Nezaradený subjekt

ACS BIOMASA, s.r.o.

Prešov

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Záhradná 12, Prešov

Záznam platný od: 5. Apríl 2019

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Budovateľská 38, Prešov

Záznam platný od: 20. Júl 2017

Záznam platný do: 5. Apríl 2019


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Matej Danóci
Adresa:
Čerešňová 303/21 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
5. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Velič
Adresa:
Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
5. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Krištofovič
Adresa:
Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
5. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anton Lang
Adresa:
Volgogradská 16 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
5. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI s.r.o.
Adresa:
Dunajská 32 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Meno:
VIVID LEGAL, s. r. o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Meno:
JUDr. Miloš Kvasňovský
Adresa:
Dunajská 32 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.04.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 14.01.2019 do: 5.04.2019

StiahniZáznam platný od: 29.01.2018 do: 14.01.2019

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 29.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VIVID LEGAL, s.ro. — 82109 Bratislava — 1Č036807915 © +421220664459 — m officefhvlvidlegal.sk
Plynárenská 77A Slovenskárepublika — IČ DPH SK2022415857 © +421258253511 7 wWwwalvidlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: ACS BIOMASA, s.r.o,

Sídlo: Záhradná 3990/12, 080 01. Prešov, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 44976 283

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným.

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddieľ: Sro, vložka číslo: 2207/6/P
Štatutárny orgán: Mgr. Matej Danóci, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/ B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 21.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora.
RVIVID LEGAL2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu bolo posledné overenie identifikácie konečného
užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS uskutočnené zo strany Oprávnenej
osoby na základe verifikačného dokumentu zo dňa 07,01.2019 (ďalej len „Predchádzajúci
verifikačný dokument“), na základe ktorého bola ako konečný užívateľ výhod Partnera VS
identifikovaná nasledovná osoba:

Ing. Anton Tang, s trvalým bydliskom Volgogradská 16, 080 01 Prešov, Slovenská republika, dátum
narodenia: 13.08.1977, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Anton Lang“).

Ku dňu 14.02.2019 nastali zápisom do obchodného registra účinky prevodu obchodného podielu

v Partnerovi VS, a to z Ing. Antona Langa, ako prevodcu na spoločnosť BRO Czech, a.s., so sídlom
V celnici 103] /4, Nové Mšsto, 110 00 Praha 1, Slovenská republika, identifikačné číslo: 085 36 289,
registrovanú v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 20143 (ďalej len
„spoločnosť BRO Czech, a.s.“), ako nadobúdateľa,

Dňa 14.02.2019 bola do obchodného registra zapísaná zmena konateľa Partnera VS, a to z pôvodných
dvoch (2) konateľov i) Ing. Antona Langa s dátumom skončenia funkcie 31.01.2019 a ii) Ing. Ľubomíra
Čorovčáka, s trvalým bydliskom Pustá dolina 17, 080 01 Prešov, Slovenská republika, dátum
narodenia: 21.11.1962, štátna príslušnosť: Slovenská republika, s dátumom skončenia funkcie
34.01.2019, na nového (jediného) konateľa - Mgr. Mateja Danóciho, s trvalým bydliskom Čerešňová
303/21, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 31.01.1984, štátna
príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Mgr. Matej Danócí“), s dátumom vzniku funkcie
01.02.2019.

Ku dňu 21.03.2019 nastali zápisom do obchodného registra účinky zmeny obchodného mena a sídla
Partnera VS, a to z pôvodného obchodného mena Partnera VS „ALFIP, s. r. o.“ na nové obchodné
meno Partnera VS „ACS BIOMASA, s.r.o.“ a z pôvodného sídla Partnera VS: Budovateľská 38, 080 01
Prešov, Slovenská republika na nové sídlo Partnera VS: Záhradná 3990/12, 080 01 Prešov, Slovenská
republika.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera VS na základe
Predchádzajúceho verifikačného dokumentu došlo k zmene údajov zapísaných v registri
týkajúcich sa konečného užívateľa výhod Partnera VS, Oprávnená osoba v súlade s ust. $9 ods. 1
Zákona o RPVS v spojení s ust. 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje registrujúcemu
orgánu, že došlo k zmene konečného užívateľa výhod Partnera VS, pričom oznamovaciu povinnosť
plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene konečného užívateľa výhod
Partnera VS. Zároveň Oprávnená osoba oznamuje registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene
obchodného mena Partnera VS, sídla Partnera VS a konateľa Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- "úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 25.03.2019,
- "úplný výpis spoločnosti BRO Czech, a.s. z obchodného registra zo dňa 25.03.2019,

- úplný výpis spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 868 856, registrovanej v Obchodnom registri


RVIVIDLEGAL,)

člen predstavenstva v mene spoločností WINNER GROUP, a. s. sám aní spoločne s inými
neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za spoločnosť WINNER GROUP, a. s.
uzavrela siným akcionárom spoločnosti BRO Czech, a.s. dohodu o zhodnom výkone
hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločností BRO Czech, a.s. alebo uskutočnila
iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi spoločnosťou WINNER GROUP, a. s.
a iným akcionárom spoločnosti BRO Czech, a.s. založené konanie v zhode, spoločný
postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

člen predstavenstva spoločnosti WINNER. GROUP, a. s. nie je verejným funkcionárom
podľa Zákona o ochrane verejného záujmu,

- včestných vyhláseniach akcionára spoločnosti BRO Czech, a.s. - spoločnosti Arca Capital
Slovakia, a.s., menom ktorej poskytli čestné vyhlásenie Ing. Rastislav Velič ako predseda
predstavenstva a Ing. Henrich Kiš ako člen predstavenstva, sú uvedené dva (2) druhy vyhlásení
poskytnutých ku dňu vyhotovenia čestných vyhlásení, a to:

1. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. bez ohľadu na jej
postavenie ako akcionára spoločnosti BRO Czech, a.s, uvedené vyhlásenia vo vzťahu
k spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. sú obdobné, ako sú vyhlásenia uvedené v čestnom
vyhlásení konateľa Partnera VS vo vzťahu k Partnerovi VSa2. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako akcionára spoločnosti
BRO Czech, a.s.:

a)

všetky údaje zapísané o spoločnosti Arca Capítal Slovakia, a.s. vobchodnom registri
zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

vyhlásenie o (i) výške vkladu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. do základného
imania spoločnosti BRO Czech, a.s., (il) počie Akcií BRO Czech, (ii) o podiele na
hlasovacích právach na valnom zhromaždení BRO Czech, a.s. vo vzťahu ku všetkým
hlasom všetkých spoločníkov spoločnosti BRO Czech, a.s. a (iv) o výške podielu na zisku
spoločnosti BRO Czech, a.s.,

vyhlásenie o vlastnení Akcií BRO Czech spoločnosťou Arca Capital Slovakia, a.s. vo
vlastnom mene a na vlastný účet,

vyhlásenie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. o výkone všetkých práv vyplývajúcich
z vlastníctva Akcií BRO Czech vo vlastnom mene a na vlastný účet,

žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. nepreviedol sám
alebo spoločne s inými v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na tretiu osobu
Akcie BRO Czech ani žiadnu ich časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého
právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Akcií BRO
Czech alebo ich časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. nepostúpil ani inak
nepreviedol sám alebo spoločne s inými na tretiu osobu jej hlasovacie práva na valnom
zhromaždení spoločnosti BRO Czech, a.s. ani ich časť a taktiež neuskutočnil právny úkon,
ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo-11 -
RVIVIDLEGALprechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti BRO Czech, a.s. alebo ich
časti na tretiu osobu,

4) žiadny z členov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. nepostúpil ani inak
nepreviedol sám alebo spoločne s inými na tretiu osobu jej právo na podiel na zisku
spoločnosti BRO Czech, a.s. ani jeho časť ataktiež sám alebo spoločne sinými
neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku spoločnosti BRO Czech,
a.s. alebo jeho časti na tretiu osobu,

h) žiadny z členov predstavenstva v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. neposkytol
sám alebo spoločne s inými žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by
táto tretia osoba mohla za spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. úkony vymenované
v písm. e), f) a g) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,

i žiadny z členov predstavenstva v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. sám ani
spoločne s inými neuzavrel siným akcionárom spoločnosti BRO Czech, a.s. dohodu
9 zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti BRO Czech, a.s.
ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi spoločnosťou Arca
Capital Slovakia, a.s. a iným akcionárom spoločnosti BRO Czech, a.s. založené konanie
v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

j) žiadny zčlenov predstavenstva v mene spoločnosti Arca Capital Slovakia sám ani
spoločne s inými neudelil žiadnej tretej osobe plnomocensivo, aby za spoločnosť Arca
Capital Slovakia uzavrela s iným akcionárom spoločnosti BRO Czech, a.s. dohodu
0 zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti BRO Czech, a.s.
alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi spoločnosťou Arca
Capital Slovakia ainým akcionárom spoločnosti BRO Czech, a.s. založené konanie
v zhode, spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

k) žiadny zčlenov predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia nie je verejným
funkcionárom podľa Zákona o ochrane verejného záujmu,

- včestných vyhláseniach akcionára spoločnosti WINNER GROUP, a. s. - spoločnosti Arca Capital
Slovakia, a.s., menom ktorej poskytli čestné vyhlásenie Ing. Rastislav Veľič ako predseda
predstavenstva a Ing. Henrich Kiš ako člen predstavenstva, sú vo vzťahu k spoločnosti WINNER
GROUP, a. s. uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestných vyhláseniach akcionára
spoločnosti BRO Czech, a.s. - spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s, vo vzťahu k spoločností BRO
Czech, a.s.,

