Nezaradený subjekt

AGROSPOL Košice, s.r.o.

Čaňa
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Železničná 2, Čaňa

Záznam platný od: 19. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Monika Babišová
Adresa:
Františka Zemana 876 Průhonice 25243
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Babiš
Adresa:
Františka Zemana 876 Průhonice 25243
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Václav Knotek
Adresa:
Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Alexej Bílek
Adresa:
Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zbyněk Průša
Adresa:
Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
Adresa:
Cintorínska 22 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
Adresa:
Staré záhrady 3 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: AGROSPOL Košice, s.r.o.

Sidlo: Železničná 2, 044 14 Čaňa, Slovenská republika
1ČO: 31731066

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice [:

Oddiel: Sro, Vložka č.: 8172/V

(ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „AGROSPOL Košice, s.r.o.“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Advokátska kancelária JUDr, Marianna Kuchtová, s. r. o.
Sidlo: Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava

1ČO: 36 854 531

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava FE:

Oddiel: Sro, Vložka č.: 49351/B

V mene ktorej koná: JUDr. Marianna Kuchtová, konateľ / advokát

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Tento verifikačný dokument dokladá vzmysle 5 5 ods. 6 Zákona o RPVS
identifikáciu konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba vyhotovila tento verifikačný dokument na základe predložených
dokumentov a identifikovala konečných užívateľov výhod ku dňu 30.06.2017.

Definiciu konečného uživateľa výhod zakotvuje 8 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“) nasledovne:

Advakálska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s.r.o, / Staré záhrady 3, 821 85 Brotislovo
+421 003 424 213, +421 2 43 412 453 / advokolBkuchtova.sk / www.kuchtova.sk
reg. 0A OS BA | 00. Sro, , č. 48531/B /IČO: 36 854 631 AČ DPH: SK 2022508848 / bank. spojenie: 2625180637/1100
Konečný užívateľ výhod

(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda
alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie
majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú
svoju činnosť alebo obchod: medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide a právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom
cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,?)
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noricm, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane
akcií na doručiteľa,

2. mä právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo
akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom
bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej
osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na
hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby — podnikateľa
alebo z inej jej činnosti,

c] ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku, ak je zakladateľom
alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena
alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
tieto orgány alebo ich člena,

3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným
orgánom alebo členom týchto orgánov,

4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku,
ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov, ak neboli určení budúci
príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa
považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo
pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nesplňa kritériá uvedené v odseku 1 písm, a), za
konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového
manažmentu: za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán,
člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.
(3) Konečným uživateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nesplňa kritériá
podľa odseku 1 pism. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak
spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
splňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený výlučne pre potreby zápisu alebo
overenia údajov týkajúcich sa Partnera verejného sektora, ktoré sa zapisujú do
registra zriadeného podľa 8 3 ods. 1 Zákana a RPVS.

AJ

Identifikácia konečného užívateľa výhod / Overenie identifikácie konečného
užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala (v prípade prvého zápisu), Tesp. overila identifikáciu
[v pripade následného overenia) konečného užívateľa výhod u Partnera verejného
sektora na základe všetkých dostupných informácii a dokladov, ktoré sú platné ku

dňu

30.06.2017, najmä:

Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora (AGROSPOL Košice,
s.r.o.) zo dňa 22.06.2017

Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (AGROSPOL
Košice, s.r.o.) zo dňa 16.06.2011

Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti riadneho valného
zhromaždenia Partnera verejného sektora (AGROSPOL Košice, s.r.o.) zo dňa
09.05.2017

Výpis z obchodného registra TAJBA, a.s. zo dňa 24.05.2017

Zoznam majiteľov CP TAJBA, a.s. zo dňa 24.02.2017

Úplné znenie stanov obchodnej spoločnosti TAJBA, a.s.: posledné znenie zo
dňa 27.02.2017

Organizačná štruktúra spoločnosti TAJBA, a.s., vznení platnom od
01.01.2016

Organizačný poriadok spoločnosti TAJBA, a.s., s účinnosťou od 01.01.2016
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti TAJBA, a.s. prijaté pri výkone
pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 27.02.2017, spísané vo forme
notárskeho zápisu NZ 137/2017, N 104/2017

Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti TAJBA, a.s. prijaté pri výkone
pôsobnosti mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2017

Výpis z obchodného registra spoločnosti AGROFERT, a.s.

Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti AGROFERT, a.s. za dňa
03.05.2017

Stanovy obchodnej spoločnosti AGROFERT, a.s.: posledné znenie zo dňa
01.02.2017

Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia spoločnosti AGROFERT, a.s. vo forme notárskeho zápisu NZ
253/2017, N 221/2017, zo dňa 01.02.2017

Statut svčfenského fondu AB private trust I, svčňenský fond zo dňa
91.02.2017

Statut svčfenského fondu AB private trust II, svččenský fond zo dňa
01.02.2017

Čestné vyhlásenie Ing. Andreja Babiša, zakladateľa a beneficienta AB private
trust I, svčťenský fond a AB private trust II, svččenský fond

Čestné vyhlásenie p. Moniky Babišovej, člena Rady protektorov AB private
trust I, svéčenský fond a AB private trust II, svéčenský fond
- Čestné vyhlásenie Ing. Zbynéka Prúšu, zvereneckého správcu AB private
trust I, svčfenský fond a člena Rady protektorov AB private trust 1,
syčfenský fond

- Čestné vyhlásenie JUDr. Alexeja Bíleka, zvereneckého správcu AB private
trust ll, svččenský fond a člena Rady protektorov AB private trust I,
sveťenský fond

- Čestné vyhlásenie Mgr. Václava Knoteka, člena Rady protektorov AB private
trust I, svččenský fond a AB private trust II, svčťenský fond

- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora

Z popisaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou
s ručením obmedzeným založenou a fungujúcou podľa ustanovení 8 105 a nasl.
Obchodného zákonníka.

Najvyšším orgánom spoločnosti AGROSPOL Košice, s.r.o. je valné zhromaždenie.
Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti AGROSPOL
Košice, s.r.o., ktorým je slovenská obchodná spoločnosť TAJBA, a.s., so sídlom
Železničná 2, 044 14 Čaňa, Slovenská republika, IČO: 36 188 981, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1043/V (ďalej
ako „TAJBA, a.s.“).

Spoločnosť TAJBA, a.s. vlastní obchodný podiel v spoločnosti AGROSPOL Košice,
s.r.o. vo výške 206.639,00 Eur, rozsah splatenia 206.639,00 Eur, ktorý predstavuje
100 % podiel na základnom imaní spoločnosti AGROSPOL Košice, s.r.o. (Partnera
verejného sektora] a má 100% hlasovácich práv pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti TAJBA, a.s. Je valné zhromaždenie. Pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná
spoločnosť AGROFERT, a.s., so sidlom Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4,
IČO: 26185610, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod
spisovou značkou B 6626 [ďalej ako „AGROFERT, a.s.“).

Spoločnosť AGROFERT, a.s. vlastní všetky kmeňové akcie emitované Partnerom
verejného sektora a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti AGROFERT, a.s. je valné zhromaždenie. Pre
uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia sa vyžaduje prítomnosť akcionárov,
ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 60 % základného imania
spoločnosti. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia postačuje súhlas
Jednoduchej väčšiny akcionárov prítomných na valnom zhromaždení (napr. aj pri
rozhodovaní o rozdelení zisku), okrem prípadov, kedy stanovy alebo zákon výslovne
požadujú súhlas všetkých akcionárov spoločnosti,

Podľa overených skutočností všetkých 628 ks kmeňových akcii spoločnosti
AGROFERT, a.s., s ktorými je spojený 100 % podiel na hlasovacích právach a
základnom imaní spoločnosti, je vložených do dvoch zvereneckých fondov (v češtine:
„svčfenský fond“), a to takto:

a) 565 ks akcii spoločnosti AGROFERT, a.s. je vložených do zvereneckého fondu
AB private trust 1, svččenský fond, ktorý spravuje lng. Zbyňek Prúša,
zverenecký správca (v češtine: „svčťenský správce“) a
b] 63 ks akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. je vložených do zvereneckého fondu
AB private trust II, svččenský fond, ktorý spravuje JUDr. Alexej Bílek,
zverenécký správca.

Oba uvedené zverenecké fondy predstavujú združenie majetku bez právnej
subjektivity, založené podľa českého právneho poriadku, konkrétne v zmysle
ustanovení $8 1448 až 8 1474 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákonník v znení
neskorších predpisov.

Zverenecké fondy boli vytvorené vyčlenením majetku z vlastníctva zakladateľa.
Vlastnícke práva k majetku vo zvereneckom fonde vykonáva vlastným menom na
účet fondu zverenecký správca, majetok vo zvereneckom fonde však nie Je ani
vlastníctvom správcu, ani vlastníctvom zakladateľa, ani vlastníctvom osoby, ktorej
má byť zo zvereneckého fondu plnené.

