Nezaradený subjekt

SECRETEX s.r.o.

Košice - mestská časť Juh
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Moldavská cesta 8/A, Košice - mestská časť Juh

Záznam platný od: 14. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marek Dospiva
Adresa:
Nad Výšinkou 17 Praha 15000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
17. Júl 1969
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. Júl 2017

Meno:
Jaroslav Haščák
Adresa:
Na Holom vrchu 2 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
29. August 1969
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s. r. o.
Adresa:
Kozmonautická 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

ČlánokI/ Úvodné ustanovenia

Partner verejného sektora: SECRETEX s.r.o. so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, Ičo:
44 799 454, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 30822/V
(ďalej len „Partner verejného sektora“).

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o. so sídlom Kozmonautická 1, 821
02 Bratislava, IČO: 47 612 291, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.
Sro, vložka č. 96208/B (ďalej len „Oprávnená osoba“).

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných
užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „KUV“) podľa ust. $ 11 ods. 4 a 5 zákona
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zákon“) pri prvozápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného
sektora a prvom overení KUV,

Článok II / Identifikácia KUV

Na základe informácií vyplývajúcich z podkladov a skutočností uvedených v tomto verifikačnom

dokumente Oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane

pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako KUV Partnera verejného sektora

nasledovné osoby:

a) Jaroslavy Haščák, trvale bytom Na Holom vrchu 8307/2, 841 06 Bratislava — Záhorská
Bystrica, Slovenská republika, nar. 30. 8. 1969, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý
má viac ako 25 %-ný a menej ako 49 %-ný nepriamy podiel na:

i Základnom imaní Partnera verejného sektora.
ii. Hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.
iii. Zisku Partnera verejného sektora.

b) Marek Dospiva, trvale bytom Nad Výšinkou 1259/17, 150 00 Praha 5, Česká republika, nar.
18.7. 1969, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý má viac ako 25-ný a menej ako 49 %-
ný nepriamy podiel na:

i Základnom imaní Partnera verejného sektora.

ii. Hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.

iii. Zisku Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba za fyzickej prítomnosti pána Jaroslava Haščáka overila jeho podobu jej

porovnaním s podobou v jeho doklade totožnosti a overila údaje tohto KUV v rozsahu mena,

priezviska a rodného čisla, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie
druhu a čísla dokladu totožnosti v jeho doklade totožnosti, o čom Oprávnená osoba vyhotovila

Úradný záznam.

Oprávnená osoba za fyzickej prítomnosti pána Mareka Dospivu overila jeho podobu jej

porovnaním s podobou v jeho doklade totožnosti a overila údaje tohto KUV v rozsahu mena,

priezviska a rodného čisla, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie
druhu a čísla dokladu totožnosti v jeho doklade totožnosti, o čom Oprávnená osoba vyhotovila

Úradný záznam.


1.

+
2

Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.
Kozmonautická 1, 821 G2 Bratislava
+421 905 794 633

Článok II / Výkon verejnej funkcie

Podľa Čestných prehlásení oboch KUV menovaných v článku II tohto verifikačného dokumentu,
Žiadny z KUV nie je verej ným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
Podľa Čestných prehlásení zo dňa 30, 6. 2017 p. laina Childa, Eduarda Matáka, Jozefa Oravkina,
Partnera verejného sektora, spoločností RAKLIM, a.s., MIRAKL, a.s., Pharmax Holdings Limited,
Glebi Holdings PLC, Penta Investments Cyprus Limited, Penta Investments Limited (JE), Penta
Investments Group Limited, Adiele Holdings Limited, Bavariso Holdings Limited, Bonefeld
Holdings Limited, Burao Holdings Limited a Orcamat Limited, ani žiadna z ostatných fyzických
osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Článok TV / Definície

V tomto verifikačnom dokumente sa rozumie:

Adiele Holdings Limited — spoločnosť Adiele Holdings Limited so sídlom Ardanon, 6B,
Pallouriotissa, 1041, Nicosia, Cyperská republika, registrácia: Register spoločností vedený
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, číslo
zápisu: HE 163575.

Bavarisa Holdings Limited — spoločnosť Bavariso Holdings Limited so sídlom Kyriakou
Matsi, 16, Eagle House, 10“ floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyperská republika,
registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a
cestovného ruchu Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 278281.

Bonefeld Holdings Limited — spoločnosť Bonefeld Holdings Limited so sídlom Kyriakou
Matsi, 16, Eagle House, 6“ floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyperská republika,
registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a
cestovného ruchu Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 163582,

Burao Haldings Limited — spoločnosť Burao Holdings Limited so sídlom Andrea Miaouli,
39, Lakatamia, 2320, Nicosia, Cyperská republika, registrácia: Register spoločností vedený
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, číslo
zápisu: HE 163542,

Dr. Max BDC, s.r.o. — spoločnosť Dr. Max BDC, s.r.o. so sídlom Na Florenci 2116/15, Nové
Mčsto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 293 77 650, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Mestským súdom v Prahe, odd. C, vložka č. 252670.

Gimborn Holdings Limited - spoločnosť Gimborn Holdings Limited so sídlom Agias
Fylaxeos S: Polygnostou, 212, C £ 1 CENTER BUILDING, 2" floor, Limassol 3082, Cyperská
republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu,
priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, čislo zápisu: HE 177827,

Glehi Haldings PLC — spoločnosť Glebi Holdings PLC so sídlom Agias Fylaxcos «
Polygnostou, 212, C 6 1 CENTER BUILDING, 2" floor, Limassol 3082, Cyperská republika,
registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu
a cestovného ruchu Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 217028.

Kure Limited — spoločnosť Kure Limited so sídlom Agias Fylaxcos 4 Polygnostou, 212, C
1 CENTER BUILDING, 2“ floor, Limassol 3082, Cyperská republika, registrácia: Register
spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 205282.

Lorea Investments Limited — spoločnosť Lorea Investments Limited so sídlom Agias
Fylaxeos S: Polygnostou, 212, C £1 CENTER BUILDING, 2" floor, Limassol 3082, Cyperská
republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu,
priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, čislo zápisu: HE 127289.
20.

>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

dohoda medzi jediným akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Pharmax Holdings
Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchylne,
alebo akokoľvek modifikovala:

c) Glebi Holdings PLC pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou osobou v zhode,
ani spoločným postupom:

d Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Pharmax
Holdings Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom
vlastníctva akcií vo Pharmax Holdings Limited,

e) VoPharmax Holdings Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci,
dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto
verifikačnom dokumente.

Záver: Vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosť Glebi Holdings PLC je osobou, ktorá

nepriamo prostredníctvom spaločností Pharmax Holdings Limited, MIRAKL, a.s.

a RAKLIM, a.s. ovláda a vykonáva kontrolu nad Partnerom verejného sektora a v prospech

ktorej Partner verejného sektora vykonáva syoju činnosť.

Glebi Haldings PLCStanovy Glebi Holdings PLCŽ Z Výpisu z registra Glebí 5 Holá PL PLC Oprávnená osoba a ist,

22.

že táto spoločnosť je právnická osoba — spoločnosť registrovaná na Cypre. Podľa Zoznamu

akcionárov a štatutárov Glebi Holdings PLC členmi štatutárneho orgánu Glebi Holdings PLC sú (i)

pani Chrystalla Argyridou a (ii) právnická osoba — spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited

(viď ods. 29 písm. a) nižšie). Spoločnosť Glebi Holdings PLC vydala 25 631 ks kmeňových akcií

v menovitej hodnote 1 EUR a 36 000 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 0,10 EUR,

pričom tieto akcie upísalo sedem akcionárov, z toho:

a) 25625 ks kmeňových akcií a 36 000 ks redemovateľných akcií upísala spoločnosť Penta
Investments Limited (JE), tj. spolu v menovitej hodnote 29 225 Eur, a

b) po jednom kuse kmeňových akcií upísali spoločnosti Gimborn Holdings Limited, Kure
Limited, Lorea Investments Limited, Penta Investments Group Limited, Venetsalo Holdings
Limited a ZSNP Holdings Limited, tj. každá v menovitej hodnote 1 Eur.

Podľa Stanov Glebi Holdings PLC spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na

hlasovacích právach a základnom imaní Glebi Holdings PLC v rozsahu 99,98 % a vzhľadom na

výšku svojho podielu má prakticky ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán,
1iadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Glebi Holdings PLC, uvedenými spôsobmi preto priamo
ovláda Glebi Holdings PLC. Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených
akcií Glebi Holdings PLC právo na takmer celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Glebi Holdings PLC.

Čestné vyhlásenie Penta Investments Limited (JE).“ Spoločnosť Penta Investments Limited (JE)

svojím čestným vyhlásením potvrdila, že:

a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo
právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %,
alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Glebi Holdings PLC, inak, ako prostredníctvom

21 Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cyperskej republiky k obchodnému menu Glebi Holdings PLC zo dňa 12. 1. 2017, ktorého súčasťou je aj
potyrdenie o osobách riaditeľov spoločnosti Glebi Holdings PLC

22 Úradné. potvrdenie sekretára spoločnosti Glebi Holdings PLC zo dňa 15. 5. 2017, ktorého súčasťou je aj zoznam
registrovaných riaditeľov spoločnosti Glebi Holdings PLC a zoznam registrovaných akcionárov spoločnosti Glebi
Holdings PLC s uvedením druhu a počtu akcií

Z Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Glebi Holdings PLC vo fotokópii úradne overenej dňa 30. 5. 2017
na Cypre

2 Čestné vyhlásenie Penta Investments Limited (JE) zo dňa 30. 6. 2017
>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

vlastníctva akcií Glebi Holdings PLC:

b) Rozsah apodmienky uplatnenia vyššie uvedených práv akcionármi Glebi Holdings PLC
zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Glebi Holdings PLC a ktoré sa spájajú.
s vlastníctvom akcií v Glebi Holdings PLC a neexistuje ani žiadna dohoda medzi akcionármi
navzájom, medzi akcionármi a akoukoľvek osobou alebo medzi Glebi Holdings PLC
a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchylne, alebo
akokoľvek modifikovala:

c) Akcionári spoločnosti Glebi Holdings PLC pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekonajú so
žiadnou treťou osobou v zhode, ani spoločným postupom:

d Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Glebi
Holdings PLC, či už sama, alebo spoločne s inouosobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva
akcií v Glebi Holdings PLC,

e) V Glebi Holdings PLC nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci,
dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto
verifikačnom dokumente.

23. Napriek minimálnemu podielu ostatných akcionárov Glebi Holdings PLC, teda všetkých, ktorí sú
menovaní v ods. 21 písm. b) tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba považovala za
potrebné pre úplnosť uviesť aj ich vlastnícku a riadiacu štruktúru, nakoľko sa jedná súčasne aj o časť
vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, hoci podiel týchto akcionárov
predurčuje, že iba prostredníctvom vlastníctva ich akcií nemôže žiadna osoba ovládať alebo
kontrolovať Glebi Holdings PLC, a tým nepriamo aj Partnera verejného sektora, alebo dosiahnuť
hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.

24. Gimborn Holdings Limited. Výpis z registra Gimborn Holdings Limited.“ Potvrdenie
9 akcionároch Gimborn Holdings Limited“ Stanovy Gimborm Holdings Limited." Z Výpisu
z registra Gimborn Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba.
— spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Gimborm Holdings
Limited je právnická osoba — spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 29 písm. a)
nižšie). Podľa Potvrdenia o akcionároch Gimborn Holdings Limited vydala táto 1001 ks kmeňových
akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR, pričom tieto akcie upísali dvaja akcionári, z toho 1 000 ks
upísala spoločnosť Penta Investments Limited (JE) a 1 ks kmeňovej akcie upisala spoločnosť Penta
Investments Group Limited. Podľa Stanov Gimborm Holdings Limited spoločnosť Penta
Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Gimborn
Holdings Limited v rozsahu 99,90 % a vzhľadom na výšku svojho podielu má prakticky ako jediná
tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v
Gimbor Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Gimborn Holdings Limited,
Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií Gimborn Holdings
Limited právo na takmer celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Gimborn Holdings Limited.