- v čestnom vyhlásení predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s. (tj. Ing.
Rastislava Veliča) a v čestných vyhláseniach členov predstavenstva spoločnosti Arca Investmenís,
a.s. (tj. Ing. Turaja Dvoťáka a Ing. Petra Brožeka) sú vo vzťahu k spoločnosti Arca Investments,
a.s. uvedené obdobné vyhlásenia, ako sú uvedené v čestných vyhláseniach člena a predsedu
predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. vo vzťahu k spoločnosti Arca Capital
Slovakia, a.s.,-12-
SVIVIDLEGAL.- v čestných vyhláseniach akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. Ing. Rastislava Veliča,
Ing. Petra Krištofoviča, Ing. Henricha Kiša alng. Pavla Krúpu) sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestných vyhlásení:

a)

b)

A)

8)

h)

vyhlásenie o výške podielu menovitej hodnoty Akcií Arca Investments vlastnených tým
ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia k menovitej hodnote všetkých Akcií Arca
Investments, o výške podielu toho ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia na hlasovacích
právach na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. a výške podielu toho
ktorého poskytovateľa čestného vyhlásenia na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s.,

vyhlásenie o vlastnení Akcií Arca Investments zo strany toho ktorého poskytovateľa čestného

vyhlásenia vo vlastnom mene a na vlastný účet,

vyhlásenie jednotlivých poskytovateľov čestného vyhlásenia o výkone všetkých práv
vyplývajúcich z vlastníctva Akcií Arca Investments vo vlastnom mene a na vlastný účet,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol na tretiu osobu Akcie Arca
Investments ani ktorúkoľvek z nich ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod týchto Akcií Arca Investments
alebo ktorejkoľvek z nich na tretiu osobu,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu
svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments, a.s. ani ich časť
a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti
Arca Investments, a.s. alebo ích časti na tretiu osobu,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu
svoje právo na podiel na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. ani jeho časť a taktiež
neuskutoční] právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mollo byť postúpenie,
prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo
jeho časti na tretiu osobu,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo,
na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za toho ktorého poskytovateľa čestného
vyhlásenia uskutočniť úkony vymenované v písm. d), e) a f) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neuzavrel s inými akcionármi spoločnosti Arca
Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich ani s žiadnou inou treťou osobou dohodu
o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti Arca Investments,
a.s., ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a iným
akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo inou treťou osobou
založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné
právne následky,

ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia neudelí] žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby
za neho uzavrela s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek
znich alebo inou treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom.
zhromaždení spoločnosti Arca Investmenis, a.s. alebo uskutočnila iný právny úkon, na-13-
NVIVIDLEGAL.základe ktorého by bolo medzí tým ktorým poskytovateľom čestného vyhlásenia a iným
akcionárom / inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo inou treťou osobou
založené konanie v zhode alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné
právne následky,

]) ten ktorý poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa Zákona
o ochrane verejného záujmu.

3. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

3.1.

Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera VS nasledovné fyzické
osoby:

a) lng. Peter Krištofovič, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená
osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

b) Ing. Rastislav Velič, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika,

uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
a

9 Mgr. Matej Danóci, s trvalým bydliskom Čerešňová 303/21, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 31.01.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4, Odôvodnenie identifikácie konečných užívateľov výhod:

41.

42.

43.

Oprávnená osoba identifikovala Ing. Petra Krištofoviča ako konečného užívateľa výhod Partnera VS
v súlade s ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má nepriamy podiel na
základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej
25 %.

Ing. Peter Krištofovič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VŠ vo výške 30 % a takisto
nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 30 %.

Oprávnená osoba identifikovala Ing. Rastislava Veliča ako konečného užívateľa výhod Partnera VS
v súlade s ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má nepriamy podiel na
základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej
25%.

Ing, Rastislav Veľič má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 55 % a takisto
nepriamy podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 55 %,

Oprávnená osoba ďalej identifikovala Mgr. Mateja Danóciho ako konečného užívateľa výhod
Pajtnera VS v súlade s ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona, pretože má samostatne právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán (konateľa) Partnera VS. K uvedenému
záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:-14-
RVIVIDLEGAL.iii.

iv.

vi.

vii.

vii.

Partner VS má jedného (1) konateľa. Dozorná rada Partnera VS nebola ustanovená,

právo vymenovať a odvolať konateľov Partnera VS má spoločnosť BRO Czech, a.s. ako jediný
spoločník Partnera VS vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS,

predstavenstvo spoločnosti BRO Czech, a.s. pozostáva z jediného člena predstavenstva Mgr.
Mateja Danóciho, ktorý koná menom spoločnosti BRO Czech, a.s. samostatne prí
uskutočňovaní právnych úkonov,

z ustálenej judikatúry? vyplýva, že ak určitá akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením
obmedzeným má postavenie spoločníka v spoločností s ručením obmedzeným alebo
akcionára v inej akciovej spoločnosti (bez ohľadu na to, či ide ojediného spoločníka
spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej spoločnosti alebo jedného
z viacerých spoločníkov spoločností s ručením obmedzeným / akcionárov akciovej
spoločnosti) (ďalej len „Dotknutá spoločnosť - spoločníl“), tak práva Dotknutej spoločnosti
- spoločníka ako spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akcionára akciovej
spoločnosti [pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti s ručením
obmedzeným / jediného akcionára akciovej spoločnosti (vykonávajúc pôsobnosť valného
zhromaždenia) alebo pri hlasovaní o záležitostiach vrámci valného zhromaždenia
spoločnosti s ručením obmedzeným / akciovej spoločnosti] vykonáva v mene Dotknutej
spoločnosti - spoločníka predstavenstvo (ak ide o akciovú spoločnosť) alebo konatelia (ak ide

9 spoločnosť s ručením obmedzenými

v prípade akciovej spoločnosti členovia predstavenstva vykonávajú v mene Dotknutej
spoločnosti - spoločníka práva spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / akciovej
spoločnosti nie v rámci obchodného vedenia ani nie vrámci uskutočňovania právnych
úkonov v mene Dotknutej spoločností - spoločníka navonok (spôsobom zapísaným
v obchodnom. registri), ale vrámci tzv. inej pôsobnosti predstavenstva (ďalej len „Iná
pôsobnosť“). Členovia predstavenstva pri vykonávaní Inej pôsobnosti nekonajú spôsobom
zapísaným v obchodnom registri, ale konajú na základe kolektívneho konania založeného
na princípe majority podľa ust. $ 66 ods. 8 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
vznení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ak zo spoločenskej
zmluvy alebo stanov nevyplýva inak,

keďže Mgr. Matej Danóci je jediným členom predstavenstva spoločnosti BRO Czech, a.s.,
vykonáva Inú pôsobnosť samostatne, a teda iba jeho hlas je prí výkone Inej pôsobnosti
rozhodujúci,

z vyššie uvedeného vyplýva, že prijímanie rozhodnutí spoločnosti BRO Czech, a.s. ako
jediného spoločníka Partnera VS pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera VS
patrí do Inej pôsobnosti predstavenstva spoločnosti BRO Czech, a.s.,

na prijatie rozhodnutia spoločnosti BRO Czech, a.s. ako jediného spoločníka Partnera VS pri
výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera VS sa teda vyžaduje rozhodnutie
predstavenstva, ktorého jediným členom je Mgr. Matej Danóci:

Z uvedeného vyplýva, že o voľbe / odvolaní konateľa Partnera VS rozhoduje výlučne sám
Mgr. Matej Danóci ako jediný člen predstavenstva spoločnosti BRO Czech, a.s.

2 Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky za dňa 03.10.2007, sp. zn. 29Cdo/1193/2007- 15 -
RVIVID LEGAL,4.4. Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba (samostatne ani spolu s inými) nespíňa
kritériá uvedené v ust. 8 6a ods. 1 písm. a) body 1. až 4. AML Zákona ani ust. $ 6a ods. 3 AML Zákona.
Splnenie kritérií podľa predchádzajúcej vety skúmala Oprávnená osoba predovšetkým vo vzťahu
k zvyšným akcionárom spoločnosti Arca Investments, a.s., tj. vo vzťahu k Ing. Henrichovi Kišovi
a Ing. Pavlovi Krúpovi.

Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba nespíňa:

a)

9

definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. £ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML
Zákona, pretože žiadna ďalšia fyzická osoba samostatne nemá priamy ani nepriamy podiel na
základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp.
pri prijímanú rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS) najmenej 25 %.

Ing. Henrich Kiš má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na
valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímanú rozhodnutí jediného spoločníka Partnera
VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) vo výške 10 %.

Ing. Pavol Krúpa má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na
valnom zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímanú rozhodnutí jediného spoločníka Partnera
VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) vo výške 5 %.

definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. A 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AMI,
Zákona, pretože žiadna ďalšia fyzická osoba samostatne nemá právo vymenovať, inak ustanoviť
alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS
alebo akéhokoľvek ich člena. Táto skutočnosť je bližšie zdôvodnená v bode 43. tohto
verifikačného dokumentu pri zdôvodnení identifikácie Mgr. Mateja Danóciho ako konečného
užívateľa výhod Partnera VS,

definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AML
Zákona, pretože žiadna fyzická osoba neovláda Partnera VS iným spôsobom, ako je uvedené
v ust. 8 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 2. AML Zákona.lným ovládaním je podľa Výkladového stanoviska č. 8/2015 vydaného dňa 17.12.2015 Úradom
pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 8/2015“) napr. skutočný (reálny) výkon
väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v danom prípade v Partnerovi VS), ato aj
sprostredkovane prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda
(opäť prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv v tejto právnickej osobe - medzičlánku),!

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 8/2015 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže
vStanovisku č. 8/2015 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 12a ods. 1 písm. a)
body 1., 2. a 3. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do
17.04.2016 (ďalej len „Zákon o VO“), ktorých gramatické dikcie sú porovnateľné s gramatickými dikciami ust. $ 6a
ods.1 písm. a) body 1., 2. a 3. AML Zákona.

