Nezaradený subjekt

Jakub Solar s. r. o.

Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Magnezitárska 11, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 8. August 2018

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Magnezitárska 2/A, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 6. Júl 2017

Záznam platný do: 8. August 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ondřej Žídek
Adresa:
Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
14. Marec 1980
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. August 2018

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
28. Jún 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Január 2019

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
28. Jún 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. August 2018
Záznam do:
22. Január 2019

Meno:
Ing. Ondřej Žídek
Adresa:
Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
14. Marec 1980
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. August 2018
Záznam do:
17. August 2018

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
28. Jún 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017
Záznam do:
8. August 2018

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VIVID LEGAL, s. r. o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 17.08.2018 do: 22.01.2019

StiahniZáznam platný od: 8.08.2018 do: 17.08.2018

StiahniZáznam platný od: 6.07.2017 do: 8.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VIVID LEGAL, s,.o. — 82109 Bratisláva — 1Č036807915 © +421220664459 — ea afficeBvividlegal.sk
Plynárenská 7/A Slovenská republika — IČ DPH SK2022415857 — +421 25825 3511

ai wwwsfvidlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Jakub Solar s. r. o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice — mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 46 112 871

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 28142/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrích Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. 0.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a © zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS,

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 07.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora.
WVIVIDLEGAL2.2.

2.3.

2.4.

Pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu bolo posledné overenie identifikácie konečného
užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS uskutočnené zo strany Oprávnenej
osoby na základe verifikačného dokumentu zo dňa 13.08.2018 (ďalej len „Predchádzajúci
verifikačný dokument“), na základe ktorého boli ako koneční užívatelia výhod Partnera VS
identifikované nasledovné osoby:

a) Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská
republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing.
Henrich Kiš“)

b) Ing. Ondtej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03,1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing.
Ondžej Žídek“),

Oprávnená osoba v súlade s ust. $ 11 ods. 2 písm. c) Zákona o RPVS na základe tohto verifikačného
dokumentu overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera
VS ku dňu 31.12.2018.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

- "úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1- Nové Mčsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele: B, vo vložke číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

- úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 136, registrovanej v Obchodnom. registri
Mestského súdu v Prahe, v oddiele: C, vo vložke číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o.“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

- úplný výpis spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361,
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke číslo:
6297/B (ďalej len „spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s.“), z obchodného registra zo dňa
10,01.2019,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevľený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPE, so sidlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha1 - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj:htips:/ /apl.enb.cz/ apljerrsdad/ JERRS.WEBI10. VIZITKA? p lang>ezárp SEO ID-27714266:
Pp VER 1D-10014:p DATUM-09.01.20196:p ROL KOD-11),


AVIVIDLEGALdoktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)34,

ii. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
vy akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

dv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre sehránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa S
11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV prí fyzickej osobe — podnikateľovi podľa $ 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu va výške
najmenej 25 %. Ak je zapísovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech ntusí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch S 11 ode. 1 písti. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podrnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu. ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o prímerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou

protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“.
3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 811 ods.1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31,01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. 8 6a ods, 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. $ 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby,

4 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
unedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v S 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a S 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo neprianto (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme častí z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musť sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O prímerané protiplnenie nejde najmä v prípade, sk je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer, Za zjavný ekonomický nepomer sa povižujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzická osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spohrvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom prí neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa),-11 -
RVIVIDLEGAL.Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1,

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený

podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (9048 %)
aii) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Vrešťála (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára: spoločnosť Arca Investments, a.s,

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
i) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) a iv) Ing. Pavla Krúpu (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
a Ing. Ondrej Židek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1.

6.2.

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tolito verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

74.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočností uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.- DD -
RVIVIDLEGALPrílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474053
- Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474673

lo A Rota

V Bratislave, dňa

WVIVIDLEGAL

Plynárenská 7/A | 821 09 Bratislava [ SR

RA Š 915 | IČ DPH: SK2022415657
So

VIVID LEGAL, s. r. 0., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka-13 -
PRAGUE STOCK EXCHANGE
Ú PRA!samíc
Spis, zn. B/O34/2016/LM

Rozhodnutí generálního ťeditele

Geneiální fedite! Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XIL Butzovních
pravidel - Podmínky niijetí cenných papírň kolektivního investovánt k obchodováni na
Regulovaný ich butzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.š.

Se stdlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Diuh invostléntho nástroje: zaknihovaný cenný papír: podilový list - výnosový
Jmenovitá hadnota: 0,1,- EUR

ASIN: CZO008474053

Počet v emisí ke dni vydánl rozhodnuti: 213 599 546 podílových listú
Maxtmálni príjatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podilových tistá

O. Od.

5e piijímá k obchodování na Regulovaném úrhu burzy s účinností od 29.2. 2016.

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku,
Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a splnšním výše uvedených podmínek,

Odávodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakažto člen burzy
pšedložila due 19.2.2016 žádost o plijetí podílových listi otevťeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevčený podilový fond REDSIDE investiční spoľečnosť, a.s., ISIN
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDB investičnť společnost, a.s. (dále jen
„Emitenť“). K žádosti byly rovnéž priložený všechny pťílohy požadované Čiánkerm 2 části
XIf. Burzovních pravidel - Podimínky päijetí cenných papírú kolektivaího investování
k obchodování na Regulovaný th burzy. Žadateľ touto žádostí požádal o pľijetí až 5 000 000
000 podílových Histí. Na dané emist nebude ke dni piijetí pisobit tvútce trhu. Eraitent má na
Regulovaném trhu obchodovánm rovnčž omísi podílových listá 1SIN CZ0008474663,

Gengrální feditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pijetí
cenných paptrú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že prijímané podilové listy jsou vydány investičním fondem otevťeného typu,
generální teditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnosť, mechanismy zpôtného

odkupu a podrlnky pro pravidelné zveľejňován! informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem.,

Burza cenných paplrú Praha, a. su, Rybná 14, 11008 Praha 1 Ú
Tel. +420221 831 111, Fax +420 221 838 040, Infofpae.oz, wya.pse.cz

IČ 4745629, Obchod tejetčik Mästekého soudu v Praze, odd B, vložka 177 oa stock axchange group

RAHA


PRAGUE STOCK EXCHANGE

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci židosti považuje generální ťeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečnš vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkráti] oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy. Stejné tak považuje za dostačujici
nastavené Tnechanismy pro pravidelné uveťejňování informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právaími pľedpisy upravujfeími fingování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. 3 ohledem na skutéčnost, že Emitent je investičním fondem
otevieného typu a tento tedy môže veľmi flexibilnš ménit stukturu vlastaíkú dané emise na
základš mechanismú vydávání a zpétného odkupu podílových +istá. mimo regulovaný trh,
stiledal generálni editel rozptyl emise jako dostačujíci pro prijetí emise na Regulovaný trh.
Generální čeditel dále shledal, že dle informací pšedloženích Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňujíci pľijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnosť, že všichni účastníci trhu budou fádnč a včas informování o charakteru
invesiičního nástroje, generálnímu žediteli nejsou známy okolnosti, které by pľi dodržení
všech ptíslušných právních predpisú v piípadč prijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození trvestorú, k ohrožení jejich zájmä nebo k ohrožení dôležitých
veľejných zájmú, Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše,

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostťedek.

V Praze dne 23, 2. 2016líg. Petr Koblie
Btnerální ťeditel

Ľ

66 stock #x0harige gťoupBUBZA CENNÝCH PABIRO PRAHA as

PRAGUE STOCK EXCHANGE
ORLA CENNÝCH PAP PRARA TTSpis. zn. B/154/2015/LM.