25. Kure Limited. Výpis z registra Kure Limited.“ Stanovy Kure Limited.“ Z Výpisu z registra Kure
Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba — spoločnosť registrovaná25 Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cyperskej republiky k obchodnému menu Gimbor Holdings Limited zo dňa 19. 9. 2016, ktorého súčasťou je aj
potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Gimborn Holdings Limited

£ Potvrdenie o akcionároch z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu
a cestovného ruchu Cypetskej republiky k obchodnému menu Giniborn Holdings Limited zo dňa 15. 3. 2017
s uvedením druhu a počtu akcií

27 Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Gimbom Holdings Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 30. 5.
2017 na Cypre

28 Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cypetskej republiky k obchodnému menu Kure Limited zo dňa 24, 3. 2017, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o
osobe riaditeľa spoločnosti Kure Limited a potvrdenie o osobách akcionárov spoločnosti Kure Limited s uvedením.
druhu a počtu akcií

29 Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Kure Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 30. 5. 2017 na Cypre
26.

27.

+
2

Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.
Kozmonautická 1, 821 G2 Bratislava
+421 905 794 633

naCypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Kure Limited je právnická osoba — spoločnosť Penta
Investments Cyprus Limited (viď ods. 29 písm. a) nižšie). Podľa Výpisu z registra Kure Limited
vydala táto 7 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 443 ks redemovateľných akcií
v menovitej hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísali dvaja akcionári, z toho 6 ks kmeňových akcií
a 443 ks redemovateľných akcií upísala spoločnosť Penta Investments Limited (JE) a 1 ks kmeňovej
akcie upísala spoločnosť Penta Investments Limited (CY). Podľa Stanov Kure Limited spoločnosť
Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Kure
Limited v rozsahu 99,78 % a vzhľadom na výšku svojho podielu má prakticky ako jediná tiež právo
vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Kure Limited,
uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Kure Limited. Penta Investments Limited (JE) má tiež z
titulu vlastníctva uvedených akcií Kure Limited právo na takmer celý zisk dosiahnutý spoločnosťou
Kure Limited.

Lorea Investments Limited. Výpis z registra Lorea Investments Limited.“ Stanovy Lorea
Investments Limited. Z Výpisu z registra Lorea Investments Limited Oprávnená osoba zistila, že
táto spoločnosť je právnická osoba — spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom
štatutárneho orgánu Lorea Investments Limited je právnická osoba — spoločnosť Penta Investments
Cyprus Limited (viď ods. 29 písm. a) nižšie). Podľa Výpisu z registra Lorea Investments Limited
vydala táto 101 000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR, pričom tieto akcie upísali
dvaja akcionári, z toho 100 999 ks kmeňových akcií upísala spoločnosť Penta Investments Limited
(JE) al ks kmeňovej akcie upísala spoločnosť Penta Investments Group Limited. Podľa Stanov
Lorea Investments Limited spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na
hlasovacích právach a základnom imaní Lorea Investments Limited v rozsahu blížiacemu sa 100 %
a vzhľadom na výšku svojho podielu má prakticky ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Lorea Investments Limited, uvedenými
spôsobmi preto priamo ovláda Lorea Investments Limited. Penta Investments Limited (JE) má tiež
ztitulu vlastníctva uvedených akcií Lorea Investments Limited právo na takmer celý zisk dosiahnutý
spoločnosťou Lorea Investments Limited.

Venetsalo Holdings Limited. Výpis z registra Venetsalo Holdings Limited.“ S

Holdings Limited.“ Z Výpisu z registra Venetsalo Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že
táto spoločnosť je právnická osoba — spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom
štatutárneho orgánu Venetsalo Holdings Limited je právnická osoba — spoločnosť Penta Investments
Cyprus Limited (viď ods. 29 písm. a). Podľa Výpisu z registra Venetsalo Holdings Limited vydala
táto 100 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR 460 ks redemovateľných akcií
v menovitej hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísali dvaja akcionári, z toho 100 ks kmeňových
akcií a 59 ks redemovateľných akcií upísala spoločnosť Penta Investments Limited (JE) a 1 ks
redemovateľnej akcie upísala spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited. Podľa Stanov
Venetsalo Holdings Limited spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na
hlasovacích právach a základnom imaní Venetsalo Holdings Limited v rozsahu 99,38 % a vzhľadom
na výšku svojho podielu má prakticky ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny% Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cyperskej republiky k obchodnému menu Lorea Investments Limited zo dňa 24. 4. 2017, ktorého súčasťou je aj
potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Lorea Investments Limited a potvrdenie o osobách akcionárov
spoločnosti Lotea Investments Limited s uvedením druhu a počtu akcií

3 Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Lorea Investments Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 30. 5.
2017 na Cypre

% Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cyperskej republiky k obchodnému menu Venetsalo Holdings Limited zo dňa 20. 2. 2017, ktorého súčasťou je aj
potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Venetsalo Holdings Limited a potvrdenie o osobách akcionárov
spoločnosti Venetsalo Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

# Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Venetsalo Holdings Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 30. 5.
2017 na Cypre
>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Venetsalo Holdings Limited, uvedenými spôsobmi
preto priamo ovláda Venetsalo Holdings Limited. Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu
vlastníctva uvedených akcií Venetsalo Holdings Limited právo na takmer celý zisk dosiahnutý
spoločnosťou Venetsalo Holdings Limited,

28. ZSNP Holdings Limited. Výpis z registra ZSNP Holdings Limited““ Stanovy ZSNP Holdings
Limited. Z Výpisu z registra ZSNP Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť
je právnická osoba — spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu ZSNP
Holdings Limited je právnická osoba — spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 29
písm. a) nižšie). Podľa Výpisu z registra ZSNP Holdings Limited vydala táto 1000 ks kmeňových
akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR. a 10 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR,
pričom tieto akcie upísal jediný akcionár - spoločnosť Penta Investments Limited (JE). Podľa Stanov
ZSNP Holdings Limited spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy podiel na
hlasovacích právach a základnom imaní ZSNP Holdings Limited v rozsahu 100 % a vzhľadom na
výšku svojho podielu má ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci,
dozorný alebo kontrolný orgán v ZSNP Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo
ovláda ZSNP Holdings Limited. Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva
uvedených akcií ZSNP Holdings Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou ZSNP
Holdings Limited.

29. Súčasťou vlastníckej štruktúry Glebi Holdings PLC, a tým aj vlastníckej štruktúry Partnera
verejného sektora sú aj dve spoločnosti, ktoré majú vzhľadom k počtu akcií, ktoré vlastnia, len

minimálny a nepriamy S na hlasovacích. právach a základnom imaní Glebi Holdings PLC.

a) a eÝL tra S EJ 1 Sta

imited.?? Čestné lenie Penta Investment nts Cyprus Limited.“ Prvá z týchto spoločností
enia Investments Cyprus Limited, má v skupine špecifické postavenie, nakoľko je jediným.
členom štatutárneho orgánu piatich zo siedmich akcionárov spoločnosti Glebi Holdings PLC
a aj spoločnosti Penta Investments Limited (CY). Z Výpisu z registra Penta Investments
Cyprus Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba — spoločnosť
registrovaná na Cypre. Členmi štatutárneho orgánu Penta Investments Cyprus Limited sú
fyzické osoby, menovite (1) Ingrid Hoferová, (di) Marek Peterčák, (iii) Michal Vrzgula. Podľa
Výpisu z registra Penta Investments Cyprus Limited vydala táto 100 ks kmeňových akcií
v menovitej hodnote 1 EUR a 9 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom
tieto akcie upísal jediný akcionár - spoločnosť Penta Investments Limited (JE). Podľa Stanov
Penta Investments Cyprus Limited spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má priamy
podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Penta Investments Cyprus Limited v rozsahu
100 % a vzhľadom na výšku svojho podielu má ako jediná tiež právo vymenovať alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Penta Investments Cyprus Limited,
uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Penta Investments Cyprus Limited. Penta
Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií Penta Investments
Cyprus Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Penta Investments Cyprus

% Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cyperskej republiky k obchodnému menu ZSNP Holdings Limited zo dňa 16. 3. 2017, ktorého súčasťou je aj
potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti ZSNP Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára
spoločnosti ZSNP Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

% Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti ZSNP Holdings Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 30. 5.
2017 na Cypre

% Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cyperskej republiky k obchodnému menu Penta Investments Cyprus Limited zo dňa 25, 4, 2017, ktorého súčasťou
je aj potvrdenie o osobách riaditeľov spoločnosti Penta Investments Cyprus Limited a potvrdenie o osobe jediného
akcionára spoločnosti Penta Investments Cyprus Limited s uvedením druhu a počtu akcií

" Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Penta Investments Cyprus Limited vo fotokópii úradne overenej dňa
30. 5.2017 na Cypre

2 Čestné vyhlásenie Penta Investments Cyprus Limited zo dňa 30. 6. 2017
b)

>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

Limited.

Penta Investments Cyprus Limited čestne vyhlásila, že v spoločnostiach Gimborm Holdings
Limited, Kure Limited, Lorea Investments Limited, Venetsalo Holdings Limited, ZSNP
Holdings Limited a Penta Investments Limited (CY) nie je zriadený alebo ustanovený žiadny
iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v
zložení uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.

Výpis zregistra Penta Investments Limited (CY).? Stanovy Penta Investments Limited (CY).“
Druhá z vyššie citovaných dvoch spoločností je spoločnosť Penta Investments Limited (CY).
Z Výpisu z registra Penta Investments Limited (CY) Oprávnená osoba zistila, že táto
spoločnosť je právnická osoba — spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom
štatutárneho orgánu Penta Investments Limited (CY) je právnická osoba — spoločnosť Penta
Investments Cyprus Limited (viď ods. 29 písm. a) vyššie). Podľa Výpisu z registra Penta
Investments Limited (CY) vydala táto 183 869 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71
EUR, pričom tieto akcie upísali dvaja akcionári, z toho 183 868 ks kmeňových akcií upísala.
spoločnosť Penta Investments Limited (JE) a 1 ks kmeňovej akcie upísala spoločnosť Bonefeld
Holdings Limited, ktorá je jedným z akcionárov spoločnosti Penta Investments Group Limited
a bude osobitne uvedená aj ďalej v rámci vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.
Podľa Stanov Penta Investments Limited (CY) spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má
priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Penta Investments Limited (CY) v
rozsahu blížiacom sa 100 % a vzhľadom na výšku svojho podielu má prakticky ako jediná tiež
právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v
Penta Investments Limited (CY), uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Penta Investments
Limited (CY). Penta Investments Limited (JE) má tiež z titulu vlastníctva uvedených akcií
Penta Investments Limited (CY) právo na takmer celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Penta
Investments Limited (CY).

30. Priebežný záver:

a)

b)

©)

Podľa Stanov Glebi Holdings PLC spoločnosť Penta Investments Limited (JE) má
priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Glehi Holdings PLC v rozsahu
99,98 % ayzhľadom na výšku svojho podielu v piatich zostatných 6 akcionárov
spoločnosti Glebi Holdings PLC a aj v dyoch ich akcianároch, sa v súčte jej podiel na
hlasovacích právach a základnom imaní Glebi Holdings PLC blížiaci sa 100 %, čomu
zodpovedajú aj práva menovať aodyolávať orgány spaločnosti a právo na zisk
spoločnosti Glebi Holdings PLC.

Vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosť Penta Inyestments Limited (JE) je osobou,
ktorá nepriamo prostredníctvom spoločností Glebi Holdings PLC, Pharmax Haldines
Limited, MIRAKL, a.s. a RAKLIM, a.s. ovláda a vykonáva kontrolu nad Partneram
verej ného sektora a v prospech ktorej Partner verej ného sektora vykonáva svoju činnosť.
Posledný z akcionárov spoločnosti Glebi Holdings PLC, spoločnosť Penta Investments
Grwup Limited, má v tejto skupine špecifické postavenie, pretože síce je len minoritným
akcionárom Glebi Holdings PLC z titulu vlastníctva 1 ks kmeňovej akcie v hodnote 1 Eur,
ale súčasne je aj majiteľom 100 % akcií spoločnosti Penta Investments Limited (JE).
Vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti Penta Investments Group Limited sa teda
Oprávnená osoba venuje nižšie,

2 Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cypetskej republiky k obchodnému menu Penta Investments Limited (CY) zo dňa 25, 4. 2017, ktorého súčasťou
je aj potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Penta Investments Limited (CY) a potvrdenie o osobách akcionárov
spoločnosti Penta Investments Limited (CY) s uvedením druhu a počtu akcií

4 Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Penta Investments Limited (CY) vo fotokópii úradne overenej dňa
30. 5. 2017 na Cypre
31.

32.

>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

Penta Investments Limited (JE)

Osvedčenie o registrácii Penta Investments Limited (JE). Zoznam štatutárov Penta Investments
Limited (JE).? Zoznam akcionárov Penta Investments Limited (JE). Stanovy Penta Investments
Limited (JE).““ Z Osvedčenia o existencii Penta Investments Limited (JE) Oprávnená osoba zistila,
že táto spoločnosť je právnická osoba — spoločnosť registrovaná v Jersey. V Zozname štatutárov
Penta Investments Limited (JE) sú uvedení traja členovia štatutárneho orgánu, menovite: (i)
Frederick John Deacon, (ii) Sophie Small, (iii) Radoslav Zuberec, Podľa Zoznamu akcionárov Penta
Investments Limited (JE) vydala táto 1 000 000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR
a 1000 000 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom všetky tieto akcie upísal
jediný akcionár — spoločnosť Penta Investments Group Limited. Podľa Stanov Penta Investments
Limited (JE) spoločnosť Penta Investments Group Limited má priamy podiel na hlasovacích
právach a základnom imaní Penta Investments Limited (JE) v rozsahu 100 % a ako jediná má tiež
právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Penta
Investments Limited (JE), uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Penta Investments Limited
(JE). Penta Investments Group Limited má tiež ako jediný akcionár Penta Investments Limited (JE)
právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Penta Investments Limited (JE).

Správa a auditovaná konsolidovaná účtovná závierka Penta Investments Limited (JE) za rok 2016.
Zmluvy oposkytovaní služieb manažérskych spoločností.“ ZoSprávy a auditovanej
konsolidovanej účtovnej závierky Penta Investments Limited (JE) za rok 2016 Oprávnená osoba
zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia Penta
Investments Limited (JE), a to na účely posúdenia, či neexistujú také osoby mimo vlastníckej
štruktúry Penta Investments Limited (JE), v prospech ktorých táto vykonáva svoju činnosť a
obchody, resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jej podnikania alebo z inej
jej činnosti. Podľa Správy a auditovanej účtovnej závierky Penta Investments Limited (JE) za rok
2016 a doplňujúcich informácií od Partnera verejného sektora, organizačnú štruktúru skupiny Penta
tvoria dve skupiny spoločností — prvú skupinu zastrešuje spoločnosť Penta Investments Limited
(JE), ktorej úlohou je investovať a aktívne riadiť jej portfólio podnikov (tzv. Limited Partners)
a druhú skupinu tvoria tzv. manažérske spoločnosti zastrešené spoločnosťou Penta GP Limited (tzv.
General Partners), ktoré na základe osobitných Zmlúv o poskytovaní služieb manažérskych
spoločností poskytujú spoločnosti Penta Investments Limited (JE) poradenské služby. Podľa Správy
a auditovanej účtovnej závierky Penta Investments Limited (JE) za rok 2016 odmena prislúchajúca
manažérskym spoločnostiam od Penta Investments Limited (JE) presahuje 25 % ročných výnosov
tejto Spoločnosti. Odmena za činnosť manažérskych spoločností pozostáva z manažérskcho a
motivačného poplatku. Obe zložky odmeny sú variabilné. Motivačný poplatok tvorí podiel na
čistom zisku dosiahnutom v projektoch, na ktorých sa manažérska spoločnosť podieľa svojím
poradenstvom, ktorý je nižší ako 25 %. Manažérsky poplatok tvorí podiel na hodnote čistých aktiv
klienta. Iba z údajov obsiahnutých v Zmluvách o poskytovaní služieb manažérskych spoločností

“1 Osvedčenie o registrácii spoločnosti k obchodnému menu Penta Investments Limited (JE) zo dňa 13. 12, 2011,
vydané Komisiou pre finančné služby v Jersey, registračné číslo 109645

42 Zoznam štatutárnych zástupcov a tajomníkov spoločnosti Penta Investments Limited (JE) zo dňa 16. 2. 2017

2 Správa o podieloch akcionárov spoločnosti Penta Investments Limited (JE) s uvedením druhu a počtu akcií zo
dňa 16. 2. 2017

4 Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Penta Investments Limited (JE) vo fotokópii úradne overenej dňa
30. 5. 2017 na Cypre

1 Zmluvy o poskytovaní služieb, uzatvorené medzi Penta Investments Limited (JE) a spoločnosťami Penta
Investments, s.r.o. (SK),, Penta Investments, s.r.o. (CZ), Penta Investments Sp. z 0.0, a Penta Investments GmbH,
zo dňa 22, 11. 2013, v znení ich dodatkov
33.

34,

35.

>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

nemožno zistiť, či odmena manažérskych spoločností tvorí viac ako 25 % hospodárskeho prospechu

Z podnikanie alebo inej činnosti spoločnosti Penta Investments Limited (JE), avšak zo Správy

a auditovanej účtovnej závierky Penta Investments Limited (JE) za rok 2016 vyplýva, že za rok

2016 odmena mohla prevyšovať 25 % celkových čistých výnosov spoločnosti Penta Investments

Limited (JE) apreto Oprávnená osoba vtomto verifikačnom dokumente uvádza včl. VI aj

vlastnícku a riadiacu štruktúru manažérskych spoločností, ktoré síce nie sú súčasťou vlastníckej

a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ale do ktorých prechádza značná časť

hospodárskeho prospechu spoločnosti Penta Investments Limited (JE), ktorá je súčasťou vlastníckej

a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, čo môže mať vplyv na identifikáciu konečného

užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Čestné vyhlásenie Penta Investments Group Limited.“ Spoločnosť Penta Investments Group

Limited svojím čestným vyhlásením potvrdila, že:

a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo
právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %,
alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán, to všetko vPenta Investments Limited (JE), inak, ako
prostredníctvom vlastníctva akcií Penta Investments Limited (JE), resp. v prípade práva na
hospodársky prospech aj inak, ako prostredníctvom Zmlúv oposkytovaní služieb
manažérskych spoločnosti:

b) Rozsah apodmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediným akcionárom Penta
Investments Limited (JE) zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Penta Investments
Limited (JE) a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Penta Investments Limited (JE)
a neexistuje ani žiadna dohoda medzi jediným akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi
Penta Investments Limited (JE) a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky
upravovala odchylne, alebo akokoľvek modifikovala:

c) Penta Investments Group Limited pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou
osobou v zhode, ani spoločným postupom:

d Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Penta
Investments Limited (JE), či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom.
vlastníctva akcií vo Penta Investments Limited (JE),

e) VPenta Investments Limited (JE) nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny,
riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom
v tomto verifikačnom dokumente.

Záver: Vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosť Penta Investments Group Limited je osobou,

ktorá nepriamo prostredníctvom spoločností Penta Investments Limited (JE) a ostatných

akcionárov spoločnosti Glebi Haldings PLC, spoločností Glebi Holdings PLC, Pharmax

Haldings Limited, MIRAKL, a.s. a RAKLIM, a.s. ovláda a vykanáva kontrolu nad Partnerom

verej ného sektora a v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svaj u činnosť.

Penta Investments Group Limited

Osvedčenie o registrácii Penta Investments Group Limited.“ Zoznam štatutárov Penta Investments

4 Čestné vyhlásenie Penta Investments Group Limited zo dňa 30. 6. 2017
11 Osvedčenie o registrácii spoločnosti k obchodnému menu Penta Investments Group Limited zo dňa 11. 1. 2013,
vydané Komisiou pre finančné služby v Jersey, registračné číslo 112251
36.

>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

Group Limited." Zoznam akcionárov Penta Investments Group Limited.“ Stanovy Penta

Investments Group Limited.“ Akcionárska dohoda.“ Z Osvedčenia o existencii Penta Investments

Group Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba — spoločnosť

registrovaná v Jersey. V Zozname štatutárov Penta Investments Group Limited sú registrovaní traja.

členovia štatutárneho orgánu, menovite: (i) Frederick John Deacon, (ii) Sophie Small, (il) Radoslav

Zuberec. Podľa Zoznamu akcionárov Penta Investments Group Limited vydala táto 35 861 ks

kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR a 30 643 ks redemovateľných akcií B v menovitej

hodnote 1,71 EUR. V zmysle Stanov Penta Investments Group Limited, vo vzťahu k podielu na
zisku majú kmeňové akcie a redemovateľné akcie B rovnaké postavenie a právo na vyplatenie
podielu na zisku, a majú ďalej aj rovnaké hlasovacie práva. Na prijatie bežných rozhodnutí, vrátane
rozhodnutia o rozdelení zisku a rozhodnutia o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho, riadiaceho,
dozorného alebo kontrolného orgánu, je potrebných najmenej 75 % všetkých hlasov a každý
akcionár mál hlas na 1 akciu. Podľa bodu 41.6 Stanov Penta Investments Group Limited, dividendy
sa vyplácajú pro rata podľa hodnoty akcionármi upisaných akcii, v súvislosti s ktorými sa dividendy
vyplácajú, pričom všetky upísané akcie spoločnosti Penta Investments Group Limited boli splatené.

Akcie upísalo sedem akcionárov, a to

a) Jaroslav Haščák

b) Jozef Oravkin

9 Adiele Haldings Limited

d) Bavariso Holdings Limited

e) Banefeld Holdings Limited

9) Burao Haldings Limted

g) Orcamatlimited

Iba dvaja z týchto akcionárov, Jaroslav Haščák a Adiele Holdings Limited, majú priamy

podiel na hlasovacích právach, základnom imaní aprávo na vyplatenie zisku Penta

Investments Group Limited v rozsahu každý vyššom ako 25 % anižšom ako 49 %

a uvedeným spôsobom preto priama ovládajú a kontrolujú spoločnosť Penta Investments

Group Limited. Z Akcionárskej dohody Penta Investments Group Limited, jej akcionárov a ich

akcionárov zo dňa 12, 6. 2014 nevyplývajú žiadne dohody, ktoré by práva akcionárov Penta

Investments Group Limited uvedené v tomto ods. modifikovali.

Čestné vyhlásenia.“ Jaroslav Haščák, Jozef Oravkin, Adiele Holdings Limited, Bavariso Holdings

Limited, Bonefeld Holdings Limited, Burao Holdings Limited a Orcamat Limited svojimi čestnými

vyhláseniami potvrdili, že:

a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo
právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %,
alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán, to všetko vPenta Investments Group Limited, inak, ako
prostredníctvom vlastníctva akcií Penta Investments Group Limited:

b) Rozsah apodmienky uplatnenia vyššie uvedených práv akcionármi Penta Investments Group

8 Zoznam štatutárnych zástupcov a tajomníkov spoločnosti Penta Investments Group Limited zo dňa 13. 3. 2017

% Správa o podieloch akcionárov spoločnosti Penta Investments Group Limited s uvedením druhu a počtu akcií
zo dňa 13, 3. 2017

S Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Penta Investments Group Limited vo fotokópii úradne overenej dňa
30. 5.2017 na Cypre

šl Akcionárska dohoda spoločnosti Penta Investments Group Limited, jej akcionárov a ich akcionárov zo dňa 12.
6. 2014

32 Čestné vyhlásenia Jaroslava Haščáka, Jozefa Oravkina, Adiele Holdings Limited, Bavariso Holdings Limited,
Bonefeld Holdings Limited, Burao Holdings Limited a Orcamat Limited zo dňa 30, 6. 2017
37.