4Y Stanovisku č. 8/2015 bola ako príklad pre iné ovládanie právnickej osoby podľa ust. S 12a ods. 1 písm. a) bod 3.
Zákona o VO uvedená situácia, že v právnickej osobe A (žiadateľovi o zápis do registra konečných užívateľov výhod)
mala právnická osoba B 53 %-ný podiel na hlasovacích právach, v právnickej osobe B mala právnická osoba € 51 %-
ný podiel na hlasovacích právach a v právnickej osobe C mala fyzická osoba D 80 %-ný podiel na hlasovacích
právach. Úrad pre verejné obstarávanie uzavrel, že hoci fyzická osoba D má na právnickej osobe A len 21,9 %-ný-16 -


AVIVIDLEGAL.Ing. Henrich Kiš ani Ing. Pavol Krúpa nevykonávajú väčšínu hlasovacích práv v Partnerovi VS
prostredníctvom žiadneho medzičlánku (inej právnickej osoby),

d) definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 AML
Zákona, pretože žiadna fyzická osoba samostatne nemá právo na hospodársky prospech
najmenej 25 % z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činností
partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe
vzniklo alebo vznikne na základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku,
ktoré (mysliac tým právo na zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na
základnom imaní partnera verejného sektora,

i. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“
partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej
právnej doktríny“,

ži. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“

partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s Výkladovým
stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej
len „Stanovisko č. 1/2016")67,nepriamy podiel na hlasovacích právach, a teda nespíňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 12a ods. 1
písm. a) bod 1. Zákona o VO, tak fyzická osoba D splňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 17a ods. 1
písm. a) bod 3. Zákona o VO, pretože na základe reťaze právnických osôb, v ktorých má vi
hlasovacích právach, fakticky ovláda právnickú osobu A.inový podiel na

5 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 — 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do regístra pri právnickej osobe podľa
811 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KLIV pri fyzickej osobe - podnikateľovi podľa 8 11 ods. 1 písm. b), Ide
o prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo nej čiriností zapísovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch 8 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom ná podnikaní alebo inej činosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %." Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO prí určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, sk je medzi prijatým plneníni a hodnotou
protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“

6 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže
vStanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod
4, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017
(ďalej len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. 8 4 ods. 4
Zákona o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby,

7 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činností
uvedenom pri definícií konečného užívateľa výhod v $ 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a 8 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom-17-
RVIVIDLEGALiv. z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na
základe ktorého by akákoľvek tretia osoba (a to ani sama ani s inou osobou konajúcou /
osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe spoločného postupu) mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech
z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo
výške najmenej 25 %), než je podiel na získu, na ktorý (mysliac tým podiel na získu) má
právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu jeho podielu na základnom imaní Partnera
VS,

e) definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 6a ods. 3 AML Zákona, pretože
neexistuje taká fyzická osoba, ktorá by sama nespíňala kritérium podľa ust. 6a ods. 1 písm, a)
AML Zákona, avšak spoločne s inou osobou konajťicou s ňou v zhode“ alebo spoločným
postuponý spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií,

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe čestných vyhlásení všetkých
akcionárov spoločností Arca Investments, a.s. (tj. Ing. Rastislava Veliča, Ing. Petra
Krištofoviča, Ing. Henrícha Kiša a Ing. Pavla Krúpu), v ktorých vyhlásili, že žiadny z nich:

i neuzavrel s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich
ani s žiadnou inou treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na
valnom zhromaždení spoločnosti Axca Investments, a.s., ani neuskutočnil iný právny
úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním ainým akcionárom / inými akcionármiobstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočností
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyrická osoba nezískala (resp. by nemolila získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osobu (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za prímerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nátok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzí prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonamický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinností alebo nárok, ktorý vzniká manželovi
v súvislostí s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov, Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie už v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu. alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa)

£ Pojem „konanie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. $ 665 Obchodného zákonníka.

9 Pojem „spoločný postup“ interpretuje Oprávnená osoba podľa časti IX. Výkladového stanoviska č. 7/2015 vydaného
dňa 27.11.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 7/2015“). V Stanovisku č. 7/2015 je
uvedená (o.i.) interpretácia ust. S 12a ods. 3 Zákona o VO, v ktorom je (rovnako ako v ust. S 6a ods. 3 AMI. Zákona)
uvedené slovné spojenie „spoločný postup“. Z časti IX, Stanoviska č. 7/2015 implicitne vyplýva, že spoločný postup
sa nezakladá na základe náhody (náhodný, neúmyselne rovnaký postup vad hoc záležitostiach), ale na základe
dohody o spoločnom postupe (napr. že hlasovacie práva sa v právnickej osobe budú vykonávať vopred dohodnutým
spôsobom).

„18 -
RVIVIDLEGALspoločnosti Arca Investments, a.s. alebo inou treťou osobou založené konanie v zhode
alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky, ani

ii, neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za poskytovateľa vyhlásenia uzavrela
s inými akcionármi spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo akýmkoľvek z nich alebo
inou treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení
spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého
by bolo medzi poskytovateľom vyhlásenia ainým akcionárom / inými akcionármi
spoločnosti Arca Investments, a.s. alebo inou treťou osobou založené konanie v zhode
alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

všeobecné definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 prvá veta pred
bodkočiarkou AML Zákona, pretože žiadna fyzická osoba nie je takou osobou, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje Partnera VS, ani takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS
vykonáva svoju činnosť alebo obchod!o.10 Oprávnená osoba k záveru o neexistencii takej fyzickej osoby, v prospech ktorej by Partner VS vykonával svoju
činnosť alebo obchod, dospela s prihliadnutím na uvedené skutočnosti:

g

interpretáciu slovného spojenia „vykonávanie činností slebo obchodu v prospech určitej fyzickej osoby, ktorú
je potrebné uskutočniť v intenciách logického výkladu, ako aj v intenciách znenia článku 3 bod 6
Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu
finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení
nariadenie Furópskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „Smernica č. 2015/849“):

+ ak by zmyslom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod bolo „podchytiť“ všetky fyzické
osoby, ktoré majú z činnosti právnickej osoby (v danom prípade Partnera V8) akýkoľvek
hospodársky prospech v ľubovoľnej (i minimálnej) výške, stratila by celkom význam konkrétna
definícia konečného užívateľa výhod uvedená v ust. $ 6a ods, 1 písm. a) bod 1. a bod 4, AML
Zákona. Nemalo by totiž význam, aby sa na naplnenie definičných znakov konečného užívateľa
výhod pri konkrétnych definíciách vyžadovalo dosiahnutie určitého kvalifikovaného podielu na
hlasovacích právach a základnom imaní (a teda aj na zisku) alebo na hospodárskom prospechu
z podnikania alebo z inej činnosti právnickej osoby (tj. kvalifikovaný podiel vo výške 25 %), ak by
v zmysle všeobecnej definície bola za konečného užívateľa výhod označená aj akákoľvek osoba
majúca z podnikania právnickej osoby minimálny hospodársky prospech (napr. vo výške 0,1 %),

« vdôvodovej správe k Zákonu o RPVS, ktorým bol novelizovaný aj AML Zákon v časti upravujúcej
definíciu konečného užívateľa výhod, je uvedené: „Vo všeobecnej časti definície konečného užívateľa
výhod návrh zákona vychádza z čl. 3 bod 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20.
mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo
financovania terorizmu, ktorou. sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a
zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/7/ES",

+ vzmysle článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 plati, že „konečný užívateľ výhod" je akákoľvek fyzická(-
é) osoba(-y), ktorá(-é) skutočne ovládal jú) alebo vykonávaljú) kontrolu nad klientom, a/alebo fyzická(-é)
osoba(-y), » mene ktorej(-ých) sa transakcia alebo činnosť vykonáva (...)“,

« vychádzajúc zo znenia článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 je možné dospieť k záveru, že účelom
všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou
AML Zákona je identifikovať všetky osoby, v mene ktorých (na účet ktorých) právnická osoba
skutočne vykonáva určitú transakciu alebo činnosť, a nie také osoby, ktoré majú alebo môžu mať
hospodársky alebo iný prospech v akejkoľvek výške z činnosti alebo obchodov právnickej osoby

-19-
SVIVIDLEGAL5, Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5.2.

Vlasinícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to spoločnosť BRO
Czech, a.s. s podielom na základnom imaní Partnera VŠ vo výške 100 %.

Spoločnosť BRO Czech, a.s. má dvoch (2) akcionárov, a to spoločnosť WINNER GROUP, a. s. (30 %)
a spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. (70 %).

Spoločnosť WINNER GROUP, a. s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s.
(100 %).

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Arca Investments, a.s.
(100 %).

