Nezaradený subjekt

CES-SOLAR 33, s. r. o.

Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Magnezitárska 11, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 6. August 2018

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Magnezitárska 2/A, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 7. Júl 2017

Záznam platný do: 6. August 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
21. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ondřej Žídek
Adresa:
Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
16. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. August 2018
Záznam do:
21. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ondřej Žídek
Adresa:
Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. August 2018
Záznam do:
16. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. Júl 2017
Záznam do:
6. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VIVID LEGAL, s. r. o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 16.08.2018 do: 21.01.2019

StiahniZáznam platný od: 6.08.2018 do: 16.08.2018

StiahniZáznam platný od: 7.07.2017 do: 6.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Ň [MI Ď AL VIVID LEGAL, s.ro. — 82109 Bratislava — |Č036807915 © +421220664459 — ea otficeBulvidlegal.sk
Plynárenská 7/A — Slovanskárepublika — IČOPH SK2022415857 G +421258253511 © wwmwvlvidlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: CES-SOLAR 33, s. r. 0.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 46 094 504

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 31061/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. 0,

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS,

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 08.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora,
SVIVIDLEGAL2.2. Pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu bolo posledné overenie identifikácie konečného
užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS uskutočnené zo strany Oprávnenej
osoby na základe verifikačného dokumentu zo dňa 13.08.2018 (ďalej jen „Predchádzajúci
verifikačný dokument“), na základe ktorého boli ako koneční užívatelia výhod Partnera VS
identifikované nasledovné osoby:

2.3.

2.4.

a

Ing, Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4334/20, 902 01 Pezinok, Slovenská
republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing.
Henrich Kiš“)

Ing. Ondrej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing.
Ondžej Žídek“).

Oprávnená osoba v súlade s ust. 8 11 ods. 2 písm. c) Zákona o RPVS na základe tohto verifikačného
dokumentu overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera
VS ku dňu 31.12.2018,

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mčsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele: B, vo vložke číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, v oddiele: C, vo vložke číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti Arca Capítal Finance Group, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361,
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, v oddiele: Sa, vo vložke číslo:
6297/B (ďalej len „spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s.“), z obchodného registra zo dňa
10.01.2019,

úplný výpis spoločností Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVÁ Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou

(zdroj:https:/ /apl.cnb.cz/ apljerrsdad/ JERRS.WEB10. VIZITKA? p. lang-czérp SEO ID-27714268:
Pp. VER ID-10016:p DATUM-09.01.20196:p. ROL KOD-—11),


RVIVIDLLEGALdoktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)>4,

iii. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na získu Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa S
11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe - podnikateľovi podľa 8 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapísovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch 8 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapísovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podníkania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %," Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšíu podmienku, a ta, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o prímerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“.“

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnáko ako ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. $ 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podníkania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v S 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a $ 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. dkejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmientka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyrická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok, To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primernné protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenín o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užívateľia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povínnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopísu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
maedzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa).-11-
RVMIDLEGAL.Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (tj. spoločnosť REDSÍDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %)
aii) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RYR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Vrešťála (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára: spoločnosť Arca Investments, a.s.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
ii) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) a iv) Ing. Pavla Krúpu (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
alng. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne,

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

61.

6.2.

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1, tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 5 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

71.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.„12.
RVIVIDLEGAL.Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/O34/2016/LMI
- Rozhodnutie sp. zn, B/154/2015/LM,
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZO008474053
- — Potordenie — Podielové tisty ISIN: CZ0008474673

V Bratislave, dňa do ALe

MWVIVIDLEGAL

lynárenská 7/A. | 82109 Bratislava | SR

"—2> A
Č DPH: SK2022415857
— ČO: 36 807 915 [IČOPH:

VIVID LEGAL, s.r. 0., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka

-13-


PRAGUE STOCK EXCHANGE
BUR:

Spis, zm. B/O34/2016/LM

Rozhodnutí generálního Fedltele

Generálaí ťeditel Burzy cenných paplrú Praha, a.s. v souladu s čl, 3 části XII, Buťzovnich
pravidel - Podmínky piijetí cenných papírd kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podilové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.š.

Se sidlem: Y Celnici 10314, 11000 Praha 1 — Nové Mžsta Česká republika
IČ: 242 44 601

Drúh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír: podilový list - výnosový
Jmenovitá hadnota: 0,1,- EUR

ŽSIN: CZ0008474053

Počet v emisi ke dni vydán! rozhodnutí: 213 599 546 podilových listň
Maximální pifjatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podílových lisi

.
s
v
s
»,
o
.
.

se pčijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzýs účinností od 29. 2. 2016,

Jednorázový poplatek za piijetí k obchodování na Regulovaném iu činí 50 000,- Kč.
Podrnítikou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.
Rozhodnutí o plijetí nabývá účinnosti doručením a splnšním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „„Žadatej“) jakažto člen butzy
pšedložila dne 19.2.2016 žádost o piijetí podílových listi otevteného podílového fondu
NOVA Green Energy otevťený podílový fond REDSIDE livestiční společnost. a.s., BIN
C20003474053 vydaných emilentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitenť“). K žádosti byly rovnčž priloženy všechny pľťlohy požadované Článkem 2 části
XIL. Burzovních pravidel - Podmínky pľájetí cenných papírú kolektivního investováni
k obchodováni na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o píjetí až 5 400 000
000 podilových listí. Na dané emist nebude ke dni pľíjetí plsobit tvňrce trhu, Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnšž emísi podílových fistú TŠIN CZ0008474663,

Generální žeditel zkonstatoval, že s výjirmkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pedpoklady stanovené zákonem burzovními pravidly pro plijetí
cenných papírúj kolektivního investování k. obchodováni na Regulovaném trhu, S ohledem na
skulečnost, že pľijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevčeného typu,
generální žeditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpetného

odkupu a podminky pro pravidelné zveľejňování informáci o hodnoté aktiv spravovaných
Emitentem.

Butza cenných popírd Praha, a. s, Rybná 44, 41005 Praha 1 D
Ted, +420 221831111, Fax +420 221 B33 040, lafo ()pev.0z, WWw.p66.02

IČLAT 118629, Obchodní rejsik Môstekáho soudu v Praze, oddll B, vložka 1779 00 stock exchango groutp


PRAGAJE STOCK EXCHANGE
ZA CEOJNÝCH BAPÍRÉ PR:Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje penerální žeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy. Stejnč tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uveťejňování informaef o hodnotš aktiv, kteté bude
probíhat v souladu s právními pedpisy upravujícími fungováni transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. $ ohledem na skutéčnost, že Emitent je investičním fondem
otevňeného typu a tento tedy múže velmi flexibilnč ménit stukturu vlastníkú dané emise na
základ mechanismú vydávání a zpétného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľijetí emise na Regulovaný trh,
Generálni tediteľ dále shledal, že dle informací pľedložených Žadatelem tržní kapitalízace
emise dosahuje výše odúvodňující pľijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou fádnč a vas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu žeditelí nejsou známy okolnosti, ktoré by pi dodržení
všech príslušných právnich predpisú v pľipadš pžijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájnú nebo k ohrožení dúležitých
vežejných zájmú., Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostčedek,

V Praze dne 23, 2,3016Ng. Petr Koblic
generální #edliel

Č

86 stock exchange group


RAGUE STOCKEXCHANGESpis, zn, B/1S4/2015/L ME

Rozhodnutí generálníko Peditele

Generální šeditel Burzy cenných paplrť. Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel » Podmínky pľijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mčsto, Česká republika
JČ: 242 44 601 :

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podilový tis
menovitá hodnota: 1,- ké

JSIN: CZ0003474673

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnutí: 97 500 000 podílových list
Maximální prijatý počet CP v gmist:5 000 000 000 podilových Hstá

s a8 6a e g

se príjimá k obchadování na Regulovaném trhu burzy súčinností od 19. 40, 2013,

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovanémtrhu činí 50 000,- Kč.
Podrmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedmného poplatku.
Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením s splačním výše uvedených podmínek.

Odňvodnénmi

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
pieäložila dne 8. 10. 2015 žádast o vžižetí podílových listň otevťeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevľený podílový fond REDSIDE inwstiéni společnost, a.s. 15IN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnosť, a.s. (dále jen
„Bmitenť“), K žádosti byty rovnšž pťitoženy všechny pílohy požadované Článker 2 části
Xi. Burzovních pravidel - Podmirky prijetí cenných papírú kolektivního investovánť
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadateľ touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
000 podilových listú. Na dané emisi nebude ke dni prijetí pôsobiť tvťros trhu,

Generální Ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroja Žadatel splnili pedpoklady stanovené zákoném a buzzovními pravidly pro päijet!
cenných papírňi kolektivního investování k obchodováni na Regulovaném trhu, $ ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevťeného typu,
generální ďeditel pedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpétoého

odkupu a podminky pro pravidelné zveťejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Eritentem.

Burza oanných pzbliť Praha, g. s., Rybná 14. 11005 Preha 1 T
Tel. +420 221 881 111, Fax +420 221 633 040, Infočšpse.cz, vh. 58.0,

1Č: A7116629, Obchodnt rajatľík Môstského soudu v Praze, oddll B, vložka 1778 ceestook oxehange groupORI CERNVÝCHY PAPÍRÚ PRARAČT TOTO


RAGUE STOCK EXCHANGEMechanismy zoštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje genorální teditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Bmítent Inúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy, Stejoč tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informae! o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujlefmi fungování transparence kapitálových
th a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevfeného typu a tento tedy múže veľmi flexibiloš mšniť struktovu vlastníká dané omise na
základš mechanismú vydávání a zpôtného odkupu podllových listú mimo regulovaný trh,
stledal generální ťedite] rozpiy! emiso jako dostačující pro plíjetí emise na Regulovaný trh.
Generální Yeditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržné kapítalizace
emise dosahuje výše odúvodňující plíjet! ernise na Regulovaný th. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všiehni účastníci tiu budou ťádnč a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu ťediteli nejsou známy okolnosti, které by pľí dodržení
všech piíslušných právních predpisú v pčípadš plijetí k obchodovánť na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investori, k obrožení jejich zájmä nebo k ohrožení dňtežitých
veľejných zájmú. Rozhoál proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek.

