Nezaradený subjekt

Viasec, s. r. o.

Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Borská 6, Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Záznam platný od: 11. Júl 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Juraj Ondriš
Adresa:
Kunerádska 19 Bratislava 841 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Ondriš
Adresa:
Cestna na Klanec 72 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Strečanský
Adresa:
Krajná 56C Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Hašík
Adresa:
Nezábudková 18 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Majerčík
Adresa:
Ľanová 76 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubomír Geľo
Adresa:
Homolova 19 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Králik
Adresa:
Drotárska cesta 90 Bratislava 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
26. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
PATENT IURIST s. r. o.
Adresa:
Dostojevského rad 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.09.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 11.07.2017 do: 26.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT IURIST s. r, o, so sidlom Dostojevského rad 5. 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapísa-
ná vobchodnom regislri Okresného súdu Bratislava |, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimír
Neusch, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 6.6.2017
s obchodnou spoločnosťou Viasec, s. r. o. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 848 618, spoločnosť zapísaná
v OR vedenom OS Bratislava, odd.: Sro, vložka č.. 27852/E (ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť")
dohodu © plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej
len zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia 8 11 ods. 5 v spojení s ustanovením $ 11 ods, 4 zákona av súlade so zákonom
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti“) na preukázanie
identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu K spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný
dokument.

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predlože-
né v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. výpis zobchodného registra spoločnosti zo dňa 6.6.2017, číslo dožiadania el — 117505/2017/B s aktualizáciou
podľa www.orsr.sk k 22.9.2017:

2. zakladateľská listina spoločnosti z 02/2009 (úplné znenie):

3. výpis z obchodného registra spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el - 125145/2017/B
s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 22.9.2017:

4. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTet, a. s. čislo emisie LP 0001408407 zo dňa 27.5.2016:

$. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. číslo emisie LP 0000202852 zo dňa 27.5.2016:

6. výpis zobchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el
125146/2017/B s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 22.9.2017:

7. výpis 20 zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 0000303114 zo dňa 18.12.2015:

8, — výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 00001508813 zo dňa 18.12.2015:

9. čestné vyhlásenia akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s.

10. výpis z obchodného registra spoločnosti DENOVO, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el-125149/2017/B

s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 22.9.2017:
11. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO,, a. s. číslo emisie LIP 0000808087:
12. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. číslo emisie LP 0000705250:
13. čestné vyhlásenia akcionárov spoločností DENOVO, a. s.:
14. výpis z obchodného registra spoločnosti SpringCom, s. r. o. zo dňa 19.7.2017, číslo dožiadania el-180628/2017/B
s aktualizáciou podľa www.orsr.sk k 22.9.2017:
15. čestné vyhlásenie spoločnosti SpringCom, s. r. o. zo dňa 18.7.2017:
18. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. o. P. Ing. Jozefa Králika zo dňa 18.7.2017,
17. čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti SpringCom, s. r. o. P. Ing. Jozefa Vrábela zo dňa 19.7.2017:
18. česiné prehlásenie spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa zo dňa 20.6.2017.:
19. čestné prehlásenie spoločnosti zo dňa 20.6.2017:

Vlastnicka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastnícka štruktúra:
Z predloženého výpisu z obchodného registra spolačnosti a posledného úplného znenia zakladateľskej listiny spoločností
z 02/2009 (ďalej len „zakladateľská listina“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 33.194 Eur, Rozsah splate-
nia základného imania spoločnosti je 33.194 Eur, t. j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že spoločnosť má v čase vypracovania verifikačného dokumentu jediného spoloč-
níka, a to:

— spoločnosť DanubiaTel, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 2922/B (ďalej len „DanubiaTel,
a. 8.) ktorá ja majiletom obchodného podielu na spoločnosti s naminálnou hodnotou 109.000 Eur, čo predstavuje
100 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločností, pričom aktuálny
rozsah splatenia vkladu DanubiaTel, a. s. na základné imanie spoločnosti predstavuje 109.000 Eur,