>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Penta Investments Group Limited
a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Penta Investments Group Limited a neexistuje ani
žiadna dohoda medzi akcionármi navzájom, akcionárom a akoukoľvek treťou osobou alebo
medzi Penta Investments Group Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo
podmienky upravovala odchylne, alebo akokoľvek modifikovala:

c) Akcionári pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekonajú navzájom ani so žiadnou inou
osobou v zhode, ani spoločným postupom:

d Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Penta
Investments Group Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako
prostredníctvom vlastníctva akcií v Penta Investments Group Limited:

e) VPenta Investments Group Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny,
riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom
v tomto verifikačnom dokumente.

Adiele Holdings Limited. Výpis z registra Adiele Holdings Limited.“ Stanovy Adiele Holdings

Limited.“ Z Výpisu z registra A diele Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť

je právnická osoba — spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Adiele

Holdings Limited je pani Chrystalla Argyridou. Podľa Výpisu z registra Adiele Holdings Limited

vydala táto 11 676 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR a 7546 ks redemovateľných

akcií v menovitej hodnote 0,10 Eur, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár — Marek Dospiva.

Podľa Stanov Adiele Holdings Limited, Marek Dospiva má priamy podiel na hlasovacích právach

a základnom imaní A diele Holdings Limited vrozsahu 100 % a akojediný má tiež právo vymenovať

alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Adiele Holdings Limited,

uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Adiele Holdings Limited. Marek Dospiva má tiež ako
jediný akcionár Adiele Holdings Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Adiele

Holdings Limited. Marek Dospiva má prostredníctvom tohto nepriameho podielu rozsahom viac

ako 25 %-ný podiel na hlasovacích právach, na základnom imaní, a právo na hospodársky prospech

najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti Penta Investments Group Limited,

Čestné vyhlásenie Mareka Dospivu.““ Marek Dospiva svojím čestným vyhlásením potvrdil, že:

a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo
právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti, alebo právo
vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo
kontrolný orgán, to všetko v Adiele Holdings Limited, inak, ako prostredníctvom vlastníctva
akcií Adiele Holdings Limited:

b) Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediného akcionára Adicle Holdings
Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Adiele Holdings Limited a ktoré sa
spájajú s vlastníctvom akcií v Adiele Holdings Limited a neexistuje ani žiadna dohoda medzi
akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Adiele Holdings Limited a akoukoľvek osobou,
ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchylne, alebo akokoľvek modifikovala:

c) Akcionár pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou inou osobou v zhode, ani
spoločným postupom:

d Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Adiele

5 Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu

Cyperskej republiky k obchodnému menu Adiele Holdings Limited zo dňa 16. 3. 2017, ktorého súčasťou je aj
potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Adiele Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára
spoločnosti Adiele Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

# Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Adiele Holdings Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 9. 6. 2017
na Cypre

55 Čestné vyhlásenie Mareka Dospivu zo dňa 30. 6. 2017
>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

Holdings Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom
vlastníctva akcií v Adiele Holdings Limited:

e) VAdiele Holdings Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci,
dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto
verifikačnom dokumente.

38. Akcionári spoločnosti Penta Investments Group Limited Jozef Oravkin, Burao Holdings Limited,
Bavariso Holdings Limited, Bonefeld Holdings Limited a Orcamat Limited majú vzhľadom na
počet a menovitú hodnotu nimi vlastnených akcií každý menej ako 25 %-ný podiel na základnom
imaní a hlasovacích právach.

a) Burao Holdings Limited. Výpis z registra Burao Holdings Limited“ Stanovy Burao
Holdings Limited.“ Z Výpisu z registra Burao Holdings Limited Oprávnená osoba zistila, že
táto spoločnosť je právnická osoba — spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom
štatutárneho orgánu Burao Holdings Limited je pani Maria Mita. Podľa Výpisu z registra Burao
Holdings Limited vydala táto 11 676 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR a10
000 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 0,10 Eur, pričom tieto akcie upísal jediný
akcionár — Jozef Oravkin. Podľa Stanov Burao Holdings Limited, Jozef Oravkin má priamy
podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Burao Holdings Limited v rozsahu 100 % a
ako jediný má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo
kontrolný orgán v Burao Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Burao
Holdings Limited. Jozef Oravkin má tiež ako jediný akcionár Burao Holdings Limited právo
na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Burao Holdings Limited. Jozef Oravkin však ani po
sčítaní svojho priameho podielu so svojím nepriamym podielom prostredníctvom spoločnosti
Burao Holdings Limited nemá aspoň 25 %-ný podiel na hlasovacích právach, na základnom
imaní, alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti
spoločnosti Penta Investments Group Limited, alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán.

Čestné vyhlásenie Jozefa Oravkina.“ Jozef Oravkin svojím čestným vyhlásením potvrdil, že:

i Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní,

alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti,

alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,

dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Burao Holdings Limited, inak, ako
prostredníctvom vlastnictva akcií Burao Holdings Limited:

i. Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediného akcionára Burao
Holdings Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Burao Holdings
Limited a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Burao Holdings Limited a neexistuje ani
Žiadna dohoda medzi akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Burao Holdings
Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala
odchylne, alebo akokoľvek modifikovala:

di. Akcionár pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou inou osobou v zhode,
ani spoločným postupom:

Šá Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cypetskej republiky k obchodnému menu Burao Holdings Limited zo dňa 16. 3. 2017, ktorého súčasťou je aj
potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Burao Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára
spoločnosti Burao Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

S7 Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Burao Holdings Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 9. 6. 2017
na Cypre

5 Čestné vyhlásenie Jozefa Oravkina zo dňa 30, 6, 2017
>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

MIRAKL, a.s. — spoločnosť MIRAKL, a.s. so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice,
IČO: 35 895 136, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, odd. Sa, vložka č.
1448/V,

Obenzia Limited — spoločnosť Obenzia Limited so sídlom Kyriakou Matsi, 16, Eagle House,
6% floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyperská republika, registrácia: Register
spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 363766.

Orcamat Limited — spoločnosť Orcamat Limited so sídlom Kyriakou Matsi, 16, Eagle House,
10% floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyperská republika, registrácia: Register
spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 278363.

Pelarium Limited — spoločnosť Pelorium Limited so sídlom so sídlom Kyriakou Matsi, 16,
Eagle House, 6“ floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyperská republika, registrácia:
Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného
ruchu Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 363786.

Penta GP Limited -spoločnosť Penta GP Limited so sídlom Agias Fylaxeos £ Polygnostou,
212, C £ I CENTER BUILDING, 2"“ floor, Limassol 3082, Cyperská republika, registrácia:
Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného
ruchu Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 295273.

Penta Investments GmbH — spoločnosť Penta Investments GmbH so sídlom Montgelasstr.
14 /Montgelaspark, 81679 Minchen, Nemecká spolková republika, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Mníchov, číslo zápisu: HRB 204770.

Penta Investments, s.r.o. (SK) — spoločnosť Penta Investments, s.r.o. so sídlom Digital Park.
11, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 393 226, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sro, vložka č. 76681/B.

Penta Investments, s.r.o. (ČR) — spoločnosť Penta Investments, s.r.o. so sídlom Na Florenci
2116/15, Nové Mčsto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 241 82 451, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd. C, vložka č. 186360.

Penta Investments Cyprus Limited — spoločnosť Penta Investments Cyprus Limited so
sídlom Agias Fylaxeos < Polygnostou, 212, C % I CENTER BUILDING, 2“ floor, Limassol
3082, Cyperská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky,
obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 324471.

Penta Investments Group Limited — spoločnosť Penta Investments Group Limited so sídlom.
5-7 Osprey House, Old Street, 3“ floor, JE2 3RG, St Helier, Channel Islands, registrácia:
Register spoločností vedený Komisiou pre finančné služby pre Jersey, číslo zápisu: 112251.
Penta Investments Limited (CY) — spoločnosť Penta Investments Limited so sídlom Agias
Fylaxeos S: Polygnostou, 212, C £ 1 CENTER BUILDING, 2"“ floor, Limassol 3082, Cyperská
republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu,
priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, čislo zápisu: HE 158996.

Penta Investments Limited (JE) — spoločnosť Penta Investments Limited so sídlom 5-7
Osprey House, Old Street, 3" floor, JE2 3RG, St Helier, Channel Islands, registrácia: Register
spoločnosti vedený Komisiou pre finančné služby pre Jersey, číslo zápisu: 109645,

Penta Investments SP za.a. — spoločnosť Penta Investments Sp zo.o. so sidlom
Nowogrodzka 21, Warszawa, Poľsko, štatistické čislo: 142707749, zapísaná v registri
podnikateľov vedenom Štátnym súdnym registrom, číslo zápisu (REGON]: 142707749,
Pharmax Haldings Limited — spoločnosť Pharmax Holdings Limited so sídlom Agias
Fylaxeos £ Polygnostou, 212, C £ ICENTER BUILDING, 2?“ floor, Limassol 3082,
Cyperská republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky,
obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 295375.
RAKLIM, a.s. — spoločnosť RAKLIM, a.s. so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice,
IČO: 47 398 884, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, odd. Sa, vložka č.
>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

iv. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala
Burao Holdings Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako
prostredníctvom vlastnictva akcií v Burao Holdings Limited:

v. V Burao Holdings Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny,
riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení
uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.

b) Bavariso Holdings Limited. Výpis z registra Bavariso Holdings Limited.“ Stanovy Bavatiso
Holdings Limited.“ Z Výpisu z registra Bavariso Holdings Limited Oprávnená osoba zistila,
že táto spoločnosť je právnická osoba — spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom
štatutárneho orgánu Bavariso Holdings Limited je pani Natalia Romascan Michail. Podľa
Výpisu z registra Bavariso Holdings Limited vydala táto 100 ks kmeňových akcií v menovitej
hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár — Iain Child. Podľa Stanov Bavariso
Holdings Limited, Iain Child má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní
Bavariso Holdings Limited v rozsahu 100 % a ako jediný má tiež právo vymenovať alebo
odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Bavariso Holdings
Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Bavariso Holdings Limited, Iain Child má
tiež ako jediný akcionár Bavariso Holdings Limited právo na celý zisk dosiahnutý
spoločnosťou Bavariso Holdings Limited.

Čestné vyhlásenie aina Childa.“! Iain Child svojím čestným vyhlásením potvrdil, že:

i Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní,
alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti,
alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Bavariso Holdings Limited, inak, ako
prostredníctvom vlastnictva akcií Bavariso Holdings Limited:

i. Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediného akcionára Bavariso
Holdings Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Bavariso Holdings
Limited a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Bavariso Holdings Limited a neexistuje
ani žiadna dohoda medzi akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Bavariso
Holdings Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky
upravovala odchylne, alebo akokoľvek modifikovala:

di. Akcionár pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou inou osobou v zhode,
ani spoločným postupom:

iv. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala
Bavariso Holdings Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako
prostredníctvom vlastnictva akcií v Bavariso Holdings Limited:

v. V Bavariso Holdings Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny,
riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení
uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.