Rozhodnutí generálního ťediteľe

Generální Ťeditel Burzy cenných paplrú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části X1. Burzovních

pravidel » Podminky piijetí cenných papírú kolektivního investován k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se stdlem: V Gelnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika
AČ: 242 44 601

Druh Investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podllový tist
Jmenovitá hodnota: 1,- Ké

JSIN: CZ0003474673

Počet v emís! ke dat vydání rozhodnutí: 97 500 000 podilových listú
Maximálať pšijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podilových istá

90 Bo Bo ee B

se píijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy súčiností od 19, 10, 2015,

Jednorázový poplatek za pľijetí k obohodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kž.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku,
Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splašním výše uvedených podmínek.

Odňvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
pledložila dne 8. 10. 2015 žádost o gľijetí podilových listň otevťeného podilového fondu
NOVA Green Energy otevľený podílový fond REDSIDE inestiční společnost, a.s. ISIN
CZ0008474673 vydsných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„fFimitent“). K žádostí byly rovnéž pťitoženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
X1. Burzovních pravidel - Podmípky ä.Ň cenných papívú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o pľijetí až 5 000 000
000 podílových listú. Na dané emisi nebude ke dni pšijetí pôsobiť tvárrce: trhu,

Generální feditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj „a Žadatel splnili pľedpoklady stanovené zákoném a burzovními pravidly pro pijett
cenných papísú kolektivního investování k obchodováni na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičatm fondem otevťeného typu,
generálnť feditel pšedevším zvážil rozptyl dané emise mezi velejnosi, mechanismy zpštného

odkupu a podmínky pro pravideľné zveľejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem,

Burza cenných paplrú Praha, ©. ., Rybná 19, T10 08 Praha 1 [
Tel, +420 223 851 111, Fax +420 221 838 040, Infoedpse.cz, wew.psa.cz
10: AT 6629, Obchodní rejsťlk Mšslského soudu v Praze, oddlí B, vložka 1773

ceDslook oxchange group.
PRAGUE STOCK EXCHANGÍ.Mechanismy zpštného odkupu popsané. Žadatelem v rámci žádosti považuje generální ťeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnosť, že Emitent spravuje dlovhodobá aktiva, a dále
sohledem na skutečné vydsný objem emise a fakt, že Emitent lhúty zkrátil oproti
požadavkm stanoveným ptislušnými právními predpisy. Stejaš tak. považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informací o hodnotš aktív, které bude
probíhat v souledu s právními pľedpísy uprevujfeími fongování tansparence kapitálových
úhň a burzovními pravidly. 8 ohledem na skutečnost, že Faitent je investičním fondem
otevleného typu a tento tedy milže velmi flexibiloš méni strukturu vlastoľkú dané omise na
základ mechanismú vydávání a zpštného odkupu poditových listô mimo regulovaný bň,
shleda! generátní ťeditel rozptyl emise jako dostačujici pro pletí emaise na Regulovaný trh.
Generální Teditel dále shledal, že dle informací pľodložených Žadatelem tržní kapitelizace
emise dosahuje výše odťivodňující prijetl emise na Regulovaný th. Rovnčž s ohledem na
skutečnosť, že všiehni účastníci trhu budou fádnš a vše informování o charakteru
investičního nástroje, generélnímu ťediteli nejsou známy okolnosti, které by pil dodržení
všech príslušných právnich pľedpisú v piípadš pľijetí k obchodování na Regulovaném. tehu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dôležitých
veľejných zálmú. Rozhodi proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek.

V Praze dne 12. 10, 2015

Ing. Petr Koblic
gentrální Feditel

I

ek stock exchange g/OVP:BPRŽR TENNVCH PAPÍRU PH


KUZVOZ.

Kurzy.cz > Invesíce > Akcie online > Erileni A erise > REDSIDE invastičn společnost. s. > NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE
S, AS.

C 20008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE [S,
A.S.

Detail! Vývoj cen a obchodú - Historie, graf a kurzy | Emise - Sledovanost > Tisk
Základní informace o NOVA GE OPF REDSID

BCP + Burza cenných papírú Praha

Poslední kolace 16.01.2019 3.40
První kolace 25.02.2016 323
31.08.2016
1.08.2017

Čalkový objem[ Emise | Událost (28) | Emitent - Obchodní rejstňík
NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S., ISIN CZ0008474053 - Informace z CDCP

Úplný název NOVA GREEN ENERGY ÓFF, REDŠIDE 18, A.S,
Zkrácený název NOVA GE OPF REDSID

Zdrojové emise -

ISIN OZ0DOBATAOSY

BIC BLAAVANT

Název emitenta REDSIDE investlčií společnost, a.s.
Emitent - Idenifikačni číslo IČ. 24244601 (Obchodní rejstík)

Môna nominálu EUR

Nomlnální hodnota 0.1000

Emitované množství 274.107 851

Počet CP na účtech 274107 851

Objem emise 27 410 785.1000

Objem emise na účtech 27.410 785.100

Typ nominálu konstantní

Regjstrace na trzich je registrována na reg.trhu

Druh cenného papíru podllový list otevľeného PF
Prevoditelnosť emise volné pľevoditelná emíse AJ —
Forma cenného papíru na jméno

Podoba cenného papíru zakrihovaný CP

Místo regislrace cop

Datum regislrace 1.11.2013

Datum zmény 26.5.2017

Datum výplaty výnosu -

Datum zrušení - T
Môna obchodováni czk

Obchodovatelná jednoika v jednotkách mény

Kód skuplný X

Stav TT platná/ý:2

Správce - Identifikační číslo IČ -

Správce - T
Administrátor - Identifikační číslo IČ - —
Administrátor -Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S.

Celý název emitenta REDSIDE investiční společnost,a.s.
Doručovací adresa - Název REDSIDE Investiční společnosta.s.
Identlfikační číslo IČ 24244601 (Obchodní rejstéík)

Sídlo - Ulice V Celnici 1031/4

Mčsto Praha 1

PSČ 17000 m
Kód státu CZE

Doručovaci adresa - Uli V Galnici 1031/4

Môsto Praha 1

PSČ 11 000

Kód stálu CZE

Typ subjektu emíteniKategorie subjektu právnická osoba
Kategorie subjektu právnická osoba
Datum zmšný 24.11.2014
Typ zmény platnálý

Další emitované cenné papíry, REDSIDE investiční společnost.a.s.ISIN Název VydánolZrušeno
0Z0006474822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE IS, A.S. 17.12.20151-
CZ0008474673 NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S. 04.06.2015!-
CZ00DBAŤAOSY NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S. 01,11,20431-Zprávy k tématu "NOVA GE OPF REDSID"

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF REDSID fulltextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2019 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-8688 Ochrana údajú |
Cookies


KUMZVOZ

Kurzy.cz > Invesfice > Akcle online > Emiteni a erise > REDSIDE invostiční společnosla,s. > NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE.
SAS,

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obchodú « Historie, graf a kurzy : Emise - Sledovanosť
Diskuze - Tisk

Základní informace o NOVA GE OPF2 REDS

BOP - Burza cenných papírú Praha
Posiední kotace 16.01.2019První kolace 19.10.2015
Mlnimální cena
Maximálni cena
Celkový objem

[ Emnise | Události (26) | Emitent - Obchodní rejetrík | Další korunové dluhopisy v
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S., ISIN CZ0008474673 - Informace z CDCPÚplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S.
Zkrácený název NOVA GE OPFZ REDS

Zdrojová emise -

ISIN CZODOBÁTABTI

BIC BLAREDIS

Název emitenta REDSIDE investiční společnost, 2.5.
Emitent - (dentifikační číslo IČ 24244601 (Obchodní rejetňík) "
Mčna nominálu CZK

Nominální hodnota N 1

Emitované množství 256 354 242.

Počet CP na účtech 256 354 242.

Objem emíse 256 354 242.