V Praze dne 12, 10. 2015

Ing. Petr Koblic
gentrální #editel

O

peg stock exchange úľovnSY BORA CENNÝCH PÄPÍRÚ PRAHA


KUMZVOZ

Kurzy.sz > Investica > Akcle online > Emitent a emise > REDSIDE investíční společnosta.s. > NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE
S, AS.

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obchodú « Historie, graf a kurzy + Emise + Sledovanosť - Tisk
Základní informace o NOVA GE OPF REDSID

BCP - Burza cenných papírú Praha
Poslední kotace, 16.01,2019 3.40
První kotace, 25.02.2016 3.23
Mlnimáln cena 31.08.2016
Moxirnální cena 08.2017

Čelkový objem

ž[B3|Emise | Události (28) | Emitent - Obchodní rejstňík
NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S., ISIN CZ0008474053 - Informace z CDCPÚplný název NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S.

Zkrácený název NOVA GE OPF REDSID

Zdrojová emise -

ISIN 20005474053

BIC BLAAVANT 7

Název emitenta REDSIDE Investiční společnost, a.s.

Emitent Identifikační číslo 1Č 24244601 (Obchodní rejstrík)

Mčna nominálu EUR

Naminální hodnota 0.1000

Emitované množstvi 274 107 851

Počet CP na účtech 274107 851

Objem emlse 27 410 785.1000

Objem emlse ňa účtoch 27 410 785.1000 o

Typ nominálu konstantní

Registrace na trzich Je registrována na reg.trhu i

Druh cenného papíru podilový list otevreného PF č
Prevoditelnosť emise volné pľevoditeľná ernise "
Forma cenného papíru na jméno

Podoba cenného paplru zakrihovaný CP

Mfsto registrace "Tepep

Datum registrace 1.11.2013

Datum zmôny 26.5.2017

Datum výplaty výnosu -

Datum zrušení - "
Ména obchodování CZK

Obchadovatelná jednotka v jednotkách môny

Kód skupiny X

Stav pletnálý:2

Správce - Identifikační číslo IČ. -

Správce: -Administrátor - Identifikační číslo IČ. -
Administrátor -

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S.

Celý název emitenta REDSIDE investiční společnost,a.s.

Doručovací adresa - Název REDSIDE investční společnost,a.s.

identlfkační čislo IČ 24244601 (Obchodní rejstrík)

Sídlo - Úlice V Celnici 1031/4

Mčsto Praha 1

PSČ 1 600 7
Kód státu CZE "
Doručovací adresa - Ulice V Galnici 10314

Másto Praha 1

PSČ 11 000

Kód slátu GZE

Týp subjektu emitentKategorie subjektu "77 právnická osoba
Kategorie subjektu právnická osoba
Datum zmény 24.11.2014
Typ zmôny platnálý

Další emitované cenné paplry, REDSIDE investiční společnosta.s.ISIN Název Vydáno!Zrušeno
CZ0008474822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE [S, A.S. 17.12.20157-
CZODOB4TASTI NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S. 04.06,2015/-
CZ0008474053 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S. 01.11.2013/-Zprávy k tématu "NOVA GE OPF REDSID"

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF REDSID fulltextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2019 Kurzy.cz, spol. s r.o, AliaWeb, spol. s .o., ISSN 1801-8688 Ochrana údajú |
Cookies


KU ZVOZ

Kurzy.cz > nveslice > Akcie onilne > Eritenli a emise > REDSIDE invastiční společnost,a.s. > NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE
18, A.S.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obchod - Historie, graf a kurzy - Emise > Sladovanost
Diskuze - Tisk

Základní informace o NOVA GE OPF2 REDS

BcP - Burza cenných papírú Praha
Poslední kolace 16.2019
První kotace 19.10.2015
Mlnimálnť cena. 21.06.2016
Maximálnť cena 16.01.2019
Celkový objem

[g dní rejstrík | Další korunové dtuhopisy
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S., [SIN CZ0008474673 - Informace z CDCP

Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S.
Zkrácený název OT NOVA GE OPFZ REDS

Zdrojová emise: -

ISIN OZODOBÁZASTI

BIC BLAREDIS

Název emitenta REDSIDE investiční společnost, a.s.
Emitent Identifikační číslo IČ 24244601 (Obchod rejstrík)

Mna nominálu CZK

Nominální hodnota 1

Emitované množství 2862542420
Počet CP na účtsch 256 354 242

Objem emise. 256 354 242.

Objem eriise na účtech 256 354 242

Typ nominálu konstantní

Registrace na trzích je registrována na reg.trhu

Druh cenného papíru podllový list otevčeného PF
Prevoditelnost emise volné prevodltelná emise

Forma cenného popíru na jméno

Podoba cenného papíru zaknihovaný CP

Místo registrace CDCP

Datum registrace 4.6.2015

Datum zmény 12.6.2017Datum výplaty výnosu -
Datum zrušení -

Ména obchodování [73

Obchodovatelná jednotka v jednotkách mčny

Kód skuplny X

Stav [Eu

Správce - Identifikační číslo IČ. NA TY
Správce - jún!
Administrátor - Kdentifkační číslo IČ -

Administrátor i

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S.Celý název omitenta REDSÍDE investiční společnost, a.s.

Doručovací adresa - Název REDSIDE investiční společnosta s.

Identifikační čísto IČ 24244601 (Obchodní rejstíík)

Sídlo - Ulice V Cetnici 10314

Môsto Praha 1

PSČ 11000

Kód státu [7 u
Doručovací adresa - Ulice V Gelnici 1031/4 ii TT
Másto Praha 1 T
PS u 000 Ni

Kód státu CZE

Typ subjektu Ň Ň emitent


SVMIDLEGAL,- úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.07.2018 (ďalej len „zakladateľská
listina Partnera VS“),

- úplné znenie stanov investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014 (ďalej len „stanovy Investičnej
spoločnosti“),

- > posledné zverejnené znenie štatútu Fondu (ďalej len „Štatút Fondu“)
(zdroj: https:/ /www.redsidefunds.com/ cs/funds/ nova-green-energy),

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2014/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového [istu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky Kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s, (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474033")

(zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz / emise/ CZ0008474053/),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevšený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s.. s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673"), kobchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“)

(zdroj: http:/ / akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),
- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako konateľa Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Ondľeja Žídeka ako konateľa Partnera VS,

- — čestné vyhlásenie Rudolfa Všešťála, s trvalým bydliskom Prokopova 2849/ 2a, 130 00 Praha 3 -
Žižkov, Česká republika, dátum narodenia: 22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej
len „Rudolf Všešťá!“), ako predsedu predstavenstva Investičnej spoločnosti,

- čestné vyhlásenie Ing. Karla Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká
republika, dátum narodenia: 25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing.
Karel Krhovský“), ako člena predstavenstva Investičnej spoločnosti,

- — čestné vyhlásenie Ing. Juraja Dvofáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Juraj Dvoťák“), ako člena predstavenstva Investičnej spoločnosti


Kategorie subjektu právnická osobaKategorie subjektu právnická osoba
Datum zmšny 24.11.2014
Typ zmčny platnálýDalší emitované cenné papíry, REDSIDE Invostiční společnost.a.s.ISIN Název VydánofZrušeno
0Z0008474822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE i5, A.S, 17.12.20157-
CZ000B474073 NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S. 04.06.2015 1-
CZ0008474053 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S. 01.11.2013/-Zprávy k tématu "NOVA GE OPFŽ REDS"

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF2 REDS fulltextem | Monitoring tisku

Copyrighi © 2000 - 2019 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-8688 Ochrana údajú |
Cookies
RVIÍVIDLEEGAL(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.5. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Partner VS má základné imanie 7.500,- EUR,

- konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS

podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť má základné imanie 8.400,000,- Kč, ktoré je rozvrhnuté na osemdesiatštyri
(84) kusov listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu
ďalej len „Akcie Investičnej spoločnosti“),

- členmi štatutárneho orgánu Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvofák, príčom v mene Investičnej
spoločnosti koná vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva,

- zčestných vyhlásení členov predstavenstva Investičnej spoločnosti vyplýva, že Investičná
spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Vžešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,

- > spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára, ato spoločnosť Arca
Investments, a.s.,


RVIVIDLEGAL.spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a)

b)

a

Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho mä podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestích (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej [en „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

v čestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondžeja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

b)

c)

d)

e)

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš a Ing. Onátej Žídek,

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods, 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),


RVIVIDLEGAL.$

1)

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (t.j. Rudolfa
Viešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvožáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

d)

a

8)

h)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Parinera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 7,500, EUR, ktorému zodpovedá
(1) obchodný podiel vo výške 100% vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(i) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločností (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek


WVIVIDLEGALj)

k)

)

konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. súčinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií lnvestičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastníacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti.

3, Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpísov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“ )].


RVIVIDLEGAL.3,2, Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. S 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vicholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu,

34. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondťej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4, Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade
s ust. 811 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

41. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu, Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo ndelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/ 571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. $ 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde vsekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta — (zdroj: http:/ /wwwjustice.gov.sk/Stranky/ Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/ RPVS/FAO.
aspx).


RVIVIDLEGAL4.2.

43.

44.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Zo Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu je
pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu
a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude vsúlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016ALM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

1i. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré bali prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

ži. Štatút Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia podielových listov, t.j. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle Štatútu Fondu. platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel medzi výnosmi
a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov Fondu. Ak
hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý k vyplateniu podielov
na získu alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu majetku Fondu a k zvýšeniu
hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí
stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu straty sa použije najmä
nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí byť strata vroku
nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením kapitálového fondu,


RVIVIDLEGAL4.5.

4.6.