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov:

) Ing. Rastislava Veliča vlasťniaceho šesťdesiatšesť (66) Akcií Arca Investments, tj. akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (55 %),

i) Ing. Petra Krištofoviča vlastniaceho tridsaťšesť (36) Akcií Arca Investments, tj. akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (30 %),

jii) Ing. Henricha Kiša vlastniaceho dvanásť (12) Akcií Arca Investments, t.j. akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (10 %) a

iv) Ing. Pavla Krúpu vlastniaceho šesť (6) Akcií Arca Investments, tj. akcií emitovaných
spoločnosťou Arca Investments, a.s. (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej Štruktúry Partnera VS je jeden (1) konateľ Partnera VS - Mgr. Matej Danóci,
konajúci v mene Partnera VS samostatne.i) obsah čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS, v ktorom je uvedené vyhlásenie, že konateľ Partnera
VS konajúci menom Partnera VS (a) neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný
právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny
úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo
možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech
ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody ani (b) neposkytol žiadnej
tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť
s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku
uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej
osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako
postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej
Partnev VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody.-20-
AVIVIDLEGALOkresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3202/B (ďalej len „spoločnosť Arca Capital
Slovakia, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 25.03.2019,

- "úplný výpis spoločností WINNER GROUP, a, s., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 46 154 809, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5292/B (ďalej len „spoločnosť WINNER
GROUP, a. s.“) z obchodného registra zo dňa 25.03.2019,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 25.03.2019,

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 12.03.2019 (ďalej len „zakladateľská
listina Partnera VS“),

- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. zo dňa 25.07.2018 (ďalej len „stanovy
spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.“),

- úplné znenie stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 19.03,2018 (ďalej len „stanovy
spoločnosti Arca Investments, a.s.“),

- > čestné vyhlásenie Mgr. Mateja Danóciho ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08
Horné Obdokovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ako predsedu predstavenstva spoločnosti
Arca Capital Slovakia, a.s.,

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Capítal Slovakia, a.s.,

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako člena predstavenstva spoločnosti WINNER GROUP,
a.s.

- čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako predsedu predstavenstva spoločnosti Arca
Investments, a.s., ktorá je jediným akcionárom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,

- čestné vyhlásenie Ing. Juraja Dvoľáka, s trvalým bydliskom Bradáčova 6, 851 02 Bratislava -
mestská časť Petržalka, Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvožák“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca
Investments, a.s., ktorá je jediným akcionárom spoločností Arca Capital Slovakia, a.s.,

- > čestné vyhlásenie Ing. Petra Brožeka, s trvalým bydliskom Lékažská 291/4, 150 00 Praha, Česká
republika, dátum narodenia: 28.11.1965, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Peter
Brožek“), ako člena predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je jediným
akcionárom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,


AVMDLEGAL,6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do tegistra partnerov verejného
sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. 84 ods. 4 Zákona o RPYS:

7.1. Partner VS nie je i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon
č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú
tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne
riadi.

7.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 7.1. tohto verifikačného dokumentu sa ust. $ 11 ods. 5
písm. d) Zákona o RPVS neaplikuje.
8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

38.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu ku dňu 25.03.2019.

V Bratislave, dňa 25.03.2019

— WIVIDLE
ŠROPÍ ár k OL

1ČO: 36 807 915 | IC DPH: SK2022415857

VIVID LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Baľlháreková, konateľka a advokátka-21-


RVIVIDLEGAL2.8.

čestné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je
jediným akcionárom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,

čestné vyhlásenie Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská
časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ako akcionára spoločnosti Arca Investments,
a.s., ktorá je jediným akcionárom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,

čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je
jediným akcionárom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,

čestné vyhlásenie Ing, Petra Krištofovíča ako akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je
jediným akcionárom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

. Z Relevantných dokumentov boli zistené nasledovné skutočnosti ku dňu vypracovania tohto

Verifikačného dokumentu, t.j. ku dňu 25.03.2019:

Partner VS má základné imanie 5.000,- EUR,
konateľom Partnera VS je Mgy. Matej Danóci, konajúci menom Partnera VS samostatne,

Partner VS má jediného spoločníka, ato spoločnosť BRO Czech, a.s., ktorá sa na základnom
imaní Partnera VS podieľa vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
vo výške 100 %,

spoločnosť BRO Czech, a.s. ako jediný spoločník Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

jediným členom predstavenstva spoločností BRO Czech, a.s. je Mgr. Matej Danóci, konajúci
menom spoločnosti BRO Czech, a.s. samostatne,

spoločnosť BRO Czech, a.s. má základné imanie 2.000.000,- CZK, ktoré je rozvrhnuté na dvadsať
(20) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške
100.000,- CZK (ďalej len „Akcie BRO Czech“),

spoločnosť BRO Czech, a.s. má dvoch akcionárov, a to i) spoločnosť WINNER GROUP, a. s.
vlastniacu šesť (6) Akcií BRO Czech, v dôsledku čoho má spoločnosť WINNER GROUP, a. s.
priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach spoločnosti BRO Czech, a.s. vo výške
30 % a ii) spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. vlastniacu štrnásť (14) Akcií BRO Czech,
v dôsledku čoho má spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. priamy podiel na základnom imaní
i hlasovacích právach spoločnosti BRO Czech, a.s. vo výške 70 %,

spoločnosť WINNER GROUP, a. s. má základné imanie 25.000,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na
desať (10) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške
2.500,- EUR (ďalej len „Akcie WINNER GROUP“),


RVIVIDLEGAL- > jediným členom predstavenstva spoločnosti WINNER GROUP, a. s. je Ing, Henrich Kiš, konajúci
menom spoločnosti WINNER GROUP, a. s, samostatne,

- spoločnosť WINNER GROUP, a, s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Arca Capital
Slovakia, a.s. vlastniacu desať (10) Akcií WINNER GROUP, v dôsledku čoho má spoločnosť Arca
Capital Slovakia, a.s. priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach spoločnosti
WINNER GROUP, a. s. vo výške 100 %,

- > spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. ako jediný akcionár spoločnosti WINNER GROUP, a. s.
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti WINNER GROUP, a. s. (s počtom hlasov
100 %) a má podiel na zisku spoločnosti WINNER GROUP, a. s. vo výške 100 %,

- > spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. má základné imanie 996.000,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na
tristo (300) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo výške
3.320, EUR (spolu ďalej len „Akcie Arca Capital Slovakia“ av jednotnom čísle ktorákoľvek
z nich ďalej len „Akcia Arca Capital Slovakia“),

- členmi štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. sú predseda predstavenstva
lng. Rastislav Velíč a člen predstavenstva Ing. Henrich Kiš, pričom v mene spoločnosti Arca
Capital Slovakia, a.s. koná každý z členov predstavenstva samostatne,

- > spoločnosť Arca Capital Slovakia ma jediného akcionára, a to spoločnosť Arca Investments, a.s.,
ktorá je vlastníkom tristo (300) Akcií Arca Capital Slovakia, v dôsledku čoho má spoločnosť Arca
Investments, a.s. priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Capital Slovakia, a.s. vo výške 100 %

- > spoločnosť Arca Investments, a.s. ako jediný akcionár spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (s počtom
hlasov 100 %) a má podiel na zisku spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. vo výške 100 %,

- spoločnosť Arca Investments, a.s. má základné imanie 99,600,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na
stodvadsať (120) kmeňových listinných akcií na meno, s menovitou hodnotou jednej (1) akcie vo
výške 830,- EUR (spolu ďalej len „Akcie Arca Investments“ a v jednotnom čísle ktorákoľvek
z nich ďalej len „Akcia Arca Investments“),

- > člennú štatutárneho orgánu spoločnosti Arca Investments, a.s. sú predseda predstavenstva Ing.
Rastislav Velíč, člen predstavenstva Ing. Juraj Dvožák a člen predstavenstva Ing. Peter Brožek,
pričom predseda predstavenstva koná menom spoločnosti Arca Investments, a.s. samostatne
a člen predstavenstva koná menom spoločností Arca Investments, a.s. spoločne s druhým členom
predstavenstva alebo s predsedom predstavenstva,

- > spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:
a) Ing. Rastislava Veliča, ktorý je majiteľom šesťdesiatich šiestich (66) Akcií Investments,

v dôsledku čoho má Ing. Rastislav Velič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích
právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. ačl. 22 bod 2. stanov


RVIVIDLEGALspoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 55 % a nepriamy podiel na základnom imaní
i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 55 %l,

b) Ing. Petra Kiištofoviča, ktorý je majiteľom tridsiatich šiestich (86) Akcií Investments,
v dôsledku čoho má Ing. Peter Krištofovič priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích
právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. ačl. 22 bod 2. stanov
spoločností Arca Investments, a.s. vo výške 30 % a nepriamy podiel na základnom imaní
i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo výške 30 %,

9 Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Investments, v dôsledku čoho
má Ing. Henrich Kiš priamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti
Arca Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2. a čl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments,
a.s. vo výške 10 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi
VS vo výške 10 % a

d) Ing. Pavla Krúpu, ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Investments, v dôsledku čoho má Ing,
Pavol Krúpa priamy podiel na základnom. imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. podľa čl. 14 bod 2, a čl. 22 bod 2, stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. vo
výške 5 % a nepriamy podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v Partnerovi VS vo
výške 5 %,

- podľa čl. 14 bod 2. ačl. 22 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments platí, že počet hlasov
každého akcionára spoločnosti Arca Investments, a.s. na valnom zhromaždení spoločnosti Arca
Investments sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho Akcií Arca Investments k výške
základného imania spoločnosti Arca Investments, a.s.,

- podľa čl. 23 bod 1. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že valné zhromaždenie
spoločnosti Arca Investments, a.s. rozhoduje 60 %-nou (slovom: šesťdesiat percentnou) väčšinou
hlasov všetkých akcionárov spoločností Arca Investments, a.s., pokiaľ nie je v zákone č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) alebo
v stanovách spoločností Arca Investments, a.s. stanovené inak,

- podľa čl. 23 bod 2. stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že dvojtretinová väčšina
hlasov všetkých akcionárov sa vyžaduje na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene
stanov, o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie
základného imania podľa ust. $ 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dihopisov
alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy,

- podľa čl. 13 bod 1. druhá veta stanov spoločnosti Arca Investments, a.s. platí, že podiel na zisku
sa určuje pomerom menovitej hodnoty Akcií Arca Investments akcionára spoločnosti Arca

1 Nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi VS bol vypočítaný za analogického
použitia ust. 8 2 písm. o) bod 1. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v zmysle
ktorého platí, že nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach sa vypočíta súčinom
percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi.