5 Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cypetskej republiky k obchodnému menu Bavariso Holdings Limited zo dňa 16. 3. 2017, ktorého súčasťou je aj
potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Bavariso Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára
spoločnosti Bavariso Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

S Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Bavariso Holdings Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 9. 6.
2017 na Cypre

SL Čestné vyhlásenie Iaina Childa zo dňa 30. 6. 2017
>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

c) Banefeld Holdings Limited. Výpis z registra Bonefeld Holdings Limited.“ Stanovy Bonefeld
Holdings Limited.“ Z Výpisu z registra Bonefeld Holdings Limited Oprávnená osoba zistila,
že táto spoločnosť je právnická osoba — spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom
štatutárneho orgánu Bonefeld Holdings Limited je pani Yianna Alexandrou, Podľa Výpisu z
registra Bonefeld Holdings Limited vydala táto 11 676 ks kmeňových akcií v menovitej
hodnote 1,71 EUR a 10 000 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 0,10 Eur, pričom
tieto akcie upísal jediný akcionár — Jaroslav Haščák. Podľa Stanov Bonefeld Holdings Limited,
Jaroslav Haščák má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Bonefeld
Holdings Limited v rozsahu 100 % a ako jediný má tiež právo vymenovať alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Bonefeld Holdings Limited,
uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Bonefeld Holdings Limited. Jaroslav Haščák má tiež
ako jediný akcionár Bonefeld Holdings Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou
Bonefeld Holdings Limited, Jaroslav Haščák má aj bez tohto minoritného nepriameho podielu
(a aj bez prakticky zanedbateľného nepriameho podielu spoločnosti Bonefeld Holdings
Limited na spoločnosti Penta Investments Limited (CY)) viac ako 25 %-ný podiel na
hlasovacích právach, na základnom imaní, a právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti Penta Investments Group Limited,

Čestné vyhlásenie Jaroslava Haščáka.“ Jaroslav Haščák svojím čestným vyhlásením potvrdil,
že:

i Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní,
alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti,
alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Bonefeld Holdings Limited, inak, ako
prostredníctvom vlastníctva akcií Bonefeld Holdings Limited:

i. Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediného akcionára Bonefeld
Holdings Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Bonefeld Holdings
Limited a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií v Bonefeld Holdings Limited a neexistuje
ani žiadna dohoda medzi akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Bonefeld
Holdings Limited a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky
upravovala odchylne, alebo akokoľvek modifikovala:

di. Akcionár pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou inou osobou v zhode,
ani spoločným postupom:

iv. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala
Bonefeld Holdings Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako
prostredníctvom vlastníctva akcií v Bonefeld Holdings Limited:

v. V Bongfeld Holdings Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny,
riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení
uvedenom v tomto verifikačnom dokumente.

© Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cypetskej republiky k obchodnému menu Bonefeld Holdings Limited zo dňa 16. 3. 2017, ktorého súčasťou je aj
potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Bonefeld Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára
spoločnosti Bonefeld Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

€ Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Bonefeld Holdings Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 9. 6.
2017 na Cypre

€ Čestné vyhlásenie Jaroslava Haščáka zo dňa 30. 6. 2017
>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

d) Orcamat Limited. Výpis z registra Orcamat Limited.“ Stanovy Orcamat Limited.“ Z Výpisu
z registra Orcamat Limited Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba —
spoločnosť registrovaná na Cypre. Jediným členom štatutárneho orgánu Orcamat Limited je
pani Christakis Georgiou. Podľa Výpisu z registra Orcamat Limited vydala táto 100 ks
kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár —
Eduard Maták. Podľa Stanov Orcamat Limited, Eduard Maták má priamy podiel na
hlasovacích právach a základnom imaní Orcamat Limited v rozsahu 100 % a ako jediný má.
tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán
v Orcamat Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Orcamat Limited. Eduard Maták
má tiež ako jediný akcionár Orcamat Limited právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou
Orcamat Limited,

Čestné vyhlásenie Eduarda Matáka.“ Eduard Maták svojím čestným vyhlásením potvrdil, že:

i Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní,
alebo právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti,
alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
dozorný orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v Orcamat Limited, inak, ako
prostredníctvom vlastníctva akcií Orcamat Limited:

i. Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediného akcionára Orcamat
Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Orcamat Limited a ktoré sa.
spájajú s vlastníctvom akcií v Orcamat Limited a neexistuje ani Žiadna dohoda medzi
akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi Orcamat Limited a akoukoľvek osobou,
ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchylne, alebo akokoľvek
modifikovala:

ii. Akcionár pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou inou osobou v zhode,
ani spoločným postupom:

iv. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala
Orcamat Limited, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom.
vlastníctva akcií v Orcamat Limited:

v. V Orcamat Limited nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci,
dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v
tomto verifikačnom dokumente.

39, Z vyššie uvedeného vyplýva, že tri fyzické osoby (lain Child, Eduard Maták a Jozef Oravkin) majú
menej ako 25 %-ný nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní, a právo na
hospodársky prospech v rozsahu menšom ako 25 % z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti
Penta Investments Group Limited a dve fyzické osoby, Jaroslav Haščák a Marek Dospiva, majú
viac ako 25 %-ný podiel (a súčasne menej ako 49 %-ný podieľ) na hlasovacích právach, na
základnom imaní, a právo na hospodársky prospech viac ako 25 % (ale menej ako 49 %) z
podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti Penta Investments Group Limited. Základné
identifikačné údaje Jozefa Oravkina, Eduarda Matáka a laina Childa overila Oprávnená osoba
z cestovných pasov menovaných osôb.

40. Záver: Jaroslav Haščák a Marek Dospiva sú osobami, ktoré aj prostredníctvom spoločností

$ Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cyperskej republiky k obchodnému menu Orcamat Limited zo dňa 16. 3. 2017, ktorého súčasťou je aj potvrdenie
9 osobe riaditeľa spoločnosti Orcamat Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Orcamat
Limited s uvedením druhu a počtu akcií

S Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Orcamat Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 9. 6. 2017 na

Cypre.
€ Čestné vyhlásenie Eduarda Matáka zo dňa 30, 6, 2017
>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

Bonefeld Holdings Limited a Adiele Holdings Limited, a ďalej spoločností Penta Investments
Group Limited, Penta Investments Limited (JE) a ostatných akcionárov spoločnosti Glebi
Holdings PLC, spoločností Glebi Holdings PLC, Pharmax Holdings Limited, MIRAKL, a.s.
a RAKLIM, a.s. ovládajú a vykonávajú kontralu nad Partnerom verejného sektora ay
prospech ktorých Partner verej ného sektora vykonáva svoju činnosť.

(Zvyšná časť strany je ponechaná prázdna.)
>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

Článok VI / Manažérske spoločnosti

1. Manažérske spoločnosti:

a) Penta Ivestments, s.r.o. (SK). Výpis z OR Penta Investments, s.r.o. (SK).$ Podľa Výpisu
z OR spoločnosť Penta Ivestments, s.r.o. (SK) má jediného spoločníka, spoločnosť Penta GP
Limited, ktorá svoj vklad do základného imania Penta Investments, s.r.o. (SK) splatila v celej
výške.

b) Penta Investments, s.r.o. (CZ). Výpis z OR. Penta Investments, s.r.o. (CZ). Podľa Výpisu
z OR spoločnosť Penta Ivestments, s.r.o. (CZ) má jediného spoločníka, spoločnosť Penta GP
Limited, ktorá svoj vklad do základného imania Penta Investments, s.r.o. (CZ) splatila v celej
výške.

c) Penta Investments Sp. z a.a. Výpis z registra Penta Investments Sp. z 0.0." Podľa Výpisu z
registra spoločnosť Penta Ivestments Sp. z o.o. má jediného spoločníka, spoločnosť Penta GP
Limited, ktorá svoj vklad do základného imania Penta Investments Sp. z o.o. splatila v celej
výške.

d) Penta Investments GmbH. Výpis z registra Penta Investments GmbH." Zoznam spoločníkov
Penta Investments GmbH." Podľa Výpisu z registra má základné imanie spoločnosti Penta
Investments GmbH výšku 25 000 Eur. Podľa Zoznamu spoločníkov je tvorené podielmi dvoch
spoločníkov, spoločníka Penta Investments, s.r.o. (CZ), ktorý vlastní 24 999 obchodných
podielov, každý v menovitej hodnote 1 Eur, čo tvorí 99,996 %-ný podiel na základnom imaní,
a spoločníka Penta GP Limited, ktorý vlastní 1 obchodný podiel v menovitej hodnote 1 Eur, čo
tvorí 0,004 %-ný podiel na základnom imaní.

2. Účtovné závierky manažérskych spoločností za roky 2015 a 2016. Podľa vysvetlenia manažérskych
spoločností a Účtovných závierok manažérskych spoločností za roky 2015 a2016 odmena
manažérskych spoločností, na ktorú majú nárok podľa Zmlúv o poskytovaní služieb manažérskych
spoločností so spoločnosťou Penta Investments Limited (JE), je spotrebúvaná na náklady
manažérskych spoločností aich daňové povinnosti vtakom rozsahu, že zisk manažérskych
spoločností po zohľadnení daňových povinností tvorí menej ako 25 % celkových čistých výnosov
spoločnosti Penta Investments Limited (JE). Z toho vyplýva, že sa žiadna osoba nemôže podieľať
na hospodárskom prospechu z činnosti Penta Investments Limited (JE) iba z titulu svojej účasti
v štruktúre General Partners v rozsahu aspoň 25 % a jedine fyzické osoby, ktoré majú nárok na
hospodársky prospech z činnosti Penta Investments Limited (JE) aj z titulu svojej účasti v štruktúre
Limited Partners, môžu mať teoreticky právo na aspoň 25 % hospodárskeho prospechu z činnosti
Penta Investments Limited (JE). Ako vyplýva z ods. 3 a nasl. nižšie, takými osobami sú akcionári
Penta GP Limited uvedení v ods. 3 písm. a).

3. Penta GP Limited. Výpis z registra Penta GP Limited.“ Z Výpisu z registra Penta GP Limited
Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba — spoločnosť registrovaná na Cypre.

8 Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I k obchodnému menu Penta Investments, s.r.o. zo dňa
6. 6. 2017, č. el. dožidania: el-117347/2017/B

© Výpis z obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe k obchodnému menu Penta Investments, s.r.o.
zo dňa 5. 6. 2017

7" Výpis z registra podnikateľov vedeného Štátnym súdnym registrom k obchodnému menu Penta Investments Sp.
z.o, zo dňa 4, 4, 2017

7 Výpis z registra Okresného súdu Mníchov k obchodnému menu Penta Investments GmbH zo dňa 28. 4. 2017
2 Zoznam spoločníkov Penta Investments GmbH osvedčený notárom a založený v zbierke listín obchodného
registra (Mníchov) zo dňa 21, 3, 2013

P Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cyperskej republiky k obchodnému menu Penta GP Limited zo dňa 6. 2. 2017, ktorého súčasťou je aj potvrdenie
>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

Spoločnosť Penta GP Limited vydala 100 000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 Eur,
35200 ks prioritných redemovateľných akcií triedy A v menovitej hodnote 1 Eur, 5920 ks
prioritných redemovateľných akcii triedy B v menovitej hodnote 1 Eur a 81 200 ks prioritných
redemovateľných akcií triedy C v menovitej hodnote 1, pričom tieto akcie upísalo 27 akcionárov, z
toho:
a) Všetky kmeňové akcie a prioritné redemovateľné akcie triedy C upísali piati akcionári,
a to Obenzia Limited, Adiele Holdings Limited, Pelorium Limited, Eduard Maták a Iain Child.
b) Všetky prioritné redemovateľné akcie tried A a B upísali malí akcionári z radov zamestnancov
manažérskych spoločností priamo, alebo prostredníctvom nimi ovládaných spoločností.