Z výpisu z obchodného registra DanubiaTel, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné ima-
nie DanubiaTel, a. s. vo výške 3.996,000 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akcii na meno vlistinnej podobe
S menovitou hodnotou jednej akcie 4,980 Eur a 1,000 ks kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou
jednej akcie 3.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

Z výpisu z obchodného registra DanubiaTel, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné ima-
nie DanubiaTel, a. s. vo výške 3.996.000 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe
s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur a 1.000 ks kmeňových akcií na meno v listinnej padobe s menovitou hodnotou
jednej akcie 3.000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcii nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že

+ — spoločnosť Danubia Holding, a. s. so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, spoločnosť zapí-
saná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 1177/B (ďalej len „Danubia
Halding, a. s.") je majiteľom 705 ks kmeňových akcii na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej ak-
cie 3.000 Eur a 141 ks kmeňových akcii na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4,980 Eur
na DanubiaTél, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2.817,180 Eur čo je 70,5% podiel na zá-
kladnom imaní DanubiaTel, a. s..

© zvýpisu z obchodného registra Danubia Holding, a. s. aka aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti
vyplýva, že základné imanie spoločností Danubia Holding, a. s. vo výške 5.813.966 Eur je rozdelené na
278 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a8
ks kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou Jednej akcie 200.000 Eur, príčom
prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

" g Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št.
občianstvo SR (ďalej len „Jng. Juraj Ondriš“ je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

" lng. Pavol Ondriš, nar.: 7,12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „lng. Pavol Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. 8..

« spoločnosť DENOVO, a. s. so sídlom Strojnícka 33, 821 05 Bratislava, IČO: 36 703 656, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 4012/B (ďalej len „DENOVO, a,
s.) je majiteľom 275 ks kmeňových akcii na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou Jednej akcie 3.000 Eur
a 59 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel,
a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 1.118.820 Eur ča je 28% podiel na základnom imanf Danu-

biaTel, a. s..

o — zvýpisu z obchodného registra DENOVO, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva,
že základné imanie spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 1.660.000 Eur je rozdelené na 5.000 ks kme-
ňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur, pričom prevoditeľ-
nosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/560, 821 04 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Miroslav Strečanský“) je majiteľom 1.650 ks kmeňových akcií
na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 547.800 Eur čo je 33 % podiel na základnom imaní DENOVO, a.
$..

Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971. trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ľubomír Gefo“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno v listinnej po-
dobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hod-
note 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Vladimir Hašík“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/78, 900 25 Chorvátsky Grob, št.
občianstvo SR (ďalej len „Michal Majerčík“) je majiteľom 250 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 83.000 Eur čo je 5 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s..

» spoločnosť SpringCom, s. r. o. so sídlom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, IČO: 44 811 837, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sro, vložka č.: 58898/B (ďalej len
„SpringČom, s. r. 0.“) je majiteľom 20 ks kmeňových akcií na meno v listinnej padabe s menovitou hodnotou jednej
akcie 3.000 Eur čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 60.000 Eur čo je 1,5% podiel na základnom imaní Da-

nubiaTel, a. s..

o zvýpisu z obchodného registra SpringCom, s. r. o. vyplýva, že základné imanie spoločnosti SpringCom,
s. r.o. je vo výške 10.000 Eur, pričom spoločnosť má dvoch spoločníkov, ktorými sú:

Riadiaca štruktúra:

Ing. Jozef Králik, nar.: 26.6.1969, trvale bytom Drotárska cesta 8164/90, 811 02 Bratislava, št.
občianslvo SR (ďalej len „Ing. Jozef Králik“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoloč-
nosti SpringCom, s. r. o. o veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Sprín-
glam, s. r. o..

Ing. Jozef Vrábel, nar.: 13.1.1960, trvale bytom Justičná 7, 811 07 Bratislava, št. občianstvo
SR (ďalej len „lng. Jozef Vrábeľ“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti Sprin-
gČom, s. r. o. 0 veľkosti 5.000 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní SpringCom, s. r. 0.