Objem erise na účtech 256 354 242

Typ nominálu konstantní

Registrace na tzích je registrována na reg.trhu

Druh cenného papľru podilový list otevčeného PF:
Pľevoditeľnost amíse volné prevoditelná atmlse

Forma cenného papíru na Jméno

Podoba cenného papíru zaknihovaný CP i
Místo registrace CDCP

Ďalum registrace 4.6.2015

Ďatúm zmény 1262017Datum výplaty výnosu -
Datum zrušení -

Mšna obchodováni CZK

Obchodovatelná jednotka Viednotkách mčny

Kád skupiny x

Stav platnálý:2

Správce - Identifikační číslo IČ - Ni

Správce - .Administrátor - Identifikační číslo IČ -
Administrátor -

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE [5, A.S.Celý název emitenta REDSIDE investiční společnost,a.s.

Doručovaci adrosa - Název N REDSIDE investiční spoločnosta.s. o
identifkační číslo IČ 24244601 (Obchodní rejstčík) 7

Sídlo - Ullce V Gelnici 1031/4

Môsto Praha 1

PSČ u 000

Kód státu K CZE

Doručovací adresa - Ulice x V Colníci 1031/4

Môsto o Praha 1 vu 000
Kód státu CZE

Typ subjektu omitent
RVIVID LEGAL.- "úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.07.2018 (ďalej len „zakladateľská
listina Partnera VS“),

- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014 (ďalej len „stanovy Investičnej
spoločnosti“),

- posledné zverejnené znenie štatútu Fondu (ďalej len „Štatút Fondu“)
(zdroj: https:/ /www redsidefunds.com/ cs/funds/ nova-green-energy),

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/20161LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového Tistu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
— Podielové listy ISIN: CZ0008474053“)

(zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474053/),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zm.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“)

(zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),
- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako konateľa Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Ondľeja Žídeka ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Rudolfa Vrešťála, s trvalým bydliskom Prokopova 2849/2a, 130 00 Praha 3 -
Žižkov, Česká republika, dátum narodenia: 22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej
Jen „Rudolf Viešťál“), ako predsedu predstavenstva Investičnej spoločnosti,

- — čestné vyhlásenie Ing. Karla Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká
republika, dátum narodenia: 25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing,
Karel Krhovský“), ako člena predstavenstva Investičnej spoločnosti,

- čestné vyhlásenie Ing. Juraja Dvoťáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Juraj Dvožák“), ako člena predstavenstva Investičnej spoločnosti


Kategorie subjektu právnická osobaKategorie subjektu právnická osoba
Datum zmôny 24.11.2014
Typ zmčny pletnálýDalší emitované cenné papíry, REDSIDE investiční společnost,a.s.ISIN Název Vydáno/Zrušeno
CZ0008474822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE IS, A.S. 17,12,20151-
CZ0008474673 NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE [S, A.S. 04.06.20151-
CZ0008474053 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S. 01.11.20131-Zprávy k tématu "NOVA GE OPF2 REDS"

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF2 REDS fulltextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2019 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-8688 Ochrana údajú |
Cookies
SVIVIDLEGAL.(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2,5. ZRelevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 5.000,- EUR,

- konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- > Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS

podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000, EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- > Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových Jistov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
frhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť má základné imanie 8.400.000,- Kč, ktoré je rozvrhnuté na osemdesiatštyri
(84) kusov listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu
ďalej len „Akcie Investičnej spoločnosti“),

- > členmi štatutárneho orgánu Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvočák, pričom v mene Investičnej
spoločnosti koná vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva,

- zčestných vyhlásení členov predstavenstva Tnvestičnej spoločnosti vyplýva, že Investičná
spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Výešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,

- spoločnosť Arca Capítal Finance Group, a.s. má jediného akcionára, ato spoločnosť Arca
Investments, a.s.,


AVIVIDLEGALspoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a)

d)

lng. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní í hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

lng. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

v čestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Tag. Henricha Kiša a Ing. Ondžeja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

b)

©)

d)

9

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom — registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondžej Žídek,

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (1) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj
(ti) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Parinera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),


RVIVIDLEGAL.f

h)

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činností Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Vrešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing, Juraja Dvoťáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

b)

d)

8)

5h)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný vzozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registrí zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000, EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100% vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podiel“),
(di) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Paytnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek


RVIVIDLEGALk)

)

konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (1) Podielových lístov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM príjaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov TSIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RYR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločností s menovitou hodnotou
predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne vjadi Tnvestičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov TSIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Tavestičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
bali prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“)].


RVIVIDLEGAL3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Fartnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, ato namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondžej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4, Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade
sust, $11 ods.5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera V$ koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/ 816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013,

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých ma obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitent“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak © gramatický výklad ust. 8 4
ods.4 prvá veta Zákona o RPYS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde vsekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta — (zdroj: http:/ /wwwejustice.gov.sk/Stranky/ Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/ RPVS/FAO.
aspx).


RVIDLEGAL4.2.

4.3.

4A.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Zo Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu je
pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, ato predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu

a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.5.,

Ti. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu

sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

ji. Štatút Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel medzi výnosmi
a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov Fondu. Ak
hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý k vyplateniu podielov
na získu alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu majetku Fondu a k zvýšeniu
hodnoty podielov jednotlivých podielníkov. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí
stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu straty sa použije najmä
nerozdelený získ z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí byť strata vroku
nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením kapitálového fondu.


AVIVIDLEGAL4.5.

4,6.

V zmysle Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení / nevyplatení zisku
Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom Fondu bude vyplatený
celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho časť. Investičná
spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za účelom ďalšej
reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení zisku
podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom môže byť
rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku konkrétneho
podielnika Fondu sa vypočíta ako ceľková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku všetkým
podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého podielnika
a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (tesp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. $ 4 ods, 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného

sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora, K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej- 10 -
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
ZROD

| VII D L GAL VIVID LEGAL, so. — 82109 Bratislava 1Č0 36807915 © +421220664459 m officeG)vividlegal.sk
Plynárenská 7/A — Slovenská republika — IČ DPH SK2022415457 — +421218253511 — wwwatvidlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Jakub Solar s.r. o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 46 112 871

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice [, oddiel: Sro, vložka číslo: 28142/V

Štatutárny orgán: Ing. Flenrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. 9.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 871 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Baiháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 07.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 30.06.2017.


VIMIDLEGAL.2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VŠ ku dňu
31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto
verifikačného dokumentu. Ku dňu 31.12.2017 bolo overené, že konečným užívateľom výhod Partnera
VS je nasledovná osoba:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Dňa 23.07.2018 bol do funkcie konateľa Partnera VS vymenovaný Ing. Ondfej Žídek, s trvalým
bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia
15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Ondrej Židek“), a to s dátumom
vzniku funkcie konateľa Partnera VS odo dňa 23.07.2018.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, Oprávnená osoba v súlade
s ust, 89 ods. 1 Zákona o RPVS v spojení s ust. 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene

konečných užívateľov výhod Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- fiplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.07.2018,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mčsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RYR Czech,
s.r.o.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- "úplný výpis spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361,
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6297/B

(ďalej len „spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s“), z obchodného registra zo dňa
02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35975 041, registrovanej v Obchodnom registri


NVIVIDLEGAL,doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)%,

ži. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
vakejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní, In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUY do registra pri právnickej osobe podľa S
11 ods, 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUY pri fyzickej osobe — podnikateľovi podľa 8 11 ods. 1 písm, b), Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapísovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch S 11 ods. 1 písm, a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym.
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo formie časti z obratu (x podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu. ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok,
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
protiplnenia zjavný ekonomúcký nepomer.“."

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákana č. 348/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. 8 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust, $ 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania nlebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v 8 11 ods, 1 písm. a) bod 4 a S 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme častí z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyrická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
lovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za prímernné protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia, Subdodávatelia, resp. ich koneční užívateľia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sú nezapočítavajú zákonné povirmosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osobu, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Nepríhliada sa ma osobu, ktorá je iba
miedzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa),-11 -
RVIVIDLEGAL.Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1,

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (9048 %)
a ii) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Vrešťála (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára: spoločnosť Arca Investments, a.s.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
ii) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) aiv) Ing. Pavla Krúpu (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
alng. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1.

