Nezaradený subjekt

BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.

Horovce
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: , Horovce

Záznam platný od: 13. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Hrdý
Adresa:
Hrubá Borša 92523
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Juraj Cíbik
Adresa:
Horovce 02062
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. November 2017
Záznam do:
27. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Peter Michalovič
Adresa:
Donská Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. November 2017
Záznam do:
27. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Krúpa
Adresa:
Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
15. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavol Michalovič
Adresa:
Donská Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
15. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Peter Michalovič
Adresa:
Donská Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
15. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Hudák
Adresa:
Vihorlatská 5 Snina 06901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
15. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Cíbik
Adresa:
Horovce 02062
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
15. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Velič
Adresa:
Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
15. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Krištofovič
Adresa:
Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
15. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gabriela Cyprianová
Adresa:
Horovce 02061
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
15. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ivan Roháč
Adresa:
Záhradná 26 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
15. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017
Záznam do:
15. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
URBÁNI & Partners s.r.o.
Adresa:
Skuteckého 17 Banská Bystrica 97401
Meno:
URBÁNI & Partners s.r.o.
Adresa:
Skuteckého Banská Bystrica 97401
Meno:
JUDr.Juraj Klimčo s.r.o.
Adresa:
Bobot 91325
Meno:
JUDr. Juraj Klimčo
Adresa:
Štefánikova Trenčianske Teplice 91451

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.06.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 19.01.2018 do: 27.06.2018

StiahniZáznam platný od: 15.11.2017 do: 19.01.2018

StiahniZáznam platný od: 13.07.2017 do: 15.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
5l jamy br Po r p>:

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonovOPRÁVNENÁ OSOBA: URBÁNI 8, Partners s.r.o.
IČO: 36 646 181
Sídlo: Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, SR
V mene spoločnosti koná: JUDr. Juraj Remšík, konateľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 11334/S

[ďalej ako „oprávnená osoba“/

PARTNER VEREJNÉHO
SEKTORA: BIOPLYN HOROVCE 2 s.r. o.
IČO: 45 556 521
Sídlo: 020 62 Horovce 106, SR
V mene spoločnosti konajú: Ing. Henrich Kiš, konateľ
Peter Hrdý, konateľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23050/R

[ďalej ako „partner“ /

I.
Predmet verifikačného dokumentu

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zmene oprávnenej osoby partnera verejného
sektora v registri partnerov verejného sektora.

II.
Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba končeného užívateľa
výhod partnera

Výpis z Obchodného registra SR partnera:

Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera (t.j. aktuálne znenie):
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy TFI Slovakia s.r.o.:

Úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Capital Slovakia, a.s.:

Úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Investments, a.s.:

Úplné znenie Zakladateľskej listiny REDSIDE investiční společnost, a.s.:
Úplné znenie Zakladateľskej listiny RVR Czech, s.r.o.:
10.

11,
12,
13.

14.

15:

16.

17.
18.
19.
20.

Zi.
22.

23.

26.

27.

Úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110
00 Praha 1— Nové Mšsto, Česká republika, IČ: 242 44 601, z obchodného registra Mestského
súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 18362 (ďalej len ako „REDSIDE, a.s.“),

Úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové
Mšsto, Česká republika, IČ: 243 00 136, z obchodného registra Mestského súdu vPrahe,
oddiel C, vložka č. 194393 (ďalej len ako „RVR Czech, s.r.o.“),

Výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevňený podílový fond REDSIDE
investiční společnost, a.s., vskratke NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici 1031/4,
110 00 Praha 1 — Nové Môsto, Česká republika (ďalej len ako „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou:

Úplné znenie štatútu Fondu:

Výročná správa Fondu za rok 2016:

Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp.
zn.: B/034/2016/LM o prijatí podielových listov Fondu, t.j. otvoreného podielového fondu
NOVA Green Energy otevčený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou
hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN: CZ0008474053, k obchodovaniu na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

Výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie podielových listov ISIN: CZ0008474053,
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp.
zn.: B/154/2015/LM o prijatí podielových listov Fondu, t.j. otvoreného podielového fondu
NOVA Green Energy otevňený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou
hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN: CZ0008474673, k obchodovaniu na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

Výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie podielových listov ISIN: CZ0008474673,
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti TFI Slovakia s.r.o.:

Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.:

Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.:

Stanovy obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. podpísané štatutárnymi
zástupcami,

Stanovy obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. podpísané štatutárnymi zástupcami:
Úplné znenie stanov REDSIDE:

. Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.:
24.
25:

Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.,

Písomné vyhlásenia partnera o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej
a vlastníckej štruktúry partnera aoverejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu
v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera:
Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. o pravdivosti, úplnosti
a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúry spoločnosti Arca Investments,
a.s. ao verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu vSlovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera:

Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti TFI Slovakia s.r.o. o pravdivosti, úplnosti
a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúry spoločnosti TFI Slovakia s.r.o.
a overejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera:

Strana 2 22
28.

29.

30.

31.

32.

Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti REDSIDE o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti
údajov ohľadne riadiacej avlastníckej štruktúry spoločnosti REDSIDE aoverejných
funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej
alebo riadiacej štruktúry partnera:

Písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod partnera ao tom, že konečný užívateľ
výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike:
Doklady totožnosti -Ing. Henrich Kiš, Peter Hrdý:

S dôrazom na konanie sodbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané
a následne jej predložené:

Písomné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša zo dňa 11.06.2018, z ktorého vyplýva, že

je konečným užívateľom výhod partnera,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané vObchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa 86a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

Písomné vyhlásenie Petra Hrdého zo dňa 11.06.2018, z ktorého vyplýva, že

je konečným užívateľom výhod partnera,

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané vObchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

- svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

- > nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa 86a ods. 1

zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

11.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkmi partnera sú: Gabriela Ciprianová, nar. 23.01.1972, trvale bytom 020 62
Horovce 286, SR a TFI Slovakia s.r.o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava — mestská
časť Staré Mesto, SR, IČO: 50 412 477, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 112497/B (ďalej len ako „TFI Slovakia s.r.o.“):

2/ konateľmi partnera sú: Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na bielenisku 4834/20, 902 01
Pezinok, SR a Peter Hrdý, trvale bytom 925 23 Hrubá Borša 408, SR: V mene spoločnosti
koná každý konateľ samostatne:

Strana 3 z 3
3/základné imanie partnera je 6.640,- EUR,

4/základné imanie partnera je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, ato TFI Slovakia
s.r.o. sumou 5.312,- EUR a Gabriela Ciprianová sumou 1.328,- EUR, bolo splatené v plnej
výške:

5/hlasovacie práva v partnerovi patria spoločníkovi TFI Slovakia s.r.o., a to vrozsahu 80,00%
a spoločníkovi Gabriela Ciprianová v rozsahu 20,00 %:

6/štatutárny a riadiaci orgán partnera je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením:

7/dozornú radu partner nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku partnera) majú spoločníci TFI Slovakia
s.r.o., a tov rozsahu 80,00% a Gabriela Ciprianová v rozsahu 20,00 %:

IV.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločníka TFI Slovakia s.r.o.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkmi TFI Slovakia s.r.o. sú: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A,
821 09 Bratislava, SR, IČO: 35 868 856, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3202/B (ďalej len ako „Arca Capital Slovakia, a.s.“)
a REDSIDE, a.s.:

2/ konateľom TFI Slovakia s.r.o. je: Katarína Beňušová, trvale bytom Nejedlého 49, 841 02
Bratislava — mestská časť Dúbravka, SR: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
Písomné právne úkony vykonáva konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí
svoj vlastnoručný podpis:

3/základné imanie TFI Slovakia s.r.o. je 5.000,- EUR:

4/základné imanie TFI Slovakia s.r.o. je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a to Arca
Capital Slovakia, a.s. sumou 750,- EUR a REDSIDE, a.s. sumou 4.250, EUR, bolo splatené
v plnej výške:

5/hlasovacie práva vTFI Slovakia s.r.o. patria spoločníkovi Arca Capital Slovakia, a.s., ato
v rozsahu 15,00 % a spoločníkovi REDSIDE, a.s. v rozsahu 85,00 %:

6/štatutárny ariadiaci orgán TFI Slovakia s.r.o. je menovaný aodvolávaný valným
zhromaždením:

7/dozornú radu TFI Slovakia s.r.o. nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku TFI Slovakia s.r.o.) majú spoločníci Arca
Capital Slovakia, a.s., a to vrozsahu 15,00 % a REDSIDE, a.s. v rozsahu 85,00 %.

V.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Capital Slovakia, a.s.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ jediný akcionár Arca Capital Slovakia, a.s. je: Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská
7/A, 821 09 Bratislava, SR, IČO: 35 975 041, zapísaná vobchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3788/B (ďalej len ako „Arca Investments, a.s.“),

2/ predstavenstvo Arca Capital Slovakia, a.s. tvoria: Ing. Rastislav Velič, trvale bytom 956 08
Horné Obdokovce 369, SR- predseda predstavenstva a Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na
Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, SR — člen predstavenstva: V mene spoločnosti konajú

Strana 4 z 4
vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, ato tak, že knapísanému alebo
vytlačenému obchodnému menu, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja vlastnoručný
podpis.:

3/základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je 996.000,- EUR,

4/základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnoty akcií,
a tieto boli splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 300 kusov kmeňových
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu
3.320,- EUR,

5/hlasovacie práva v Arca Capital Slovakia, a.s. patria Arca Investments, a.s., ato vrozsahu
100,00% ,

6/štatutárny a riadiaci orgán Arca Capital Slovakia, a.s. je menovaný a odvolávaný valným
zhromaždením:

7/dozornú radu Arca Capital Slovakia, a.s. má zriadenú a tvoria ju Ing. Juraj Koník, Oto
Bachratý a Ing. Pavol Krúpa:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Capital Slovakia, a.s.) má Arca
Investments, a.s., a to vrozsahu 100,00 %.