Výsledný nepriamy podiel bol vypočítaný ako súčet: i) nepriameho podielu akcionára ktorý vlastní v Partnerovi VS
prostredníctvom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. a spoločnosti BRO Czech, a. s. ali) nepriameho podielu
akcionára, ktorý vlastní v Partnerovi VS prostredníctvom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., spoločnosti
WINNER GROUP, a. s. a spoločnosti BRO Czech, a. s.


RVIVIDLEGALInvestments, a.s. k menovitej hodnote Akcií Arca Investments všetkých akcionárov spoločnosti
Arca Investments, a.s.,

- včestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (tj. Mgr. Mateja Danóciho) sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vypracovania čestného vyhlásenia:

a)

b)

d

8)

h)

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri,

jediným konateľom Partnera VS je osoba, ktorá je ako konateľ Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri,

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
ao výške jeho peňažného vkladu do základného imania spoločnosti Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľovi Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registrí,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z, o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

zakladateľská listina Partnera VS zo dňa 12.03.2019 je posledným aktuálnym úplným znením

“ zakladateľskej listiny Partnera VS, pričom po tomto dni nebolo prijaté žiadne také

rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS (alebo rozhodnutie jediného spoločníka
Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) ani nenastala iná
právna skutočnosť, ktorých (mysliac tým rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS
a/alebo rozhodnutie jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS a/alebo inú právnu skutočnosť) následkom by bola zmena
zakladateľskej listiny Partnera VS v časti upravujúcej spôsob určenia výšky obchodného
podielu spoločníka / obchodných podielov spoločníkov Partnera VS, spôsob určenia výšky
podielu spoločníka / spoločníkov Partnera VS na zisku Partnera VS, spôsob určenia výšky
podielu spoločníka / spoločníkov Partnera VS na hlasovacích právach na valnom
zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) alebo kvórum pre prijatie
jednotlivých rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS,

konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neuzavrel so
žiadnou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani neuskutočnil iný právny úkon, na
základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom
spoločenstve,

konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neposkytol
žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera
VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve


RVIVIDLEGAL.k)

)

alebo uskutočniť iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky
ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,

konateľ Partnera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neuzavrel so
žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia /
uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej
osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné
kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo
v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,

konateľ Parinera VS konajúci menom Partnera VS sám ani spoločne s inými neposkytol
žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera
VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný
právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný
právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne
postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo
kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partnera VS vykonáva svoju
činnosť alebo obchody,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba (či už sama
alebo spoločne sinou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na
základe spoločného postupu) mala bez primeraného protiplnenia právo na iný hospodársky
prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na
základe rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného
spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VSy
o rozdelení / vyplatení zisku spoločníkovi Partnera VS,

- v čestnom vyhlásení spoločníka Partnera VS - spoločnosti BRO Czech, a.s., menom ktorej
poskytol čestné vyhlásenie Mgr. Matej Danóci ako člen predstavenstva, sú uvedené dva (2) druhy
vyhlásení poskytnutých ku dňu vypracovania čestného vyhlásenia:

vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti BRO Czech, a.s, bez ohľadu na jej postavenie ako
spoločníka Partnera VS, uvedené vyhlásenia vo vzťahu k spoločnosti BRO Czech, a.s. sú
obdobné, ako sú vyhlásenia uvedené v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (tj. Mgr.
Mateja Danóciho) vo vzťahu k Partnerovi VS a

vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti BRO Czech, a.s. ako spoločníka Partnera VS:

a) všetky údaje zapísané o spoločníkovi Partnera VS v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

b) vyhlásenie o výške peňažného vkladu spoločníka Partnera VS do základného imania
Partnera VS, výške jeho obchodného podielu, o jeho postavení ako jediného spoločníka
Partnera VS oprávneného prijímať rozhodnutia v pôsobnosti valného zhromaždenia
Partnera VŠ a výške jeho podielu na zisku Partnera VS,


RVÍVIDLEGAL.©)

a

nn

j)

vyhlásenie o vlastnení 100 %-ného obchodného podielu v mene a na účet spoločnosti BRO
Czech, a.s.,

vyhlásenie o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva 100 %-ného obchodného
podielu v Partnerovi VS v mene a na účet spoločnosti BRG) Czech, a.s.,

člen predstavenstva spoločníka Partnera VS nepreviedol sám alebo spoločne s inými
v mene spoločníka Partnera VS (spoločnosti BRO Czech, a.s.) na tretiu osobu obchodný
podiel v Partnerovi VS ani žiadnu jeho časť ani netiskutočnil iný právny úkon, ktorého
právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod obchodného
podielu v Partnerovi VS alebo jeho časti na tretiu osobu,

člen predstavenstva spoločníka Partnera VS nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo
spoločne s inými v mene spoločníka Partnera VS (spoločnosti BRO Czech, a.s.) na tretiu
osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. hlasovacie práva
pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť
valného zhromaždenia Partnera VS) ani ich časť ataktiež neuskutočnil sám alebo
spoločne s inými právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera
VS (resp. hlasovacích práv pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) alebo ich časti na tretiu
osobu,

člen predstavenstva spoločníka Partnera VS nepostúpil ani inak nepreviedol sám alebo
spoločne s inými v mene spoločníka Partnera VS (spoločnosti BRO Czech, a.s.) na tretiu
osobu svoje právo na podiel na zisku Partnera VS ani jeho časť a taktiež sám alebo
spoločne s inými neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo
mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku Partnera VS
alebo jeho časti na tretiu osobu,

člen predstavenstva spoločníka Partnera VS sám alebo spoločne s inými neposkytol
v mene spoločníka Partnera VS (spoločnosti BRO Czech, a.s.) žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za spoločníka Partnera VS
uskutočniť úkony vymenované v písm. e), f) a g) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,

člen predstavenstva spoločníka Partnera VS nie je verejným funkcionárom podľa Zákona
o ochrane verejného záujmu,

- včestnom vyhlásení akcionára spoločnosti BRO) Czech, a.s. - spoločnosti WINNER GROUP, a. s.,
menom ktorej poskytol čestné vyhlásenie Ing. Henrich Kiš ako člen predstavenstva, sú uvedené
dva (2) druhy vyhlásení poskytnutých ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

1. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti WINNER GROUP, a. s. bez ohľadu na jej postavenie
ako akcionára spoločnosti BRO Czech, a.s., ktorá je spoločníkom Partnera VS, uvedené
vyhlásenia vo vzťahu k spoločnosti WINNER GROUP, a. s. sú obdobné, ako sú vyhlásenia
uvedené v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (t.j. Mgr. Mateja Danóciho) vo vzťahu
k Partnerovi VS a
RVIVID LEGAL.2. vyhlásenia, ktoré sa týkajú spoločnosti WINNER GROUP, a. s. ako akcionára spoločnosti BRO
Czech, a.s.:a) všetky údaje zapísané o spoločnosti WINNER GROUP, a. s. v obchodnom registri
zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

b) vyhlásenie o (i) výške vkladu spoločnosti WINNER GROUP, a. s. do základného imania
spoločnosti BRO Czech, a.s., (il) počte Akcií BRO Czech, (iii) podiele na hlasovacích
právach na valnom zltomaždení spoločnosti BRO Czech, a.s. vo vzťahu ku všetkým
hlasom všetkých akcionárov spoločnosti BRO Czech, a.s. a (iv) o výške podielu na zisku
spoločnosti BRO Czech, a.s.,

c) vyhlásenie o vlastnení Akcií BRO Czech spoločnosťou WINNER GROUP, a. s. vo

vlastnom mene a na vlastný účet,

d) vyhlásenie o výkone všetkých práv vyplývajúcich z vlastníctva obchodného podielu
v spoločnosti BRO Czech, a.s. vo vlastnom mene a na vlastný účet,

e) člen predstavenstva spoločnosti WINNER GROUP, a. s. nepreviedol sám alebo spoločne
s inými v mene spoločností WINNER GROUP na tretiu osobu Akcie BRO Czech ani
žiadnu ich časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo
alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Akcií BRO Czech alebo ich časti na tretiu
osobu,

f) člen predstavenstva spoločnosti WINNER GROUP, a. s. nepostúpil ani inak nepreviedoj
sám alebo spoločne s inými na tretiu osobu jej hlasovacie práva na valnom zhromaždení
spoločnosti BRO Czech, a.s. aní ích časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého
právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod
hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti BRO Czech, a.s. alebo ich časti na
tretiu osobu,

g) člen predstavenstva spoločnosti WINNER GROUP, a. s. nepostúpil ani inak nepreviedol
sám alebo spoločne s inými na tretiu osobu jej právo na podiel na získu spoločnosti BRO
Czech, a.s. ani jeho časť a taktiež sám alebo spoločne s inými neuskutočnil právny úkon,
ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo
prechod práva na podiel na zisku spoločnosti BRO Czech, a.s. alebo jeho časti na tretiu
osobu,

h) člen predstavenstva v mene spoločnosti WINNER GROUP, a. s. neposkytol sám alebo
spoločne s inými žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia
osoba mohla za spoločnosť WINNER GROUP, a. s. uskutočniť úkony vymenované
v písm. e), f) a g) vyššie alebo ktorýkoľvek z nich,

i) člen predstavenstva v mene spoločnosti WINNER GROUP, a, s, sám ani spoločne s inými
neuzavrel s iným akcionárom spoločnosti BRO Czech, a.s. dohodu © zhodnom výkone
hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločností BRO Czech, a.s. ani neuskutočníl
iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi spoločnosťou WINNER GROUP, a. s.
a iným akcionárom spoločnosti BRO Czech, a.s, založené konanie v zhode, spoločný
postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,- 10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
NJVIVI Ď LE AL VIVID LEGAL, s... — 82109 Bratislava IČO 36807815 © +421220664459 — sa office Dvívidlegal.sk
G Plynárenská 7/A — Slovenská republika — IČ DPH SK2022415857 © +421258253511 — wwwwividiegal.sk

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: ALFIP, s. r. o.