4. Obenzia Limited. Výpis z registra Obenzia Limited“ Z Výpisu z registra Obenzia Limited
Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba — spoločnosť registrovaná na Cypre.
Podľa Výpisu z registra Obenzia Limited vydala táto 1000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote
1 Eur a 10 000 ks prioritných redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 Eur, pričom tieto akcie
upísal jediný akcionár — Jaroslav Haščák. Podiel menovitých hodnôt akcií svojho druhu patriacich
spoločnosti Obenzia Limited na celkovej menovitej hodnote akcií toho istého druhu vydaných Penta
GP Limited, a teda nepriamo podiel Jaroslava Haščáka, je vždy rovný alebo väčší ako 25 % a menší
ako 49%,

5. Adiele Holdings Limited. Výpis z registra Adiele Holdings Limited. Z Výpisu z registra Adiele
Holdings Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba — spoločnosť registrovaná
na Cypre. Podľa Výpisu z registra Adiele Holdings Limited vydala táto 11 676 ks kmeňových akcií
v menovitej hodnote 1,71 EUR. a 7546 ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 0,10 Eur,
pričom tieto akcie upísal jediný akcionár — Marek Dospiva. Podiel menovitých hodnôt akcií svojho
druhu patriacich spoločnosti Adiele Holdings Limited na celkovej menovitej hodnote akcií toho
istého druhu vydaných Penta GP Limited, a teda nepriamo podiel Mareka Dospivu, je vždy rovný
alebo väčší ako 25 % a menší ako 49 %,

6. Pelorium Limited. Výpis z registra Pelorium Limited."“ Z Výpisu z registra Pelorium Limited
Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba — spoločnosť registrovaná na Cypre.
Podľa Výpisu z registra Pelorium Limited vydala táto 1000 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote
1 Eur a 10 000 ks prioritných redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 Eur, pričom tieto akcie
upísal jediný akcionár — Jozef Oravkin. Podiel menovitých hodnôt akcií svojho druhu patriacich
spoločnosti Pelorium Limited na celkovej menovitej hodnote akcií toho istého druhu vydaných
Penta GP Limited, a teda nepriamo podiel Jozefa Oravkina, je vždy menší ako 25 %.

o osobe riaditeľa spoločnosti Penta GP Limited a potvrdenie o akcionároch spoločnosti Penta GP Limited
suvedením druhu a počtu akcií

7 Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cyperskej republiky k obchodnému menu Obenzia Limited zo dňa 7. 4. 2017, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o
osobe riaditeľa spoločnosti Obenzia Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Cbenzia Limited
suvedením druhu a počtu akcií

5 Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cyperskej republiky k obchodnému menu Adiele Holdings Limited zo dňa 16. 3. 2017, ktorého súčasťou je aj
potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Adiele Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára
spoločnosti Adiele Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

16 Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cyperskej republiky k obchodnému menu Obenzia Limited zo dňa 7. 4. 2017, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o
osobe riaditeľa spoločnosti Obenzia Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára spoločnosti Cbenzia Limited
suvedením druhu a počtu akcií
7.

10.

>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

Eduard Maták. Podiel menovitých hodnôt akcií svojho druhu patriacich Eduardovi Matákovi na
celkovej menovitej hodnote akcií toho istého druhu vydaných Penta GP Limited je vždy menší ako
25%.

Iain Child. Podiel menovitých hodnôt akcií svojho druhu patriacich Iainovi Childovi na celkovej

menovitej hodnote akcií toho istého druhu vydaných Penta GP Limited je vždy menší ako 25 %.

Stanovy Penta GP Limited." Podľa Stanov Penta GP Limited sa zisk tejto spoločnosti delí

nasledovne:

a) Určísa podiel na zisku pripadajúci na jednu prioritnú redemovateľnú akciu triedy A a najednu
prioritnú redemovateľnú akciu triedy B, a to podľa vybraných ekonomických ukazovateľov
skupiny Penta (napr. výška tzv. motivačného poplatku, návratnosť vlastného kapitálu).

b) V závislosti od celkovej sumy zisku pripadajúcej na rozdelenie medzi majiteľov prioritných
redemovateľných akcii tried A a B podľa písm. a) vyššie, sa podľa vybraných ekonomických
ukazovateľov následne určí podiel na zisku pripadajúci na prioritné redemovateľné akcie triedy
C, ktorý sa medzi ich majiteľov rozdelí pomerne podľa počtu nimi vlastnených akcií triedy C.

c) Zvyšok zisku sa rozdelí medzi majiteľov kmeňových akcií pomerne podľa počtu nimi
vlastnených kmeňových akcii.

Reálne hodnoty vybraných ekonomických ukazovateľov Oprávnená osoba zistila zo Správy a

auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Penta Investments Limited (JE) za rok

2016, Účtovných závierok manažérskych spoločností za roky 2015 a 2016 a interných prehľadov

poskytnutých manažérskymi spoločnosťami a dospela k záveru, že s určitými malými odchýlkami

budú mať akcionári Penta GP Limited uvedení v ods. 3 písm. a) vyššie vždy viac ako 75 %-ný podiel
na zisku spoločnosti Penta GP Limited. Na tejto skutočnosti nič nemení ani obsah Akcionárskej

dohody spoločnosti Penta GP Limited, jej akcionárov a ich akcionárov zo dňa 12, 6. 2014.

Z uvedeného vyplýva, že tie isté fyzické osoby, ktoré sa nepriamo podieľajú na hospodárskom

prospechu z činnosti Partnera verejného sektora podľa článku V tohto verifikačného dokumentu

(prostredníctvom spoločnosti Penta Investmens Group Limited), sa podieľajú v rozsahu viac ako 75

% aj na tej časti hospodárskeho prospechu z činnosti Partnera verejného sektora, ktorý prejde do

General Partners štruktúry skupiny Penta. Na hospodárskom prospechu z činnosti Partnera

verejného sektora sa teda prostredníctvom svojej priamej, resp. aj nepriamej účasti na spoločnosti

Penta Investmens Group Limited a svojej priamej alebo nepriamej účasti na spoločnosti Penta GP

Limited podieľajú tieto fyzické osoby:

a) Jaroslav Haščák s celkovým podielom na prijímanom hospodárskom prospechu (v závislosti
od vybraných ekonomických ukazovateľov — viď ods. 9 vyššie) rovným alebo väčším ako 25
% a menším ako 49 %,

b) Marek Dospiva s celkovým podielom na prijímanom hospodárskom prospechu (v závislosti od
vybraných ekonomických ukazovateľov — viď ods. 9 vyššie) rovným alebo väčším ako 25 % a
menším ako 49 %,

c) Jozef Oravkin s celkovým podielom na prijímanom hospodárskom prospechu (v závislosti od
vybraných ekonomických ukazovateľov — viď ods. 9 vyššie) menším ako 25 %,

d Eduard Maták s celkovým podielom na prijímanom hospodárskom prospechu (v závislosti od
vybraných ekonomických ukazovateľov — viď ods. 9 vyššie) menším ako 25 %, a

e) in Child s celkovým podielom na prijímanom hospodárskom prospechu (v závislosti od
vybraných ekonomických ukazovateľov — viď ods. 9 vyššie) menším ako 25 %.

Bo Vlastníci akcií spoločnosti Penta GP Limited z radov zamestnancov manažérskych spoločností
(ods. 3 písm. b) vyššie) majú aj všetci spoločne celkový podiel na prijímanom hospodárskom

7! Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Penta GP Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 27. 6. 2017 na
Cypre.
>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

prospechu (v závislosti od vybraných ekonomických ukazovateľov — viď ods. 9 vyššie) menší
ako 25 %.

Článok VII/ Vlastnícka a riadiaca Štruktúra Partnera verejného sektora

1. Vlastnicka štruktúra. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora tvorí Prílohu č. 1 tohto
verifikačného dokumentu.
2. Riadiaca štruktúra.

a) Jediný spoločník. Partner verejného sektora má jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť
valného zhromaždenia — spoločnosť RAKLIM, a.s. Pôsobnosť valného zhromaždenia PVS je
štandardne upravená Spoločenskou zmluvou PVS aObchodným zákonníkom avalné
zhromaždenie, resp. jediný spoločník Partnera verejného sektora si môže pre seba vyhradiť aj
rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

b) Štatutárny orgán — konatelia. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú dvaja
konatelia, Tomáš Slechan a Marián Hodák, ktorí sú oprávnení za spoločnosť konať samostatne.
Zastupujú spoločnosť navonok, rozhodujú najmä o obchodnom vedení spoločnosti a riadení jej
prevádzky.

©) VPartnerovi verejného sektora nebola zriadená dozorná rada ani vymenovaný prokurista.

d Vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti konateľov Partnera verejného sektora
je odborný zástupca pre poskytovanie lekárenskej starostlivosti, tzv. zodpovedný farmaceut,
menovite Daniel Kisel.

Článok VIII / Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Článok IX / Záverečné ustanovenia

1. Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona, teda
nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra
partnerov verejného sektora,

2. Prílohy tohto verifikačného dokumentu tvoria:

a) Priloha č. 1 — Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora
b) Priloha č. 2 — Prehľad tokov hospodárskeho prospechu v rámci štruktúry Limited Partners —
General Partners

3. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KUV

a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona.

V Bratislave, dňa 30. 6. 2017Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.
Terézia Novotná Figurová
Konateľka — advokátka
Oprávnená osoba
o
TT
s

Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.
Kozmonautická 1, 821 G2 Bratislava
442] 905 794 633

Priloha č. 1 - Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektoraBURAO ORCAMAT BAVARISO ADIELE BONEFELD
HOLDINGS LIMITED HOLDINGS HOLDINGS HOLDINGS
LIMITED LIMITED LIMITED LIMITED Jaroslav
Jozef Haščák
Oravkin

(KUV)

Maták Tain
Child


2
240
s

Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmanautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

Priloha č. 2 Prehľad tokov hospodárskeho prospechu v rámci štruktúry Limited Partners — General Partners

Limited Partners (]

Kľúčoví
zamestnanci

General Partnen | |Pelorium BURAO
Limited HOLDINGS
LIMITED

BONEFELD
HOLDINGS
LIMITED

BAVARISO ADIELE
HOLDINGS HOLDINGS
LIMITED LIMITED

Marek
Dospiva
(KUV)


>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

1615/V.

Venetsalo Holdings Limited - spoločnosť Venetsalo Holdings Limited so sidlom Agias
Fylaxeos S: Polygnostou, 212, C £ 1 CENTER BUILDING, 2"“ floor, Limassol 3082, Cyperská
republika, registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu,
priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, čislo zápisu: HE 295402,

ZSNP Haldings Limited - spoločnosť ZSNP Holdings Limited so sídlom Agias Fylaxcos
Polygnostou, 212, C £ 1 CENTER BUILDING, 2% floor, Limassol 3082, Cyperská republika,
registrácia: Register spoločností vedený Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a
cestovného ruchu Cyperskej republiky, číslo zápisu: HE 148072,

(Zvyšná časť strany je ponechaná prázdna.)
>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

Článok V / Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa $ 11 ods, 4 Zákona
identifikovala Oprávnená osoba KUV Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora

1. Oprávnená osoba v rámci obstarávania informácií a podkladov pre identifikáciu KUV od Partnera
verejného sektora alebo prostredníctvom Partnera verejného sektora od jednotlivých osôb, ktoré sú
súčasťou jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry, ďalej z úradných registrov alebo iných úradných
evidencií, v ktorých sú jednotlivé právnické osoby, uvedené v tomto verifikačnom dokumente,
zapísané, postupne podľa priebežne získaných informácií vyžiadala dokumenty, ktoré sú osobitne
špecifikované priamo v texte verifikačného dokumentu.

2. Výpis zOR PVS! a Spoločenská zmluva PVS“, Z Výpisu z OR PVS Oprávnená osoba zistila, že
Partnerom verejného sektora je právnická osoba — spoločnosť s ručením obmedzeným založená
podľa práva Slovenskej republiky. Základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené v celom
rozsahu splateným vkladom jediného spoločníka, spoločnosti RAKLIM, a.s. Podľa Spoločenskej
zmluvy PVS a zodpovedajúcej právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, spoločnosť RAKLIM, a.s. má priamy podiel na hlasovacích
právach a základnom imaní Partnera verejného sektora v rozsahu 100 % a ako jediná má tiež právo
vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v Partnerovi
verejného sektora, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Partnera verejného sektora. RAKLIM,
a.s. má tiež ako jediný spoločník Partnera verejného sektora právo na celý zisk dosiahnutý

Partnerom verejného sektora.
3. Účtovná závierka PVS za rok 2016, Zoznam dodávateľov PVS za rok 2016, Z Účtovnej závierky

PVS za rok 2016 Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch, nákladoch a
výsledku hospodárenia Partnera verejného sektora, a to na účely posúdenia, či neexistujú také osoby
mimo vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, v prospech ktorých tento vykonáva svoju
činnosť a obchody, resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jeho podnikania
alebo z inej jeho činnosti v rozsahu aspoň 25 %. Oprávnená osoba od Partnera verejného sektora
vyžiadala Zoznam dodávateľov PVS za rok 2016, z ktorého zistila, že Partner verejného sektora
spolupracuje s veľkodistribútormi liekov a zdravotníckych pomôcok, pričom v týchto prípadoch
dosahuje, resp. v závislosti od celkových výnosov v príslušnom kalendárnom roku môže dosiahnuť
celková ročná výška odplaty 25 % výnosov z hospodárskej činnosti Partnera verejného sektora. V
žiadnom z týchto prípadov však Oprávnená osoba nezistila také skutočnosti, ktoré by viedli k
pochybnostiam o tom, že odplata bola dohodnutá a poskytnutá za trhových podmienok, alebo, že by
nebolo za odplatu poskytnuté primerané protiplnenie vo forme dodania tovaru alebo služby.