Z predloženej zakladateľskej listiny spoločnosti a výpisu z obchodného registra vyplýva, že štatutárnym a výkonným orgá-
nom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene je konateľ. Konateľ zastupuje spoločnosť navonok voči
tretím osobám a koná jej menom. Kanateľ riadi chod spoločnosti. Konateľa vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie.
Okrem konateľa nie sú v spoločnosti žiadni ďalší zamestnanci. ktorí by mali oprávnenie v mene spoločnost prijímať akékať-
vek strategické, obchodné, finančné či iné relevantné rozhodnutia.

Konateľom spoločnosti ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu je:
« > Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR:

V mene spoločnosti konaleľ koná a podpisuje samostatne, a to tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením svojej funkcie.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. V prípade, ak má spoločnosť iba jediného spoločníka, tento vykoná-
vä všetky práva a povinnosti valného zhromaždenia v zmysle $ 132 Obchodného zákonníka, preto pre platnosť rozhodnutia
valného zhramaždenia vo všetkých záležitostiach v pôsobnosti valného zhromaždenia je potrebný súhlas jediného spoloční-
ka. S poukazom na skutočnosť, že spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu jediného spoločníka,
ktorým je spoločnosť DanubiaTel, a. s., vykonáva tálo spoločnosť všetky práva a povinnosť valného zhromaždenia.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa 8 11 ads. 4
zákona bol identifikovaný konečný uživateľ výhod:Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného uživateľa výhod podľa ustanovenia $ 8a zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

« p. ing. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom itnaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 100% a teda p. Ing. Juraj Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 " 70,5/100 " 100/00) > 35,25% a sám spíňa kritériá S
6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol
hyť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

« p. Ing. Pavol Ondriš je akcianárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. va výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70.5% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
seklora vo výške 100% a teda p. Ing. Pavol Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 + 70,5/100 + 100/100) z 35,25% a sám spíňa kritériá 8.
6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mohol
byť považovaný za kanačnáho užívateľa výhod partnera verejného sektora:

sp. lng. Miroslav Strečanský je akcionárom spoločnosti DENOVO, a, s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a, s. vo výške 33% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve:
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 100% a teda p. Ing. Miroslav Strečanský má nepriamy podief na základnom imaní a hlasovacích prá-
vach partnera verejného sektora vo výške (33/100 + 28/100 + 100/100) — 9,24% a sám nespíňa žiadne krité-
rľum na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

+ p. Ľubomír Geľo je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločností DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 100% a teda p. Ľubomír Geľo má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach partne-
ra verejného sektora vo výške (31/100 “ 28/100 + 100/100) - 8,68% a sám nesplňa žiadne kritérium na to, aby
môhol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

+ p. Ing. Vladimir Hašík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a, s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a, s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacich právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 100% a teda p. Ing. Vladimír Hašík má nepriamy podlel na základnom imaní a hlasovacích právach
partnera verejného sektora vo výške (31/100 > 28100 + 100-00) > 8,68% a sám nespíňa žiadne kritárium na
to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

« p. Michal Majerčík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a, s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 5% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTEe!, a. s.
S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacich právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 100% a teda p. Michal Majerčík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach part-
nera verejného sektora vo výške (5/00 " 28/100 100400) - 1,40% a sám nespíňa žladne kritérium na to,
aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

+ p. Ing. Jozef Králik je spoločníkom spoločnosti SpringGom, s. r. 0. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti SpringČom, s. r. 0. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel,
A. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je spoločníkom partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imani a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 100% a teda p. Ing, Jozef Králik má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach part-
nera verejného sektora vo výške (50/100 “ 1,5/100 > 100/100) z 0,75 % a sám nespíňa žiadne kritérium na to,
aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