6.2.

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa či. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

TÁ.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto veriťikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.-12-
RVIVIDLEGAL.Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/,M
- Rozhodnutie sp. zn, B/154/2015/LM,
- Potordenie - Podielové listy ISIN: CZO008474053
- Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474673

V Bratislave, dňa 19-08-2048

NVIVIDLEGAL

Plynárenská 77A | 821 09 Bratislava | SR

4003,36 07 915 14Č OPH: SK2022413857

VIVID LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Baľháreková, konateľka a advokátka-13-
PRAGUE STOCK EXCHANGESpis, zn, B/D34/7016/LM

Rozhodnutí generálního ťeditele

Generální ťeditet Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladi s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky piijetí cenných papírň kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sidlem: V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 — Nové Mésta, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír: poditový list - výnosový
Jmenovitá hadnota: 0,1,- EUR

FSIN: CZ0008474053

Počel v emisi ke dni vydáni rozhodnutí: 215 399 546 podilových listú
Maximálni prijatý počet CP v emisi: 3 000 000 000 podilových tistú

se prijímá k obchodování na Regulovaném: trhu burzy s účinností od 29. 2, 2016,

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek,

Odúvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
predložila dne 19.2.2016 žádost o prijetí podílových list otevšeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevťený podiílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s., ISIN
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDH investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“). K žádosti byly tovnšž priloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky prijetí cenných papírč kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o pije! až 5 000 000
900 podílových list. Na dané emisi nebude ke dni prijetí pisobit tvúrce trhu, Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovámi rovnéž emisi podílových listú TSIN CZ0008474663.

Generální teditel zkonstatoval, že s výjímkou podrmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pžijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S obledem na
skutečnost, že pľijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevčeného typu,
generální feditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnosť, mechanismy zpštného
odkupu a podminky pro pravidelné zvefejňování informací o hodnot aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papícú Praha, a. s., Rybná 14, 11005 Praha + a
Tel. +420 221 831 11, Fax +420 221 B33 040, Info)pse.cz, Www.pse.cz.

IČ: 47111629, Obchodní rejstľík Mäsiského saudu v Praze, oddíl B, vložka 1773 96g stock exchange groupBURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA,


PRAGUE STOCK EXCHANGE
E x. ©... BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA,

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generálni feditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečnš vydaný objem emíse a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy, Stejnč tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujícimi fongování transperence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. $ ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevšeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnč ménit strukturu vlastníkú dané emise na
základš mechanismň vydávání a zpétného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generálni feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľíjetí emise na Regulovaný trh.
Generální ťedítel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalízace
stise dosahuje výše odúvodňující pľijetí emise na Regulovaný trh. Rovašž s ohledem na
skutečnost, že všichní účastníci trhu budou ľádnč a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pi dodržení
všech pťíslušných právních predpisú v píípadé prijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorň, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dôležitých
veľejných zájmä, Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek.

V Praze dne 23. 2, 2016lúg. Petr Koblie
generální #edite!

E

86 stock exchange group


PRAGUE STOCK EXCI

BÚRZATENISÝCH PAFÍROŠpis. zn, B/154/2015/LM

Rozhodnutí generálního ťediteľe

Generální feditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky pľijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodli, že investiční nástroje emitenta (podílové fisty):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika
AČ: 242 44 601

Druh invesiičního nástroje: zaknihovaný cenný paní? - podilový list
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč

ISIN: CZ0008474673

Počet vemis! ke dni vydání rozhodnutí: 97 500 000 podílových list
Maximální prijatý počet CP v emisi:5 000 000 000 podílových listú

98008888

se pľijímá k obchodování na Regulovaném irhu burzy súčinností od 19. 10, 2015.

Jednorázový poplatek za píijetí k obchodování na Regulovaném trhu čint 50 000, Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.
Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splučním výše uvedených podmínek.

Odňvodnéní

Společnosť Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
pľedložila dne 8. 10.2015 žádost o pľijetí podílových listú otevťeného podilového fondu
NOVA Green Energy olevľený podílový fond REDSIDE investiční společnosť, a.s., ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„#imitenť“). K žádosti byly rovnéž priloženy všechny pťílohy požadované Článkem 2 části
XL. Burzovních pravidel - Podmínky pľijetí cenných papívá kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
009 poditových listú, Na dané emisi nebude ke dni prijetí púsobit tvďtrce trhu,

Generální feditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj .a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro prijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že pľijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevľeného typu,
generální feditel pľedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpštného

odkupu a podmínky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem,

Burza cenných paplrú Praha, a. 5., Rybná 14, 110 05 Praha 1 [i
Tel. +420 221 831 111, Fax +420 221 833 040, Infoľ)pse.cz, www.pse.cz.

(Č: 47115629, Obchodni rejsiťík Môslského soudu v Praze, oddil B, vložka 1778 tee stóci exchange graup

E

nára
a. PRAGUE STOCK EXCHANGE
V BAIKZA CENNÝCH PAŠÍKU PRÁ

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální feditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlovhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečnč vydaný objem emise a fakt, že Emitent [húty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy. Stejuč tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpísy upravujicími fungování tvansparence kapitálových
trh a burzovními pravidly, 3 ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevženého typu a tento tedy múže velmi flexibilné mšnit struktoru vlastnfkú dané emise na
základé mechanismú vydávání a zpôtného odkupu. podilových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální tedite] rozptyl ernise jako dostačujíci pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Generální ťeditel dále shledal, že die informací pľedložených Žadatelem tržní kapítalizace
emise dosahuje výše odivodňujíci prijetí emise na Regulovaný trh. Rovučž s ohledem na
skutečnosť, že všichni účastníci tthu budou fádnš a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu Ťediteli nejsou známy okolnosti, které by pri dodržení
všech príslušných právních predpisú v pípadš prijetí k obchodování na Regulovaném. trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmä nebo k ohrožení dúležitých
veľejných zájmú. Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek.

V Praze dne 12, 10. 2015

Ing, Petr Koblic
generální ťediel

HP

cea stack exchange group


U ZLUUBA A133, NOVA UREEN ENEKGY OPE, REDSUJE 17, Aš, LŇLN Brise

KUMZNOŽ

Kury.oz > Invaslce > Akdo online > Emitenta emlsa > REDŠIDE invasičať spoláčnosla.s > NOVA GRREN ENERGY OPF, REDOIDE,
8,48,

020008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,
A.S.

Detail : Vývoj cen a obchodu - Historle, graf a kurzy - Emise + Sledovanosť - TiskZákladní Informace o NOVA GEF OPF AVANT—. Bep-Bure cenných papírú Praha

Posígdni kolace 20.06.2017 344
Prynl kolace 2 AE,
Nlnimalný cena 29022016 320
Mairál osa 29.08.2017 3.44
Galko objem ACT[mise | Údátosti (26) | Emitent - Obchodní

LE eat M
NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 8, A.S., ISIN CZ0006474083 - Informace z ODCP.
Úplný názov NOVA GREEN ENERGY OFF, REDSIDE 15, A.S,
Zárácený názáv NOVÁ GE OPFREOSID
Zirofavá emise -
18N [ZI
ic BLAAVANY -
Mázsv emitenta REBSIDE invesiiční společnosti, a.s.
Eitenf- Ideniifikační číslo [Č 24244601 (Obchodní rejsúľk)
Mšna nominálu EUR
Nomistáľní hodnota 4.1000
Enitovaná množstyl Tr 281265 576
Počet CP na účtech 281 285 676
Objem emlse 28/128 567.800
Objem emisá na účtech 28 128 887.600,
Typ nominálu konstantnl
Reglslraco na trzich Je registrována na reg.thu Ň
Druh cenného papíru podilový et otevčaného PF.
Plavodlelnost oimise valnš pľavoditlná emise —
Forma ocnnšho papínu na jméno
Podoba cenného papíru zaknihovaný GP
Misto registrace. cn
Datum reglstráce 1.11.2013
Dalum zmány 26.6.2017
Dala výplaty výnosu -
Dalur zrušení - M
1čna obchodováni 02x
Obchodovateľná jednotka. x Jednotkách mšny M
8a skuľny, x
Stav. platnárý:e
Správce - Ideniifikační číslo Č z
Správce ta
Administrátor - Identiflkační čisto [Č .
Bdminislrátor zEmiterit cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S.Celý názov emitenta, REDSIDE invostični společnost.