Vzmysle Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení / nevyplatení zisku
Fondu podielnikom, Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom Fondu bude vyplatený
celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho časť. Investičná
spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za účelom ďalšej
reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločností rozhoduje o vyplatení zisku
podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom môže byť
rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku konkrétneho
podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku všetkým
podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého podielnika
a ceľkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS vakejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. 8 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom. alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
V] D LE VIVIDLEGAL, s.ro. — 82109Bratislava — 1Č036807915 © +421220664459 sa officeGulvidlagal.sk
Plynárenská 7/A — Slavenská republika — IČDPH SK2022415857 — — +421258253511 — 7 wwwividlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: CES-SOLAR 33, s. r. 0.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 46 094 504

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice], oddiel: Sro, vložka číslo: 31061/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s.r. o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balnáreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AMI. Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 08.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 30.06.2017.
NVIVIDLEGAL2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto
verifikačného dokumentu. Ku dňu 31.12.2017 bolo overené, že konečným užívateľom výhod Partnera
VS je nasledovná osoba:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Dňa 23.07.2018 bol do funkcie konateľa Partnera VS vymenovaný Ing. Ondfej Židek, s trvalým
bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia
15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Ondfej Židek“), ato s dátumom
vzniku funkcie konateľa Partnera VS odo dňa 23.07.2018.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, Oprávnená osoba v súlade
s ust. 8 9 ods. 1 Zákona o RPVS v spojení s ust. 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene

konečných užívateľov výhod Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- > fiplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.07.2018,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1- Nové Mčsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- "úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361,
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6297/B
(ďalej len „spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s.“), z obchodného registra zo dňa
02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri


VM DLEGALdoktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)34,

di. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

iv. spoločníkom Partnera VS je prítom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa $
11 ods, 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu. KUV pri fyzickej osobe — podnikateľovi podľa 8 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapísovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch $ 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapísovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo tnej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podníkania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %." Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, £. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podnzienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najinň v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“.“

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní á o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. 8 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby,

4 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod prátom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podníkania alebo inej činnosti
uuedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v $ 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a S 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmi siluáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obrahu (z podnikania alebo inej podobnej činností) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzí prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávatelia, resp. ich koneční užívateľia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podnienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu. (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr, na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičtánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“-11 -
SVIVIDLEGALKeďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielníkov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (tj. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %)
a ii) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Viešťála (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára: spoločnosť Arca Investments, a.s.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
ji) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) aiv) Ing. Pavla Krúpu (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS — Ing. Henrich Kiš
a lng. Ondčej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VŠ samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1.

6.2.

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

74,

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.„2 -
RVIVIDLEGAL.Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/OB4/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053
- Potordenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474673

V Bratislave, dňa 4>-0%-2019 — —
NVIVIDLEGAL
ER, Plynárenská 71A 12109 Bratislava :5R
SÁ iúrsamoslié DPH: 5K2022415857

VIVID LEGAL, s.r. 0., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka- 13 -
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PABÍRU PRAHA

Spis, zn. B/OZ4/2016/LM

Rozhodnutí generálního Fedltele

Generální ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s či. 3 části XII. Burzovtích
pravidel - Podmínky pijetí cenných papírú kolektľvního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: Y Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 — Nové Méslo, Česká republika
1É: 242 44 601

Druh investiéního nástroje: zaknihovaný cenný papír: podilový list - výnosový
Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR

TSIN: CZ0008474053

Počel v emisi ke dni vydání rozhodnutí: 215 199 546 podilových listú
Moiximální pňijatý počet CP v emísi: 5 000 009 000 podílových listú

se pčijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinností od 29.2. 2016.

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000, Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a splnéním výše uvedených podmínek.

Odúvodnémi

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
pedložila dne 19.2. 2016 žádost o prijetí podílových listú oievňeného podílového fondu
NOVA Green Energy oleyčený podilový fond REDSIDE investiční společnost. a.s., 15N
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitenť“). K žádosti byly rovnéž pľiloženy všechny pčílohy požadované Článkem 2 části
Xl. Rurzovních pravidel - Podmínky plijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy, Žadatel touto žádostí požádal o pžijetí až 5 000 000
000 podilových listú. Na dané emisi nebude ke dni prijetí pôsobiť tvňrce irhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnčž emisi podílových istá ISIN CZ0008474663.

Generální šeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadate! splnili pčedpoklady stanovené zákonem. a burzovními pravidly pro piijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že pijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevľeného typu,
generální feditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zptného

odkupu a podrínky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnotč aktív spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papirú Praha, a. s., Rybná 14, 110 05 Praha | U
Tel, +420 221851 1i, Fax +420 221 833 040, InfoG)pse.cz, wýw.pse.cz.
IČ: 47 116529, Obchodní rajstľík Mästského soudu v Praze, oddíť985 stock axchange group


DŠ PRAGUE STOCK EXCHANGE
s V BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA.

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rátmci žádosti považuje generální feditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným pľíslušnými právními predpisy. Stejnč tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uveťejňování informací o hodnotč aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními pťedpisy upravujícími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. $ ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevfeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnš mčnit strukturu vlastníkú dané emise na
základč mechanismú vydávání a zpštného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Genetální ťeditel dále shledal, že dle informací pšedložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňujíci prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všiehni účastníci trhu budou fádnč a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu feditelí nejsou známy okolnosti, které by pľi dodržení
všech ptíslušných právních predpisú v piípadé pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmä nebo k ohrožení dúležitých
veľejných zájmú, Rozhodl proto zpôsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není pňípustný opravný prostťedek,

V Praze dne 23. 2. 2016líg. Petr Koblic
generální ťediteľ

Č

S40 stock exchange group


PRAGUE STOCK EXCHANGE

BURZA TENISÝCH PATÍRO PRÁSpis. zn. B/154/2015/LM

Rozhodnutí generálniho ťediteľe

Gienerální Ťeditel Burzy cenných paplrú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel » Podmínky píijetí cenných papírd kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnosť, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésio, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podílový tist
dJmenoviiá hodnota: 1,- Ké

JIN: CZ0008474673

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnutí: 97 500 000 padílových listú

Maximálat prijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podilových Hisrú

9e Badoo 6

se pijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinností od 19. 10. 2015,

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením 2 splučním výše uvedených podmínek.

Odúvodnémi

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
pľedložila dne 8.10.2015 žádosť o pžijetí podílových listú otevčeného podílového fondu
NOVÁ Green Energy otevľený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Bmitenť“). K žádosti byly rovnéž pitoženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky pijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodovánť na Regulovaný trh burzy, Žadatel touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
000 podílových listú. Na dané emisi nebude ke dni piijetl púsobit tvúrce trhu,

Generální Ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroja Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro prijet!
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičaím fondem otevľeného typu,
generální feditel pčedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnosí, mechanismy zpštného

odkupu a podmínky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papirú Praha, a. s., Rybná 14, 110 05 Praha 1 I
Tel. +420 221 831 +11, Fax +420 221 833 040, Infoedpse.oz, wwmw.pse.oz.

IČ: 47115629, Obchodní rejsišík Môstského soudu v Praze, oddll B, vložka 1773 eee stock exchange graup


PRAGUE STOCK EXCHANGE
HUÚKZK CENNÝCH PAPÍKU PRAKMechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální čeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnosť, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále +
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkňm stanoveným prístušnými právními predpisy. Stejnč tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informací o hodnoiš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujícími fangování transparence kapitálových
thú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevšeného typu a tento tedy múže velmi flexibilnč méniť strukturu vlastníka dané emise na
základš mechanismnú vydáváni a zpôtného odkupu podltových listú mimo regulovaný th,
shledal generální fedite] rozptyl emise jako dostačující pro pňíjetí emise na Regulovaný trh.
Generální ťeditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapítalizace
emise dosahuje výše odfvodňující pťijetí emise na Regulovaný trh. Rovnšž s ohledem na
skutečnost, že všiehni účastníci trhu budou ťádnč a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pľi dodržení
všech piíslušných právních pťedpisú v pípadš pľijetí k obehodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dňležitých
veľejných zájmú. Rozhodí proto zpňsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prosťčedek.

V Praze dne 12. 10, 2015

Ing. Petr Koblic
generální ťeditel

Č

005 stork exchange gioup


ULOUU KA [4033, NOVA GREEN ENERUY OPE, KEDSIDE 13, A.Š., 131N Brise ľage 10% Z

[KAKUMZVOZ. AA
[elf

Kuzy.ex Invattce > Akclo online > Emile m emisa > REDSIDE Invesliční spoľošnos,z,. > NOVA GREEN ENERGY OPF, REDOIDE
18,A S,

20008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,
A.S.

Detall - Vývoj cen a obchodú - Historie, graf a kurzy - Etmise » Sledovanosť - Tisk
Základní Informace o NOVA GEF OPF AVANT

BCP - Burza cenných pap Praha,

Posledal kolace 20.8.2017 3.44
První kot ža ažoie 223
Walnáini cena 29.62.2016. 3.29
[ETA 280082017 343
Gelkový objem 0%

Emise | Události (28) [ Emitent - Obchodní rajstík T
NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE18, A,

IN GZ000B474058 - Informaco z GDOP.

Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE S, A.S. M
Zkráconý název NOVA GE OPF REDSID

Zdrojové ermlse -

ds OZDOOGÁTKOSÝ T
Bl BLAAVANT, m
Názov emítenia REDSIDE Invesléní společnost, 45. TT
Emlení Identitíkečai čísl (Č. 24244601 (Obchodrú rejstik)

Téma nominálu EUR

Nominální hodnote 01000

Emitované množet a81 205678

Počet CP na účtoch 201 258 676.

Objem emi5e, 28 126 507.6000
Objem eíňlsa na účlech. 28 120 567.6000 o
Typ nonďnálu konstantní

Regietrace na lrzlch je regialrována na regu

Oruh cenného papínu podilový istotevieného PF.