VI.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Investments, a.s.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ akcionármi Arca Investments, a.s. sú: Ing. Rastislav Velič, trvale bytom 956 08 Horné
Obdokovce 369, SR — 66 akcií, Ing.Pavol Krúpa, trvale bytom Trstínska 11, 84106
Bratislava SR - 6 akcií, Ing. Peter Krištofovič, trvale bytom Chrasťova 12314/19, 83101
Bratislava, SR - 36 akcií, Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na bielenisku 4834/20, 90201
Pezinok, SR - 12 akcií:

2/ predstavenstvo Arca Investments, a.s. tvoria: Ing. Rastislav Velič, trvale bytom 956 08
Horné Obdokovce 369, SR — predseda predstavenstva, Ing. Juraj Dvoťák, trvale bytom
Bradáčova 6, 851 02 Bratislava — mestská časť Petržalka, SR — člen predstavenstva, Ing.
Peter Brožek, trvale bytom Lékaťská 291/4, 150 00 Praha, ČR- člen predstavenstva:
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva koná
vmene spoločnosti spoločne sdruhým členom predstavenstva alebo spoločne
s predsedom predstavenstva. Konajúci podpisuje vmene spoločnosti tak, že
k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu,
priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.:

3/základné imanie Arca Investments, a.s. je 99.600,- EUR:

4/základné imanie Arca Investments, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnoty akcií,
a tieto boli splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 120 kusov kmeňových
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu
830,- EUR,

5/ hlasovacie práva v Arca Investments, a.s. patria Ing. Rastislavovi Veličovi, a to v rozsahu 55
%, Ing. Pavlovi Krúpovi vrozsahu 5%, Ing. Petrovi Krištofovičovi vrozsahu 30% a Ing.
Henrichovi Kišovi v rozsahu 10%:

6/štatutárny a riadiaci orgán Arca Investments, a.s. je menovaný aodvolávaný valným
zhromaždením,

Strana 5 z 5
7/dozornú radu Arca Investments, a.s. má zriadenú a tvoria ju Ing. Juraj Koník, Oto Bachratý
a Ing. Henrich Kiš:

8/ právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Investments, a.s.) majú Ing. Rastislav
Velič, a to vrozsahu 55 %, Ing. Pavol Krúpa v rozsahu S %, Ing. Peter Krištofovič v rozsahu
30% a Ing. Henrich Kiš v rozsahu 10%.

VII.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra REDSIDE, a.s.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že1/ akcionármi REDSIDE, a.s. sú: RVR Czech, s.r.o. — 76 kusov akcií REDSIDE, a.s. s menovitou
hodnotou predstavujúcou 90,48% ku menovitej hodnote všetkých akcií REDSIDE, a.s., a
Arca Investments, a.s. — 8 kusov akcií REDSIDE, a.s. s menovitou hodnotou predstavujúcou
9,52% ku menovitej hodnote všetkých akcií REDSIDE, a.s.,

2/ predstavenstvo REDSIDE, a.s. tvoria: Rudolf Včešťál — predseda predstavenstva, Ing. Juraj
Dvoťák — člen predstavenstva a Ing. Karel Krhovský — člen predstavenstva: Spoločnosť
zastupuje predstavenstvo, a to vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom
predstavenstva.,

3/základné imanie REDSIDE, a.s. je 8.400.000,- Kč:

4/základné imanie REDSIDE, a.s. je tvorené 84 ks akcií na meno vlistinnej podobe
v menovitej hodnote 100.000,- Kč. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné za podmienok
stanovených v Článku 7 stanov spoločnosti a bolo splatené v plnej výške.:

5/hlasovacie práva v REDSIDE, a.s. patria RVR Czech, s.r.o., ato vrozsahu 90,48 %, Arca
Investments, a.s. vrozsahu 9,52% ,

6/ REDSIDE, a.s. je okrem iného emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.:

7/ REDSIDE, a.s. je okrem iného emitentom Podielových listov ISIN: CZ000847673, ktoré boli
na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.:

8/štatutárny ariadiaci orgán REDSIDE, a.s. je menovaný aodvolávaný valným
zhromaždením,

9/dozornú radu REDSIDE, a.s. má zriadenú a tvoria ju Petra Rychnovská — predseda dozornej
rady, Ing. Petr Studnička - člen dozornej rady:

10/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku REDSIDE, a.s.) majú RVR Czech, s.r.o.,
a tov rozsahu 90,48 %, a Arca Investments, a.s. vrozsahu 9,52%.

VII.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra RVR Czech, s.r.o.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkom RVR Czech, s.r.o. je: Rudolf Vťešťál, trvale bytom Prokopova 2849/2a,
Žižkov, 130 00 Praha 3, ČR:

Strana 6 z 6
2/ konateľom RVR Czech, s.r.o. je: Rudolf Včešťál, trvale bytom Prokopova 2849/2a, Žižkov,
130 00 Praha 3, ČR: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.:

3/základné imanie RVR Czech, s.r.o. je 200.000,- Kč:

4/základné imanie RVR Czech, s.r.o. je tvorené peňažným vkladom spoločníka, a to Rudolfa
Vťešťála sumou 200.000, - Kč, bolo splatené v plnej výške:

5/hlasovacie práva v RVR Czech, s.r.o. patria spoločníkovi Rudolfovi Vťešťálovi, a to vrozsahu
100,00%:

6/štatutárny ariadiaci orgán RVR Czech, s.r.o. je menovaný aodvolávaný valným
zhromaždením:

7/dozornú radu RVR Czech, s.r.o. nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku RVR Czech, s.r.o.) má spoločník Rudolf
Vťešťál, a to vrozsahu 100,00%.

IX.
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa
výhod partnera podľa 86a zákona č. 297/2008 Z. z. oochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých

zákonov vznení neskorších predpisov nasledovné osoby:

1/ Meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš

Dátum narodenia: 29.06.1975

Adresa trvalého pobytu: Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, SR
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:

2/Meno a priezvisko: Peter Hrdý

Dátum narodenia: 31.12.1986

Adresa trvalého pobytu: 925 23 Hrubá Borša 408, SR

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:

Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú majetkovo ovládajú a riadia
spoločnosť Gabriela Cyprianová (20%)a TFI Slovakia s.r.o.(80%), kde spoločníkom ( 85%) je
REDSIDE, a.s. ako investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu.
REDSIDE, a.s. ako investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je,
okrem iného, emitentom podielových listov ISIN: CZ0008474053 a podielových listov
ISIN:CZ0008474673. Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a podliehajú požiadavkám na
uverejňovanie informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je
slovenský osobitný predpis (zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Vzhľadom na skutočnosť uvedenú vyššie sú splnené podmienky podľa ust. 8 4 ods. 4 zákona

o registri na zapísanie členov vrcholového manažmentu partnera do Registra, a to namiesto
konečných užívateľov výhod partnera. V zmysle ust. 8 4 ods. 4 zákona o registri platí, že za

Strana 7 z 7
člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu,
prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
REDSIDE, a.s. ako investičná spoločnosť, ktorá je obhospodarovateľom Fondu a ktorá v
postavení v ktorom ovláda partnera koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k
vytvoreniu Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č. j.
2013/1333/570 ke SP/2012/816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.
Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí
od kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie
zhromažďovaním peňažných prostriedkov na základe investičnej stratégie v prospech
vlastníkov podielových listov. Z článku 5 štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to
predovšetkým na základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov
a rozvoja podnikateľských zámerov, najmä do odvetia energetiky so zameraním na segment
malých a stredných podnikov zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z
obnoviteľných zdrojov a to s tým, že výnosy z investícií budú prevažne získane z úrokov z
poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu a podnikateľského zámeru. Časť ziskov
plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným cieľom ďalej reinvestovaná.

Zoznam podielnikov vedie REDSIDE, a.s., pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže REDSIDE, a s. je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a
podlieha zmenám. Zoznam podielnikov je REDSIDE, a.s. oprávnená poskytnúť výlučrie
subjektom, pri ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy. Podiel
REDSIDE, a.s. na zisku partnera je za určité účtovné obdobie a je reflektovaný v celkovom
hospodárskom výsledku Fondu za dané určité obdobie.

V zmysle článku 9. bod 9.8 Štatútu Fondu, platí, že hospodársky výsledok fondu vzniká ako
rozdiel medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na
krytie nákladov Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovne obdobie skončí ziskom, zisk môže
byť použitý k vyplateniu podielov na zisk alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim
k zvýšeniu majetku Fondu ak zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak
hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo
zdrojov Fondu, pričom ku krytiu straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich
rokov a ak to nebude postačovať, musí byť strata v roku nasledujúcom po účtovnom roku, v
ktorom strata vznikla, pokrytá znížením kapitálového fondu.V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že REDSIDE, a.s. ako investičná spoločnosť
rozhoduje o vyplatení/nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže
rozhodnúť, že podielnikom Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v
príslušnom kalendárnom roku alebo jeho časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť
o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého
zisku. V rámci REDSIDE, a.s. ako investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení zisku
podielnikom predstavenstvo, pričom o vyplatení zisku podielnikom môže byť rozhodnuté až
po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku konkrétneho
podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku všetkých
podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Strana 8 z 8
Nenaplnenie výnimky v zmysle ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o registri: z ust. $ 4 ods. 4
druhá veta Zákona o registri vyplýva, že pravidlo, že partner verejného sektora, ktorý je
regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený
regulovaným emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto
konečných užívateľov výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek
fyzická osoba má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25% z podnikania alebo
inej činnosti partnera verejného sektora, ktorý je regulovaným emitentom alebo je priamo či
nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala
právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25% z podnikania alebo inej činnosti
partnera a preto je naplnená podmienka podľa ust. 84 ods. 4 prvá adruhá veta zákona
o registri, kedy sa do registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov
výhod partnera zapíšu členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora.

x.
Údaje podľa 8 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a ozmene a doplnení niektorých zákonov

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár zapísaný v
zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.