« p. Ing. Jozef Vrábel je spoločníkom spoločnosti SpringCom, s. r. o. s priamym podielom na základnom imani
a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. 0. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel,
A. s. S priamym podielom na základnom imanl a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je spoločníkom partnera
verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 100% a tada p. Ing. Jozef Vrábel má nepriamy podlel na základnom imaní a hlasovacích právach
partnera verejného sektora vo výške (50/100 + 1,5/100 > 100/100) z 0,75 % a sám nespíňa žiadne kritérium
na to, aby mohol byť považovaný za konéčného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

Vzhľadom k tomu. že spoločnosť ŠpringCom, s. r. o. čestným vyhlásením zo dňa 18.7.2017 potvrdlla, že práva, týkajúce sa
riadenia, správy a kontroly spotočnosti DanubiaTel, a. s., vyplývajúce jej z vlastnictva akcií spoločnosti vykonáva samostat:
ne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia a koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo
zhodnom výkone práv s inými akcionármi spoločnosti DanubiaTel, a. s. alebo s inou osobou (v akejkoľvek forme dohody, či
už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť tejto dohody) nie sú vo vzťahu k jej spoločníkom — p. Ing. Jozefo-
vi Králikovi a p. Ing. Jozefovi Vrábelovi splnené podmienky na aplikáciu $ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou
prijmov z lrestnej činnosť.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je následne možné konštatovať, že páni Ing. Miroslav Strečanský, Ľubomír Geľo, Ing.
Vladimír Hašik, Michal Majerčík sice jednotlivo nespíňajú žiadne kritérium na to, aby mohli byť považovaní za konečného
užívateľ výhod partnera verejného sektora, avšak na základe ich spoločného postupu (keď nebola vylúčená existencia do-
hody o spoločnom postupe aľalebo zhodnom výkone práv) sa môžu tieto osoby podieľať na podnikaní, riadení a kontrole
partnera varejnáho saktora a preto je ich potrebné ich tiaž považovať za konečných uživateľov výhod v zmysle $ 6a
ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
Spoločnosť čestným prehlásením poturdila, že neexistuje osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvo-
lať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný
orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti inak, ako prostredníctvom priarneho atebo nepriameho vlastnictva obchodného
podielu na spoločnosti: že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu na spoločnosti a že neexistuje
žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech
klorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora tak boll identifikovaní:

Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1987, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR,
Ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvate bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:
Ing. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 18397/560, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR:
Ľubomír Gelo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homotova 19. 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR,

Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Eralislava, št. občianstvo SR,
Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR,

..

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykoná-
vajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo
riadlacej štruktúry spoločnosti:

Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá va svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcioná-
ra vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 úslavného zákona č. 357/2004 Z. z.
9 ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prij
obchodovanie na regulovanom trhu:

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlie-
ha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu. rovnocenného právneho predpisu členského štátu
alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbor-
nou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 25.9.2017

PATENT IURIST s. r. o.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
konateľ / advokát


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Spoločnosť PATENT IURIST s. r. o. so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, spoločnosť zapisa-
ná vobchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 44053/B v menej ktorej koná JUDr. Ing. Vladimir
Neuschl, advokát / konateľ v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej len „oprávnená osoba“) uzatvorila dňa 6.6.2017
s obchodnou spoločnosťou Viasec, s. r. o. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 848 618, spoločnosť zapísaná
VÔR vedenom OS Bratislava, odd.: Sro, vložka č.: 27852/B (ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť“)
dohodu © plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej
len zákon“).

Oprávnená osoba týmto, podľa ustanovenia 8 11 ods. 5 v spojeni s ustanovením 8 11 ods. 4 zákona a v súlade so zákonom
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon © ochrane pred lagatizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie
identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k spoločnosti vyhotovila doleuvedeného dňa a miesta tento verifikačný
dokument.