Doručovaci adresa - NÁzoY REDSIDE lnvesúční společnost s. M
ldentifkačnť číslo IČ. 24244091 (Obchodni rejalšík)

Sidlo - Ulce, V Gelnio 1031/4

Nôsto Preliá 1

psč. 11 000

škôd státy SzE

Doručovaci adresa - Ulľoa V Cell 3051/4

Mšsto Preha 1

PSČ s 009,

[TT OZE

Typ subjektu aimilort

Kategorie subjektu právnická osoba

Kalegorte subjektu grávnická osoba T T
Datum zračny, 24.41.2014 m
Typ zmčny . platnálý

http://akcie-cz,kurzy.cz/emise/CZ20008474053/

ľage 10+ Z


UZUUUKA 413, NUVÄ OKEEN ELNEKYÝ UČP, RELISIIE 13, AB LŠLIN Pre 14puy 50L 2

Další emitované cenné papíry, REDSIDE investični společnest,a.s.11N, Název, Vydánojž ušeno,
02008474827 " NOVAHOTELS OPF REDSÍDE |S, A.S. 1712.20161-CZOOGBAZAŠIE NOVA GREEN ENERGY OPF REDŠIDE 18, A.S,
NEŽ: Ň.

NOVA OKNE PÝREDŤZprávy k tématu NOVA GEF OPF AVANT

Datší zprávy | Vyhladať NOVA GEF OPF AVANT tulltexlem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s.r.o, AlISWeb, spol. S .o., ISSN 4801-88880chrana údajú

http://akcie-cz.kurzy.cz/emise/ CZ0008474053/ Mai


". CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S., [SIN Emise Page laf2

KUFZVEZ

Kurzy.cz > lnvašíca > Akela nlina > Ernkanl A orisa > REDSIDE invaslčn! spolebnost a.s, > NOVA GREEN ENERGY OPF RESSIOE.
18,AB.

C20008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15,
A.S.

Delalí - Vývoj cen a obchodú - Historie, graf a kurzy « Emise » Sleďovanost
Diskuze + TiskZákladní informace o NOVA GE OPFZ REDS

BO » Burza pônných paplrú Praha
Posledhi kolace 28.06.2017
Prank
Mateinť ena T
es mälnť c OBEŤ[ Emise] Události (11) Ť Emitent - Obchodní rejstíik | Další korunové dluhonisy
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S., ISIN ©Z0008474873 - Informace z CICP

JÚplný názav NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S.
Zkrácený názáv NOVA GE OPF2 RES
Zdrojové emise -

[1 UZO0OBATASTA,

[7 BLAREDIS

Názov emitenta REDSIDE nvestični společnost, a.s.
Emteri -(denčiikeční číslo IČ 24244601 (Obchodní vejalk)
Mena nomináh CZK

Noirnálať nodnota 1

Enttované mmožstí 186 545 033 —
Počel CP na účtech 196 649 003

Objem rise 195 549 083

Objem emise na údech 185 549 038

Typ norinálu, konstantní

Registrace ca trzích, je registtována há rogirhu
Druhí cénnho papíru podilový Ist otovčeného PF
Pľavodľolnost emise volné pľevadtejná srriše
Farma cenného peplru najméno,

Podoba cenného pepíru zaknihovaný CP.

Místo regislráce čbop

Dátum ragislraco 4.6.2016

Dal zmény 1282017 Na
Dalurň výplaty výrosu -

Datum zrušení 5

Ména obeliadováni [773

Ouchodovateľná jednotka v jednotkách môny

Kód skuplný x

Slav platná.

Správce - idenilikačné čislo 1X —

Správce, z

Acbinistrátor - ľdeniifkčni slo [Č 7

Admin slrátor -

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDŠIDE 18, A.S.

Oslý názav enitont. REDGIDE investéni společnosta.s.
Doručovadí adresa - NÁZOV REDSIDE Inveslčnl společnost s. .
idenitikační čislo IČ i 24244601 (Obchod rejstík)

Sidlo - Uce v osie 40514

Môsto Prsha 1

PSČ 14 000

da stát OZE T
Ďoričovecí adres US. vodne 10514

išsto Praha

PSČ 14009

[FE OZE

Typ subjektu titer

Kelegorie suhiekiu právnická osoba

Kategorie subjeku právnická osoba

Dalum zmény 24.41.2014hitp://akcie-cz.kurzy oz/emise/ CZ0008474673/


RVIVIDLEGAL,Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevšený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha] - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj: https:/ /www.
- úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/1M“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podilový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s, s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové — listy — ISIN: — CZ0008474053“) — (zdroj: — http://akcie-
cz.kurzy cz / emise/ CZ0008474053/),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových Tistov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz,kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

li já - čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,- — čestné vyhlásenie Ing. Ondreja Žídeka ako konateľa Partnera VS,

, - — čestné vyhlásenia členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [tj. ) Rudolfa Všešťála, s trvalým
| bydliskom Prokopova 2849/2a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
i 22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Vžešťál“), ii) Ing. Karla
Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká republika, dátum narodenia:
25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing. Karel Krhovský“) a iii) Ing. Juraja.
Dvofáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum
narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvožák“)],
ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS
" +. CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S., [SIN Emise Page 2012

Typ zmény, Platnájý

Další emitované cenné papíry, REDSIDE Investlční spolešnosta.s.s S PRÁ O ýuäčňolž rúšičá
: CZODOBÁTABIE — NOVAHOTELS OPF REDSIDE 19, A.S. " 11.42.2061:
GZ0008474673 77 NOVÁ GREEN ENERGY OPF REDSIDES, A.S. 04.09.2015 7
CZO0OB474053 NOVA GREENENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S. 04.41.2018 7-Zprávy k támatu NOVA CE OPF2 REDS!

Další zprávy | Vyňledat NOVA GE OPFZ2 REDS fulltextem ] Monitoring tisku

Gopyridht © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spoí. s r.o., AlieWab, spol. s r.o., [SSN 1801-88880chrana údajúi
1
1http://akcie-ez.kurzy .ez/emise/CZ0008474673/ ON


RVIVIDLEGAL.(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 5.000,- EUR,

- >“ konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Parínera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia ľartnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov TSIN: CZ0008474053, ktoré
bali na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vťešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvožák, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým zčlenov
predstavenstva,

- > základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),

- zčestných vyhlásení členov predstavenstva Investičnej spoločnosti vyplýva, že Investičná
spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9/52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Vrešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,


SVIVIDLEGALspoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Arca
Investments, a.s.,

spoločnosť Arca Investmenís, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

b) Ing. ľetra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing, Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

<) Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investmenis, a.s. vo výške 10 % a

d) Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

v čestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondfeja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného
vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ama účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako komatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registrí, t.j. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondťej Žídek,

<) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registrí zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

ď nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

e) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane


AVIVIDLEGAL,verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpísov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

f neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

g) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

h) vľPartnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VŠ (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (t.j. Rudolfa
Viešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvožáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a) Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

b) Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Paxtnera VS,

c) všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

d) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100 % vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (ii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

€) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

f Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

g) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,


WVIVIDLEGALh) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VŠ zapísaných v obchodnom registri,

i žiadny zčlenov predstavenstva Investíčnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

j) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ads. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

k) Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaníu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 a ii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

1 Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
8 menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene ama účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“ )].
RVIVIDLEGAL3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, ato namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPYS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3,3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06,1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondrej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do regisíra partnerov verejného sektora v súlade
s ust. 811 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. ľond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/ 571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust, 8 4
ads. 4 prvá veta Zákoňa o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde vsekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, anie vrcholový manažmení Regulovaného
emitenta (zdroj: — hitp://wwwjustice.gov.sk/Stranky/ Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/ RPVS/FAO.
aspx).