Spoločnosť AGROFERT, a.s. má teda dvoch akcionárov, ktorými sú:

1) Ing. Zbynék Prúša, nar. 06.12.1953, bytom Sluneční 2355, 756 61 Rožnov
pod Radhoštém, Česká republika, zverenecký správca AB private trust I,
svčfenský fond

2] JUDr. Alexej Bilek, nar. 03.12.1954, bytom Podhoňská 770/12, Dolní
Chabry, 184 00 Praha 8, Česká republika, zverenecký správca AB private
trust II, svčenský fond

Majoritným akcianárom spoločnosti AGROFERT, a.s. je lng. Zbynék Prúša,
zverenecký správca AB private trust I, svčťenský fond, sa 89,97 % podielom na
hlasovacích právach a základnom imaní,

S ohľadom na úzke personálne prepojenie oboch uvedených zvereneckých fondov,
zhodu v osobe ich zakladateľa aich benelicienta, oboch akcionárov spoločnosti
AGROFERT, a.s. je potrebné považovať za osoby konajúce v zhode.

Zo štatútu zvereneckého fondu AB private trust I, svčľenský fond vyplýva, že
zakladateľom fondu je Ing. Andrej Babiš, dátum narodenia 02.09.1954, bytom
Františka Zemana 876/ 252 43 Prúhonice, Česká republika. Medzi hlavný účel
fondu je zahrnutá správa akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. aich prostredníctvom
celej podnikateľskej skupiny AGROFERT. Ako ďalší účel fondu je výslovne
pomenovaná ochrana záujmov jeho zakladateľa.

V postavení obmyšleného (ďalej ako „beneficienť), t.j. osoby, v prospech ktorej má
byť zo zvereneckého fondu AB private trust I, svčťenský fond plnené, je osoba
zakladateľa.

Zverenecký fond AB private trust I, svčťenský fond má Jedného zvereneckého
správcu, ktorý koná samostatne. Prvého zvereneckého správcu vymenoval
zakladateľ, Zakladateľ súčasne určil náhradníka, ktorý sa stane v poradí druhým
zvereneckým správcom v pripade skončenia funkcie prvého zvereneckého správcu,
Zvereneckého správcu inak odvoláva a menuje rada protektorov.

Dohľad nad správou zvereneckého fondu vykonáva rada protektorov. Rada
protektorov má 3 členov, z ktorých jeden je tzv, rodinný protektor. Prvých členov
rady protektorov vymenoval zakladateľ. Protektorov inak odvoláva a menuje rada

protektorov, s výnimkou rodinného protektora, ktorého odvoláva a menuje
beneficient.
Zo štatútu zvereneckého fondu AB private trust Il, svččenský fond vyplýva, že
zakladateľom fondu je Ing. Andrej Babiš. Medzi hlavný účel fondu je zahrnutá
správa akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. a ich prostrednictvom celej podnikateľskej
skupiny AGROFERT. Ako ďalší účel fondu je výslovne pomenovaná ochrana
záujmov jeho zakladateľa.

V postaveni beneficienta (obmyšleného), t.j. osoby, v prospech ktorej má byť zo
zvereneckého fondu AB private trust ll, svčťenský fond plnené, je osoba
zakladateľa.

Zverenecký fond AB private trust II, svčrenský fond má jedného zvereneckého
správcu, ktorý koná samostatné. Prvého zvereneckého správcu vymenoval
zakladateľ. Zakladateľ súčasne určil náhradníka, ktorý sa stane v poradi druhým
zvereneckým správcom v prípade skončenia funkcie prvého zvereneckého správcu.
Zvereneckého správcu inak odvoláva a menuje rada protektorov.

Dohľad nad správou zvereneckého fondu vykonáva rada protektorov. Rada
protektorov má 3 členov, z ktorých jeden je tzv. rodinný protektor. Prvých členov
rady protektorov vymenoval zakladateľ. Protektorov inak odvoláva a menuje rada
protektorov: s výnimkou rodinného protektora, ktorého odvoláva a menuje
beneficient.

V orgánoch zvereneckého fondu AB private trust II, svčfenský fond vystupujú osoby
totožné, ako v orgánoch zvereneckého fondu AB private trust I, svčťenský fond,
ibaže v mierne pozmenených funkciách.