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácií konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predlože-
né v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 8.6.2017, číslo dožiadania el — 117505/2017/B:

zakladateľská fislina spoločnosti z 02/2009 (úplné znenie),

výpis z obchodného registra spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el — 125145/2017/8:
výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. číslo emisie LP 0001408407 zo dňa 27.5.2016:

výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DanubiaTel, a. s. člslo emisie LP 0000202852 zo dňa 27.5.2016:

výpis zobchodného registra spoločnosti Danubia Holding, a. s. zo dňa 15.6.2017, čislo dožiadania el-
125146/2017/B

7. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. číslo emisie LP 0000303114 zo dňa 8.12.2015:
8. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Danubia Holding, a. s. čislo emisie LP 00001508813 zo dňa 18.12.2015:
9. výpis z obchodného registra spoločnosti DENOVO, a. s. zo dňa 15.6.2017, číslo dožiadania el-125149/2017/B:

10. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. číslo emisie LP 0000808087:

11. výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti DENOVO, a. s. číslo emisie LP 0000705250:

12. výpis z obchodného registra spoločnosti SpringČom, s. r. ©. zo dňa 20.6.2017, číslo dožiadania el-129412/2017/B:
13. čestné prehlásenie akcionárov Danubia Holding, a. s., DENOVO, a. s. a jediného spoločníka SpringCom, s.r. o.:
14. čestné prehlásenie spoločnosti DanubiaTel, a. s. zo dňa zo dňa 20.6.2017.

15. čestné prehlásenie spoločnosti za dňa 20.6.2017:

So hoVlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastnicka štruktúra:

Z predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti a posledného úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti
z 02/2009 (ďalej len „zakladateľská lístina“) vyplýva, že základné imanie spoločnosti je vo výške 33.194 Eur. Rozsah splate-
nia základného imania spoločnosti je 33.194 Eur: t. j. základné imanie spoločnosti je vplnom rozsahu splatené.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že spoločnosť má v čase vypracovania verifikačného dokumentu jediného spoloč-
níka, a ta:

Verňkačný dokument podľa S 11 ods. S zákona č, 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora: v platnom znení
pre spoločnosť Viasec, s. r. o. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 B48 618
- — spoločnosť DanubiaTel, a. s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 2922/B (ďalej len „DanubiaTel,
a. s.) ktorá je majiteľom obchodného podielu na spoločnosti s nominálnou hodnotou 109.000 Eur, čo predstavuje
100 % podiel na základnom imaní spoločnosti a na hlasovacích právach na spoločnosti, pričom aktuálny
rozsah splatenia vkladu DanubiaTel, a. s. na základné imanie spoločnosti predstavuje 109.000 Eur.

Z výpisu z obchodného registra DanubiaŤgi, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné irma-
nie DanubiaTel, a. s. vo výške 3.998.000 Eur je rozdelené na 200 ks kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe
s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur a 1.000 ks kmeňových akcii na mena v listinnej podobe s menovitou hodnotou
Jednej akcie 3,000 Eur, pričom prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

« — spoločnosť Danubia Holding, a. s. so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 701 081, spoločnosť zapí-
saná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 1177/B (ďalej len „Danubia
Holding, a. s.“) je majiteľom 705 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej ak-
cie 3.000 Eur a 141 ks kmeňových akcií na meno vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur
na DanubiaTel, a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 2,817,180 Eur čo je 70,5% podiel na zá-
kladnom imaní DanubiaTel, a. s..

© zvýpisu z obchodného registra Danubia Halding, a. s. ako aj zo zoznamu akcionárov tejto spoločností
vyplýva, že základné imanie spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 5.813.966 Eur je rozdelené na
278 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 6
ks kmeňových akcii na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur, pričom
prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcignárov vyplýva, že:

« ng. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1967, trvale bytom Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava. ší.
občianstvo SR (ďalej len „ing. Juraj Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcii na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

" ing. Pavol Ondriš, nar.: 7.12.1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava,
št. občianstvo SR (ďalej len „Ing. Pavol Ondriš“) je majiteľom 139 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 16.597 Eur a 3 ks kmeňových akcií na
meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 200.000 Eur čo spolu predstavuje
akcie v nominálnej hodnote 2.906.983 Eur čo je 50 % podiel na základnom imaní Danubia Hol-
ding, a. s..