NVIVIDLEGAL.4.2.

4.3,

44.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov), Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov arozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu

a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s, Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i Rozhodnutie sp. zn. B/034/20161LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

fi. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investíčnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia podielových listov, t.j. kvalifikovaní
investori ako podieľnicí Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielníkov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v ceľkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9.8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.


AVI DLEGAL.4.5,

4.6.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom, Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

. Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnexa VS

vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Paxtnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp, rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust, $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. $ 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že prí partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická. osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. 8 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

dí. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej- 10 -
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
ZnO OSO

% VI L GAI VIVID LEGAL, s.ro. — 82109 Bratislava — 16036807915 © +421220664459 office Dvlvidlegal.sk
Plynárenská A — Slovenská republika — IČ DPH SK2022415857 — +421258253511 — ci wiuwlvidlegal.sk

r tl O O

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 8 11. ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Paríner verejného sektora:

Obchodné meno: Jakub Solar s. r. o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: — 46112871 o

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košicel, oddiel: Sro, vložka číslo: 28142/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. 0.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: Mgr. Dušan Mihaleje, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

14. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a © zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2, Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 07.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 30.06.2017,
SVIVIDLEGAL.2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto
verifikačného dokumentu. Ku dňu 31.12.2017 bolo overené, že konečným užívateľom výhod Partnera
VS je nasledovná osoba:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Dňa 23.07.2018 bol do funkcie konateľa Partnera VS vymenovaný Ing. Ondfej Žídek, s trvalým
bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia
15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Ondžej Židek“), a to s dátumom
vzniku funkcie konateľa Partnera VS odo dňa 23.07.2018.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, Oprávnená osoba vsúlade
s ust. 8 9 ods. 1 Zákona o RPVS v spojení s ust. 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene
konečných užívateľov výhod Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifíkačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VŠ zo dňa 23.07.2018,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mčsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„ľnvestičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- "úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00156, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investmenis, a.s, so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,


OVIVIDLEGAL.iii. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu

jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe — podnikateľovi podľa $ 11 vás. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo ma hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapísovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na sleutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch S 11 ods. 1 písm, a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapísovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činností sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme Časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %." Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t.j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podznienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
protiplnenia zjnoný ekonomický nepomer."

8 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. $ 11 ods.1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďajej
len „Zákon © VO“), ktoré (rovnako ako ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. 8 4 ods. 4 Zákona
© RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v S 1L ods. 1 písm. a) bod 4 a S 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktovej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzáckej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
firická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získála od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, nby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), uusí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najsmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, sk poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podrrikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonnné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
sútvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctoom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obrali fyzickej osoby (podnikateľa)."


-11-
WVIVIDLEGAL.5, Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %) aii)
spoločnosť Arca Investments, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Vžešťála (100 %).

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: ) Ig. Rastislava Veliča (55 %),
ii) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) a iv) Ing. Pavla Krúpu (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
a lng. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktáry Partnera VS:

6.1.

6.2,

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7, Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.- 2, -
WVIVIDLEGAL.Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/,M
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0003474053
- Potordenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474673

V Bratislave, dňa 99-49-2v9p

WVIVIDLEGAL

Plynárenská 71A 1821 09 Bratislava t 58
š (ČO, 36807915 [IČ OPH: SK2022415857

M

VIVID LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
Mgr. Dušan Mihaleje, konateľ a advokát-13-
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA

Spis. zn, BrO34/2016/LMRozhodnutí generálního feditele

Generální ťeditel Burzy cenných papírú. Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XI. Burzovních
pravidel - Podmínky piijetí cenných papírň kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mesto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Dyuh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír: podílový list - výnosový
Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR

1SIN: CZ0008474053

Počet v emisií ke dni vydání rozhodnuti: 215 399 546 podilových listú
Maximální prijatý počet CP v emísi:5 000 000 000 podilových listú

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinností od 29.2. 2016.

Jednorázový poplatek za piijetí k obchodováni na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek,

Odúvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadateľ“) jakožto člen burzy
predložila dne 19.2. 2016 žádosť o prijetí podílových list otevčeného podílového fondu
NOVA Green Energy olevčený podílový fond REDSIDE investiční společnost. a.s., ISIN
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“). K žádosti byly rovnšž pľiloženy všechny prílohy požadované Článkemm 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky pijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodováni na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požáda! o pľijetí až 5 000 000
000 podiových listii. Na dané emisí nebude ke dni pijetí pôsobit tvúrce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnšž emisí podílových tistú ISIN CZ0008474663,

Generální feditel zkonstatoval, že s výjimkou podinínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pľíjetí
cenných papírú kolektivního investováni k obchodování na Regulovaném trhu. S ohlederi na
skutečnost, že pňijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevťeného typu,
penerální žeditel pčedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnosť, mechanismy zpštného

odkupu a podmínky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papírú Praha, a. s., Rybná 14, 11005 Praha 1 [i
Tel, +420 221 831 111, Fax +420 221 833 040, Info Č)pse.cz, wWw.ps8,0z.
IČ: 47 115829, Obchodní rejst#ík Môstskáho soudu v Praze, oddlť 8, vľožka 1773 ge stock axchanga group.


PRAGUE STOCK EXCHANGE.
s ... BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA,

Mechanismy zpôtného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální Ťeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
s ohledem na skutečnš vydaný objem emise a fakt, že Emitent ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným prístušnými právními predpisy. Stejnč tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu. s právními predpisy upravujícími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. $ ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevfeného typu a tento tedy môže velmi flexibilnč ménit strukturu vlastníkú dané emise na
základš mechanismú vydávání a zpštného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal genetální Ťeditel rozptyl emise jako dostačujíci pro prijetí emise na Regulovaný trh,
Generální feditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalízace
emise dosahuje výše odúvodňující pľijetí emise na Regulovaný írh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou fádné a včas informováni o charakteru
investičního nástroje, generálnímu Ťeditelí nejsou známy okolnosti, které by pči dodržení
všech príslušných právních predpísú v piípadš prijetí k obchodování na Regulovaném tehu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmä nebo k ohrožení dúležitých
veľejných zájmä, Rozhodl proto zpôsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostťedek.

V Praze dne 23. 2. 2016Ag. Pefr Koblic
generální ňeditel

[2

©66 stock exchange group


PRAGUE STOCK E:Spis. zn. B/134/2015/LM

Rozhodnutí generálního Ťediteľe

Generální Ťeditel Burzy cenných papírh Praha, a.s. v souladu s čl, 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky píijetí cenných papírú kalektivaťho investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodli, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE tnvestiční společnost, a.s.

Se sídlem: Y Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 — Nové Mžsto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh Investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podilový list
ďJmenovitá hodnota: 1,- Kč

HSIN: CZO008474673

Počet v emísi ke dni vydánt rozhodnutí: 97 500 000 podilových listú
Maximální prijatý počet CP v emist:3 000 000 000 podilových listú

9 0 8 9 9 08 5

se pijíúmá k obchodování na Regnlovaném trhu burzy s účinností od 19. 10. 2015.

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činť 50 000,- Kč.
Podmínkou účianosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.
Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splačním výše uvedených podmínek.