Sídlo: Budovateľská 38, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 44976 283

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 22076/P
Štatutárny orgán: lng. Anton Lang, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s.r. o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML, Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1.Na účely vyhotovenia tohto verifíkačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:
AVIVIDLEGAL,- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 07.01.2019,

- "úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.11.2018 (ďalej len „zakladateľská
listina Partnera VS“),

- čestné vyhlásenie Ing. Antona Langa, s trvalým bydliskom Volgogradská 16, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, dátum narodenia: 13.08.1977, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Anton Lang“), ako konateľa Partnera VS,

- — čestné vyhlásenie Ing. Ľubomíra Čorovčáka, s trvalým bydliskom Pustá dolina 17, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, dátum narodenia: 21.11.1962, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Ľubomír Čorovčák“), ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Antona Ľanga ako spoločníka Partnera VS
(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.2. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Partner VS má základné imanie 5.000,- EUR,

- konateľmi Partnera VS sú Ing. Anton Lang a Ing. Ľubomír Čorovčák, pričom každý z nich koná
menom Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to Ing. Antona Langa, ktorý sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa vkladom vo výške 5.000, EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Partnerovi VS vo výške 100 %,

- Ing. Anton Lang ako jediný spoločník Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia
Partnera VS (s počtom hlasov 100 %) a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100%,

- včestných vyhláseniach konateľov Partnera VS (tj. Ing. Antona Langa alng. Ľubomíra
Čorovčáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia
čestného vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri,

b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri,c) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho vkladu do základného imania spoločnosti Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,


RV MIDLEGAL.e)

g)

h)

j)

)

k)

D

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným. funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

zakladateľská listina Partnera VS zo dňa 23.11.2018 je posledným aktuálnym úplným znením
zakladateľskej listiny Partnera VS a po tomto dni nebolo prijaté žiadne také rozhodnutie
valného zhromaždenia Partnera VS (alebo rozhodnutie jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) ani nenastala iná právna
skutočnosť, ktorých (mysliac tým rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera VS a/alebo
rozhodnutie jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS a/alebo inú právnu skutočnosť) následkom by bola zmena
zakladateľskej listiny Partnera VS v časti upravujúcej spôsob určenia výšky obchodného
podielu spoločníka / obchodných podielov spoločníkov Partnera VS, spôsob určenia výšky
podielu. spoločníka / spoločníkov Partnera VS na zisku Partnera VS, spôsob určenia výšky
podielu spoločníka / spoločníkov Partnera VS na hlasovacích právach na valnom
zhromaždení Partnera VS (resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť vaľného zhromaždenia Partnera VS) alebo kvórum pre prijatie
jednotlivých rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera VS,

žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel so žiadnou treťou
osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého
by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,

žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť
s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu otichom spoločenstve alebo
uskutočniť iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako
na základe zmluvy o tichom spoločenstve,

žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VŠ neuzavrel so žiadnou treťou
osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia
ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo
alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako
postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet
ktorej Partneť VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,

Žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť
s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon,
v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon)
by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by
bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS
alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná
od spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba (či už sama
alebo spoločne sinou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na


RVIVIDLEGAL.základe spoločného postupu) mala bez primeraného protiplnenia právo na iný hospodársky
prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na
základe rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS o rozdelení zisku spoločníkovi Partnera VS,

v čestnom vyhlásení Ing. Antona Langa ako spoločníka Partnera VS sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

c)

e)

1)

všetky údaje zapísané o poskytovateľovi čestného vyhlásenia ako spoločníkovi Partnera VS
v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane
identifikačných údajov o poskytovateľovi čestného vyhlásenia,

poskytovateľ čestného vyhlásenia sa na základnom imaní Partnera VS podieľa peňažným
vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému zodpovedá (i) obchodný podiel vo výške 100 %
v Partnerovi VS (ďalej len „Obchodný podiel“), (il) disponuje 100 % hlasov pri prijímaní
rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS a (iii) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

poskytovateľ čestného vyhlásenia vlastní Obchodný podiel vo vlastnom mene a na vlastný
účet,

poskytovateľ čestného vyhlásenia vykonáva všetky práva vyplývajúce z vlastníctva
Obchodného podielu vo vlastnom mene a na vlastný účet,

poskytovateľ čestného vyhlásenia uzavrel zmluvu o prevode obchodného podielu, ktorou sa
zaviazal previesť na tretiu osobu Obchodný podiel, pričom na nadobudnutie účinnosti
záväzku poskytovateľa čestného vyhlásenia previesť Obchodný podiel na tretiu osobu sa
vyžaduje splnenie odkladacej podmienky, ktorej splnenie ku dňu poskytnutia čestného
vyhlásenia nenastalo, v dôsledku čoho ku dňu poskytnutia čestného vyhlásenia nenastal
právny následok v podobe účinnosti prevodu Obchodného podielu z poskytovateľa
vyhlásenia na tretiu osobu (ďalej len „Zmluva“),

poskytovateľ čestného vyhlásenia inak ako Zmluvou nepreviedo! na tretiu osobu Obchodný
podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil okrem Zmluvy žiaden iný právny úkon, ktorého
právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu
alebo jeho časti na tretiu osobu,

poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje
hlasovacie práva na vaľnom zhromaždení Partnera VS (resp. hlasovacie práva pri prijímaní
rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS) aní ích časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého
právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod
hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. hlasovacích práv pri prijímaní
rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS) alebo ich častí na tretíu osobu,

poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje právo
na podiel na zisku Partnera VS ani jeho časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého
RVÍVIDLEGALprávnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva
na podiel na zisku Partnera VS alebo jeho časti na tretiu osobu,

i) poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe
ktorého by táto tretia osoba mohla za poskytovateľa čestného vyhlásenia uskutočniť úkony
vymenované v písm. e), f) a g) alebo ktorýkoľvek z nich,

j) poskytovateľ čestného vyhlásenia neuzavrel s žiadnou treťou osobou dohodu o zhodnom
výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS, ani neuskutočnil iný právny
úkon, na základe ktorého by bolo medzi ním a treťou osobou založené konanie v zhode alebo
spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

k) poskytovateľ čestného vyhlásenia neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za
poskytovateľa vyhlásenia uzavrela s treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích
práv na valnom zhromaždení Partnera VS alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe
ktorého by bolo medzi poskytovateľom vyhlásenia a treťou osobou založené konanie v zhode
alebo spoločný postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

D poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 Zákona
o ochrane verejného záujmu.

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

3.1. Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera VS nasledovnú fyzickú
osobu:

Ing. Anton Lang, s trvalým bydliskom Volgogradská 16, 080 01 Prešov, Slovenská republika,
dátum narodenia: 13.08.1977, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

4.1. Oprávnená osoba identifikovala Ing. Antona Langa ako konečného užívateľa výhod Partnera VS
v súlade s ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona, pretože samostatne má priamy podiel na
základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS najmenej

25%.

Ing. Anton Lang má priamy podiel na základnom imaní Partnera VS vo výške 100 % a takisto priamy
podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS vo výške 100 %.

4.2. Oprávnená osoba identifikovala Ing. Antona Langa ako konečného užívateľa výhod Partnera VS v
súlade s ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona, pretože má samostatne právo vymenovať, inak
ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán (konateľov) Partnera VS. K uvedenému záveru dospela
Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i Partner VS má dvoch (2) konateľov. Dozorná rada Partnera VS nebola ustanovená,

i. právo vymenovať a odvolať konateľa Partnera VS má Ing. Anton Lang ako jediný spoločník
Partnera VS vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS,
RVIVIDLEGALZ uvedeného vyplýva, že Ing. Anton Lang ako jediný spoločník Partnera VS vykonávajúci pôsobnosť
valného zhromaždenia Partnera VS má samostatne právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán (konateľov) Partnera VS, pričom neexistuje žiadna ďalšia osoba, ktorá by takýmio

oprávnením disponovala.

4.3. Oprávnená osoba má za to, že okrem osoby uvedenej v bode 3.1. v spojení s bodmi 4.1. a 4.2. žiadna
ďalšia fyzická osoba (samostatne ani spolu s inými) nespíňa kritériá uvedené v ust. $ 6a ods. 1 písm.
a) body 1, až 4. AML Zákona ani ust. $ 6a ods. 3 AML Zákona.

Oprávnená osoba má za to, že žiadna ďalšia fyzická osoba nespíňa:

a) definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. £ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML
Zákona, pretože žiadna ďalšia fyzická osoba samostatne nemá priamy ani nepriamy podiel na
základnom imaní Partnera VS a hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera VS (resp.
pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia Partnera VS) najmenej 25 %,

b) definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML
Zákona, pretože okrem osoby uvedenej v bode 4.2, žiadna ďalšia fyzická osoba samostatne nemá
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán
alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokoľvek ich člena. Táto skutočnosť je bližšie
zdôvodnená v bode 4.2, tohto verifikačného dokumentu pri zdôvodnení identifikácie Ing. Antona

Langa ako konečného užívateľa výhod Partnera VS,

c) definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. £ 6a ods. 1 písm. a) bod 3. AML
Zákona, pretože žiadna fyzická osoba neovláda Partnera VS iným spôsobom, ako je uvedené
v ust. 8 6a ods. 1 písm. a) body 1. a 2. AML Zákona.

lným ovládaním je podľa Výkladového stanoviska č. 8/2015 vydaného dňa 17.12.2015 Úradom
pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 8/2015“)! napr. skutočný (reálny) výkon
väčšiny hlasovacích práv v právnickej osobe (v danom prípade v Partnerovi VS), ato aj
sprostredkovane prostredníctvom inej právnickej osoby, ktorú konečný užívateľ výhod ovláda
(opäť prostredníctvom väčšiny hlasovacích práv v tejto právnickej osobe - medzičlánku).2

1 Závery uvedené v Stanovisku č. 8/2015 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
1.2. a 3. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do
17.04.2016 (ďalej len „Zákon o VO“), ktorých gramatické dikcie sú porovnateľné s gramatickými dikciami ust. S 6a
ods.1 písm. a) body 1., 2. a 3. AML Zákona.