XI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu.V Banskej Bystrici, dňa 11.06.2018.
Partner verejného sektora

BIOPLYN HOROVCÉ 2 s. r. o.

Ing. Henrich Kiš
konateľ

| 4.3
| É
(4
Parťneť verejného sektora

BIOPLYN HOROVCE 2s.r.o.
Peter Hrdý
konateľStrana 9 z 9
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
NA

9eBN m

VERIFIKACNY DORUMENYT
v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registti partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonovOPRÁVNENÁ OSOBA: URBÁNI 4: Partners s.r.o.

IČO: 36 646 181
kuteckého 17, 97401 Banská Bystrica, SR
V mene spoločnosti koná: JUDr. Juraj Remšík, konateľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 11334/8

/ďalej ako „oprávnená osoba“ /

PARTNER VEREJNÉHO
SEKTORA: BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.
IČO: 45 556 521
Sídlo: 020 62 Florovce 106, SR
V mene spoločnosti konajú: Juraj Cíbik, konateľ
PhDr. Peter Michalovič, konateľ
Zapísaný v Obchodnotm registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23050/R

/ďalej ako „pastner“ /
Predmet > ého dokumentu
Idemifikácia konečného užívateľa výhod pri zmene oprávnenej osoby partnera verejného sekrora
v registri parmerov verejného sektora.

ž1.
ých Wela identifikov:
od patineta

oscha končenéhode ktor
aieľa

Informácie a podklady, na zákla
a.

is z Obchodného registra SR partnera,
nera (t.j. aktuálne znenie),
Slovakia s.r.o.Úplné znenie Spoločenskej zmluvy pe

Úplné znenie Spoločenskej zmluvyÚplný výpis spoločnosti REDSI

9a Praha í -— Nové Môsto, c1 - Nové
spoločnosti RY R
á republika, IČ: 242
C, vložka č. 194393 (ďalej jen ako „RV R Czech, s.r.o. SNs ého súdu v Prahe oddiel


10.

Výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVÁ Green Energy otevďený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., v skratke NOVÁ Green Hnerey OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Môsto, Česká republika (ďalej len ako „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou:

11. Úplné znenie štarútu Fondu:

14.

a

1
a

28.

29. Písomné. Výročná správa Fondu za rok 2016,
. Rozhodnutie generálncho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.:

B/034/2016/1.M a prijatí podielových listov Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA
Čreen finergy otevžcný podílový fond REDSIDE investční společnost, a.s.. s menovitou
hodnotou podielového listu 0,1 EUR, 1SIN: CZ0008474053, k obchodovaniu na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosť ou od 29.02.2016:

Výpis zo sttánky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie podielových listov ISIN: CZO008474053,
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

„ Rozhodnutie generálneho saditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.:

B/154/2015/1M © prijatí podielových listov Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA
Green Enetgy otevčený podílový fond REDSÍDE investiční společnost, a.s., s menovitou
hodnotou podielového listu 1 Kč, TSIN: CZ0008474673, k obchodovaniu na regulovanom trhu
Butzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015:

. Výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie podielových listov ISIN: CZ0008474673,

k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

. Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti 1F1 Slovakia s.r.o.

. Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,

- Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.

. Stanovy obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. podpísané štatutárnymi zástupcami,
- Stanovy obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. podpísané štatutárnymi zástupcami:plné znenie stanov REDSIDE,

. Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.:
. Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Investmenta, a.s.,
. Písomné vyhlásenia partnera o pravdivosti, úplnosti a akmálnosti údajov ohľadne riadiacej

a vlastníckej štrukrúty partnera a o verejných funkcionároch
republike, ktorí sú súčasť ou vlastníckej alebo tiadiacej štruktúry partnera:onávajúcich funkciu v Slovenskej

26. Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. o pravdivosti, úplnosti

a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúry spoločnosti Arca Ťnvestments

jných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej alebo riadiacej štruktáry partnera,

AO VET. Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti YFI Slovakia s.r.o. o pravdivosti, úplnostia aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti TFT Slovakia s.r.o.
a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera,Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti REDSIDE c pravdívosú, úplnosti a aktuálnosti
údajov ohľadne tiadiac) a vlasmíckej štruktúry spoločností REDSIDĽ aoverejných
funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo
riadiacej Štruktúry partnera,vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod partnera a o tom, že konečný užívateľ výhodfunkcionárom, ktnie je verejn: by vykonával funkciu v Slovenskej republike:

. Doklady totožnosti —Phldr. Peter Michalovič, Juraj Cfbik,

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou — osobou vyžiadané
a následne jej predložené:

- Písomné vyhlásenie PnEr. Petra Michaloviča zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že

Strana Z z Z
- jekonečným užívateľom výhod partnera,

údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuáln:

- svoj obchodný podiel v partnerovi, amí na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

- > nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partneta spôsobmi podľa $6 ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

32. Písomné vyhlásenie Juraja Cíbika zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že

- jekonečným užívateľom výhod partnera,

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
isti SR sú úplné, správne a aktuálne,
- svoj obchodný podiel v partnerovi, ani ma jeho základnom imaní (ani jeho časť)

nepreviedol na inú osobu,

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vy
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

platenie podielu na zisku v partnerovi,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších ptedpisov,
- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

tr,

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora
Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkmi partnera sú: Gabriela Ciprianová, nar. 23.01,1972, trvale bytom 020 62 Horovce
286, SR a IT] Slovakia s.r.o., so sídlom Lautinská 18, 811 01 Bratislava — mestská časť Staré
Mesto, SR, IČO: 50 412 477, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 112497/B (ďalej len ako „TFI Slovakia s.ro“),

konateľmi partnera sú: PhDr. Pete. Michalovič, ttvale bytom Donská 33, 841 06 Bratislava —
Záhorská Bystrica, SR a Juraj Cíbik, trvale bytom 020 62 Horovce 105, SR, Za spoločnosť
konajú vždy dvaja konatelia
3/základné imanie partnera je 6.640,- EUR,

4/základné imanie partnera je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a ro 1F1 Slovakia s[S
X

oločne:práva v parinorovi patňa spoločníkovi 1F1 Slovakia s.r.o., a to v rozsahu 80,00%
1 Gabriela Ciprianová v ro!
6 /5tatutárny a riadiaci otgán partnera je menovaný

5/hlasovať
a spoločníkox
odvolávaný valným zhromaždením:
T/dozornú radu partner nemá zriadenú:
8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku partnera) majú spoločníci TF] Slovakia s.t.o.,

Stana 323


1/ spoločníkmi TFI Slovakia s.r. : Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821
09 Bratislava, SR, ICO: 35 868 856, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava1, oddiel: Sa, vložka č.: 3202/B (ďalej len ako „Arca Capital Slovakia, a.s.“) a REDSIDE, a.s.,2/ konateľom TF] Slovakia s.r.o. je: Katarína Beňušová, rrvale bytom Nejedlého 49, 841 02
Bratislava — mestská časť Dúbravka, SR, Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

Písomné právne úkony

svoj vlastnoručný podpis:

3/základné imanie ĽFI Slovakia s.r.o. je 5.000,- HUR,

4/základné imanie TFI Slovakia s.r.o. je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a to Arca
Capital Slovakia, a.s. sumou 750,- (ZÚR a REDSIDE, a.s. sumou 4.250, EUR, bolo splatené
v plnej výške:

5/hlasovacie práva v TFT Slovakia s.r.o. patria spoločníkovi Arca Capital Slovakia, a.s., a to
v rozsahu 15,00 % a spoločníkovi REDSIDE, a.s. v rozsahu 85,00 %,

6/šratutárny a riadiaci orgán FI Slovakia s.r.o. je menovaný aodvolávaný valným
zhromaždením,

7/ dozornú radu TFI Slovakia s.r.o. nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na získu TFI Slovakia s.r.o.) majú spoločníci Arca
Capital Slovakia, a.s., a to v rozsahu 15,00 % a REDSIDIE, a.s. v rozsahu 85,00 %.

vkonáva konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí


v.
Vlastnícka a tiadiaca štruktúra Arca Capital Slovakia, a.s.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ jediný akcionár Arca Capítal Slovakia, a.s. je: Arca [nvestments, a.s., so sídlom P
7/ A, 821 09 Bratislava, SR, IČO: 35 975 041, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 788/B (ďalej len ako „Arca Investments, a.s“):

2/ predstavenstvo Arca Capital Slovakia, a.s. tvotia: Ing. Rastislav Velíč, trvale bytom 956 08
Horné Obdokovce 369, SR- predseda predstavenstva a Ing. Hentich Kiš, trvale bytom Na
Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, SR — člen predstavenstva: V mene spoločnosti konajú
vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak k napísanému alebo vytlačenému
obchodnému menu, svojmu menu, priezvisku a funkcií pripoja vlastnoručný podpis.:

3/základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je 996.000,- EUR,

4/základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnow akcí,
a tieto boli splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 300 kusov kmeňových
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnot 3.320,-
S/hlasovacie práva v Árca Capital Slovakia, a.s. patria Árca ľovestments, 2.5., a to vrozsahu
100,00 % :