Fľavodtalnost omíse vojné provodteľná smíse

Forma cenného papíru na jméno,

Podoba cenného papíru, zaknihovaný CP.

lat regiskace SDo

Datum eglstace 1412018
Balumzmčny 26.5.2017

Datum výplaty výnosu -

Oli zrušení -

Nána obchodovánii 6ZK - r
Obchodovatelná Jednolka, v jednotkách môny

Kd skupiny x TT
Stav Platná

Správce - Idexilfkační číslo - TT
Správca -

#dministrátor - Iasnlikační čl IČ, -

Administrátor z TTEmiterít cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDŠIDE IS, A.B.Celý název emitenta REDSIDE nvestční společnost.
Donučovací adresa - NÁZOV [ED
Identifikační čísle IČ. 24244801 (Obchodnt rejstľík)
Sid - Ulos vcelie 1031/4
Môsto Praha 1
psč. 11.000
jKôd elátu CzE
Doručovacií adresa - Ufice: VCcdlnic 30314 T
Mésto Preha 1
PBČ. 1000,
od státu i [73 TT
Typ subjektu emitent
Kabegoro subjektu, právnická osoba
Kategorie subjektu právnická osoba
Datum zmény, 2441,2014 N
Typ zmčny platnálý
http://akci: -oz, kurzy cz/emise/CZ0008474053/ . MN
OT UZYVUšA 14033, NOVA UREBN BHNEKLIY UPP, KELISLJE 15, Aš, 1BLIN Er se XVabo 401 £

Další emitované cenné papiíry, REDSIDE investiční společnost,a.s.1SIN Názov, Vydánolžrušeno,
OZ0008474822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE IS, A.S. 111220151GZD00S4TABIA NOVÁ GREEN ENERGY OFF REDŠIDE IS, AS, 94.06.2015 1.
STARO NAVŤ RO 3iZprávy k tématu "NOVA GEP OPF AVANT"

Další zprávy | Vyhladať NOVA GEF OPF AVANT fufltexlem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. sr.o. AllaWeb, spol. s .0., ISSN 1801 -8088Ochrana údaj jú

hittp://akcie-oz,kurzy.cz/emise/ CZ0008474053/
+. CZ0DOR474673, NOVA. GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S., 1SIN Emise Page 1 of 2

Ku 77N [7
UZLYKurzy. 02 Invošlce > Akcdo online > Ermitan a emisa > REDOIDE invostičný spoločnost a.s, > NOVA GREEN ENGRGY OF REDSIDE
[701

CZ00084746873, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obchodť - Historie, graf a kurzy » Emise > Sleďovanost
Diskuze + Tisk

Základní Informace o NOVA GE OPFZ REDS

BOP - Burza verných papírá Praha

Poslednl kotaca 29.08.2017 113
Priní kolace, 19102015 103
Mintsnní con. 19.10.2015 108
Mhosmáti cena 08052617

Šeľkový objem.

[Erise j Událosli (17) [Emitent - Obchodní relstk | Daláí korunové gluhoplsy
NOVA GREEN ENERGY OP£: REDSIDE IS, A.S., ISIN GZ0008474673 - Informace z CDCP:Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE [8, A.B.
krásný název NOVÁ BE OPFŽREDS

Ždrojová exise El

IS OZODOBATASTA —
Bo BLAREDIE

Název emltenia, REOSIDE investčnť apolečnosl, 4.5.
Eugen kteniilkační čís IČ 24244801 (Obchodní rejstík)

Ména. norolnálý zk

Rlominální hodnote, 1

Einitované množetií 195 540 039

Počet CP naúčtech 196 549 003,

Objem ermiee 108 549 003

Objem omise na sčlech 196 549 032

Tp noslnátu konstantal

Registrace na rzích, je regislrována na reg.

Druh cenného papínú podlový Ist atevľeného PF
Pravodislnos mise volné plevodtstná rise

Forma cenného paplnu najméno T
Podoba cenného papíru zakrihovaný CP

isto reglstraca co

Dali reglstace, 46.2015

Datum zmôny 1202017

Datúrm výplaty výnosú -

Delurň zrušení -

Ména obchodován [73

Obchodovateľná Jednotka v jednotkách môny

Kčá skoplný x

Stav platnáý:2

Správce . Keniiikační číslo IČ, -

Správce -

Aintstcátor - entškača čislo [Č z

dre strátoť -

Emitent cenného paplru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSÍDE 18, A.B.Galý názov emitenta REDSIDE Invostiční společnost,
Dorúčovací adresa - Názov REDSIDE invesični společnosta s, .
Identifikačnť číslo IČ. 24244601 (Obchadril rejetňik),
Sid - Uleg vcejnicl 10314
Mésto, Pralia 1
PSČ 1150
Kod clá [71
Darušovací adresa - Ulice voalňic 10314
ž Másto, Preha
PSČ 11009
Kadstátu [7
i Typ subjektu ermitont
Kelegorie subisktu právnioká osoba.
! Kalegorio sutisklu právnická osoba
| Dalura zmôhy 24.11.2014http://akcie-cz. kurzy .cz/omise/ CZ 000847. 4673]


RVIVIDLEGAL.Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj: https:/ /www.cnb.cz/ cs/ statistika/ menova bankovni stat/ seznamy mbs/seznam. fki/),

- úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23,02.2016, sp. zn.
B/084/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02,2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci príjatie Podielových listov TBIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové — listy 1SIN: CZ0008474053“) (zdroj: http:/ /akcie-
cz.kurzy.cz/emise/CZ0008474053/),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevľený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), kobchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy,cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy [SIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29,06,1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- — čestné vyhlásenie Ing. Ondfeja Žídeka ako konateľa Partnera VS,

- > čestné vyhlásenia členov predstavenstva Investičnej spoločností [t.j. i) Rudolfa Vrešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/2a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Vrešťál“), ii) Ing. Karla
Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká republika, dátum narodenia:
25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing. Karel Krhovský“) a iii) Ing. Juraja
Dvožáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum
narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvožák“)],
ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS


+. CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S., [SIN Emise Page 20f2

Typ zmny platná

Pralší amitované cenné papíry, REDSIDE inveetiční společnosta,s.Alt m. Názdv i a Výúdttokž rúšaňo
CZ0D08474022 "NOVA HOTELS OPF REDSIOE 15, A.S. " 1712.20101-
OZ000BAŽÁ878 NOVÁ GREEN ENERGY OPF REÚSÍDE |, A.S. 04.08.2015 /-
CZ0ODB4ŤA053 — NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 8, A.S. 91.11.2013/-Zprávy ktématu NOVA GE OPF2 REDS!

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF2 REDS fulitextem | Monitoring tisku

Copyright ©2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWab, spol. 8 r.o., ISSN 1801-86880chrana údajú

http://akcie-cz.kurzy ez/emise/CZ0008474673/ NAN


SVIVIDLEGAL,(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Partner VS má základné imanie 7.500,- EUR,

- > konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- > Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov TSIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vťešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvofák, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým z členov
predstavenstva,

- základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000, Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),

- zčestných vyhlásení členov predstavenstva Investičnej spoločnosti vyplýva, že Investičná
spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Vrešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,


SVIVIDLEGALspoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Arca
Investments, a.s.,

spoločnosť Arca Investmenis, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing, Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská tepublika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

b) Ing. Petra Krištofovíča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

©) Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

d) Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investmenis, a.s. vo výške 5 %,

v čestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondfeja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného
vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registri, tj Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

b) jedinými konateľmi Partnera VŠ sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondžej Žídek,

c) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom tegistri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

e) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane


AVIVIDLEGAL,1)

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Všešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvoáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

8)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 7,500,- EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100% vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Tondu,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,


RVIVIDLEGAL,h) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

i) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

j) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona a ochrane verejného záujmu,

k) investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (1) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

I) Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločností
a (ii) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

31. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis Jtj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“ )].
RVIVIDLEGAL3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3,4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 0. Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondžej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkám 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4, Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok ná zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade
s ust. 811 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

41. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak a gramatický výklad ust. 8 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta (zdroj: —http:/ /wwww.justice.gov.sk/Stranky /Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy -a-1egistre/ RPVS/ FAO.
aspx).


OVIVIDLEGAL4.2,

4.3.

44,

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu
a podnikateľského zámeru, Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i Rozhodnutie sp.zn. B/034/2016/1LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí

Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

ži. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým. je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie,

V zmysle článku 9 bod 9.8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.


RVIVIDLEGAL45.

4,6.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločností, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS vakejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust, $ 4 ods, 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

i výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VIVID LEGAL, s.ro. — 82109 Bratislava — 1036807915 © +421220664459 — m officeGvividiegal.sk
Plynárenská 7/A Slovenská republika — IČ DPH SK2022415857 c +421256253511 — wwrwxivldlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: CES-SOLAR 33, s. r. 0,

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice — mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 46 094504

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným.

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice1, oddiel: Sro, vložka číslo: 31061/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: Mgr. Dušan Mihaleje, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z, o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 08.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 30.06.2017.
NVVIDLEGAL2.2,

2.3.

2.4.

2.5,

Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto
verifikačného dokumentu. Ku dňu 31.12.2017 bolo overené, že konečným užívateľom výhod Partnera
VS je nasledovná osoba:

Ing, Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Dňa 23.07.2018 bol do funkcie konateľa Partnera VS vymenovaný Ing. Ondfej Žídek, s trvalým
bydliskom Ke Starým rybníkám 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia
15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Ondrej Žídek“), a to s dátumom
vzniku funkcie konateľa Partnera VS odo dňa 23.07.2018.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, Oprávnená osoba v súlade
sust. 89 ods. 1 Zákona o RPYS v spojení s ust. 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene
konečných užívateľov výhod Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 23.07.2018,

- "úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mésto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom. registri Mestského súdu vPrahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- "úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- "úplný výpis spoločností RVR Czech, s.r.o., so sídlom .V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mčsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,


WVIVIDLEGALti, z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.11 ods, 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe — podnikateľovi podľa $ 11 ods. 1 písm. b), Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch $ 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapísovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme Časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej
explicilného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, £. j. nezískala ho resp, by ho nemohla získať za trhových podmienok,
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou

protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“,

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verífikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 811 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. 8 4 ods. 4 Zákona
© RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VI. Stanovíska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podníkamia lebo nej činmosti
uvedenom prí definícii konečného užívateľa výhod v 8 11 ods. 1 písm, a) bod 4 a S 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr, cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (c podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa túto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom. rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol, O primerané protiplnenie nejde najstá v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia, Subdodávateľia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovácie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctoom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu. alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa),-11-
RVIVIDLEGAL.5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (tj. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený

podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera
VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %) aii)
spoločnosť Arca Investments, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Všešťála (100 %).