» spoločnosť DENOVO, a. s. so sidlom Strojnícka 34, 821 05 Bralislava, IČO: 36 703 656, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava |, odd.: Sa, vložka č.: 4012/B (ďalej len „DENOVO, a.
3.) je majiteľom 275 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 3.000 Eur
a 59 ks kmeňových akcii na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 4.980 Eur na DanubiaTel,
a. s. čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hodnote 1.118.820 Eur čo je 28% podieľ na základnom imaní Danu-
biaTel, a. s..

© — Zvýpisu z obchodného registra DENOVO, a. s, ako aj za zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva,
že základné imanie spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 1.660.000 Eur je rozdelené na 5.000 ks kme-
ňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur, pričom prevoditeľ-
nosť akcii nie je obmedzená. Z predložených zoznamov akcionárov vyplýva, že:

"Ing. Mirostav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava.
št. občianstvo ŠR (ďalej len „Ing. Miroslav Strečanský“) je majiteľom 1.650 ks kmeňových akcii
na meno viistinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predslavuje

Vaľifikačný dokurnení podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri parnerov Verejného sekiora v platnom znení.
pre spoločnosť Viasec, s. r. o. so stálom Borská 6, 41 04 Bratislava, IČO: 38 848 618
akcie v nominálnej hodnote 547,800 Eur čo je 33 % podiel na základnom imaní DENOVO, a,
s.

" — Ľubomir Geľa, nar.: 23.7.1971, trvale bytorn Homolova 19, 841 02 Bratistava, št. občianstvo
SR (ďalej len „Ľubomír Geľo“) je majiteľom 1.550 ks kmeňových akcií na meno v listinnej po-
dobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v nominálnej hod-
note 514.600 £ur čo je 31 % podiel na základnom imaní DENOVO, a. s.

# Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. ob-
čianstvo SR (ďalej len „Ing. Vladimir Hašík“) je majiteľom 1.350 ks kmeňových akcií ná meno
v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 514.600 Eur čo je 31 % podiel na základnom imani DENOVO, a. s..

» Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, trvale bytom Ľanová 3372/76, 800 25 Chorvátsky Grob, št.
občianstvo SR (ďalej len „Michal Majerčík“) je majiteľom 250 ks kmeňových akcií na meno
vlistinnej padobe s menovitou hodnotou jednej akcie 332 Eur čo spolu predstavuje akcie v
nominálnej hodnote 83.000 Eur čo je 5 % podie! na základnom imaní DENOVO, a. s.

+ spoločnosť SpringCom, s. r. 0. so sidlom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, IČO: 44 811 837, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Braľíslava |, odd.: Sro, vložka č.: 58898/B (ďalej len
„SpringCom, s. r. o.) je majiteľom 20 ks kmeňových akcií na rneno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej
akcie 3.000 Eur čo predstavuje akcie v nominálnej hodnote 60.000 Eur čo je 1,5% podiel na základnom imaní Da-
nubiaTel, a. s..

© — Zvýpisu z obchodného registra SpringCom, s. r. o. vyplýva, že základné imanie spoločnosti SpringCom,
s.r.o. je vo výške 5.000 Eur, pričom spoločnosť má jediného spoločníka a konateľa, ktorým je:

» 11g. Jozef Králik, nar.: 26.6.1969, trvale bytom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, št.
občianstva SR (ďalej len „Ing. Jozef Králik“) ktorý je majiteľom obchodného podielu na spoloč-
nosti SpríngCom, s. r. o. o veľkosti 5.000 Eur čo je 100 % podiel na základnom imaní Sprin-
gcom, s.r. o..Riadiaca štruktúra:

Z predloženej zakladateľskej listiny spoločnosti a výpisu z obchodného registra vyplýva, že štatutárnym a výkonným orgá-
nom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene je konateľ. Konateľ zastupuje spoločnosť navonok voči
tretím osobám a koná jej menom. Kanaleľ riadi chod spoločnosti. Konateľa vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie.
Okrem konateľa nie sú v spoločností žiadni ďalší zamestnanci, ktorí by mali oprávnenie v mene spoločnosti prijímať akékoľ-
vek strategické, obchodné, finančné či iné relevantné rozhodnutia.