6/štatutárny a riadiaci orgán Arca Capital Slovakia, a.s. je menovaný a odvolávaný valným
zhromaždením:?/dozornú radu Arca Capital Slovakia, a.s. má zriadenú a tvotia ju Ing. Juraj Koník, Oto Bachr:
a Ing. Pavol Krúr
B/ právo na hospodá:
Investments, a.s., 4 to v rozsahu 100,00tal Slovakia, a.s) má Atca41

Wiastnicka 4 riadiaca štruktúra Arca Vuvestmente, 2.5.základe podkladov a informácií oprávnená osoba zisStrana 4 z 4
1/ akcionármi Arca Investments, a.s. sú: Ing. Pavol Kúpa, trvale bytom Trstínska 11, 841 06
Bratislava- Záhorská Bvstiica, SR — 12 akcií, Ing. Peter Krištofovič, trvale bytom Chrasťova
12314/19, 831 01 Bratislava, SR — 9 akcií, Ing. Rasúslav Velič, wvale bytom 956 08 Horné
Obdokovce 369, SR- 6 akcií a Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 4834/20, 902. 01
Pezinok, SR — 3 akcie:

2/ predstavenstvo Arca Investments, a.s. tvotia: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom Trstínska 11,
841 06 Bratislava- Záhorská Bystrica, SR — predseda predstavenstva a lng, Rastislav Velič,
trvale bytom. 956 08 Horné Obdokovce 369, SR- člen predstavenstva, V ramene spoločnosti
koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva ktorýkoľvek z nich samostatne.,

3/ základné imanie Arca Investments, a.s. je 99.600,- HUR:

4/základné imanie Arca Investmenss, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnoty akcií, a tieto
boli splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 30 kusov kmeňových listinných
akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu 3.320,- [UR

5/hlasovacie práva v Arca Investments, a.s. patria Ing. Pavlovi Krúpovi, a to v rozsahu 40,00 %,
lng. Petrovi Krištofovičovi v rozsahu 30,00%, Ing. Rastislavovi Veličoví v rozsahu 20.00%,
lng, Hentichovi Kišoví v rozsahu 10% +

6/štatutárny a riadiaci orgán Arca Investments, a.s. je menovaný a odvolávaný valným
zhromaždením,

7/dozornú radu Arca Tavestments, a.s. má zriadenú a tvoria ju Ing. Juraj Koník, Oto Bachratý
a Ing. Henrich Kiš,

8/ptávo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Investments, a.s.) majú Ing. Pavol
Krúpa, a to v tozsahu 40,00 %, ing. Peter Krištofovič v tozsahu 30,00%, Ing. Rastislav Velič
v rozsahu 20,00%, Ing. Henrích Kiš v rozsahu 10%.

VI.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra REDSIBE, a.Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistla, že1/ akcionármi REDSTDE, a.s, sú: RYR Czech, s.r.o. — 76 kusov akcii REDSIDE, a.s.
s menovitou hodnotou predstavajúcou 90,48% ku menovitej hodnote všetkých akcií
REDSIDE, a.s, a Arca Investinents, a.s. — 8 kusov akcií REDSIDH, a.s. s menovitou
hodnotou predstavujúcou 9,52% ku menovitej hodnote všetkých akcií REDSIDE, a.s.

2/ predstavenstvo REDŠTDE, a.s. tvoria: Rudolf Vžešťál — predseda predstavenstva, Ing. Radek
Široký- člen predstavenstva a lng. Juraj Dvožák — člen predstavenstva, Spoločnosť zastupuje
predstavenstvo, a to vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva.

3/ základné imanie REDSTDI:, a.s. je 8.400.000,- Ké,

4/ základné imanie REDSIDE, a.s. je tvorené 84 ks akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote 100.000,- Kč. Akcie spoločnosú sú prevoditeľné za podmienok stanovených
v Článku 7 stanov spoločnosti a bolo splatené v plnej výške.,

5/hlasovacie práva v REDSIDE, a.s. patria RVR Czech, s.r.
Investments, a.s. v rozsahu 9,521 :

ú/ REDSIDI, a.s. je okrem iného emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré„ato vrozsahu 90,48 %, Arcaboli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/7M prijaté na obchodovanie na

regulovanom trhu Burzy cenných papiere:
7/ REDSIDE,
na základe RoPraha, a.s.:

je okrem iného emitentom Podielových listov ISIN: CZ000847673, kroré bol

odnutia sp. zn. B/154/2015/LNI prijaté na obchodovanie na regulovanoím
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

8 /šratutárny a riadiaci orgán REDSIDE, a.s. je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením,9/dozornú radu REDSIDE, a.s. má zriadenú a tvoria ju Petra Rychnovská — predseda dozornej
ťady, Ing. Petr Srudnička a Karel Krhovský — členovia dozornej rady,

10/právo na hospodársky prospech (podiel na získu REEDSIDIE, a.s.) majú RVR Czech, s.r.o.,
a to v rozsahu 90,48 %, a Arca Investrnents, a.s. v rozsahu 9,52%..

Vr.
Viastnícka a #iadiaca štruktúra RVR Czech, s.r.o.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že1/ spoločníkom RVR Czech, s.r.o. je: Rudolf Viešťál, trvale bytom Prokopova 2849/24, 2
130 00 Praha 3, ČR:

2/ konateľom RVR Czech, s.r.o. je: Rudolf Vžešťál, trvale byrom Prokopova 2849/24, Žižkov,
130 00 Praha 3, ČR, Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.,

3/ základné imanie RVR Czech, s.r.o. je 200.000,- Kč,

4/základné imanie RVR Czech, s.r.o. je tvorené peňažným vkladom spoločníka, a to Rudolfa
Vžešťála sumou 200.000,- Ké, bolo splatené v plnej výške,

5/hlasovacie práva v RVR Czech, s.r.o. patria spoločníkovi Rudolfovi Vžešťálovi, a to v rozsahu
100,00%3

6/štatutárny a riadiaci orgán RVR Czech, s.r.o. je menovaný aodvolávaný valným
zhromaždením,

dozornú radu RYR Czech, s.r.o. nemá zriadenú,

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku RVR Czech, s.r.o) má spoločník Rudolf
Viešťál, a ro v rozsahu 100,00%:

ážkov,TX.
fikácia a overenie konečného užívateľa výhoda základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa
výhod partnera podľa $64 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

1/ Meno a priezvisko: PhDr. Peter Michaloviš

Dátum narodenia: 84.06.1953

Adresa trvalého pobytu: Donská 33, 841 06 Bratislava — Záhorská By:
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie,

6/Meno a priezvisko: Juraj Cíbik

Dátum narodenia: 12,97,1979

Adresa trvalého pobytu: 928 62 Horovce 105, SR.

Štátna príslušnosť: oj občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slove skej republike: mie.

Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú majetkovo ovládajú a riadia spoločnosť
Gabriela Cyprianová (20%)4 TRI Slovakia s.r.o. (80%), kde spoločníkom ( 85%) je REDSIDE.

konajúca vo vlastnom inene a na účet fondu. REDSŤDH., a.s. ako

ako investičná spoločnosť
investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet fondu je, okrem iného, emitentom.
podielových listov ISTNI: CZO008474053 2 podielových listov ISTN:CZ0008474673. Podielové

listy sú cennými papietimi, ktoré bolprijaté na obchodovanie na regulovanom trbu Burzy

Strana 6 z 6
cenných papierov Praha, a.s. a podliehajú požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný predpis (zákon č.
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov).Vzhľadom na skutočnosť uvedenú vyššie sú splnené podmienky podľa ust. $ 4 ods. 4 zákona o
registri na zapísanie členov vrcholového manažmenmu partnera do Registra, a to namiesto
konečných užívateľov výhod pattnera. V zmysle ust. $ 4 ods. 4 zákona o registri platí, že za člena
vrcholového manažmentu sa považuje štaturárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a
vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. REDSIDE, a.s. ako
investičná spoločnosť, ktorá je obhospodarovateľom Fondu a ktorá v postavení v ktorom ovláda
partnera koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je fondom kvalifikovaných investorov
vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu Fondu bolo udelené
rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č. 3. 2013/1333/570 ke
SP/2012/816/371, ktoré nadobudlo právoplamosť dňa 29.01.2013. Účelom Tondu je
zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných veď od kvalifikovaných
investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromažďovaním peňažných
prostriedkov na základe investičnej stratégie v prospech vlasrníkov podielových listov. Z článku 5
štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Tondu je pretrvávajúce zhodnocovanie
prostriedkov vložených podielnikmi ľondu, a to predovšetkým na základe priamych alebo
nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských zámerov, najmä do odvetia
energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov zaoberajúcich sa výrobou
elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov a to s tým, že výnosy z investícií budú
prevažne získane z úrokov z poskymurých pôžičiek az podielu na zisku projektu a
podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Tondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.Zoznam podielnikov vedie REDSIDE, a.s., pričom tento zoznam ňie je verejne prístupný.
Keďže REDSIDE, a s. je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý 4
podlieha zmenám. Zoznam podielnikov je REDSID
subjektom, pri ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právr
a.„ 4.8. oprávnená posky tmúť VY ýlačne
© predpisy. Podiel REDSTDI