4. Zmluva o poskytovaní služieb s MIRAKL, a.s.“ Partner verejného sektora uzatvoril so spoločnosťou
MIRAKL, a.s. Zmluvu o poskytovaní služieb, na základe ktorej spoločnosť MIRAKL, a.s.
poskytuje Partnerovi verejného sektora určitý rozsah služieb a plnení, za ktoré prijíma odplatu a ani
v tomto prípade nebolo vylúčené, že táto odplata by mohla tvoriť hospodársky prospech aspoň 25
% z podnikania alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora. Vzhľadom na skutočnosť, ktorú
Oprávnená osoba následne zistila a uvádza ďalej vtomto verifikačnom dokumente, a to že
MIRAKL, a.s. je 100 %-nou matkou spoločnosti RAKLIM, a.s. a tým nepriamo aj Partnera
verejného sektora a má nepriamo právo na celý zisk dosiahnutý Partnerom verejného sektora,
Oprávnená osoba usúdila, že na tomto mieste nie je potrebné sa osobitne zaoberať právom na
hospodársky prospech spoločnosti MIRAKL, a.s. z podnikania alebo inej činnosti Partnera

! Výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I k obchodnému menu Partnera verejného sektora zo dňa
31, 5, 2017, č. el, dožiadania el-37587/2017/V

2 Posledné úplné znenie Spoločenskej zmluvy/Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 21. 9. 2015
3 Zmluva o poskytovaní služieb, udelení sublicencie k ochranným známkam a o podmienkach podnikania v rámci
siete lekární Dr.Max so spoločnosťou MIRAKL, a.s. zo dňa 1, 1, 2017
>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

verejného sektora získaný na základe Zmluvy o poskytovaní služieb, nakoľko MIRAKL, a.s. aj bez

toho Partnera verejného sektora nepriamo ovláda a kontroluje.

5. Čestné vyhlásenie PVS“, Partner verejného sektora svojím čestným vyhlásením potvrdil, že všetky
dokumenty Partnerom verejného sektora poskytnuté, alebo inak zabezpečené Oprávnenou osobou
alebo Partnerom verejného sektora pre Oprávnenú osobu, na účely identifikácie konečného
užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktoré sú uvedené v tomto verifikačnom dokumente,
obsahujú plne aktuálne, po všetkých stránkach pravdivé a správne údaje a informácie ku dňu 30. 6.
2017, a súčasťou vlastníckej ani riadiacej (tj. medzi členmi štatutárneho orgánu, prípadne
prokuristami, a medzi vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu)
štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu
v Slovenskej republike.

6. Čestné vyhlásenie RAKLIM, a.s.“ Spoločnosť RAKLIM, a.s. svojím čestným vyhlásením potvrdila,
že:

a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo
právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %,
alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán, to všetko vPartnerovi verejného sektora, inak, ako
prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu vPartnerovi verejného sektora, resp.
v prípade práva na hospodársky prospech aj inak, ako prostredníctvom Zmluvy o poskytovaní
služieb s MIRAKL, a.s.:

b) Rozsah apodmienky uplatnenia vyššie uvedených práv spoločníkom Partnera verejného
sektora zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Spoločenskej zmluve PVS a ktoré sa spájajú
s vlastníctvom obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora a neexistuje ani žiadna
dohoda medzi spoločníkom a akoukoľvek osobou alebo medzi Partnerom verejného sektora
a akoukoľvek osobou, ktorá by tento rozsah alebo podmienky upravovala odchylne, alebo
akokoľvek modifikovala:

c) RAKLIM, a.s. pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou osobou v zhode, ani
spoločným postupom:

d Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Partnera
verejného sektora, či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom.
vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora:

e) VPartnerovi verejného sektora nie je zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci,
dozorný alebo kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto
verifikačnom dokumente a zapísanom v obchodnom registri:

7. Záver: Vzhľadom na vyššie uvedené, spolačnosť RAKLIM, a.s. je osobou, ktorá priama
ovláda a vykonáva kontrolu nad Partnerom verejného sektora a v prospech ktorej Partner
verejného sektora vykonáva svoj u činnosť.

(Zvyšná časť strany je ponechaná prázdna.)

4 Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 30. 6. 2017
5 Čestné vyhlásenie RAKLIM, a.s. zo dňa 30. 6. 2017
8.

10.

>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

RAKLIM, a.s.

Výpis z OR RAKLIM, a.s.“ Zoznam akcionárov RAKLIM, a.s." Stanovy RAKLIM, a.s." Z Výpisu

z OR RAKLIM, a.s. Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba — akciová

spoločnosť založená podľa práva Slovenskej republiky. Štatutárnym orgánom RAKLIM, a.s. je

predstavenstvo v zložení menovite (i) Tomáš Slechan, (ii) Marián Hodák, (iii) Sína Niku. Základné
imanie RAKLIM, a.s. vo výške 38 025 000 Eur je celé splatené a rozdelené na 25 ks kmeňových
listinných akcií na meno v menovitej hodnote 1 000 Eur a 38 ks kmeňových listinných akcií na
meno v menovitej hodnote 1 000 000 Eur. V obchodnom registri je ako jediný akcionár zapísaná
spoločnosť MIRAKL, a.s. Skutočnosť, že jediným akcionárom spoločnosti RAKLIM, a.s. je

MIRAKL, a.s. Oprávnená osoba overila aj zo Zoznamu akcionárov RAKLIM, a.s. Podľa Stanov

RAKLIM, a.s. a zodpovedajúcej právnej úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku spoločnosť

MIRAKL, a.s. má priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní RAKLIM, a.s.

v rozsahu 100 % a ako jediná má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci,

dozorný alebo kontrolný orgán v RAKLIM, a.s., uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda

RAKLIM, a.s. MIRAKL, a.s. má tiež ako jediný akcionár RAKLIM, a.s. právo na celý zisk

dosiahnutý spoločnosťou RAKLIM, a.s.

Účtovná závierka RAKLIM, a.s. za rok 2016. Zoznam dodávateľov RAKLIM, a.s. za rok 2016. Z

Účtovnej závierky RAKLIM, a.s. za rok 2016 Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch,

výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia RAKLIM, a.s., a to na účely posúdenia, či neexistujú

také osoby mimo vlastníckej štruktúry RAKLIM, a.s., v prospech ktorých táto vykonáva svoju
činnosť a obchody, resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jej podnikania
alebo z inej jej činnosti. Oprávnená osoba od RAKLIM, a.s. vyžiadala Zoznam dodávateľov

RAKLIM, a.s. za rok 2016, z ktorého zistila, že RAKLIM, a.s. nevynakladá v prospech svojich

dodávateľov také prostriedky, ktoré by v konkrétnych prípadoch dosahovali celkovú ročnú výšku

odplaty 25 % výnosov z hospodárskej činnosti RAKLIM, a.s.

Čestné vyhlásenie MIRAKL, a.s) Spoločnosť MIRAKL, a.s. svojím čestným vyhlásením potvrdila,

že:

a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo
právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %,
alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v RAKLIM, a.s., inak, ako prostredníctvom vlastníctva
akcií RAKLIM, a.s.:

b) Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediným akcionárom RAKLIM, a.s.
zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené vStanovách RAKLIM, a.s. aktoré sa spájajú.
s vlastníctvom akcií vRAKLIM, a.s. a neexistuje ani žiadna dohoda medzi jediným.
akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi RAKLIM, a.s. a akoukoľvek osobou, ktorá by
tento rozsah alebo podmienky upravovala odchylne, alebo akokoľvek modifikovala:

c) MIRAKL, a.s. pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou osobou v zhode, ani
spoločným postupom:

d Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala
RAKLIM, a.s., či už sama, alebo spoločne sinou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva
akcií vRAKLIM, a.s.:

€) VRAKLIM, a.s. nieje zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo
kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom
dokumente a zapísanom v obchodnom registri a dozornej rady v zložení vyplývajúcom

€ Výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice 1 k obchodnému menu RAKLIM, a.s. zo dňa 31. 5. 2017,

č. el. dožiadania el-37485/2017/V
7 Zoznam akcionárov spoločnosti RAKLIM, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., zo
dňa 15. 6. 2017

8

posledné Úplné znenie Stanov spoločnosti RAKLIM, a.s. zo dňa 12. 2. 2015
9

vyhlásenie MIRAKL, a.s. zo dňa 30, 6. 2017
11.

12.

13.

14,

>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

z Výpisu z OR RAKLIM, a.s.
Záver: Vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosť MIRA KL, a.s. je osobou, ktorá nepriama
prostredníctvom spoločnosti RAKLIM, a.s. ovláda a vykonáva kontrolu nad Partnerom
verej ného sektora a v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svaj u činnosť.

MIRAKL, a.s.
Výpis zOR MIRAKL, as.“ Zoznam akcionárov MIRAKL, a.s. Stanovy MIRAKL, as.“

Z Výpisu z OR MIRAKL, a.s. Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba —
akciová spoločnosť založená podľa práva Slovenskej republiky. Štatutárnym orgánom MIRAKL,
a.s. je predstavenstvo v zložení menovite (i) Tomáš Slechan, (il) Marián Hodák, (iii) Sína Niku.
Základné imanie MIRAKL, a.s. vo výške 1 858 859,457005 EUR je celé splatené a rozdelené na 10
ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 3 319,391888 EUR, 5 ks kmeňových
listinných akcií na meno v menovitej hodnote 33 193,918875 EUR. a 50 ks kmeňových listinných
akcií na meno v menovitej hodnote 33 193,918875 EUR. V obchodnom registri je ako jediný
akcionár zapísaná spoločnosť Pharmax Holdings Limited, Skutočnosť, že jediným akcionárom
spoločnosti MIRAKL, a.s. je Pharmax Holdings Limited Oprávnená osoba overila aj zo Zoznamu
akcionárov MIRAKL, a.s. Podľa Stanov MIRAKL, a.s. a zodpovedajúcej právnej úpravy
obsiahnutej v Obchodnom zákonníku spoločnosť Pharmax Holdings Limited má priamy podiel na
hlasovacích právach a základnom imaní MIRAKL, a.s. v rozsahu 100 % a ako jediná má tiež právo
vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný (s výnimkou jedného člena) alebo
kontrolný orgán v MIRAKL, a.s., uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda MIRAKL, a.s.
Pharmax Holdings Limited má tiež ako jediný akcionár MIRAKL, a.s. právo na celý zisk dosiahnutý
spoločnosťou MIRAKL, a.s. Jediný akcionár volí a odvoláva dvoch členov dozornej rady, nakoľko
podmienky pre voľbu jedného člena dozornej rady zamestnancami sú splnené, a teda zamestnanci
volia jedného člena dozornej rady MIRAKL, a.s. (Nakoľko na prijatie rozhodnutia dozornej rady sú
v zmysle Stanov MIRAKL, a.s. potrebné dva hlasy z troch, skutočnosť, že valné zhromaždenie
MIRAKL, a.s. jedného člena dozornej rady nevoli, neoslabuje celkový vplyv jediného akcionára
v MIRAKL, a.s.)