Podľa S 6a ods. 1 Zákona a ochrane pred legalizáciou prijmov je konečným
užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda aleba kontroluje
právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá
fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo
obchod.Na základe vyššie uvedených skutočnosti boli za konečných užívateľov ýhod
u Partnera verejného sektora v súlade s $ 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou

prijmov identifikovaní:

> Ing. Andrej Babiš, nar. 02.09.1954, občan ČR
bytom 252 43 Prúhonice, Františka Zemana 876, ČR
zakladateľ a beneficient AB private trust I, svčfenský fond
zakladateľ a beneficient AB prívate trust II, svčfenský fond

v

Ing. Zbynčk Prúša, nar. 06.12.1953, občan ČR

bytom Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštém, ČR
zverenecký správca AB prívate trust I, svčfenský fond
člen rady protektorov AB private trust II, svčťenský fond

> JUDr, Alexej Bilek, nar. 03.12.1954, občan ČR
bytom Podhoňská 770/12, Dalni Chabry, 184 00 Praha 8, ČR
zverenecký správca AB private trust II, svčfenský fond
člen rady protektorov AB prívate trust I, svčfenský fond

> Monika Babišová, nar. 14.06.1974, občan ČR
bytom 252 43 Prúhonice, Františka Zemana 876, ČR
člen rady protektorov AB private trust I, svčťenský fond
člen rady protektorov AB private trust II, svčfenský fond
z Mgr. Václav Knotek, nar. 12.03.1975, občan ČR
bytom Achätová 191/12, Radotín, 153 00 Praha 5, ČR
člen rady protektorov AB private trust I, svéčenský fond
člen rady protektorov AB private trust II, svéčenský fond

B)
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Partner verejného sektora je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným
založenou a fungujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

Najvyšším orgánom spolačnosti AGROSPOL Košice, s.r.o. je valné zhromaždenie.
Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti AGROSPOL
Košice, s.r.o., ktorým je slovenská obchodná spoločnosť TAJBA, a.s., so sídlom
Železničná 2, 044 14 Čaňa, Slovenská republika, IČO: 36 188 981, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1043/V (ďalej
ako „TAJBA, a.s.“).

Spoločnosť TAJBA, a.s. vlastní obchodný podiel v spoločnosti AGROSPOL Košice,
s.r.o. vo výške 206.639,00 Eur, rozsah splatenia 206.639,00 Eur, ktorý predstavuje
100 % podiel na základnom imani spoločnosti AGROSPOL Košice, s.r.o. (Partnera
verejného sektora) a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia.

Najvyšším orgánom spoločnosti TAJBA, a.s. je valné zhromaždenie. Pôsobnosť
valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná
spoločnosť AGROFERT, a.s., so sídlom Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4,
IČO: 26185610, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod
spisovou značkou B 6626 (ďalej ako „AGROFERT, a.s.“).

Spoločnosť AGROFERT, a.s. vlastní všetky kmeňové akcie emitované Partnerom
verejného sektora a má 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia.

Spoločnosť AGROFERT, a.s. má dvoch akcionárov s podielmi na základnom imaní
v rozsahu:

1) Ing. Zbynék Prúša
zverenecký správca AB private trust I, svčťenský fond 89,97 %

2] JUDr. Alexej Bílek
zverenecký správca AB private trust II, svčťenský fond 10,03 %

Vlastnícka štruktúra je podrobne opísaná v písm. AJ tohto verifikačného
dokumentu.
RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená argánmi spoločnosti
s rozhodovacími a riadiacimi kompetenciami a vedúcimi zamestnancami.

Najvyšším orgánom spoločnosti AGROSPOL Košice, s.r.o. je valné zhromaždenie.
Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti AGROSPOL
Košice, s.r.a., ktorým je slovenská obchodná spoločnosť TAJBA, a.s., so sidlom
Železničná 2, 044 14 Čaňa, Slovenská republika, IČO: 36 188 981, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1043 /N (ďalej
ako „TAJBA, a.s.“).

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia, ktori riadia činnosť spoločnosti
a konajú v jej mene. Konateľmi sú:

> Ivan Struhačka, nar. 12.01.1969, občan SR
bytom 956 52 Podlužany 328, Slovenská republika
konateľ Partnera verejného sektora

v

Ing. Ladislav Bittó, nar. 23.11.1961, občan SR
bytom 044 16 Rákoš 98, Slovenská republika
konateľ Partnera verejného sektora

# Ing. Ladislav Bajo, nar. 22.09.1970, občan SR
bytom Svätoplukova 9, 040 01 Košice — mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika
konateľ Partnera verejného sektora

Schéma riadiacej štruktúry spoločnosti:

Konatelia
+ Mechanizátor |CI
Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej

republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry
Partnera verejného sektora

Podľa dostupných údajov a informácií súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu
v Slovenskej republike.

D)
Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra
(len v prípade partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlicha požiadavkám na uverejňovanie

8
informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o
cenných papieroch v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu
členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo
alebo nepriamo výlučne riadi.

FE]
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom
dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

AFV Bratislave, dňa...

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o,
JUDr. Marianna Kuchtová
konateľ / advokát

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×