. na zisku partnera je za určité účtovné obdobie a je reflektovaný v celkovom hospodátskom

edku Tondu za dané určité obdobie.V zmysle článku 9. bod 9.8 Štatútu Fondu, platí, že hospodársky výsledok fondu vzniká ako
rozdiel medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosg z majetka Fondu sa zvyčajne použijú na krytie
nákladov Fondu. Ak hospodárenie Ťondu za účtovne obdobie skončí ziskom, zisk môže byť
použitý k vyplateniu podielov na bo môže byť použitý ticiám smerujúcim
k zvýšeníu majetku ľondu ak zvýšeniu hodnot podielov jednotlivých podielnikov. Ak
hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí stratou,
zdrojov Fondu, pričom ku krytiu strary sa použ

krutá strata bude uhradená zo
úje najmä nerozá isk z predchádzajúcich
strata v roku nasledujúcom po účtovnoim roku, v
znížením kapitálového fondu.

elenýokov a ak to nebude postačovať, musí by
ktorom

V zmysle čl,19 bod 9.9 Štatútu Fondu pk ako investičná spoločnosť
rozhoduje o vyplatení/nevyplatení získu Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže
rozhodnúť, že podielnikom fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Hondom v
nvestičná spoločnosť ťaktiež môže rozhodnú o
nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V
ímci REDSIDE, a.s. ako investičnej spoločnosti rozhoduje © vyplatení zisku podielnikom
predstavenstvo, pričom o vyplatení zisku podielníkom môže byť rozhodnuté až po overení

príslušnom kalendárnom roku alebo jeho časť.Strana Ť Z Ť


riadnej účtovnej zvierkyFondu audítorom. Podiel na získu konkrétncho podielnika Tondu sa
vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku všetkých podielnikom násobená
podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého podielnika a celkového počtu
Ex

istujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu. Nenaplnenie výnimky v zmysle ust. $
4 ods. 4 druhá veta Zákona o registri: z ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o registri vyplýva, že
pravidlo, že partner verejného sektora, ktorý je regulovaným emitentom alebo je priamo či
nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený regulovaným emitentom, sa zapisujú do registra
konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov výhod členovia vrcholového
manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na hospodársky prospech
najmenej vo výške 25% z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora, ktotý je
regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený
tegulovaným emitentom.Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo
na hospodársky prospech najmenej vo výške 25% z podnikania alebo inej činnosti partnera
a preto — je naplnená podmienka podľa ust. $4 ods. 4 prvá a druhá veta zákona o registri, kedy
sa do registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod pattnera zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora.

X.
Údaje podľa $ 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov

Súčasť ou vlasrníckej alebo riadiacej Štruktúry pattnera nie je verejný funkcionár zapísaný v
zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SK.X.
Vyhlásenie oprávnenej osobyOr ná osoba vyhlasuje, že skutočnosti mvedené vtomto verifikačnom dokumenie
zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 08.01.2018Partner verejného sektora

URBÁNY 8: Parťness s.t.o. BIOPLYN HOROVCE 2 s.
JU Br. Juraj Remšík PhDr. Peter Michalovič
f advokát, konateľ konateľ

Strana 8 7 8


9 fc sektora
BIOPLYN HOROVCE 2s. r. o.
Juraj Cíbi

konateľStrana 9 z 9
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


Verifikačný dokumentVypracované podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
(ďalej aj ako „Zákon o registri“)

Vypracoval: Advokátska kancelária JUDr. Juraj Klimčo s.r.o., so sídlom Bobot č. 176,
91325 Bobot, IČO: 51123592.
(ďalej aj ako „Oprávnená osoba“)
pre: BIOPLYN HOROVCE 2? s. r. o., so sídlom 106, 020 62 Horovce, IČO:
45556521, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.: 23050/R(ďalej aj ako „Partner verejného sektora“)

1. Úvodné ustanovenia a východiskové podklady
Dňa 28.06.2017 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dohoda o

výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj ako
„Dohoda“).Oprávnená osoba je v zmysle Dohody povinná na účely vykonania zápisu Partnera
verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vypracovať tento verifikačný
dokument v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o registri (ďalej aj ako „Verifikačný
dokument“).Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov,
poskytnutých Partnerom verejného sektora:

CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINE

i. úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora:
ii. úplné znenie Spoločenskej zmluvy TFI Slovakia s.r.o.,

iii. úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Investments, a.s.,

iv. úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arco Capital Slovakia, a.s..:

v. úplné znenie Zakladateľskej listiny REDSIDE investiční společnosť, a.s..,

vi. úplné znenie Zakladateľskej listiny RVR Czech, s.r.o.:

vii. úplny výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnosť, a.s., so sídlom V Celnici
1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mčsto, Česká republika, IČ: 243 00 601, z obchodného
registra Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka číslo 18362 (ďalej aj „RIDESIDE,
a.s.“),

©Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8. spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

JUDr. Martin Leško T:

L
bi Lawyer 8 Arkitrator E:

eško T
itrator E:Mgr. Adam

902 405 984

o.sk


CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINE

X
xxi
xxiv. zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.,

xxv. písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. o pravdivosti,viii. úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha

1 —Nové Mšsto, Česká republika, IČ: 243 00 136, z obchodného registra Mestského súdu
v Prahe, oddiel C, vložka číslo 194393 (ďalej aj „RVR Czech, s.r.o.“):

ix. výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnosť, a.s., v skrátke NOVA Green Enegry OPF, so sídlom
V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mšsto, Česká republika (ďalej aj „Fond“) zo
zoznamu investičných fondov vedeného Českou národnou bankou:

X. úplne znenie štatútu Fondu:

xi. výročná správa Fondu za rok 2015,

xii. Rozhodnutie generálneho riaditeľ Burzy cenných papier Praha, a.s., zo dňa 23.02.2016,
sp.zn.: B/034/2016/LM o prijatí podielových listov Fondu, t.j. otvoreného podielového
fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond REDSIDE investiční společnosti,
a.s.. s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN: CZ0008474053,
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou
od 29.02.2016:

xiii. výpis zo stránky kurzy .cz potvrdzujúci prijatie podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.:

xiv. Rozhodnutie generálneho riaditeľ Burzy cenných papier Praha, a.s., zo dňa 12.10.2015,
sp.zn.: B/154/2015/LM o prijatí podielových listov Fondu, t.j. otvoreného podielového
fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond REDSIDE investiční společnosti,
a.s.. s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN: CZ0008474673,
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou
od 19.10.2015:

xv. výpis zo stránky kurzy .cz potvrdzujúci prijatie podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.:

xvi. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora:

xvii. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti TFI Slovakia s.r.o.,
xviii. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.:

xix. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.:
xXx. stanov obchodnej spoločnosti spoločnosti Arca Investments, a.s. podpísané
štatutárnymi zástupcami:
xxi. stanov obchodnej spoločnosti spoločnosti Arca Capital Sloviakia, a.s. podpísané
štatutárnymi zástupcami:
li. úplne znenie stanov REDSIDE:
I. zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti Arca
Investments, a.s. a 0 verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného
sektora:

©Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8. spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

Law

Mgr. Adam L.

JUDr. Martin Leško T:

eško T
E Lawyer 8 Arbitrator E:

itrator E:902 405 984


ET FORTITUDINEO
vCONSTANTIAmanažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na hospodársky
prospech najmenej vo výške 23% z podnikania alebo inej činnosti partnera vereného
sektora „ ktorý je regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne
majetkovo ovládaný a riadený regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by
mala právo na hospodárky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera verejného sektora a preto je naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4
prvá a druhá veta Zákona o registri, kedy sa do registra partnerov verejného sektora
namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu členovia
vrcholového manažmentu partnera verejného sektora.

10. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného

sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného
funkcionára.

11. Záverečné ustanovenia a vyhlásenia

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Všetky
skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému
stavu.

V Bratislave, dňa 18.10.2017

P

Mgr. Adam Leši
BAT

Lawyer 8:

Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8 spol,

J02 05 Pezinok

JUDr. Martin Leško Ňi

eško
Ditrato Lawyer 8 Arbitrator le


xxvi. písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti TFI Slovakia s.r.o. o pravdivosti, úplnosti a
aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti a o verejných
funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora:

xxvii. písomné vyhlásenia REDSIDE o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne
riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti a o verejných funkcionároch vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
Partnera verejného sektora:

xxviii. písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektrora o tom,
že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu v
Slovenskej republike:

xxix. doklad totožnosti: PhDr. Peter Michalovič, Juraj Cíbik:,

2. Písomné vyhlásenia Partnera verejného sektora
2.1. Písomné vyhlásenie PhDr. Petra Michaloviča zo dňa 16.10.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako konateľa Partnera verejného sektora zapísané
v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,

- spoločníci nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

- spoločníci nepreviedoli na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného
sektora:

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi
podľa ust. 6a ods. | zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov:

-nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINE

2.2. Písomné vyhlásenie Juraja Cíbika zo dňa 16.10.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako konateľa Partnera verejného sektora zapísané
v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,

- spoločníci nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

©Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8. spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

JUDr. Martin Leško T:
Lawyer 8 Arbitrator E:Mgr. Adam L.
2 bi o.sk

eško T
Law it:

902 405 984
itrator E: obGbakl


CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINE- spoločníci nepreviedoli na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného
sektora:

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi
podľa ust. 6a ods. | zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov:

- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

i. spoločníkmi Partnera verejného sektora sú: Gabriela Cyprianová, nar. 23.01.1972 trvale
bytom trvale bytom 286, 020 62 Horovce a TFI Slovakia s.r.o., so sídlom Laurinská 18,
811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50412477,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
112497/B (ďalej aj „TFI Slovakia s.r.o.“),

ii. konateľmi Partnera verejného sektora sú: PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská
33, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, Slovenská republika a Juraj Cíbik, trvale
bytom Horovce 105, 020 62 Horovce, Slovenská republika, Za spoločnosť konajú vždy
dvaja konatelia spoločne.,

iii. základné imanie Partnera verejného sektora je: 6.640,-EUR,

iv. základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov
a to TFI Slovakia s.r.o. sumou 5.312,-EUR a Gabriela Cyprianová sumou 1.328,-
EUR bolo splatené v plnej výške,

v. hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora: TFI Slovakia s.r.o. 80%, Gabriela
Cyprianová 20 %,

vi. štatutárny a riadiaci orgán Partnera verejného sektora je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením,

vii. dozornú radu Partnera verejného sektora nemá zriadenú,
viii. právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera verejného sektora): TFI
Slovakia s.r.o. 80%, Gabriela Cyprianová 20 %:Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8 spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

Law

Mgr. Adam

JUDr. Martin Leško T:
Lawyer 8 Arbitrator E:Leško T

2 405 964
itrator E: aki

o.sk


CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINE4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra TFI Slovakia s.r.o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

i. spoločníkmi TFI Slovakia s.r.o. sú: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská
7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35868856, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3202/B (ďalej aj „Arca
Capital Slovakia, a.s.“) a RIDESIDE, a.s.,

ii. konateľom TFI Slovakia s.r.o. je: Katarína Beňušová, trvale bytom Nejedlého 49,
Bratislava — mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, Konateľ koná v mene
spoločnosti samostatne. Písomné právne úkony vykonáva konateľ tak, že k obchodnému
menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.:

iii. základné imanie TFI Slovakia s.r.o. je: 5.000,-EUR:

iv. základné imanie TFI Slovakia s.r.o. je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov a to Arca
Capital Slovakia, a.s. sumou 750,-EUR a REDSIDE, a.s. sumou 4.250,-EUR a bolo
splatené v plnej výške,

v. hlasovacie práva v TFI Slovakia s.r.o.: Arca Capital Slovakia, a.s. 15% a REDSIDE,
a.s. 85%,

vi. štatutárny a riadiaci orgán TFI s.r.o. je menovaný a odvolávaní valným zhromaždením:

vii. dozornú radu TFI Slovakia s.r.o. nemá zriadenú:
viii. právo na hospodársky prospech (podiel na zisku TFI Slovakia s.r.o.): Arca Capital
Slovakia, a.s. 15% a REDSIDE, a.s. 85%:

5. Vlastnícka a riadiaca Štruktúra Arca Capital Slovakia, a.s.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

i. jediný akcionár Arca Capital Slovakia, a.s. je: Arca Investments, a.s., so sídlom
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35975041, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3788/B (ďalej aj
„Arca Investments, a.s.“),

ii. predstavenstvo Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené: Ing. Rastislav Velič, trvale bytom
Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika — predseda
predstavenstva a Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika — člen predstavenstva, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja
členovia predstavenstva spoločne,Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8. spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

Law

Mgr. Adam

JUDr. Martin Leško T:

L
bi Lawyer 8 Arkitrator E:

eško T
itrator E:902 405 984


CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINElii. základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je: 996.000,-EUR,

iv. základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnoty
akcie a to a bolo splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 300 kusov
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jeden akcie má hodnotu
3.320,-EUR,

v. hlasovacie práva v Arca Capital Slovakia, a.s.: Arca Investments, a.s. 100%:

vi. štatutárny a riadiaci orgán Arca Capital Slovakia, a.s. je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením,

vii. dozornú radu Arca Capital Slovakia, a.s. má zriadenú: Ing. Juraj Koník, Oto Bachratý
a Ing. Pavol Krúpa.

viii. právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Capital Slovakia, a.s.): Arca
Investments, a.s. 100%:

6. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Investments, a.s.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

i. akcionármi Arca Investments, a.s sú: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom Trstínska 11, 841
06 Bratislava- Záhorská Bystrica — 12 akcií, Slovenská republika, Ing. Peter Krištofovič,
trvale bytom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská republika — 9 akcií, Ing.
Rastislav Velič, trvale bytom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika — 6 akcií a Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902 01
Pezinok, Slovenská republika — 3 akcie,

ii. predstavenstvo Arca Investments, a.s je tvorené: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom
Trstínska 11, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika — predseda
predstavenstva a Ing. Rastislav Velič, trvale bytom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné
Obdokovce, Slovenská republika — člen predstavenstva, v mene spoločnosti koná
predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva ktorýkoľvek z nich samostatne,

iii. základné imanie Arca Investments, a.s je: 99.600,-EUR:

iv. základné imanie Arca Investments, a.s je tvorené splatením menovitej hodnoty akcie
ato abolo splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 30 kusov listinných
akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jeden akcie má hodnotu 3.320,-EUR,

v. hlasovacie práva v Arca Investments, a.s:. Ing. Pavol Krúpa 40%, Ing. Peter Krištofovič
30%, Ing. Rastislav Velič 20%, Ing. Henrich Kiš 10%,

vi. štatutárny a riadiaci orgán Arca Investments, a.s. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8. spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

Law

Mgr. Adam

JUDr. Martin Leško T:

L
bi Lawyer 8 Arkitrator E:

eško T
itrator E:

902 405 984


CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINEvii. dozornú radu Arca Investments, a.s má zriadenú: Oto Bachratý, Ing. Juraj Koník a Ing.
Katarína Cvečková:

viii. právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Investments, a.s): Ing. Pavol
Krúpa 40%, Ing. Peter Krištofovič 30%, Ing. Rastislav Velič 20%, Ing. Henrich Kiš 10%:

7. Vlastnícka a riadiaca štruktúra REDSIDE, a.s.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

i. Akcionármi REDSIDE, a.s. sú: RVR Czech, s.r.o. vlastniacu 76 kusov akcií REDSIDE,
a.s. s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých akcií
REDSIDE, a.s. a Arca Investment, a.s. vlastniacou 8 kusov akcií REDSIDE, a.s.
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých akcií
REDSIDE, a.s.:

ii. predstavenstvo REDSIDE, a.s. je tvorené: Rudolf Vrešťál — predseda predstavenstva,
Ing. Radek Široký — člen predstavenstva a Ing. Juraj Dvofák, člen predstavenstva,
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, a to vždy predseda predstavenstva spoločne s
ďalším členom predstavenstva.:

iii. základné imanie REDSIDE, a.s.. je: 8.400.000,-Kč:

iv. základné imanie REDSIDE, a.s. je tvorené 84 ks akcie na meno v listinnej podobe v
menovitej hodnote 100 000,- Kč,

Akcie spoločnosti sú prevoditeľné za podmienok stanovených v Článku 7 stanov
spoločnosti a bolo splatené v plnej výške

v. hlasovacie práva v REDSIDE, a.s.: RVR Czech, s.r.o. 90,48 % a Arca Investment, a.s.
9,52 %:

vi. REDSIDE, a.s. je okrem iného emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053,
ktoré boli na základe Rozhodnutia sp.zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. :

vii. REDSIDE, a.s. je okrem iného emitentom Podielových listov ISIN: CZ000847673,
ktoré boli na základe Rozhodnutia sp.zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

viii. štatutárny a riadiaci orgán REDSIDE, a.s. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:

ix. dozornú radu REDSIDE, a.s. má zriadenú a to: Petra Rychnovská — predseda dozornej
rady, Ing. Petr Studnička a Karel Krhovský — členovia dozornej rady:

©Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8. spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

Law

Mgr. Adam

JUDr. Martin Leško T:

L
bi Lawyer 8 Arkitrator E mle

eško T
itrator E:902 405 984
8. Vlastnícka a riadiaca štruktúra RVR Czech , s.r.o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

i. Spoločníkom RVR Czech , s.r.o. je Rudolf Vreštála, trvale bytom Prokopová 2849/2a,
130 00 Žižkov:

ii. konateľom RVR Czech, s.r.o. je Rudolf Vreštála, trvale bytom Prokopová 2849/24, 130
00 Žižkov, Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.,

iii. základné imanie RVR Czech, s.r.o. je: 200.000,-Kč:

iv. základné imanie RVR Czech, s.r.o. je tvorené peňažným vkladom spoločníka vo výške
200.000,-Kč a bolo splatené v plnej výške:
v. hlasovacie práva v RVR Czech, s.r.o.: Rudolf Vžeštála 100%:
vi. štatutárny a riadiaci orgán RVR Czech, s.r.o. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:
vii. dozornú radu RVR Czech s.r.o. nemá zriadenú:
viii. právo na hospodársky prospech (podiel na zisku RVR Czech, s.r.o.): Rudolf Vreštála
100%:9. Identifikácia konečného užívateľa výhodKonečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora v zmysle ust. $ 64 zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon č.
297/2008 Z. z.“) a ust. $ 4 ods. 4 zákona o RPVS sú:CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINE

(i) meno a priezvisko: PhDr. Peter Michalovič

adresa trvalého pobytu: Donská 33, 841 06 Bratislava

dátum narodenia: 06.06.1953

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(ii) meno a priezvisko: Juraj Cíbik

adresa trvalého pobytu: Horovce 105, 020 62 Horovce

dátum narodenia: 12.07.1979

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nieAdvokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8 spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

JUDr. Martin Leško T:
Lawyer 8 Arbitrator E:2 405 964

Mgr. Adam L.
2 bi o.sk

eško T
Law itrator E:


Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v
Slovenskej republike.

