného užívateľa) výhod Partnera, ktorými sú:

5.1.1 (titut) Meno a priezvisko: Ing. Jan Kout
Adresa trvalého pobytu: Hákova 529/6, Praha - m.č. Horní Mácholupy, PSČ:
109 00, Česká republika
Dátum narodenia: 18.03.1947
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.2 (titul) Meno a priezvisko: Ing. Josef Fidler . .
Adresa trvalého pobytu: Jeseniova 2861/46, Praha - m.č. Žižkov, PSČ: 130 00,
Česká republika
Dátum narodenia: 26.06.1949
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou,

5.1.3 (titul) Meno a priezvisko: Ing. Jan Hromádka, CSc.
Adresa trvalého pobytu: Korunní 1901/111, Praha - m.č. Vinohrady,
PSČ: 130 00, Česká republika
Dátum narodenia: 13.01.1950
Státna príslušnosť: Česká repubiika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.4 (tituľ) Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Lín
Adresa trvalého pobytu: Bolívarova 2072/10, Praha - m.č. Bľevnov,
PSČ: 169 00, Česká republika
Dátum narodenia: 21.06.1952
Štátna príslušnosť: Česká republika

Verejný funkcionár v SR: Nie
Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 6 6a, ods.1

Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.5 (titul) Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Státna príslušnosť:
Verejný funkcionár v SR:

Ing. Jaroslav Vosáhlo

Bľezská 542/9, Ríčany - m.č. Radošovice,
PSČ: 251 01, Česká Republika
01.10.1954

Česká republika

Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení $ 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.i

Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1,6 (titul) Mena a priezvísko:
Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár v SR:

1ng. František Lukeš

Dčkanská vinice 11 1541/18, Praha — m,č, Nusle,
PSČ: 140 00, Česká Republika

26.10.1954

Česká republika

Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení $ 6a, ods.3 v spojení s 5 6a, ods.1

Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.7 (titul) Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár v SR:

JUDr, Jičí Hodek

Hrdličkova 2205/7, Praha — m.č. Chodov,
PSČ: 148 00, Česká republika
20.01.1962.

Česká republika

Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s S 6a, ods.1

Zákona o achrane pred legalizáciou.

5.1.8 (tituľ) Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár v SR:

Ing. Tomáš Sláma

Písečná 307/18, Praha — m,č. Troja, PSČ: 182 00,
Česká republika

08.04.1964

Česká republika

Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1

Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.9 (titul) Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár v SR:

Martin Sellner .

Jílová 190/21, Praha — m,č. Zličín, PSČ: 155 21,
Česká republika

23.07.1970

Česká republika

Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1

Zákona o ochrane pred legalizáciou,

5.1.10 (titul) Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejný funkcionár v SR:

Ing. Jan Kout, PhD.

Veľké Popovice 599, PSČ: 251 69,
Česká republika

14.05.1972

Česká republika

Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s $ 6a, ods.1

Zákona o ochrane pred legalizáciou.
5.1.11 (titul) Meno a priezvisko: Ing. Jan Sellner

Adresa trvalého pobytu: Do Blatin 304/13, Praha — m.č. Zličín,
PSČ: 155 21, Česká republika

Dátum narodenia: 12.06.1974

Štátna príslušnosť: Česká republika

Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.12 (titul) Meno a priezvisko: Lucie Pokorná
Adresa trvalého pobytu: Evy Olmerové 624/10, Praha — m.č. Horní Mácholupy,
PSČ: 109 00, Česká republika
Dátum narodenia: 28.02.1974
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorá je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 8 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.13 (titul) Meno a priezvisko: Katefina Pietschová, DiS.
Adresa trvalého pobytu: Na Truhláfce 2031/58, Praha — m.č. Libeň,
PSČ: 180 00, Česká republika
Dátum narodenia: 10.09.1975
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorá je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s S 6a, ods.1
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

5.1.14 (titul) Meno a priezvisko: Ing. Jan Fidler
Adresa trvalého pobytu: Jeseniova 2852/16, Praha — m.č. Žižkov, PSČ: 130 00,
Česká republika
Dátum narodenia: 08.08.1977
Štátna príslušnosť: Česká republika
Verejný funkcionár v SR: Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovení 8 6a, ods.3 v spojení s 8 Ga, ads.i
Zákona o ochrane pred legalizáciou.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom
identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera a tvorí prílohu na zápis Parínera do
registra partnerov verejného sektora.

V Komárne dňa 24.07.2017

Mgr. Ján Kovarčík

Oprávnená osoba advokát
Platanová alej 3
945 01 Komárno
Príloha č.1 : vlastnícka štruktúra Partnera
Sudop
International
BY.
90,677083 %
podiel
SUDOP GROUP
a.s.

8,307292 %
odielIng. 3ií Parma
0,729167 %
podiel

Ing. Josef
Zapletal
0,182292 %
podiel
MORAVIA

FonsutT olomouej —ng. Flka )
— Chrástová

0,026042 %
podiel

Tag. Jiťí Kalich

0,026042 %
podiel

Karel Machata

0.013021 %
podiel

—— 7 ——
Radka Mikelová

0,913021 %
podiel

Ing. Amis
Švidrnoch
0,026042 %
podiel

SUDOP GROUP.
a.s.

100% podiel
08 a.s.
97,35% podielAkcionár 2.- FO
1,297% podiel

Akcionár 3. - FO
1,353 % podielg. Jan Fidler
1,1% podiel

Ing. Josef Fidler
8,9 % podiel

JUDr. Jičí Hodek
11,1 % podiel1ng. Jani
Hromádka, CSc.

11,1% podiel
————
Ing. Jan Kout,
Ph.D.

1,1 % podiel

|

Ing. Jan Kout
8,9 % podiel

Ing.
Stanislav Lín
Ing. František
tukeš
11,1 % podiel
Kateňina
Pietschová, DiS,
1,1 % podieltucie Pokorná
1,1 % podiel

ll —ov—

1ng. Jan Sellner
5,6 % podielIng. Martin
Šellner

5,5 % podiel


ng. Tomáš
Sláma

11,1 % podiel


Ing. Jaroslav.
Vosáhlo

11,2 % podielPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×