Správa audítora 2016 MIRAKL, a.s.“ Zoznam dodávateľov MIRAKL, a.s. zarok2016. Zo Správy
auditora 2016 MIRAKL, a.s. Oprávnená osoba zistila základné údaje o záväzkoch, výnosoch,
nákladoch a výsledku hospodárenia MIRAKL, a.s., ato na účely posúdenia, či neexistujú také osoby
mimo vlastníckej štruktúry MIRAKL, a.s., v prospech ktorých táto vykonáva svoju činnosť a
obchody, resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jej podnikania alebo z inej
jej činnosti. Oprávnená osoba od MIRAKL, a.s. vyžiadala Zoznam dodávateľov MIRAKL, a.s. za
rok 2016, z ktorého zistila, že MIRAKL, a.s. nevynakladá v prospech svojich dodávateľov také
prostriedky, ktoré by v konkrétnych prípadoch dosahovali celkovú ročnú výšku odplaty 25 %
výnosov z hospodárskej činnosti MIRAKL, a.s., so spresnením uvedeným v odseku 15 nižšie, a
Oprávnená osoba nezistila také skutočnosti, ktoré by viedli k pochybnostiam o tom, že odplata bola
dohodnutá a poskytnutá za trhových podmienok, alebo, že by nebolo za odplatu poskytnuté
primerané protiplnenie vo forme dodania tovaru alebo služby.

Dlhopisy. Čestné vyhlásenie Pharmax Holdings Limited“. Rozhodnutie jediného akcionára
MIRAKL, a.s. zo dňa 16. 6. 2015. Zo Správy auditora 2016 MIRAKL, a.s. ďalej vyplymlo, že
MIRAKL, a.s. vydala dlhopisy na meno spoločnosti Pharmax Holdings Limited, dosiaľ v počte 2510 Výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I k obchodnému menu MIRAKL,, a.s. zo dňa 31. 5. 2017,
č. el. dožiadania el-37486/2017/V

1! Zoznam akcionárov spoločnosti MIRAKL, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., zo
dňa 15. 6. 2017

12 posledné Úplné znenie Stanov spoločnosti MIRAKL, a.s. zo dňa 29. 9, 2015

4 Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31, 12. 2016 s účtovnou závierkou MIRAKL, a.s.
za rok 2016

1 Čestné vyhlásenie Pharmax Holdings Limited zo dňa 30. 6. 2017
>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

ks, každý s menovitou hodnotou 1 000 000 Eur. Oprávnená osoba zistila, že MIRAKL, a.s. vydala

listinné dlhopisy na základe rozhodnutia jediného akcionára o vydaní dlhopisov zo dňa 16. 6. 2015,

pričom bolo rozhodnuté, že prevoditeľnosť dlhopisov nebude obmedzená a s dlhopismi nebude

spojené právo na výmenu za akcie MIRAKL, a.s., ani právo na prednostné upísanie akcií MIRAKL,

a.s. Oprávnená osoba si za účelom overenia, či spoločnosť Pharmax Holdings Limited dlhopisy

nepreviedla, vyžiadala originály dlhopisov na nahliadnutie (o čom spísala Úradný záznam) a zistila,

že údaje uvedené na týchto dlhopisoch č. 1 — 25 zodpovedajú tu uvedeným informáciám

a k dlhopisom nebol pripojený žiaden rubopis. Spoločnosť Pharmax Holdings Limited vydala

čestné vyhlásenie, že je ku dňu 30. 6. 2017 majiteľom všetkých týchto dlhopisov vydaných

spoločnosťou MIRAKL, a.s.

15. Skupinová zmluva o po služieb s Dr, Max BDC, s.r.o. zo dňa 1, 7, 2016. Výpis z OR.
Dr.Max BDC, 15 MIRAKL, a.s. dňa 1. 7. 2016 uzatvorila Skupinovú zmluvu o poskytovaní
služieb so spoločnosťou Dr. Max BDC, s.r.o. v znení jej dodatku. Na základe tejto zmluvy
spoločnosť Dr. Max BDC, s.r.o. poskytuje spoločnosti MIRAKL, a.s. určitý rozsah poradenských
a konzultačných služieb a plnení, za ktoré prijíma odplatu a nie je vylúčené, že táto odplata by mohla
tvoriť hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo z inej činnosti MIRAKL, a.s., hoci
z prehľadu fakturácie tejto spoločnosti voči MIRAKL, a.s za rok 2016 a prvú polovicu roka 2017,
ktorý Oprávnenej osobe poskytla spoločnosť MIRAKL, a.s., vyplýva, že za rok 2016 túto hranicu
nedosahovala a z fakturácie za rok 2017 tiež taký predpoklad pre rok 2017 nevyplýva. Z Výpisu
z OR Dr. Max BDC, s.r.o. Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom tejto spoločnosti je
Pharmax Holdings Limited, ktorá je tiež jediným akcionárom spoločnosti MIRAKL, a.s. Aj
z Účtovnej závierky Dr. Max BDC, s.r.o. za rok 2016 a zo Správy audítora 2016 MIRAKL, a.s.
vyplýva, že obe spoločnosti sú súčasťou jedného konsolidovaného celku Pharmax Holdings
Limited, Oprávnená osoba preto usúdila, Že na tomto mieste nie je potrebné osobitne sa zaoberať
právom na hospodársky prospech spoločnosti Dr. Max BDC, s.r.o. z podnikania alebo inej činnosti
MIRAKL, a.s. získaný na základe Skupinovej zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1. 7. 2016,
nakoľko hospodársky prospech má v konečnom dôsledku z takej zmluvy opäť len materská
spoločnosť spoločnosti MIRAKL, a.s. Čo sa týka možnej riadiacej funkcie spoločnosti Dr. Max
BDC, s.r.o. vo vzťahu k MIRAKL, a.s. a nepriamo aj Partnera verejného sektora, zo Skupinovej
zmluvy o poskytovaní služieb so spoločnosťou Dr. Max BDC, s.r.o. nevyplýva právo Dr. Max BDC,
s.r.o. riadiť alebo kontrolovať klienta, resp. jeho aktíva, a akékoľvek návrhy Dr. Max BDC, s.r.o.
podliehajú súhlasu spoločnosti MIRAKL, a.s. Dr. Max BDC, s.r.o. nemá na základe Skupinovej
zmluvy o poskytovaní služieb žiadne hlasovacie práva, ani právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať členov štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu, ani žiadne iné právo
ovládať spoločnosť MIRAKL, a.s.

16. Čestné vyhlásenie Pharmax Holdings Limited!“. Spoločnosť Pharmax Holdings Limited svojím
čestným vyhlásením potvrdila, že:

a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo
právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %,
alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán, to všetko v MIRAKL, a.s., inak, ako prostredníctvom vlastníctva
akcií MIRAKL, a.s., resp. v prípade práva na hospodársky prospech aj inak, ako
prostrednictvom Skupinovej zmluvy o poskytovaní služieb s Dr. Max BDC, s.r.o.

b) Rozsah a podmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediným akcionárom MIRAKL, a.s.
zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené vStanovách MIRAKL, a.s. aktoré sa spájajú.
s vlastníctvom akcií v MIRAKL, a.s. a neexistuje ani žiadna dohoda medzi jediným
akcionárom a akoukoľvek osobou alebo medzi MIRAKL, a.s. a akoukoľvek osobou, ktorá by
tento rozsah alebo podmienky upravovala odchylne, alebo akokoľvek modifikovala:

15 Výpis z obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe k obchodnému menu Dr. Max BDC, s.r.o. zo
dňa 19. 6. 2017
16 Čestné vyhlásenie Pharmax Holdings Limited zo dňa 30, 6. 2017
>
2
Advokátska kancelária Novotná Figurová, s.r.o.

Kozmonautická 1, 821 02 Bratislava,
+421 905 794 633

c) Pharmax Holdings Limited pri uplatňovaní vyššie uvedených práv nekoná so žiadnou osobou
v zhode, ani spoločným postupom,

d) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala
MIRAKL, a.s., či už sama, alebo spoločne s inou osobou, inak, ako prostredníctvom vlastníctva.
akcií vMIRAKL, a.s.:

e) VMIRAKL, a.s. nieje zriadený alebo ustanovený žiadny iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo
kontrolný orgán, s výnimkou štatutárneho orgánu v zložení uvedenom v tomto verifikačnom
dokumente a zapísanom v obchodnom registri a dozornej rady v zložení vyplývajúcom
z Výpisu z OR MIRAKL, a.s.

17, Záver: Vzhľadam na vyššie uvedené, spoločnosť Pharmax Holdings Limited je osobou, ktorá
nepriamo prostredníctvom spoločnosti MIRAKL, a.s. a spoločnosti RAKLIM, a.s. ovláda
a vykonáva kontrolu nad Partnerom verej ného sektora a vy prospech ktorej Partner verejného
sektora vykonáva svoju činnosť.

Pharmax Holdings Limitedregistra. Penta Investmenis Cyprus imied,“ Z Výpisu z registra Pharmex Holáines Limited
Oprávnená osoba zistila, že táto spoločnosť je právnická osoba — spoločnosť registrovaná na Cypre.
Jediným členom štatutárneho orgánu Pharmax Holdings Limited je právnická osoba — spoločnosť

Penta Investments Cyprus Limited (viď ods. 29 písm. a) nižšie). Podľa Výpisu z registra Penta

Investments Cyprus Limited, v mene tejto spoločnosti konajú členovia jej štatutárneho orgánu

v zložení (1) Ingrid Hoferová, (di) Marek Peterčák, (dii) Michal Vrzpula. Podľa Výpisu z registra

Pharmax Holdings Limited vydala táto 100 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EUR a 10

ks redemovateľných akcií v menovitej hodnote 1 EUR, pričom tieto akcie upísal jediný akcionár

Glebi Holdings PLC. Podľa Stanov Pharmax Holdings Limited spoločnosť Glebi Holdings PLC má.

priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Pharmax Holdings Limited v rozsahu 100

% a ako jediná má tiež právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci, dozorný alebo

kontrolný orgán vo Pharmax Holdings Limited, uvedenými spôsobmi preto priamo ovláda Pharmax

Holdings Limited. Glebi Holdings PLC má tiež ako jediný akcionár Pharmax Holdings Limited

právo na celý zisk dosiahnutý spoločnosťou Pharmax Holdings Limited,

19. Čestné vyhlásenie Glebi Holdings PLC“, Spoločnosť Glebi Holdings PLC svojím čestným
vyhlásením potvrdila, že:

a) Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala hlasovacie práva, podiel na základnom imaní, alebo
právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti v rozsahu najmenej 25 %,
alebo právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný
orgán alebo kontrolný orgán, to všetko vo Pharmax Holdings Limited, inak, ako
prostredníctvom vlastníctva akcií Pharmax Holdings Limited:

b) Rozsah apodmienky uplatnenia vyššie uvedených práv jediným akcionárom Pharmax
Holdings Limited zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v Stanovách Pharmax Holdings Limited
a ktoré sa spájajú s vlastníctvom akcií vo Pharmax Holdings Limited a neexistuje ani žiadna7 Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cyperskej republiky k obchodnému menu Pharmax Holdings Limited zo dňa 10. 4. 2017, ktorého súčasťou je aj
potvrdenie o osobe riaditeľa spoločnosti Pharmax Holdings Limited a potvrdenie o osobe jediného akcionára
spoločnosti Pharmax Holdings Limited s uvedením druhu a počtu akcií

1 Spoločenská zmluva a stanovy spoločnosti Pharmax Holdings Limited vo fotokópii úradne overenej dňa 30. 5.
2017 na Cypre

19 Výpis z Registra spoločností vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu
Cyperskej republiky k obchodnému menu Penta Investments Cyprus Limited zo dňa 25. 4. 2017, ktorého súčasťou
je aj potvrdenie o osobách riaditeľov spoločnosti Penta Investments Cyprus Limited a potvrdenie o osobe jediného
akcionára spoločnosti Penta Investments Cyprus Limited s uvedením druhu a počtu akcií

2 Čestné vyhlásenie Glebi Holdings PLC zo dňa 30, 6.2017

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×