Odňvodnénmi

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadate“) jakožto člen burzy
piedložila dne 8. 10, 2015 žádost o pľijetí podílových listú otevčeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevňený podílový fond REDSIDE investiční společnosí, a.s, ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investičaí společnost, a.s. (dále jen
„Emitenť“). K žádosti byly rovnéž pťiloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podminky rfijetí cenných paplrá kolektivního investovánť
k obchodování na Regulovaný tth burzy. Žadatel touto žádostí požádal o pijetl až 5 000 000
000 podílových istú. Na dané emisi nebude ke dni pšijetí púsobit tvárce trhu,

Generálnt feditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pľedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro príjetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že prijímané podilové listy jsou vydány investičním fondem otevčeného typu,
generální editel pťedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpôtného

odkupu a podmínky pro pravidelné zveľejňováni informací o hodnoíš aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papľrú Preha, a, s., Rybná 14, 11005 Prana 1 [7
Tal. +420 221 831 11, Fax +420 221 633 040, InfofBpse.oz, www.pse.oz

1Č: 47115629, Obchodní rejstíík Môslského sudu v Praze, oddll B, vložka 1773 06 stock exchange group

SÚKZA CENNÝCH PAP PRAHA:


J PRAGUE STOCK EXCHANGE
"“ S O BURZA ČENNÝ CV PAŽÍKU PH

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální teditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnosť, že Ernitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečnč vydaný objem emise a fakt, že Emitent lhúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními pšedpísy, Stejnš tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informaef o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujícími fongování transpatence kapitálových
trú a burzovnimi pravidly. S ohledem na skutečnosí, že Emitent je investičním fondem
gtevľeného typu a tento tedy múže velmi flexibiloč mčnit strukturu vlastníkú dané emise na
základš mechanismň vydávání a zpštného odkupu podilových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální ťeditel rozptyl emise jako dostačujíci pro prijetí exnise na Regulovaný trh.
Generální ťeditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
etmise dosahuje výše odúvodňujíci piijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci tľbu budou ťádnš a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu ťediteli nejson známy okolnosti, které by pľi dodržení
všech príslušných právních pľedpisú v ptípadš prijetí k obchodování na Reguloveném trhu
mohly vést k poškození investorň, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dôležitých
veťejných zájmú. Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostšedek,

V Praze dne 12, 10. 2015

Ing. Petr Koblic
generální žeditel

C

90 stock exchange group
UZVUUBA [4035, NOVA UKEEN ENEKUY UPE, REDSILJE 18, A.B, 13N Brise

CICKUMZYCZ

Kuzy.cz > lnvestice > Akdloonlne > Emitent z emlsa > REDSIDE Invesúční společnost a.s. > NOVA GREEN ENERGY OPF, REDGIDE.
18A.

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obchodú - Historte, graf a kurzy - Ernisa - Sledovanosť - Tisk
Záklatiní informace o NOVA GEP OPF AVANT

BCP - Burza cenných papírú Praha,Poslední kotate 25.06.2017 3.44
První kolace 20022016 323
rim zene 25.02.2016, 929
Peavináln osn 28082017 Ba

Galkový objem

(rise | Události (28) E Emitent - Obchodní rejstiik

NOVÁ GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IB, A.S., ISIN OZODBRATAOBS - Informace z zobohÚplný název NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE S, A.S,

Zkráconý název NOVA GE OPEREDSID

Zdiojová sníse, -

SN OZODOSATAOSY —
čo BLAÁVANI.

Název emitenta REDSIDE Invesúční společnost, 8. o
Elen loniikační číslo [Č 24244601 (Obchod rejstk)

tvóna nominálu EUR s
Nomininť hodaota 0.1000

Ermitované množst 26] 265 676,

Počel P na účtoch 261 205 678,

Objem exnlso 28 126 567-0007

Objeií emise na účiech 28188 567.600

Typ nominálu konstantní

Registrace natrzích Je registrována na regis

Druh cerného papíru podilový istolevfeného PF,

Pievodieľhost miss vali pľevodielná emise

Farma cenného papíru na jméno,

Podoba coného paplru, zaknihovaný CP

sto reglstrace SDOP

Datúrn tegislrace 12013 m
Dalum zmôny 2652017 T
Dalum výplaty výnosú -

Gála zrušení -

tčna obchodováni 52x

Obchodovateľná Jednotka. vžednotkéch inčny

Od skupiny x

Sv planá

Správos - Idenilkačnť číslo 1Č. - Ň T
Správca A —
Administrátor - Ideniifkoční číslo IČ. -

Famielstrátor -Emitert cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSÍDE IS, A.B.Cztý názov endlenta, REDSIDE Invostční spoločnost A
Doručovacľ adrosh - Název, REDSIDE invesúční společnosta.s. .
denlifikečať číslo IČ ZA2A4E01 (Obchodní ejatík)

Silo - Us V eh 10314

ičsto Praha 1

PSČ. 11 000,

xa stálu SZE

Doručovaci adresa - ÚJce VOelniel 10314

Mčsto Praha 1

PSČ. 11900,

ba státu OZE

Typ subjektu omitenť TT
Kalogorie subjektu právnická osoba

Kategoria subjektu právnická osoba

Datum zinéný 24.11.2014

Typ zmčny platnátý TThttp://akcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0008474053/

Page lot Z


" UZVUUB4 14133, NUVA UKEĽN BHNEKLJY UťĽ, KELIBILJE 13, AJ, IL MISE

ľape 2 UL 2

Další emitované cenné papíry, REDSIDE investiční společnostia,s.
1SINNázev, Vydánolžrušeno:
0ZOOOBATABZ2 NOVA HOTELS OPE REDSIDE IS, A.S. 1742.20157:
OZOODBÁZABTA |. NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE S, A.S. 94,06.20157-

TARASA gVA TREE ENERUT OPP

Zprávy k támatu NOVA GEP OPF AVANT“

Další zprávy | Vyhledat NOVA GEF OPF AVANT fulitextem | Montloring lisky

Copystgkt © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. 6 r.o. Alateb, spol. s c.0., ISSN 1801-80880chraha údaj“

htíp://akcie-ez.kurzy .czlenise/CZ000 8474053/ 0 o


+. CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 19, A.S., ISIN Emise Page 1 0f2


LiEárác
Le ZNN.

PÁD ZLÝ NZ NAN i
" ER

Kurzy. a2 > lfvestve > Akcia palina > Elon a amisa > REDSIDE nvastční společnost, s. > NOVÁ GRESN ENERBY OPF REDSÍDE.
BA.

20008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obchodť - Historie, graf a kurzy - Emise - Sledovanosť.
Diskuze - Tisk.Základní informace o NOVA GE OPE2 REDS.

BCP a Burza ceniých papirú Praha
Posledn koláca 2806201710102015
Miedenálaí cer 19102018
Mesiriálni cana, OB č.2

alkový objem. 098

[ Enise | Udátosť (11) Emitent - Obchodní refstík | Další korunové dluhopisy
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDÉ 18, A.S., [BIN ©20008474673 - Informace z CDCP

)

Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE S, A.B.
Zkácený názov NOVA GE OBFZ REDS
Žiojová emise -

1s OZODOBATASTA,

[7 BLAREDIS

Názov emitenta REDSÍDE Invesilční spoločnost, a.s.
Erltení - identifikační číslo IČ 24242601 (Obchodať relstšík)
týčne:nomlnálu 0zK

Naminální hodnota 1

Errilováné množstu 195 540 033

Počol CP na účiech 198 548 003

Objem etnise 108 549 038

Oljerm emise na údiech 195 549 002

Typ novlnáhu konslantnť

Registrace na trzích, Je regislrována ná rea.
Darh cenného paplu poditový Tat otovčeného PF
Plevodľalnosl ermise Volné prevodlelná rise
Forma cenného pepľru na Jméno

Podoba cenného papíru zakcihovaný CP,

Místo registrace De

Datcom registrace 18.2016

Datum zmšný 12.6.2517

Datum výplaty výnosu, -

Daturm zrušení .

Mtna otchodováni SZK

Obchodovateľná Jednotka v jednotkách môny
Kaďskuplný x

Slov platnálý2

Správce - Idenúfikační čísto IČ. z

Správce, .

Administrátor - Idenilikační číslo IČ. -

Administátor

Emitent cenného papítu NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 19, A.S,Cetý názav emitenta REDSÍDE tnvesúční společnostas,

Donúčovací adresa - Názey REDŠIDE Invostční společnost,a.. ,
Identifikačný čísto IČ 24244801 (Obchoeiní cejstiik)

Sidlo Ulice voehnid 10317

šiesto Prsha 1

PSČ 14 000

Ka státu zá.