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú majetkovo
ovláda a riadia spoločnosť Gabriela Cyprianová (20%) a TFI Slovakia s.r.o.(80%), kde
spoločníkom ( 85%) je REDSIDE, a.s. ako investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom
mene a na účet Fondu. REDSIDE, a.s. ako investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom
mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom podielových listov ISIN:
CZ0008474053 a podielových listov ISIN: CZ0008474673. Podielové listy sú cennými
papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných
papierov Praha, a.s. a podliehajú požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný predpis (
zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Vzhľadom na skutočnosť uvedenú vyššie sú splnené podmienky podľa ust. 4 ods. 4
Zákona o registri na zapísanie členov vrcholného manažmentu Partnera verejného
sektora do Registra, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partera verejného
sektora. V zmysle ust. 4 ods. 4 zákona o registri platí, že za člena vrcholového
manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci
zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

REDSIDE, a.s. ako investičná spoločnosť, ktorá je obhospodarovateľom Fondu a ktorá
v postavení v ktorom ovláda Partnera verejného sektora koná vo vlastnom mene, ale na
účet Fondu. Fond je fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného
podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej
národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke SP/2012/816/571, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINE

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných
vecí od kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné
investovanie zhromažďovaním peňažných prostriedkov na základe investičnej stratégie
v prospech vlastníkov podielových listov. Z článku 5 štatútu Fondu vyplýva, že
investičným cieľom Fondu je pretíhajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených
podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na základe priamych alebo nepriamych investícií
do nových projektov a rozvoja podnikateľských zámerov, najmä do odvetia energetiky
so zameraním na segment malých a stredných podnikov zaoberajúcich sa výrobou
elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov a to s tým, že výnosy z investícií budúAdvokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8. spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

JUDr. Martin Leško T:

L
bi Lawyer 8 Arkitrator E:

eško T
itrator E:Mgr. Adam

902 405 984

o.sk
prevažne získane z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu
a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade
s investičným cieľom ďalej reinvestovaná.

Zoznam podielnikov vedie REDSIDE, a.s., pričom tento zoznam nie je verejne
prístupný. Keďže REDSIDE „ s. Je otvoreným podielov fondom, zoznam podielnikov
nie je uzavretý a podlieha zmenám.

Zoznam podielnikov je REDSIDE, a.s. oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladá všeobecne záväzné právne predpisy. Podiel REDSIDE, a.s. na
zisku partnera verejného sektora je za určité účtovné obdobie je reflektovaný v celkom
hospodárskom výsledku Fondu za dané určité obdobie.

V zmysle článku 9. bod 9.8 Štatútu Fondu, platí, že hospodársky výsledkom fondu vzniká
ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne
použijú na krytie nákladov Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovne obdobie skončí
ziskom, zisk môže byť použitý k vyplateniu podielov n a zisk alebo môže byť použití
k reinvestíciam smerujúcim k zvýšeniu majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov
jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí stratou,
vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu straty sa použije
najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov ak a to nebude postačovať, musí byť
strata v roku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že RDESIDE, a.s. ako investičná
spoločnosť rozhoduje o vyplatení/nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná
spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom Fondu bude vyplatení celý čistý zisk
vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho časť. Investičná
spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku , a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci REDSIDE, a.s. ako investičnej
spoločnosti rozhoduje o vyplatení zisku podielnikom predstavenstvo, pričom o vyplatení
zisku podielnikom môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu
audítorom. Podiel na zisku konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková
čiastka vyplácaná ako podiel na zisku všetkých podielnikom násobená podielom počtu
podielových listov Fondu v majetku toho ktorého podielnika a celkového počtu
existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINE

Nenaplnenie výnimky v zmysle ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o registri: z ust. $ 4
ods. 4 druhá veta Zákona o registri vyplýva, že pravidlo, že pri partneri verejného sektora,
ktorý je regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo
ovládaný a riadený regulovaným emitentom, sa zapisujú do registra konečných
užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov výhod členovia vrcholnéhoAdvokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8. spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

JUDr. Martin Leško 7:

L
bi Lawyer 8 Arkitrator E:

eško T
itrator E:Mgr. Adam

902 405 984

o.sk


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


Ax
SSLužnÝ (ž
Verifikačný dokument :Vypracované podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „Zákon o registri“)

Vypracoval: JUDr. Juraj Klimčo, so sídlom Štefániková 9, 914 51 Trenčianske Teplice, 1čO:
34059407, zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 952
(ďalej aj ako „Oprávnená osoba“

pre: BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o., so sídlom 106, 020 62 Horovce, 1ČO:
45556521, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trenčín Oddiel: Sro, vložka č.: 23050/R (ďalej aj ako „Partner
verejného sektora“)

1. Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

Dňa 28.06.2017 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dohoda o výkone
činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj ako „Dohoda“).

Oprávnená osoba je v zmysle Dohody povinná na účely vykonania zápisu Partnera
verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vypracovať tento verifikačný
dokument v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o registri (ďalej aj ako „Verifikačný
dokumenť“).

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov,
poskytnutých Partnerom verejného sektora:

i. úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora:
ii. úplné znenie Spoločenskej zmluvy ACORD plus spol. s r.o.:
li. úplné znenie Spoločenskej zmluvy BIOTEC, s.r.o.:
iv. úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Capital Slovakia, a.s.:
v. úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Investments, a.s.,
vi. úplné znenie Spoločenskej zmluvy Energit plus s.r. o.
vii. úplné znenie Zakladateľskej listiny EKOTECH HOROVCE, s.r.o.
viii. — výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora:
ix. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti BIOTEC, s.r.o.:
x. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti EKOTECH HOROVCCE, s.r.o.,
xi. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti ACORD plus spol. s r.o.:
xii. — výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,
xiii. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.,
xiv. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Energit plus s.r.o.
xy. stanov obchodnej spoločnosti spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. podpísané
štatutárnymi zástupcami,
xvi. stanov obchodnej spoločnosti spoločnosti Arca Investments, a.s. podpísané
štatutárnymi zástupcami,
xvii. — zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,
xvili. — zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.:
písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. o pravdivosti,
úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti Arca
Investments, a.s. a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného
sektora:

písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti EKOTECH HOROVCE, s.r.o. o
pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre
spoločnosti EKOTECH HOROVCE, s.r.o. a o verejných funkcionároch vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
Partnera verejného sektora:

písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Energit plus s. r. o. o pravdivosti, úplnosti a
aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti Energit plus s.
r. 0. 0 verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí
sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora:

písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti Arca
Investments, a.s. a o tom, že kone čný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom,
ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike,

písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti Energit plus
s.r.o. a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by
vykonával funkciu v Slovenskej republike:

písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti EKOTECH
HOROVCE, s.r.o. a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom,
ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike,

doklad totožnosti — Peter Cíbik, Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav
Velič, Ing. Henrich Kiš, Mgr. Peter Michalovič, Pavol Michalovič, Ing. Milan Hudák,
JUDr. Ivan Roháč a Gabriela Cyprianová.

2. Písomné vyhlásenia Partnera verejného sektora

2.1.

2.2.

Písomné vyhlásenie Ing. Pavla Krúpa zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- jekonečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

- svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

- > nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

Písomné vyhlásenie Gabriely Cyprianovej zo dňa 30.06.2017


(iii)

meno a priezvisko: Ing. Pavol Krúpa

adresa trvalého pobytu: Trstínska 11, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
dátum narodenia: 06.03.1972

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(iv)

meno a priezvisko: Ing, Peter Krištofovič

adresa trvalého pobytu: Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava
dátum narodenia: 17.04.1972

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(v)

meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič

adresa trvalého pobytu: Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce
dátum narodenia: 24,07,1973

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(vi)

meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš

adresa trvalého pobytu: Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok

dátum narodenia: 29.06.1975

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(vii)

meno a priezvisko: Mgr. Peter Michalovič

adresa trvalého pobytu: Donská 33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
dátum narodenia: 27,11.1982

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(vii)

meno a priezvisko: Pavol Michalovič

adresa trvalého pobytu: Donská 33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
dátum narodenia: 27,11.1982

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie
11.

12.(ix) — meno a priezvisko: Ing. Milan Hudák
adresa trvalého pobytu: Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina
dátum narodenia: 16.11.1965
štátna príslušnosť št. občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(x) — menoapriezvisko: JUDr. Ivan Roháč
adresa trvalého pobytu: Záhradná 2004/26, 066 01 Humenné
dátum narodenia: 07.07.1984
štátna príslušnosť št. občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nieV Bratislave, dňa 11.07.2017

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v
Slovenskej republike.

Vzhľadom na uvedené Peter Cíbik, Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav
Velič, Ing. Henrich Kiš, Mgr. Peter Michalovič, Pavol Michalovič, Ing. Milan Hudák,
JUDr. Ivan Roháč a Gabriela Cyprianová spíňajú kritériá na to, aby mohli byť podľa ust. $
6a ods. 1 písm. a) prvý, tretí a štvrtý bod Zákona č. 297/2008 Z. z. považovaní za konečných
užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného
funkcionára.

Záverečné ustanovenia a vyhlásenia
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera

verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Všetky skutočnosti
uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.


2.3.

2.4.

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

Písomné vyhlásenie Ing. Petra Krištofoviča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

Písomné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.5. Písomné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora,
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.6. Písomné vyhlásenie Mgr. Petra Michaloviča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov,

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.7. Písomné vyhlásenie Pavla Michaloviča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,
všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:
svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

2.8. Písomné vyhlásenie Ing. Milana Hudáka zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.9. Písomné vyhlásenie JUDr. Ivana Roháča zo dňa 30.06.2017

2.10.