2 V Stanovisku č. 8/2015 bola ako príklad pre iné ovládanie právnickej osoby podľa ust. $ 12a ods. 1 písm. a) bod 3.
Zákona o VO uvedená situácia, že v právnickej osobe A (žiadateľovi o zápis do registra konečných užívateľov výhod)
mala právnická osoba B 53 %-ný podiel na hlasovacích právach, v právnickej osobe B mala právnická osoba C 51 %-
ný podiel na hlasovacích právach a v právnickej osobe C mala fyzická osoba D 80 %-ný podiel na hlasovacích
právach. Úrad pre verejné obstarávanie uzavrel, že hoci fyzická osoba D má na právnickej osobe A len 21,9 %-ný
nepriamy podiel na hlasovacích právach, a teda nespíňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. S 12a ods.1
písm. a) bod 1. Zákona o VO, tak fyzická osoba D spíňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 12a ods.1
písm. a) bod 3. Zákona o VO, pretože na základe reťaze právnických osôb, v ktorých má väčšinový podiel na
hlasovacích právach, fakticky ovláda právnickú osobu A,


RVVIDLÉGALŽiadna fyzická osoba nevykonáva väčšinu hlasovacích práv v Partnerovi VS prostredníctvom
medzičlánku (inej právnickej osoby). Taktiež neexistuje fyzická osoba, ktorá by konala v zhode
alebo na základe spoločného postupu s inými osobami a ktorá by spoločne s osobami konajúcimi
sňou v zhode alebo na základe spoločného postupu vykonávala väčšinu hlasovacích práv
v Partnerovi VS prostredníctvom nejakého medzičlánku (inej právnickej osoby),

d) definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 4 AML
Zákona, ptetože žiadna fyzická osoba samostatne nemá právo na hospodársky prospech
najmenej 25 % z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i. pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti
partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe
vzniklo alebo vznikne na základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku,
ktoré (mysliac tým právo na zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na
základnom imaní partnera verejného sektora,

ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“
partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej
právnej doktríny?,

iii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“
partnera verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s Výkladovým
stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej
len „Stanovisko č. 1/2016“)25,

% Leontiev, A a Anderie M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa
$11 ods, 1 písm, a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV prí fyzickej osobe - podnikateľovi podľa 8 11 ods. 1 písm. b), Ide
o prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapísovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch $ 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapísovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %." Napriek absencií jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou

protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.
+ Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže
vSlanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. S 11 ods. 1 písm. a) bod
4. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017

(ďalej len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust, $ 6a ods. 1 písm, a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. 8 4 ods. 4
Zákona o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

5 Bod VL, Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v S 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a $ 11 ods, 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody slebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby


RVIVIDLEGAL.iv. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na
základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického
protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti
Partnera VS v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je
podiel na zisku, na ktorý (mysliac tým podiel na získu) má právo výlučne spoločník
Partnera VŠ z titulu jeho podielu na základnom imaní Partnera VS, a to ani sama aní
sinou osobou konajúcou / osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo na základe
spoločného postupu,

e) definičné kritérjum konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 6a ods. 3 AMI Zákona. To
znamená, že neexistuje taká fyzická osoba, ktorá by sama nespíňala kritérium podľa ust. 6a ods. 1
písm. a) AML Zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhodeé alebo spoločným
postupom? by spíňala predmetné kritérium.

K uvedenému záveru dospela Oprávnená osoba na základe čestného vyhlásenia jediného
spoločníka Partnera VS (tj. Ing. Anton Lang), v ktorom vyhlásil, že:

i neuzavrel s žiadnou treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na
valnom zhromaždení Partnera VS, ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého
by bolo medzi ním a treťou osobou založené konanie v zhode alebo spoločný postup
alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky, ani

ji. neudelil žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, aby za poskytovateľa vyhlásenia uzavrela
s treťou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení
Partnera VS alebo uskutočnila iný právny úkon, na základe ktorého by bolo medzi(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nátok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzí prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníclvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Nepríhliada sa na osobu, ktorá je iba
tedzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z

obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“
6 Pojem „kananie v zhode“ interpretuje Oprávnená osoba podľa ust. 8 66b Obchodného zákonníka.

7 Pojem „spoločný postup“ interpretuje Oprávnená osoba podľa časti 1X. Výkladového stanoviska č. 7/2015 vydaného
dňa 27.11.2015 Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 7/2015“). V Stanovisku č. 7/2015 je
uvedená (o.i.) interpretácia ust. 8 12a ods. 3 Zákona o VO, v ktorom je (rovnako ako v ust. S 6a ods. 3 AML Zákona)
uvedené slovné spojenie „spoločný postup“. Z časti TX. Stanoviska č. 7/2015 implicitne vyplýva, že spoločný postup
sa nezakladá na základe náhody (náhodný, neúmyselne rovnaký postup v ad hoc záležitostiach), ale na základe
dohody o spoločnom postupe (napr. že hlasovacie práva sa v právnickej osobe budú vykonávať vopred dohodnutým
spôsobom).


RVIVIDLÉGAL.9

poskytovateľom vyhlásenia a treťou osobou založené konanje v zhode alebo spoločný
postup alebo na základe ktorého by nastali obdobné právne následky,

všeobecné definičné kritérium konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 prvá veta pred
bodkočiarkou AML Zákona, pretože žiadna fyzická osoba nie je tako osobou, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje Partnera VS, ani takou fyzickou osobou, v prospech ktorej Partner VS
vykonáva svoju činnosť alebo obchodš.8 Oprávnená osoba k záveru © neexistencii takej fyzickej osoby, v prospech ktorej by Partner VS vykonával svoju
činnosť alebo obchod, dospela s prihliadnutím na uvedené skutočnosti:

)

ii)

interpretáciu slovného spojenia „vykonávanie činnosti alebo obchodu v prospech určitej fyzickej osoby“, ktorú
je potrebné uskutočniť v intenciách logického výkladu, ako aj v intenciách znenia článku 3 bod 6
Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu
finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „Smernica č. 2015/849“):

« ak by zmyslom všeobecnej definície konečného užívateľa výhod bolo „podchytiť“ všetky fyzické
osoby, ktoré majú z činnosti právnickej osoby (v danom prípade Partnera VS) akýkoľvek
hospodársky prospech v ľubovoľnej (i minimálnej) výške, stratila by ceľkom význam konkrétna
definícia konečného užívateľa výhod uvedená v ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. abod 4. AML
Zákona. Nemalo by totiž význam, aby sa na naplnenie definičných znakov konečného užívateľa
výhod pri konkrétnych definíciách vyžadovalo dosiahnutie určitého kvalifikovaného podielu na
hlasovacích právach a základnom imaní (a teda aj na zisku) alebo na hospodárskom prospechu
z podnikania alebo z inej činnosti právnickej osoby (t.j. kvalifikovaný podiel vo výške 25 %), ak by
v zmysle všeobecnej definície bola za konečného užívateľa výhod označená aj akákoľvek osoba
majúca z podnikania právnickej osoby minimálny hospodársky prospech (napr. vo výške 0,1 %),

+ vdôvodovej správe k Zákonu o RPVS, ktorým bol novelizovaný aj AML Zákon v časti upravujúcej
definíciu konečného užívateľa výhod, je uvedené: „Vo všeobecnej časti definície konečného užívateľa
výhod návrh zákona vychádza z čl. 3 bod 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20,
mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo
financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a
zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Kontisie 2006/70/ES",

+ vzmysle článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 platí, že „konečný užívateľ výhod" je akákoľvek fyzická(-
é) osoba(-y), ktorá(cé) skutočne ovládaťejú) alebo vykonávaťejú) kontrolu nad klientom, a/alebo fyzická(-é)

osobať-y), v mene ktorej(-ých) sa transakcia alebo činnosť vykonáva (...)“,

« — vychádzajúc zo znenia článku 3 bod 6 Smernice č. 2015/849 je možné dospieť k záveru, že účelom
všeobecnej definície konečného užívateľa výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou
AML Zákona je identifikovať všetky osoby, v mene ktorých (na účet ktorých) právnická osoba
skutočne vykonáva určitú transakciu alebo činnosť, a nie také osoby, ktoré majú alebo môžu mať
hospodársky alebo iný prospech v akejkoľvek výške z činnosti alebo obchodov právnickej osoby,

obsah čestných vyhlásení konateľov Partnera VS, vktorých je uvedené vyhlásenie, že žiaden
z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS (a) neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu
ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu
a/alebo iný právny úkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne
postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje
Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody
ani (b) neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za
Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný
právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny


AVIVIDLEGAL.5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:
5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to Ing. Anton Lang
s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške 100 %.

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktáry Partnera VS sú dvaja konatelia Partnera VS, a to Ing. Anton Lang a Ing.
Ľubomír Čorovčák, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl, 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov
verejného sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. S 4 ods. 4 Zákona o RPVS:

7.1. Partner VS nie je i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon
č. 366/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú
tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne
riadi.

7.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 7.1. tohto verifikačného dokumentu sa ust, 8 11 ods. 5
písm. d) Zákona o RPVS neaplikuje.