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
ii) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) a iv) Ing. Pavla Krúpu (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
a lng. Ondej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1.

6.2,

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. $ 11 ads. 5 písm, e) Zákona o RPVS:

7.1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potvrdenie — Podielové listy ISTN: CZO0008474053
- Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZO0008474673-12-
RVIVIDLEGALV Bratislave, dňa

(9.00.2014

NVIVIDLEGAL

> Plynárenská 7/A [82109 Bratislava | SR
Kube 28,007 915D

VIVID LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
Mgr. Dušan Minaleje, konateľ a advokát-13 -
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PABÍRÚ PRAHA

Spis, zn. BPOZ4/2016/L M

Rozhodnutí generálního ťedltele

Generální ťeditel Burzy cenných papítú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XH. Burzovních
pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírh kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésla, Česká republika
JÚ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír: podilavý list - výnosový
Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR

BSIN: CZ00034740533

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnutí: 213 599 546 podílových tistú
Maximální prijatý počet CP v emísi: 5 000 000 000 podílových čistú

a

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinností od 29. 2. 2016.

Jednorázový poplatek za piijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku,

Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Odúvodnémi

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatej“) jakožto člen burzy
predložila dne 19.2. 2016 žádost o prijetí podílových list otevťeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevčený podilový fond REDSIDE investiční společnost. a.s. ISIN
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“). K žádosti byly rovnéž pľiloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
Xi. Burzovních pravidel - Podmínky pijetí cenných papírň kolektivního investováni
k obchodováni na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o pšijetí až 5 000 000
000 podílových listí. Na dané emisií nebude ke dni pťijetí pisobit tvúrce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnéž emisi podílových list TŠITIN CZ0008474663.

Generální ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pšedpoklady stanovené zákone a burzovními pravidly pro pľijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že prijímané podilové listy jsou vydány investičním fondem otevťeného typu,
generální feditel pčedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veťejnost, mechanismy zpštného
odkupu a podminky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papícú Praha, a. s., Rybná 14, 110 05 Praha 1 ©
Tel, +420221831141, Fax +420 221 833 040, info)pse.cz, wwW.pse.cz

1Č: 47115529, Obchodní rejstfik Mästského saudu v Praze, oddll B, vložka 1773 6a stock exchange group
DX PRÁGUE STOCK EXCHANGE
> EURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA

Mechanismy zptného odkupu popsané Žadateľem v rámci žádosti považuje penerální ťeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlothodobá aktiva, a dále ž
sohledem. na skutečnč vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy, Stejnč tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnoté aktív, které bude
probthat v souladu s právními predpisy upravujícími fungování transparence kapitálových
trhú a. burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevľeného typu a tento tedy môže velmi flexibilnč mšnit strukturu vlastaíkú dané emise na
základč. mechanismú vydáváni a zpštného odkupu podílových lista mimo regulovaný trh,
shledal generální ťeditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pijetí erise na Regulovaný trh.
Gienerální feditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalízace
emise dosahuje výše odúvodňujicí prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou ľádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu tediteli nejsou známy okolnosti, které by pri dodržení
všech píslušných právních predpisú v prípadé prijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dúležitých
veľejných zájmä, Rozhodl proto zpôsobem uvedeným výše.

|

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek,

V Praze dne 23. 2, 2016

.

r

líg. Petr Koblic
gonerální čediteľ

Č

c00 stock exchange group:


PRAGUE STOCK EXCHANGE

BURZATENIŠÝCIŤ FAÍRÚ PRAFSpis. zn, B/154/2015/LM

Rozhodnutí generálního #editele

Generální feditel Burzy cenných papírň Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel » Podmínky pľijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mžsto, Česká republika
IČ: 242 44 601 :

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podilový list
Jmenovitá hodnota: 1,- Ké

ISIN: CZO008474673

Počet vemisi ke ďni vydání rozhodnutí: 97 500 000 podílových listú
Maxtmální pňijatý počet CP v emisi:5 000 000 000 podilových list

9 88 0 0 8 8 5

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinnosti od 19. 10, 2015.

Jednorázový poplatek za pňijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kž.
Podmiínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.
Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
predložila dne 8. 10. 2015 žádost o pľijetí podílových listú otevťeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevčený podílový fond REDSIDE investlční společnost, a.s, ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, as. (dále jen
„Fmitent“), K žádostí byly rovnčž priloženy všechny pťílohy požadované Článkem 2 části
XIL Burzovních pravidej - Podmínky prijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy, Žadatel touto žádostí požádal o pľijetí až 5 000 000
000 podílových listú, Na dané emisi nebude ke dni pľijetí púsobit tvärce trhu.

Generální feditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnut investiční
nástroja Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zálkonem a byrzovními pravidly pro prijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že plijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevčeného typu,
Benerální Ťedítel predevším zváži! rozpty! dané emise mezi velejnost, mechanismy zpštného

odkupu a podmínky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnofé aktiv spravovaných
Ernitentem,

Burza cenných paplrú Praha, 8, 5., Rybná 14, 110 05 Praha 1 [I
Tel. +420 224 831 111, Fax +420 221 833 040, infog)pse,cz, Www.pse.cz

16: 47115629, Obchodnť rejstčík Mäslského solidu v Praze, oddl B, vložka 1773 ec lock exchange group


PRAGUE STOCK EXCHANGE
KURZ LENNÝCH PRHÍRO Varí“Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální teditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent lhúty zkrátil oproti
požadavkňm stanoveným príslušnými právními pľedpisy, Stejnš tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními pčedpísy upravujícími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovnimi pravidly, 8 ohledem. na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
gtevľeného typu a tento tedy múže velmi flexibilnč mšnit strukturu vlastníka. dané emise na
základš mechanismú vydávání a zpôtného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shleda] generální ťeditel rozptyl emise jako dostačujíci pro piijetí emise na Regulovaný trh.
Generální Yeditel dále shledal, že dle informací pľedložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odňvodňujíci prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnšž s ohledem na
skutečnosť, že všiehni účastníci trhu budou ťádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu tediteli nejsou známy okolnosti, které by pľi dodržení
všech pľíslušných právních pťedpisť: v prípadš pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dňležitých
večejných zájmú. Rozhodl proto zpísobem uvedeným výše.

Poučení

Profi tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prosťčedek,

V Praze dne 12. 10, 2015

Ing, Petr Kohtic
generální ťediteľ

E

ová stotk ekchange group


KU[ZVOZ

UZUUUŠA AUDI, NUVA UKBEN ENERLSY OPE, REDISIDE b3, A.

Kurzy.cz > lnvetice > Abclo onlino > Enilanti a omlse > REOBIDE Inveslčn spoločacst, a.s, > NOVA GREEN ENZRGY OPF, REUBIDE

IAS.

GZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE [5,

A.S.

Detail - Vývoj cen a obchodi - Historie, graf a kurzy - mise » Sledovanosť - Tisk

Základní informace o NOVÁ GEF OPF AVANT

BCP - Burza senných papírú Praha,

344

323Poslední koteca 29.8.2017
Frvmi kolac 10027518.
Hinimátni cena 20.02
Maxirdla) cena

Celkový objem

([emise | Udalost 28) Emitent - Obchod rejstík 3

923
344
[17NOVÁ GREEN ENERGY OPF, REDSIDE [8, A.S., ISIN 20008474053 - Informaco z ODCPÚplný název NOVA GREEN ENERGY OPF, REDBIDE S, A.S.

Zkchosný název NÔVA GE OPF REDSID

Zádrojová ermise, -

SN OZODOSATADSI

ac BLAAVANI. m
Názov emitenta REDSIDE Invesiční společnost, 85,

Ein entitkačný čislo 1 24244801 (Obchodní rejsňik)

tična nominálu EUR

Nornilnáln hodnota 0.4000

Eimitované mmožstý, 281285818,

Počeť OP na účtech 281 205676

Objem čírise 26 125 567.600

Objem ermise na účlech 28/128 587-0000 T—
Typ neminálu konstant

Registrace na trzich Je segislrovánu na regu

Druh Genného papľau podilový úst olevňanéha PF

Pievoditelnost omše volná pľevodieľná emise

Forma cenného pagíru na jméno

Podoba cenného paplru zaknihovaný CP.

Hsto regsirace [i

Datum reglsrace 1/2

Datum zmôay 2052017

Datum výplaty výnosu -

Datum zrušení -

Úlčna obchodování 02x jn

Obchodovatelná Jednotka v jednotkách inôny

Kôd skupiny x —

Stav platnáfý12

Správce - Idenikační číslo 1 z i
Správce, zAdministrátor -Idenilikační čislo IČ
Paminislrálor.

Emltert cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDŠIDE |S, A.S.

Gslý názav emitenta
Doručovací adresa - Názov
Identifikoční člsto IČ

REDSIDE investiční spoločnost.a.s.
REDSIDE Inveséční Společnost a.s.
24244801 (Obchodai rejstčk)

Sidlo - Ulice, vcelie 10314

Mičsto Praha 1

PREČ 14000

Kód státu SIE

Doručovací adresa - Ulice V Čelo 1051/4

[2 Praha) —
PSČ 11000

Kód státu OZE TT
Typ subjoktu emitent

Kategoria subioklú právnická osoba
"Kelegorie subjektu právnická osoba

Datum zmény 2411/2014

Ivo zmčny, platnárý, Thitp//akcie-oz.kurzy.cz/omise/CZ0008474053/

> LSLIN BIuSe

Page 1l 0ľ 2


ULUVUB PAUL DIN V EN PYNEASÁTY VPP, IRENA 1. By Z DLIN Pl

Další emitované cenné papíry, REDSIDE [nvestiční společnost,a,s.

I8IN. Název Nydánojžrušeno.
20000474022. NOVAHOTELS OPF REDSIDE |S. A.S. 11.12.2015/-
G20008474678 NOVA GREEN ENERGY OPP REDSIDE S, A.S,NÚVAČKEHÍ TOK RES

Zprávy k tšmatu NOVA GEF OPF AVANT!