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

Písomné vyhlásenie Petra Cíbika zo dňa 30.06.2017
Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- jekonečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

- svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

3. Vastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

ž ň

spoločníkmi Partnera verejného sektora sú: Gabriela Cyprianová, nar. 23.01.1972
trvale bytom trvale bytom 286, 020 62 Horovce a BIOTEC, s.r.o., Skuteckého 17,
974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45387818, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:
24716/5 (ďalej aj „BIOTEC, s.r.o.“),

konateľmi Partnera verejného sektora sú: PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom
Donská 33, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, Slovenská republika a Juraj
Cíbik, trvale bytom Horovce 105, 020 62 Horovce, Slovenská republika: za
spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne.:

základné imanie Partnera verejného sektora je: 6.640,-EUR,

základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené peňažným vkladmi
spoločníkov a to Gabriela Cyprianová sumou 1.328,-EUR a BIOTEC, s.r.o sumou
5.312,-EUR. bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora: Gabriela Cyprianová 20%,
BIOTEC, s.r.o 80%,

štatutárny a riadiaci orgán Partnera verejného sektora je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozornú radu Partnera verejného sektora nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera verejného sektora):
Gabriela Cyprianová 20%, BIOTEC, s.r.o 80%
4.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra BIOTEC, s.r.o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

vii.

spoločníkmi BIOTEC, s.r.o. sú: EKOTECH HOROVCE, s.r.o., so sídlom Horovce
106, 020 62 Horovce, Slovenská republika, 1ČO: 44731531, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 21554/R (ďalej aj
„EKOTECH HOROVCE, s.r.o.“) a ACORD plus spol. s r.o., so sídlom Údernícka
11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, 1ČO: 35866934, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 29778/B (ďalej aj
„ACORD plus spol. s r.o.“),

konateľmi BIOTEC, s.r.o. sú: PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841
06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika a Juraj Cíbik, trvale bytom
Horovce 105, 020 62 Horovce, Slovenská republika: za spoločnosť konajú vždy
dvaja konatelia spoločne.:

základné imanie BIOTEC, s.r.o. je: 34.084,-EUR:

základné imanie BIOTEC, s.r.o. je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov a to
EKOTECH HOROVCUI, s.r.o. sumou 16.701,-EUR a ACORD plus spol. s r.o.
sumou 17.383,-EUR a bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v BIOTEC, s.r.o.: EKOTECH HOROVCE, s.r.o. 49% a ACORD
plus spol. s r.o. 51%:

štatutárny a riadiaci orgán BIOTEC, s.r.o. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:

dozornú radu BIOTEC, s.r.o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku BIOTEC, s.r.o.). EKOTECH
HOROVCUE, s.r.o. 49% a ACORD plus spol. s r.o. 51%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra EKOTECH HOROVCE, s.r.o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

s

jediným spoločníkom EKOTECH HOROVCE, s.r.o. je: Peter Cíbik, trvale bytom
Horovce 141, 020 62 Horovce, Slovenská republika:

konateľ EKOTECH HOROVCE, s.r.o. je: Peter Cíbik, trvale bytom Horovce 141,
020 62 Horovce, Slovenská republika: konateľ je oprávnený konať v mene
spoločnosti samostatne:

základné imanie EKOTECH HOROVCE, s.r.o. je: 5.000,-EUR:

základné imanie EKOTECH HOROVCE, s.r.o. je tvorené peňažným vkladom
spoločníka a to Petra Cíbika 5.000,-EUR a bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva vEKOTECH HOROVCE, s.r.o.: Peter Cíbik 100%,

štatutárny a riadiaci orgán EKOTECH HOROVCE, s.r.o. je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:
dozornú radu EKOTECH HOROVCE, s.r.o. nemá zriadenú:
právo na hospodársky prospech (podiel na zisku EKOTECH HOROVCE, s.r.o.):
Peter Cíbik 100%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra ACORD plus spol. s r.o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

vii.

spoločníkmi ACORD plus spol. s r.o. sú: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35868856, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3202/B
(ďalej aj „Arca Capital Slovakia, a.s,“) a Energit plus s. r. o., so sídlom Údernícka
11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, 1ČO: 47728922, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 98465/B (ďalej aj
„Energit plus s. r. o.“),

konateľmi ACORD plus spol. s r.o. sú: Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku
20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika a PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom
Donská 33, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, Slovenská republika: za
spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne:

základné imanie ACORD plus spol. s r.o. je: 6.639,-EUR,

základné imanie ACORD plus spol. s r.o. je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov
a to Arca Capital Slovakia, a.s. sumou 3.319,50,-EUR a Energit plus s. r. 0. sumou
3.319,50,-EUR a bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v ACORD plus spol. s r.o.: Arca Capital Slovakia, a.s. 50%
a Energit plus s. r. o. 50%:

štatutárny a riadiaci orgán ACORD plus spol. s r.o. je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozomú radu ACORD plus spol. s r.o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku ACORD plus spol. s r.o.): Arca
Capital Slovakia, a.s. 50% a Energit plus s.r. o. 50%,

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Capital Slovakia, a.s.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

jediný akcionár Arca Capital Slovakia, a.s. je: Arca Investments, a.s., so sídlom
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, 1ČO: 35975041, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3788/B
(ďalej aj „Arca Investments, a.s.“),

predstavenstvo Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené: Ing. Rastislav Velič, trvale
bytom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Ohdokovce, Slovenská republika —
predseda predstavenstva a Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902 01
Pezinok, Slovenská republika — člen predstavenstva, v mene spoločnosti konajú
vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne:
iv,

základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je: 996.000,-EUR:

základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnoty
akcie a to a bolo splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 300 kusov
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jeden akcie má
hodnotu 3.320,-EUR,

hlasovacie práva v Arca Capital Slovakia, a.s.: Arca Investments, a.s. 100%:
štatutárny a riadiaci orgán Arca Capital Slovakia, a.s. je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozornú radu Arca Capital Slovakia, a.s. má zriadenú: Ing. Juraj Koník, Oto
Bachratý a Ing. Pavol Krúpa.

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Capital Slovakia, a.s.): Arca
Investments, a.s. 100%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Investments, a.s.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

akcionármi Arca Investments, a.s sú: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom Trstínska 11,
841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica — 12 akcií, Slovenská republika, Ing. Peter
Krištofovič, trvale bytom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika — 9 akcií, Ing. Rastislav Velič, trvale bytom Horné Obdokovce 369, 956
08 Homé Obdokovce, Slovenská republika — 6 akcií a Ing. Henrich Kiš, trvale
bytom Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika — 3 akcie,
predstavenstvo Arca Investments, a.s je tvorené: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom
Trstínska 11, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika — predseda
predstavenstva a Ing. Rastislav Velič, trvale bytom Horné Obdokovce 369, 956 08
Horné Obdokovce, Slovenská republika — člen predstavenstva, v mene spoločnosti
koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva ktorýkoľvek z nich
samostatne:

základné imanie Arca Investments, a.s je: 99.600,-EUR:

základné imanie Arca Investments, a.s je tvorené splatením menovitej hodnoty akcie
a to a bolo splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 30 kusov
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jeden akcie má
hodnotu 3.320,-EUR:

hlasovacie práva v Arca Investments, a.s:. Ing. Pavol Krúpa 40%, Ing. Peter
Krištofovič 30%, Ing. Rastislav Velič 20%, Ing. Henrich Kiš 10%,

štatutárny a riadiaci orgán Arca Investments, a.s. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:

dozomú radu Arca Investments, a.s má zriadenú: Oto Bachratý, Ing. Juraj Koník a
Ing. Katarína Cvečková:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Investments, a.s): Ing. Pavol
Krúpa 40%, Ing. Peter Krištofovič 30%, Ing. Rastislav Velič 20%, Ing. Henrich Kiš
10%:
9.

10.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Energit plus s, r. o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

vii.

spoločníkmi Energit plus s. r. o. sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská
33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika, Pavol Michalovič,
trvale bytom Donská 33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika,
Ing. Milan Hudák, trvale bytom Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina, Slovenská
republika, JUDr. Ivan Roháč, trvale bytom Záhradná 2004/26, 066 01 Humenné,
Slovenská republika:

konateľmi Energit plus s. r. o. sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33,
841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika a Ing. Milan Hudák,
trvale bytom Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina, Slovenská republika: za spoločnosť
koná každý konateľ v plnom rozsahu samostatne.:

základné imanie Energit plus s.r. o. je: 7.500,-EUR:

základné imanie Energit plus s. r. o. je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov a to
Mgr. Peter Michalovič sumou 3.000,-EUR, Pavol Michalovič sumou 3.000,-EUR,
Ing. Milan Hudák sumou 750,-EUR, JUDr. Ivan Roháč sumou 750,-EUR a bolo
splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v Energit plus s. r. o.: Mgr. Peter Michalovič 40%, Pavol
Michalovič 40%, Ing. Milan Hudák 10%, JUDr. Ivan Roháč 10%:

štatutárny a riadiaci orgán Energit plus s. r. o. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:

dozornú radu Energit plus s. r. o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Energit plus s. r. o.: Mgr. Peter
Michalovič 40%, Pavol Michalovič 40%, Ing. Milan Hudák 10%, JUDr. Ivan Roháč
10%:

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora v zmysle ust. $ 6a zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon č.
297/2008 Z. z.“) sú:(

meno a priezvisko: Gabriela Cyprianová

adresa trvalého pobytu: 286, 020 62 Horovce

dátum narodenia: 23.01.1972

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(i)

meno a priezvisko: Peter Cíbik

adresa trvalého pobytu: Horovce 141, 020 62 Horovce

dátum narodenia: 31.01.1982

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×