8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 511 ods. 5 písm. e) Zákona o RPYS:

8.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 07.01.2019 MV IV] D LE GAL

Plynárenská 7/A | 821 09 Bratislava 1%
IČO: 36 807 915 11% di

VIVID LEGAL, s. r. 0., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátkaúkon) by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo
možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech
ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody.-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vyhotovený podľa ust. $11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov [ďalej ako „Verifikačný dokumenť]

Oprávnená osoba: KVASŇOVSKÝ 8 PARTNERS | ADVOKÁTI s,r.o., so sícllom Dunajská 2317/32,
811 08 Bratislava — mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika,
IČO: 51 003 848, zapísaná v Obchodnom registr Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 125146/B, konajúca prostredníctvom
JUDr. Miloš Kvasňovský, konateľ a advokát, zapísaný v zozname
advokátov SAK pod č. 4587 (ďalej ako „Oprávnená osoba“),

týmto identifikuje konečného užívateľa výhod za účelom zápisu obchodnej spoločnosti
ALFIP, s. r. o., so sídlom Budovateľská 3598/38, 080 01 Prešov, Slovenská republika,
IČO: 44 976 283, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka
č.: 22076/P (ďalej ako „Spoločnosť“] do Registra partnerov verejného sektora vedenom
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako „Register“.

I,
Identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti

Identifikácia konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola vykonaná postupom, v rámci
ktorého bala zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Spoločnosti v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I. V rámci tejto bal identifikovaný jediný spoločník Spoločnosti.

V zmysle Zakladateľskej listiny Spoločnosti je najvyšším orgánom Spoločností a zároveň
rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa Spoločnosti samej a jej činnosti jediný
spoločník rozhodnutím.

V zmysle ust. $125 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „valné zhromaždenie
spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí vymenovanie,
odvolanie a odmeňovanie konateľov".

V zmysle ust. $132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „ak má spoločnosť
jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia.
Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí
mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak“.

V zmysle ust. $6 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
„konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje
právnickú osobu, fyzickú osobu — podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba,
v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod: medzi konečných
užívateľov výhod patrí najmä, fyzická osoba, ktorá:

- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích
právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvalať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokovek ich člena,
- > ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby
alebo z inej jej činnosti“.

V nadväznosti na vyššie citované ustanovenia Oprávnená osoba identifikovala ako
konečného užívateľa výhod jediného spoločníka Spoločnosti, nakoľko táto fyzická osoba
spíňa podmienky identifikácie vzhľadom na majetkovú účasť v Spoločnosti a oprávnenia v
časti riadenia a kontroly Spoločnosti, pričom táto prí výkone práv a povinností vyplývajúce Jej
zo Zakladateľskej listiny Spoločnosti priamo Spoločnosť riadi, kontroluje jej činnosť a zároveň
vykonáva tiež funkciu štatutámeho orgánu.

Štatutárny orgán Spoločnosti — jedným z dvoch konateľov Spoločnosti, je súčasne jediným
spoločníkom Spoločnosti, a teda nevzniká rozpor v častí riadenia Spoločnosti ako obchodnej
spoločnosti s ručením obmedzeným. Druhý konateľ je v rámci plnenia funkcie konateľa
Spoločnosti viazaný obchodným vedením a rozhodnutiami jediného spoločníka Spoločnosti prí
výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.

Údaje o identifikovanom konečnom užívateľovi výhod bolí rovnako potvrdené zo strany
zodpovednej osoby Spoločnosti.

Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registr
parnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je uvedená v článku

II, tohto dokumentu.

II.
Vlastnícka štruktúra a radiaca štruktúra Spoločnosti

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je:

titul, meno a priezvisko: Ing. Anton Lang

dátum narodenia: 13.08.1977

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Volgogradská 4787/16, 08001 Prešov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

titul, meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Čorovčák

dátum narodenia: 21.11.1962

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Pustá dolina 12224/17, 080 01 Prešov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

Vlastnícka štruktúra Spoločnosti je koncentrovaná v jednej osobe:

titul, meno a priezvisko: Ing. Anton Lang

dátum narodenia: 13.08.1977

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Volgogradská 4787/16, 08001 Prešov, Slovenská republika

majetková účasť: 5000/5000-in na Spoločnosti (t.j. 100% podiel na Spoločnosti)
V nadväznosti na vyššie uvedené je preukázané, že majetková účasť v Spoločnosti, je
koncentrovaná v rukách jednej fyzickej osoby, a konanie za a v mene Spoločnosti zo strany
oboch konateľov Spoločností priamo nadväzuje na rozhodnutie jediného spoločníka
Spoločností prí výkone pôsobností valného zhromaždenia.

Uvedená osoba spoločníka Spoločnosti, jediná fyzická osoba bola identifikovaná Oprávnenou
osobou ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registň parnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

MI.
Zoznam verejných funkcionárov

Va vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti nefigurujú osoby, ktoré ako verejní funkcionári
vykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike, a ktoré sú zároveň súčasťou vlastníckej
štruktúry alebo riadia cej štruktúry Spoločnosti ako partnera verejného sektora.

IV.
Preukázanie splnenia podmienok

Nie je požadovaný zápis vrcholového manažmentu do Registra. Verifikačný dokument
identifikuje konečných užívateľov výhod.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby
Podpísaný ako Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom
dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.
V Bratislave dňa 25.01.2018
KVASŇOVSKÝ 8. PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.

JUDr. Miloš Kvasňovský
konateľa advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument

vyhotovený podľa ust. $11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Verifikačný dokument“)

Podpísaný: — JUDr. Miloš Kvasňovský, advokát, so sídlom Dunajská 2317/32, 811 08 Bratislava —

mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 42 129 249, Zapísaný v zozname
advokátov SAK pod č. 4587 (ďalej ako „Oprávnená osoba“).

týmto identifikuje konečného užívateľa výhod (alt. členov vrcholového manažmentu) za účelom zápisu
obchodnej spoločnosti ALFIP, s. r. o., so sídlom Budovateľská 3598/38, 080 01 Prešov, Slovenská
republika, IČO: 44 976 283, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka
č.: 22076/P (ďalej ako „Spoločnosť“) do Registra partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako „Register“).

I.
Identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti

Identifikácia konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola vykonaná postupom, v rámci ktorého bola
zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Spoločnosti v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I. V rámci tejto bol identifikovaný jediný spoločník Spoločnosti.

V zmysle Zakladateľskej listiny Spoločnosti je najvyšším orgánom Spoločnosti a zároveň rozhoduje
© všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa Spoločnosti samej a jej činnosti Jediný spoločník
rozhodnutím.

V zmysle ust. $125 ods. | zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „valné zhromaždenie

spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí vymenovanie, odvolanie a
odmeňovanie konateľov“.

V zmysle ust. $132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „ak má spoločnosť jediného
spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného
spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho
podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak“.

V zmysle ust. $6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, „konečným
užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu,
fyzickú osobu — podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto
subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod: medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, fyzická
osoba, ktorá:

e má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

e má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

e ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
e má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej
jej činnosti“.

V nadväznosti na vyššie citované ustanovenia Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa
výhod jediného spoločníka Spoločnosti. nakoľko táto fyzická osoba spíňa podmienky identifikácie
vzhľadom na majetkovú účasť v Spoločnosti a oprávnenia v časti riadenia a kontroly Spoločnosti,
pričom táto pri výkone práv a povinností vyplývajúce jej zo Zakladateľskej listiny Spoločnosti priamo
Spoločnosť riadi, kontroluje jej činnosť a zároveň vykonáva tiež funkciu štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán Spoločnosti — jedným z dvoch konateľov Spoločnosti, je súčasne jediným spoločníkom
Spoločnosti, a teda nevzniká rozpor v časti riadenia Spoločnosti ako obchodnej spoločnosti s ručením
obmedzeným. Druhý konateľ je v rámci plnenia funkcie konateľa Spoločnosti viazaný obchodným
vedením a rozhodnutiami jediného spoločníka Spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia.

Údaje o identifikovanom konečnom užívateľovi výhod boli rovnako potvrdené zo strany zodpovednej
osoby Spoločnosti.

Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je uvedená v článku
II. tohto dokumentu.

II.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Spoločnosti

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je:

titul, meno a priezvisko: Ing. Anton Lang

dátum narodenia: 13.08.1977

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Volgogradská 4787/16, 080 01 Prešov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

titul, meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Čorovčák

dátum narodenia: 21.11.1962

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Pustá dolina 12224/17, 080 01 Prešov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: samostatne

Vlastnícka štruktúra Spoločnosti je koncentrovaná v jednej osobe:

titul, meno a priezvisko: Ing. Anton Lang

dátum narodenia: 13.08.1977

štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Volgogradská 4787/16, 080 01 Prešov, Slovenská republika

majetková účasť: 5000/5000-in na Spoločnosti (t.j. 100% podiel na spoločnosti)
V nadväznosti na vyššie uvedené je preukázané, že majetková účasť v Spoločnosti, Je Koncentrovaná
v rukách jednej fyzickej osoby, a konanie za av mene Spoločnosti zo strany oboch konateľov
Spoločnosti priamo nadväzuje na rozhodnutie jediného spoločníka Spoločnosti pri výkone pôsobnosti
valného zhromaždenia.

Uvedená osoba spoločníka Spoločnosti, jediná fyzická osoba bola identifikovaná Oprávnenou
osobou ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 313/2016 Z.z. 0 registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.
Zoznam verejných funkcionárov

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti nefigurujú osoby, ktoré ako verejní funkcionári
vykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike, a ktoré sú zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry
alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti ako partnera verejného sektora.

IV.
Preukázanie splnenia podmienok

Nie je požadovaný zápis vrcholového manažmentu do Registra. Verifikačný dokument identifikuje
konečných užívateľov výhod.

v.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Podpísaný ako Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 11.07.2017 Z fat
JUDf. Miloš Kvasňovský — >

advokát /—— o
S .

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×