Další zprávy] Vyhledat NOVA GEF OPF AVANT fulitexiem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 4804-86880chrana údajú

hitp://akcie-ez.kurzy.cz/emise/ CZ0008474053/

A ai £

ML


+. CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OP REDSTDE 19, A.S, ISIN EmiseALL ZNUN...
PULZNÝ KIKuzý.o2 lnveslse > Aseta oni > Bulko a mla > REDSIDE Invostiní saclečnosta s. > NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE.
IAS.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE I8,
A.B.

Delall : Vývoj cen a obchodú - Historie, graf a kurzy Emise - Sledovanosť
Diskuze - Tisk

Základní informace o NOVÁ GE OPFZ REDS

GP - Burza cenných paplrú Praha,Poslední kolaca 28.06.2017 1.13

Prynťkoňácé 72. 155
mála Cora

Red málnť cshá

Šalkový objem

[Etise | Údálosťi (11) Eritent - Obchodní rejatúk | Další korunové dlhopisyNOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 19, A.S., 1S[N CZ0008474673 - Informace z 000PÚplný název, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSÍDE |, A.S.
Zkrácený názsy NOVA GE OPZ REDS

Žirojová smlse -

ISINU OZODOBKTASTA,

[14 BLAREDIS

Název emitenta. REDSIDE Investični společnost, e.s.
Eritént- Ideniifikační čislo IČ 24244501 (Obchodní rejstí)

Menia nomináh CZK

Nominélnl hodnota i

Enllované miožstý 145 546 038

Počet CP na účtach 195 540 034

Objern mise 195 649 083,

Objem emisena účlech 195 549 033

Typ nomlnátu Konstantní

Registrace na trzích Je registrována na regu,

Dnih Genného papíru

podlový úst olevľeného PFPrevodkelnosl emfse

volné pľevadiletná ernise

Forma cenného papícu najméno
Podoba venného papíru zaknlhovaný CP
isto regístrace, CDCP

Datum roglstrnce 4.8.2015

Dalurn zmány 1AB2DŤ
Daturm výplaty výnosú -

Datum zrušení -

Nána obchodováni [773
Obchodovatelná Jednotka, v jednotkách mény
Kbd skupiny, x

Stav plalnálý:2
Správce r derniirkačnl číslo IČ —

Správce 7

Admlnisteétor - denlfkační čisto Č -

Adminislrátor -

Emltentcenného papíru NOVÁ GRÉÉN ENERGY OPF REDSÍDE IS, A.S.

Celý název emitenta
Daručovací adresa - Název
Ideniflkační číslo IČ

REDSIDE Invesťiční společnosta.s.
REDBIDE Inveslčni společnost a5,
24244001 (Obchodní rejst

Šidlo - Ulce VOetnie 10814.
Môsto Praha 1

psč 11000

Kd stá [7

Doručovací adresa -Ullcs V OSlnic 408114
Mžsto Preta 1

PSČ 11000

Kód stálu s CZE

Typ subjektu eriton
Kategorie subjektu právnická osoba
Kategorie subiektu, právnická osoba
Dátum zmôny 24.11.2014 Thttp://akcie-oz. kurzy ozlemise/ CZO0008474673/

Page l of2


WVIVIDLEGAL,- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevľený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPE, so sídlom V Celníci
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mésto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou batikou

(zdroj: https:/ /www.cnb.cz/ cs/statistika/ menova bankovni stat/ seznamy. mbs/seznam fki/),
- úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),
- výročná správa Fondu za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa Fondu“),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevťený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy — 1SIN: CZ0008474053“) (zdroj: — hltp://akcie-
cz.kurzy.cz/ emise/ CZD008474053/),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19,10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- — čestné vyhlásenie Ing. Ondťeja Žídeka, ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenia členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [t.j. 1) Rudolfa Viešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/24, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Vžešťál“), iij Ing. Karla
Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká republika, dátum narodenia:
25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing. Karel Krhovský“) a iii) Ing. Juraja
Dvojáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum
narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvožák“)],
ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).


s. CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S., ISIN Emise Page 2 0f2

Typ zmény plalnájý

Další emitované cenné papíry, REDSIDE Invostlční spotečnosta.s.

er kú sá já RA výst riade
CZODOBATABZZ — NOVA HOTELS OPF REDSIDE 18, A.S. " 17,2.20181-
Czooneg7d673 NOVÁ GREEN ENERGY OPF REDSIDEIS, 04.06.2015.
OZOBOB474053. NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE #6, A, 91.11.2019 7-Zprávy k tématu "NOVA GE OPF2 REDS"

Další zprávy | Vyhľledat NOVA GE. OPF2 REDS fulftoxtem | Monitoring tisku

Gopyright © 2000 - 2017 Kurzy.oz, spol. s r.o., AliaWeb, spol, s r.o., ISSN 1801-88880ghrana údajú

http://akcie-oz.kurzy oz/emise/CZ0008474673/ 2.


SVIVIDLEGAL.2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Partner VS má základné imanie 7.500,- EUR,

- konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500, EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

+ členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vťešťál
a členovia predstavenstva Ing: Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvožák, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým zčlenov
predstavenstva,

- základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,. Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),

- zVýročnej správy Fondu vyplýva, že Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií

Investičnej spoločnosti,

- spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Vrešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o., “

- > spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika


RVIVIDLEGAL,(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s, (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

b) Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., vdôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

c) Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

ď) mg. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

- včestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondreja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného
vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registrí, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondžej Žídek,

c) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj (ii)
identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

e) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

f) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,


WIVIDLEGALg) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

h) vPartnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (t.j. Rudolfa
Viešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvoťáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a) Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

b) Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

<) všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
“ ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

d) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500,- EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100% vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (lil) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

e) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

1) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

g) žiadny z členov predstavenstva Investíčnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

h) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registii a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by


RVIVIDLEGAL,bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

]) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

j) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

k) Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: () Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

1) Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti.

3, Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1.

3.2.

Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
9 cenných papieroch“)].

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo


OVIVIDLEGAL,registra partnerov verejného sektora, ato namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust, $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

34. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondťej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade
s ust. 811 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

4.2. Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných veci od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podieľnikmi Fondu, a to predovšetkým narovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitent“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majeťkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. 8 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra parinerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, anie vicholový manažment Regulovaného
emitenta (zdroj: http://www justice.gov.sk/Stranky /Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-
registre/ RPVS/ FAO.aspx).


RVVIDLEGAL4.3,

44.

základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu

a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude vsúlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a,s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

ži. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka), Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9.8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý kreinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu. bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za


SWVIVIDLEGAL4.5.

4.6.

účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

lný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust, 8 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. 8 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré učitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)A,

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa 8-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
II]
N M H VIVID LEGAL, s.ro. — 82109 Bratislava 1ČO 38807915 © +421220664459 — m offitefivkidlegal.sk
Plynárenská /A Slovenská republika — IČ DPH SK2022415857 — © +421258253511 ci umwWwsivičlegal.sk

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust, $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon | RPVS“)Fartner verejného sektora:Obchodné meno: CES-S5OLAR 33, s. r. 0.

Sídlo: Magnezitárska 2/ A, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 46 094 504

Právna forma: #poločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchadný register Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 31061/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VLYLD LEGAL, s.r.o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 BO7 915

Právna forma: spolačnosť s ručením obmedzeným

Regislrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Baľháreková, kanateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

11. Predmetom tohto verifikačného dokumenlu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod ľartnera VS podľa ust. S 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon") a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod ľartnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1, Na účely vyholovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobslarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:


AVIVIDLEGAL.- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

- "úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 31.07.2014,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mésto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
vObchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len

„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,- úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové
Mésto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00134, registrovanej v Obchodnom registrí
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o.“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné či: 35973 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca

Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 30.04.2017,

- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investmenis, a.s. zo dňa 27.04.2017,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevľený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s. skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mčsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj: https:/ /www.cnb.cz/ cs/ statistika/ menova bankovni stat/ seznamy. mbs/seznam fki/),

- úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),
- výročná správa Fondu za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa Fondu“),

- > Rozhadnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/0342016/LM“) o prijatí podielových Tistov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevňený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CCZ0O008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podiclových listov ISTN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474053“) (zdroj: http:/ /akcie-
cz.kurzy.cz/ emise/CZ0008474053/),

- Rozhodnutie generálncho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSTDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,
RVIVIDLEGAL,

iv, spoločníkom Partnera VS je prítom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku ľartnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Tondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým (ondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:
5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:
Súčasťou vlastníckej šlruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a lo:
Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom

mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (9048 %) aii)
spoločnosť Arca Investmenis, a.a. (9,52 %).

Spolačnasť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Viešťála (100 %).

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: |) Ing, Pavla Krúpu (40 %), ii) Ing. Petra
Krištoľoviča (30 %), iii) Tag. Rastislava Veliča (20 %) a iv) Ing. Henricha Kiša (10 %).

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS je jeden (1) konateľ Partnera VS - Ing. Henrich Kiš, ktorý
koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou

vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťon vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkeiu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona © ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoha k záveru podľa bodu 6.1. lohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Prílohy verfikačného dokumentu:-11 -


SVIMIDLEGAL> Rozhodnutie sp. zn. P/OBA2016/1M
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/1M,
- Potordenie — Podielové listy ISTN: CZD008474053
- Potordenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474673

V Bratislave, dňa 30.06.2017

WIVIDLEGA
KAP HA 1421 69 Bratislava m

160: 36807 918 [1€ DPH: SK2022415937

VIVID LEGAL, a.r.0., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka-12-


PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA.

Spis. zn. B/OZ4/ 20160/LM

Rozhodnutí generálního Peditele

Generální Ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XIT, Burzovních
pravidel - Podmínky prijetí cenných papírň kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční spalečnosť, a.s.

Se sidlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mčsto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičníha nástraje: zaknihovaný cenný papív: podílový list - výnosový
Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR

ISIN: CZÓO08474053

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnutí: 215 599 546 podilových listú
Maximální prijatý počet CP v» emisi: 3 000 000 000 podilových listit

o a

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinnosti od 29. 2. 2016.