Konatefom spoločnosti ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu je:
« Ľubomír Geo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR:

V mene spoločností konaleľ koná a podpisuje samostatne, a to tak, že K napísanému alebo iným spôsobom zabrazenému
obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením svojej funkcie.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. V prípade, ak má spoločnosť iba jediného spoločníka, tento vykoná-
va všetky práva a povinnosti valného zhromaždenia v zmysle $ 132 Obchodného zákonníka, preto pre platnosť rozhodnutia
valného zhromaždenia vo všetkých záležitostiach v pôsobnosti valného zhromaždenia je potrebný súhlas jediného spoloční-
ka. S poukazom na skutočnosť, že spoločnosť má ku dňu vypracovania tohto verifkačného dokumentu jediného spoločníka,
ktorým je spoločnosť DanubiaTel, a. s., vykonáva táto spoločnosť všetky práva a povinnosť valného zhromaždenia.

Veriikačný dokument podľa $ 11 ods. S zákona č. 315/2016 Z. z. o registí perinerov verejného sektora v platnom znení
pre spoločnosť Vlasec, 8. r. o. so sítlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 848 618
Identifikácia konečného uživateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa

zákona bol Identlfikovaný konečný užívateľ výhod:Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia $ 6a zákona
9 ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti bolo zistené, že:

« p. Ing. Juraj Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a, s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imant a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priarným podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
seklora vo výške 100% a teda p. Ing. Juraj Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (50/00 " 70,5/100 + 100/100) - 35,25% a sám splňa kritériá $ 6
ods. 1 písm. a), bod 1, 2 a4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti na to, aby mo-
hol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

sp. Ing. Pavol Ondriš je akcionárom spoločnosti Danubia Holding, a. s. s priamym podielom na základnom imani
a hlasovacích právach spoločnosti Danubia Holding, a. s. vo výške 50% ktorá je akcionárom spoločnosti Danubia-
Tel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 70,5% ktorá je spoločníkom
partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného
sektora vo výške 100% a teda p. Ing. Pavol Ondriš má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (50/100 “ 70,500 “ 100/100) - 35,25% a sám spíňa kritériá $ 6
ods. 1 písm. a), bod 1, 2 a 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činností na to, aby mo-
hol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

s p. lng. Miroslav Strečanský je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 33% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacich právach vo výške 28% klorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného seklara vo
výške 100% a teda p. ing. Miroslav Strečanský mä nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích prá-
vach partnera verejného sektora vo výške (33/100 > 28/100 + 100/100) > 9,24% a sám nespíňa žiadne krité-
rium nato, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

« p. Ľubomír Geľo je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo
výške 100% a teda p. Ľubomír Geľo má nepriamy podial na základnom imaní a hlasovacích právach partne-
ra verejného sektora vo výške (31/100 28/100 " 100/100) — 8,68% a sám nespíňa žiadne kritérium na to, aby
mahol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

+ p. Ing. Vladimir Hašik je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. s priamym podielom na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti DENOVO, a. s. va výške 31% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s.
s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% klorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach parinera verejného sektora vo
výške 50% a teda p. Ing. Vladimír Hašik má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
partnera verejného sektora vo výške (317100 " 28H00 + 100/100) — 8,88% a sám nespíňa žiadne kritérium na
to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

« p. Michal Majerčík je akcionárom spoločnosti DENOVO, a. s. spriamym podielom na základnom imaní
a hlasovacich právach spoločnosti DENOVO, a. s. vo výške 5% ktorá je akcionárom spoločnosti DanubiaTel, a. s
S priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 28% ktorá je spoločníkom partnera ve-
rejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo

Vejifkačný dokument podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 318/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom zneni
pre spoločnosť Vlašec, $. r, 0. so sídlom Borská 6, 841 U4 Bratislava, IČO: 35 848 618
výške 50% a teda p. Michal Majerčík má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach part-
nera verejného sektora vo výške (5/100 " 28/00 “ 100/100) > 1,40% a sám nespíňa žiadne kritérium na to,
aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

ep. lng. Jozef Králik je jediným spoločníkom spoločnosti SpringCam, s. r. o. s priamym podielom na základnom
imaní a hlasovacích právach spoločnosti SpringCom, s. r. o. vo výške 100% ktorá je akcionárom spoločnosti Da-
nubiaTel, a. s. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 1,5% ktorá je spoloční-
kom partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejné-
ho sektora vo výške 50% a teda p. Ing. Jozef Králik má nepriamy podiel na základnom Imaní a hlasovacích
právach partnera verejného sektora vo výške (100/100 + 1,5100 + 400/100) - 1,50% a sám nespíňa žiadne
kritérium na to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

Páni Ing. Miroslav Strečanský, Ľubomír Geľo, Ing. Vladimir Hašík, Michal Majerčík a Ing. Jozef Králik síce jednotlivo nespí-
fajú žiadne kritérium ná to, aby mohli byť považovaní za konečného uživateľ výhod partnera verejného sektora, avšák na
základe ich spoločného postupu sa môžu tieto osoby podieľať na podnikani, riadení a kontrote partnera verejného sekto-
ra a preto je ich potrebné ich tiež považovať za konečných užívateľov výhod v zmysle $ 8a ads. 3 zákona o ochrane
pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti.

Spoločnosť čestným prehlásením potvrdila, že neexistuje osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvo-
lať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný
orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastnictva obchodného
podislu na spoločnosti: že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna
osoba inak, ako prostrednictvom priameho alebo nepriameho vlastnictva obchodného podielu na spoločnosti a že neexistuje
žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala spoločnosť, a ani osoba, v prospech
ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle zákona.

Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora tak boli identifikovaní:

Ing. Juraj Ondriš, nar.: 14.10.1987, trvale bytom Kunerádska 1588/19, B41 03 Bratislava, št. občianstvo SR:
Ing. Pavo! Ondriš, nar.: 7,12,1969, trvale bytom Cesta na Klanec 4590/72, 841 03 Bratislava, št. občianstvo SR:
lng. Miroslav Strečanský, nar.: 17.1.1968, trvale bytom Krajná 16397/58C, 821 04 Bratislava, št. občianstvo SR:
Ľubomír Geľo, nar.: 23.7.1971, trvale bytom Homolova 19, 841 02 Bratislava, št. občianstvo SR:

+ Ing. Vladimír Hašík, nar.: 1.10.1967, trvale bytom Nezábudkova 18, 821 01 Bratislava, št. občianstvo SR:

e Michal Majerčík, nar.: 28.1.1971, irvale bytom Ľanová 3372/76, 900 25 Chorvátsky Grob, št. občianstvo SR:

+ Ing. Jozef Králik, nar.: 26.6.1969, trvale bytom Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava, št. občianstvo SR:

Žiadna z osôb, identifikovaná ako konečný uživateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykoná-
vajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. Z ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení,

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republika, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo
riadiacej štruktúry spoločnosti:Podľa čestného vyhlásenia spoločnosti, spoločnosť nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcioná-
ra vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na

obchodovanie na regulovanom trhu:

Verifikačný dokument podla $ 11 ods. S zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov vsrejného sektora v platnom znení
pre spoločnosť Viasec, s. r. o. 50 sitllom Borská 6, 847 04 Eratislava, (ČO: 35 848 618
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom lrhu, ktorý podlie-
ha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu
alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne tiadi.

Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbor-
nou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu

V Bratislave, dňa 26.6.2017

PATENT IURIST s. r. o.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
konateľ / advokát

Verikačný dokument podľa $ 11 ods, 8 zákona č. 315/2016 Z. z. o registi partnerov verejného sektora v plátnom znení
pre spoločnosť Viasec, s. r. o. so slďlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 848 618

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×