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
predložila dne 19.2. 2016 žádost o prijetí podílových listú otevčeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevťený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s., ISIN
CZ0D005474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Ernitenť“). K žádosii byly rovnéž pňiloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
X1. Burzovních pravidel - Podminky prijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
900 podílových listú. Na dané emisií nebude ko dni prijetí pisobit tvúrce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu ohchodovánu rovnčž cmisi podílových listú ISIN CZ0008474663.

Generální žeditel zkonstatoval, že s výjimkvu podminek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadate! splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pijeti
cenných papír kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že prijímané podilové listy jsou vydány investičním fondem otevľeného typu,
generální čeditel prodevším zvážil rozptyl dané emise mezi veťejnost, mechanismy zpčtného
odkupu a podmínky pro pravidelné zvežejňování informací o hodnoté aktív spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papirú Praha, a. s., Rybná 14, 110 05 Praha 1 [
Tel, 1420 221 031111, Fax +420 221 834 040, infofýnse Cz, www.pse cz
1Č: 47115629, Obchocal rajstňik Mästského soudu v Praze, cddil B, vložka 1774 geg stock ozchurige group


PRAGIUJE SIOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAZÍRÚ PRAHA

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální žeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na. skulečnč vydaný objem emíse a fakt, že Emitent lhäty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právnimi pľedpísy. Stejnč tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informací o hodnotč aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujicími fungování transparénce kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent Je investičním fondem
otevfeného typu a tento tedy múže velmi flcxibiluč mčnit strukturu vlastníkú dané emise na
základč mechanismú vydávání a zpčiného odkupu podílových list mino regulovaný trh,
shledal generální ťeditel rozptyl crmise jako dostačujíci pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Gencrální ťeditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
cmise dosahuje výše adúvodňující pľijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, Že všichni účastníci trhu hudou ľádné a včas informováni a charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pľi dodržení
všech príslušných právních pčedpisú v pčípadč prijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorň, k ohrožení jejich zájmi nebo k ohrožení dôležitých
veľejných zájmú, Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostčedek.

V Praze dne 23. 2, 2016Iúg. Petr Koblie
generální ťediteľ

O

966 stock exusngc group


PRAGUE STOCK EXCHANGESpis, zn. B/154/2015/LM

Rozhodnutí generálního žeditele

Gemerální feditel Burzy venných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky piijetí cenných papírt kolektivního investováni k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhod, že investični nástroje emitenta (podílové listy):

BEDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: VY Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 — Nové Mästo, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podílový list
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč

JSIN: CZ0008474673

Počet vemisi ke dni vydání rozhodnutí: 97 500 000 podilových listú
Maximální prijatý počet CP vemisi: S 000 000 000 podilových listň

8 80 88 58 8 9

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinnosti od 19. 10. 2015.

Jednorázový poplatek za pčijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tahoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku,
Rozhodnutí o pňijetí nabývá účinnosti doručením a splnšním výše uvedených podmínek.

Odivodnémi

Společnosť Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
pľedložila dne 8. 10. 2015 žádost o ptijetí podílových listú otevľeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevfený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s., ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“). K žádosti byly rovnéž pťiloženy všechny nfílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírň kolektivního investování
k obchodováni na Regulovaný tri burzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
000 podilových listú. Na dané emisií nebude ke dni prijetí púsobit tvftrce trbu.

Generální Ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro prijetl
senných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že pfijímané podílové lisly jsou vydány investíčním fondem otevfeného typu,
generální Ťeditel pčedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpétného
odkupu a podminky pro pravidelné zveťejňování informací o hodnotč aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných napírú Praha, 3. s.. Rybná 14. 110.05 Praha 1
Tel. +420 224 831 111, Fax +420 221 633 04, isfcúdpse.cz, www. pse.cz
IČ: 47115629, Obchodní rejstfik Mästesého soudu v Praze, dil B, vložka “773. 986 stock exchange groupBUJKZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA
PRAGUE $1 0CK EXCHANGE
BURZA, CENNÝCH PAF/RÚ PRAHAMechanismy zpčtného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální feditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečnč vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm slanoveným pfíslušnými právními predpisy. Stejnč tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnoté aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními pčedpisy upravujícími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
atevľeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnš ménit sirukturu vlastnikú dané emise na
základé mechanismú vydávání a zpčiného odkupu podílových listá mimo regulovaný trh,
shledal generálnf fediiel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Generální fedilel dále shledal, že dle informací pčedtožených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňujíci pijetí emise na Regulovaný trh. Rovnčž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou ľádnč a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu ťediteli nejsou známy okolnosti, které by pri dodržení
všech príslušných právních pfedpisť v pňípadš prijetí k obchodováni na Regulovaném trhu
mohly vést k poškozeni investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení däležitých
vefejných zájmú. Rozhodl proto zpäsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není pňípustný opravný prostčedek,

V Praze dne 12, 10. 2013

SY
Ú ————

Ing. Petr Koblic
generální Ťeditel

Ľ

2e stock exchange groun


NŽANI OE UŽ S s PNAJ V PA NIN DUNEDAT T AZET TRIVLIBIEJE: BB, Ay LOLIN LOS rase LOL 2

T
KUMZNOZ

Kuzy.cz > Irveslce > Ako cilno > Emkenii anina > RENSIDZ investični 903 ečnosťa.s. > NOVA GSIEEN ENERGY SPF, REDSIDE,
BAS.

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obohodi - Historie, graf a kurzy » Emise:- Sladovanost - Tisk

Základní informace o NOVA GEF OPF AVANT

BCP - Burza cenných papírú Praha,
Poslad kozáci 20.06.2017[ Emise | Událosť (28) | Emitent - Obchod rejstňík Na “ i

NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.B., ISIN CZ0008474053 - Informace z CDCPÚplný název, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE[8, 2.8,
Zkrácený název,SLAAVANI
Název emitenta REUSIDE invostiční spolačna:
Eimltem- Identifikační čislo IČ 24244601 (Obchod rejsčík)
Mena nemináu EUR T
Normäréni hodnota 9.1000
Erritované množstá 281285 670,
Počet CP na účtech 251 285 576
Objememise 128 557.6000

Objem emise na účtech 20 120 567,6000
Typ nominál konstantní
Registrace na trzích le recistrována na regirhu — S
Druh cenného papíru podikvý list olevňeného PF.
Pľevodiielnosť emise volné prevoditená emíse 0000
Forma cenné pap na jméno —.
Podoba cenného papíru zaknihovaný CP.
Háfsto registrace CDCP ——
1.41.2013
Datum zmôny 26.5.2017 7
Nahun výp -
č2k
vlecnotkách mény
Kd stupiny, x

Sláv platnásý:2

Emiterit cenného papiru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S.

Golý název nitka REDSIDE Investični společnost A.s.
Doručovaci udkosa - Názov REDSIDE Investiční společrosta.s. .
Jdentfkační 2422480 (Obchocní rejstňik)
Sid - Ušce Včalnie 10514 M
Môslo — Prahe“?
č 11 050 Ni
Kôd sálu 7 S [ej
Doručovací adresa Ul V Celnle 10314
Môsto, Prane 1
PR 11000
Kôd sťátu 6zE .
Typ subjeklu emitent
Kalegorie subjeklu právnická osoba
Kategorie subjektu — právnická osobe
Datum zmšný 24.1.2014
ľyp zmény pletnálýhtip//akcie-cz.kurzy.cz/emise/C.Z0008474053/ 30. 6. 2017


NL HU, NA VA NIELEN PLNEJ Í VÚP, ISDE 15, AD. IŠLN LIME

Dalši emitované cenné papíry, REDSIDE Investiční spotečnost,a.s.ISIN Názny Vydánolžrušeno

i OZDODDATABIZ — NOVAHOJELS OPF REDSIDE 15, A.S. — 1112.20157-
OZDOCS474673 NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 5, A.S. 04.06.2015
CZÁOL6474053 NOVA GREEN ENERGY GbF, REDSIDE IS, A.S. o11120131

Zprávy k tématu "NOVA GEF OPF AVANT"

Další zprávy | Vyhledat NOVA GEF OPF AVANT fulltextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s ro. ISSN 1891-B6880chrana údajúhttp:2Z0008474053/ 30. 6. 2017
CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S., I8IN Emise Page lof 2

[m]
mi
KUMZVOZ A

Kutag. c > Inváatica > Akcie Drllne > Fmitéri a emlse > REDSICE i-wasliční společnost a.s. > NOVA GREIN ZN-RGY DPF REDSIDE,

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS,
A.S.

Detail: Vývoj cen z obohcdiň - Historie, graf a kurzy - Emiše - Sladovarast
Diskuze - TiskZákladní Informace o NOVA GE OPF2 REDS

BOP - Burza cenných papírú PrahaPoslednl kolaos 23002017
Print O TE
irirná r cena 19.10.2015

Iná Sa OE

Galkový objem —

[ Emise | Události (11) | Emitent - Ozchodaí rejst"k | Další korunové clunoplsyNOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S., |SIN CZ0008474873 - Informace z CDCP

Úplný název . NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE |8, A.S.
Zkrácený název NOVA GE OPPŽREDS m
Zdrojové emíse 7
1s . TŽOGDB474673 S
BIC “ BLAREDIS
Název emitenta REDSIDE Investiční společnost, a.s, T
Zmilent ifentifikační čislo IČ 24244601 (Obchodní rejetk)
Môna nominéu Czk TT
Naminá ní hodnota 157
Firitrvané rrrožst - 105 548 058, x“
Počet CP na účiech 105 548 033

15 548 D38 o

195 54 038
typ nominálu [7
Regislrace ná lzich je registrována ne regu
Druh cenného papiru Podílový list otevľaného PF.
Pľavodielnosl emiee veľnš píevoditelná smise
Ferma cenného papiru na jméno i
Podoba cerinšno papíru zaknihovaný CP
Místo regístracs m. CDCP — m
Datum registrace 462015
Datum zmény 1262017 M
Datum výplaty výnosu ná - u u
Detim zrušerí -
Mne ebchodováni O7K m
Ooehodovaťelné Jednotka v jednotkách môny
Kód skuplny i x TT
Stav plalrálýc2
Správos - Idortifkeén! čislo IČ — TAaministrátor zEmitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE [S, A.S.
REDSIDE investičná společnost...
REDSIDE invesliční sprlečnost,a..
2444601 (Obchodní rejslňé

OV Calnici 103174

#reha 1
TE 00

"Kód státu N CZE

Doručovací adrasa Uňae V čelne 10314 N

Mésto Praha 1 :

PSČ o 11000

Ked státu CZE —

Typ subjektu Ň " emitent 7

Kategorie subjektu Frávnická osoba

Kategorie subjektu . právnická osoba T

Deum zmény " 24112014 TThttp://akcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0008474673/ 30. 6. 2017


Typ zmeny platnálýDalší emitované cenné papíry, REDSIDE investlční společnosta.s.

C 20008474673, NOVA GRĽEN ENFRGY OPF REDSIDE 15, A.S., ISIN EmiseSI Název NydánoiZrušena
ÚZ0OCBSTAB22 NOVA HOTELS OPF REDSINE [5 AB. 1712.20151-
ÚZCODBSTASTÍ NOVA GREEN ENERGY OPP REDŠIE 5, A.S. „04.06.2015 1
020000474053„.„NOVA GREEN ENERGY OPF, RFDSÍDE 8, A.S. 01.11,20131-Zprávy k tématu "NOVA GE OPF2 REDS

Další zorávy | Vyhlečat NOVA GE OPF2 REDS fulltextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 .. 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o., AlleWeb, sa0i. s r.o., ISSN 161-888800h1

hltp://akcie-cz.kurzy.ez/emise/CZ0008474673/údajú

Page 2 of 2

30. 6. 2017


RVIVIDLEGAL.- výpis zo slránky kurzy.cz potvrdzujúci prijalie Podielových listov ISIN: C70008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 01
Pezinok, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská
republika (ďalej len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie členov predstavenstva Invostičnej spoločnosti [t.j. 1) Rudolfa Všešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/2a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Výešťáľ“), i) Ing. Radka
Širokého, s trvalým bydliskom Pred oborou 100, 104 00 Praha 10 - Hájek u Uhťinévsí, Česká
republika, dátum. narodenia: 01.10,1975, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing.
Radek Široký“) a iii) Ing. Juraja Dvožáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bralislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Juraj Dvoťák“)], ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.2. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Partner VS má základné imanie 7.500,- EUR,
- konateľom Partnera VS je Ing. Llenrich Kiš, ktorý koná menom Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- dnvestičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom menc ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Parlnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrom iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
hu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/1M prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- členmi. predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vžešťál
a členovia predstavenstva Tng. Radek Široký a Ing. Juraj Dvofák, príčom menom. Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým zčlenov
predstavenstva,

- základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menoviton hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
lnvestičnej spoločnosti“),
SVVIDLEGÁL.z Výročnej správy Fondu vyplýva, že investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a)

b)

spoločnosť RVKR Czech, s.r.o. vlastniacu sedomdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti,

spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Vfešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RYR Czech, s.r.o.,

spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyzoch (4) akcionárov, a to:

a)

b)

c)

A)

Ing. Favla Krúpu, strvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom dvanástich (12) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsleďku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 40 %,

Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom deviatich (9) Akcií Arca Investments,
a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 30 %,

1ng. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca Investments, a.5.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 20 % a

Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom troch (3) Akcií Arca Investments, a.s., v dôsledku čoho
má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo
výške 10 %,

v česlnom vyhlásení konateľa ľartnera VS (t.j. Ing. Henricha Kíša) sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

b)

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom © registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

jediným konateľom Partnera VS je osoba, ktorá je ako konateľ Parľnera VS zapísaná
v obchodnom registri, tj. Ing. Ilenrich Kiš,
RVIVIDLEGALe)

8)

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Fartnera VS, ako aj (i1)
identifikačných údajov o konateľovi Partnera VS,

nedošlo k lakému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruklúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. oochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

necxisluje žiadny právny titul, na základe ktorého hy akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera V5) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- vrčestnom vyhlásení všetkých členov predslavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa Všešťála,
Ing. Radka Širokého a Ing. Juraja Dvoľáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli
poskytnuté ku dňu jeha vyhotovenia:

a)

b)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom liondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané a Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Tondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Tondu, sa na základnom imamí
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500,- TUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100 % vParlnerovi VS (ďalej len „Obchodný podiel“),
(ti) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia ľartnera VS a (dii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,
AVIVIDLEGAL.f

h)

j)

k)

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlaslnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Tondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Invostičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podie! ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkam by bolo alcbo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnora VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal konateľa Partnera VS
zapísaného v obchodnom. registri ani nezvolil ani inak neustanovil ďalšieho konateľa /
ďalších konateľov Partnera VS popri konateľovi Partnera VS zapísanom v obchodnom registri
a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
odvolanie konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri alebo voľba či iné
ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľovi Partnera VS
zapísanom v obchodnom registri,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Invesličnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkany vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

žiadny z členov predstavenstva [nvostičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákoma o ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Padielových listav ISIN: CZ0008474033, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM. prijaté k obchodovaniu na regulovanom hu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
C 20008474473, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/134/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (1) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlaslniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnole všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovilou hodnotou predstavujúcou 952 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti.

3, Zapísanie členov vrcholového manažmentu ľartnera VS do registra partnerov verejného sektora
namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Parlner VŠ je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Tondu je, okrem iného, emitentom Podielových
SVIVIDLEGALlistov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: C70008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
cenných papieroch“)].

3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnorov verejného sektora, ato namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zameslnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá vela Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emilenlom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného soktora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa oobsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako člena
vrcholového manažmcnlu Partnera VS výlučne nasledovnú fyzickú osobu:

Ing. Henrich Kiš, strvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 M Pezinok, Slovenská
republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu ľartnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. $11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

41. Jediným spoločníkom Parlnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je

1 Oprávnená osoba má za lo, že v prípude, keď i) partner verejného seklora nie je emitentom venných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (£ákon a cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ji) partner verejného sektoru je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra parínerov verejného
scklora sa zapísuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. S 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosli s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do regíslia partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnem verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta (zdroj: http://www justice.gov.sk/Stranky/ Registre/ Dalsic-uzilocne-zoznamy-a-
registre/ RPVS/FAO.26px).


SVIVIDLEGAL4.2.

4.3.

Žo

44.

fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/ 2012/816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

Účelam Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 3 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podieľnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tém, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu
a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i Rozhodnutie sp.zn. B/034/2016/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sá
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ži. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové Tisty cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

1i. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá práva na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majeťku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia Podielových listov, Lj. kvalifikovaní
investori ako podielníci Fondu).

Zoznam. podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zaznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
klorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Tondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9.8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu. vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Tondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu


AVIVIDLEGAL4.5.

4.6.

straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrylá znížením
kapitálového fondu.

Vzmysle článku. 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Invosi spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinveslície dosiahnutéha zisku. V rámci Investičnej spoločnosli rozhoduje © vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta aka celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým padielnikom násobcná podielom počtu podielových listov Tondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny litul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestného vyhlásenia konateľa ľartncra VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
klorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, klorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera V$) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 uds. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. $ 4 ods. 4 druhá veta
Zákona © RDVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická usoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majelkovo ovládaný
a riadený Regulovaným cmilentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna laká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. 8 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPYS, kedy sa do registra
partnerov verejného soklora namiesto kanečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alcbo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i. pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,
RVIVIDLEGALi. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktríny?, aka aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“),

iii. z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Parinera VS
vakejkoľvek výške fa teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %). než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu

jeho podielu na základnom imaní Partnera VS

? Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. Tn: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvwul zápisu KUY do registra pri právnickej osobe podľu 8
11 ods. 1 písm. u) bodu 4 je intožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe — podnikateľovi podľa $ 11 ods, 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osobu právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej čnosti zapísovaného subjektu so výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch S 11 ade, 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapísevanom subjekte), Pod hospodárskym
prospechom nu podnikať alebo inej innosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (e podnikania alebo
nej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 X." Navriek ubsencii jej
gxplicitného vyjadrenia v zákone © VO stunovuje ÚVO prí určení KUIV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osobu získala bez primeraného prolípbvenia, t.j. nezískala ho resp. by ho nemohla záskať zu trhových podmienok,
ÚVO závoneň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
protiplneniu zjavný ekonomický nepomer,"

9 Závory uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 6 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z, u verejnom obstarávaní a © zmene a doplnení niektorých zákanov v znení do 3.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AMI Zákona, ako aj ust. 8 4 ods. 4 Zákona
© RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

+ Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom ma hospodársky prospech najmenej 25 % z podmikania alebo inej činností
wvedencm pri definícii konečného užívateľa výhod v $ 11 ods. 1 písm, a) bod 4 a $ 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osaba (konečný užívateľ výhod) má na základe určítej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody aleba zniluvy), priame alebo nepriamo (napr. cez ebcitodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej čistnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(puilnikateľa), a to najmenej so výške 25 %, Súčusne však mtusť byť splnená aj druhá podurienka, a to, že vedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískalu (resp. by nemohla. získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikaleľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby zu to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí a táto fyzická osoba poväžovať za konečného užívateľa výhod. Za prímerené protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnotu sa nachádzala » bežnom rozpätí porovnuteľných plnení dostupných na trhu v Čase, keď uvedený
nárok vznikal. © primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením « hodnotou protiplnenia zísený
ekonomický nepomer. Za zjazný ekonomický nepomer sa povužujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ek poskytujú svoje tovary, služby ulebo
stuoebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výkod registrovaného podtnikuteľa nepovažujú, Do predmetného
plnenia pre fyzická osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezupočítavajú zákonné povinnosti právnickej vsoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňvoť s odvodové povinností, vyživovacie povinnosti nleho nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spotuelastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osobu, ktorá má nadobudnúť
wuedené plnenie ež v budúcnosti (napr. na záštade dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Nepríhliada sa na osobu, ktorá je iba
maedzičlánkom no vlastníckej šlruktúre právnickej osoby alebo iba meäzičlánkom prí nevpodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa)

- 10 -Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×