Doručovad! adresa - ice v eho! 1031/4

[7 Praha 1

PSČ 11800

Kôd státu. a CZE

Typ subleku enitent

Kategorie eubjektu právnická osoba

Kalegorie subjektu právnická osoba č
Delum zmôný 21.2014htto«//akcie-cz.kurzy oz/emise/CZ0008474673/


RVIVIDLEGAL.- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevľený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj: https:/ /wWww.cnb.cz/ cs/ statistika/ menova bankovni stat/ seznamy mbs/seznam, fki/),

- úplné znenie štatátu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),
- výročná správa Fondu za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa Fondu“),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Tondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZO0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s, s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové — listy — ISIN: CZ0008474053“) (zdroj: http:/ /akcie-
cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474053/),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s, s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673"), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- — čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/ 20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Ondfeja Žídeka, ako konateľa Partnera VS,

- — čestné vyhlásenia členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [tj. i) Rudolfa Vžešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/24, 130 00 Praha 3 — Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Viešťál“), ii) Ing. Karla
Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká republika, dátum narodenia:
25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing. Karel Krhovský“) a iii) Ing. Juraja
Dvožáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum
narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvožák“)],
ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).


+. CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S., [SIN Emise Page 2 012

Typ zmeny statnásý

Další emitované cenné papíry, REDSIDE Invostišní společnost.a.s.la path Rat vydžňoizršio: Ni
Czanotá7d822 NOVÁHOTELS OBF REDSIDE (8, A.B. " 17 42.2011
OZODOBEJAŠTE NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE S, A.S. 04.00.2015 1-
OZOODBATADEY NOVA GREEN ENERGY OPE, REDSIDE S, A.S. 01.11.2013Zprávy tématu "NOVA GE OPF2 REDS!

Další zprávy | Vyhledat NOVA. GE OPF2 REDS fulltexterm | Monttoring tisku

Gopyright ©2000 - 2017 Kurzy.cz, spol, s r.o., AliaWeb, spol. s ro., (S8N 1801-86880ghrana údajú

http.//akcie-cz.kurzy ozlemise/ CZ0008474673/ 2


SVIVIDLEGAL.2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- > Partner VS má základné imanie 5.000,- EUR,

- > konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondiej Žídek, pričom každý z ních koná menom
Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločností vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- > Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.5.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn, B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vrešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvožák, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým z členov
predstavenstva,

- základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spoľu ďalej len „Akcie
investičnej spoločnosti“),

- zVýročnej správy Fondu vyplýva, že Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,8 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a.

b) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti,

- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Víešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,

- > spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:a) Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika


ŇVIVIDLEGALb)

d)

(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s, (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

Ing, Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., vdôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

Ing, Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s, v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Tnvestments, a.s. vo výške 5 %,

- včestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (tj. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondfeja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré bolí poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného
vyhlásenia:

a)

9

©)

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondej Žídek,

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
ao výške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj (ii)
identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,


WVIVIDLEGAL.8)

1)

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Víešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvočáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

b)

d)

9

8)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícií zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100% vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(di) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by


SIVIDLEGAL.bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

j) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

k) Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (1) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM. prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. súčinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19,10.2015,

I) Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 952 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1.

3.2.

Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o cenných papieroch“)].

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. S 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon ocenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
SWIVID LEGAL.registra partnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3,3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočností, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenislcu 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondiej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 29199, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4, Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade
s ust. 811 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

4.2, Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým narovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, a nie vycholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanoviska podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. S 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde vsekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta (zdroj: http://www justice.gov.sk/Stranky / Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-
registre/ RPVS/FAO.aspx).


RVIVIDLEGAL.4.3,

4.4.

základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu

a podnikateľského zámeru, Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude vsúlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp.zn. B/034/20161LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie — Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

iii. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera V$ je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9.8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majefku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
kvyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za


SVIVIDLEGAL4.5.

4,6.

účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) 9 rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. $ 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPYS vyplýva, že pravídlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmeňej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činností partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. S 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera. verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)%4,

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 — 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa $-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


NVIVIDLEGAI VIVID LEGAL, s.ro. — 82109 Bratislava — |Č0 36807915 © +421220661450 — m office viiidlega!.sk
Plynárenská ?/A — Slovenská republika — |ČOPH SK2022415857 — m +021258253511 — c wuwaWňdlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Jakub Solar s. r. a.

Sidlo: Magnezitárska 2/ A, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 46112871

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 28142/V

Štatutárny orgán: lng. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s.r.o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bralislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1,1. Predmetom tvhto verifikačného dokumentu je identifikácia kanečnéha užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. 8 6a zákona č. 297/2008 Z.z. © ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:


OVTVIDLEGAL- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,
- úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 31.07.2014,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Môsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, regislrovanej
vObchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

- úplné znenie stanov Invostičnej spoločností zo dňa 11.07.2014,

- "úplný výpis spoločnosti RVR Czech, sr.o., so sídlom V Celnici. 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové
Méstu, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 136, registrovanej v Obchodnom regislri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s..o.“), zobchodného regislra zo dňa 30.06.2017,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

- Zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 27.04.2017,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celníci
1031/4, 11000 Praha 1l - Nové Mšsto, Česká „ republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj: hlips:/ /www.cenb.cz/ cs/ stalislika/ menova bankovni stat/ seznamy. mbs/seznam fki/),

- úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),
- výročná správa Fondu za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa Fondu“),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cerných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Grecn Encrgy otevľcný podilový fond
REDSIDE invostiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 TUR, ISIN:
CZ0L0BA74053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov ľraha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz polyrdzujúci prijalie Podielových lislov ISIN: CZD008474053
kobchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy — ISIN: CZ0008474053“) (zdroj: http:/ / akcie-
cz kurzy.cz/ emise/ CZ0008474083/),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/TM (ďalej lem „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) © prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,
RVIVIDLEGALiv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Tondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, Lj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5, Vľastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:
Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSTDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet ľondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Enerj

odflový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.
VS vo výške 100 %.


a to s podielom na základnom imaní PartneraInvostičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %) aii)
spoločnosť Arca Investments, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVK Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Výešťála (100 %).

Spoločnosť Arca Investmente, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Pavla Krúpu (40 %), ii) Ing. Petra
Krištofoviča (30 %), žii) Ing. Rastislava Veliča (20 %) a iv) ľng. Henricha Kiša (10 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasľou riadiacej štruktúry Partnera VS je jeden (1) konateľ Partnera VS - Ing. Henrich Kiš, ktorý
koná v mene Parinera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťon
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1,

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona © ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohlo verifikačného dokumentu dospela na základe

obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 811 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

71.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skuločne zistenému stavu.

Prílohy verifikačného dokumentu:-11-


RVIVIDLEGÁAL.- Rozhodnutie sp. zm. B/O3A2016/LM.
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474053
- Potvrdenie — Podielové listy IS1N: CZ0008474673

V Bratislave, dňa 30.06.2017 YMD LEGAL

á 71A [82109 St:
Plynárenská ŽIAL s: Ť
: 36 B07 915 IČ DPA: SKLÓŽZ:VIVID LEGAL, s.r.o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Baľháreková, konaleľka a advokátka
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCIH PAPÍRU PRALIA,

Spis. zn. B/OZA/2016/LM

Rozhodnutí generálního ťeditele

Cšenerálni foditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podminky pžijetí cenných papírú kolektivního investování k obchadování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnosť, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mesto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičníko nástroje: zaknihovaný cenný papír: podítový lisi - výnosový
Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR

ISIN: CLDOU08474053

+ Počet v emisií ke dni vydání rozhodnutí: 215 599 546 podilových listú

s AMteximální prijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podilových listút

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinnosti od 29. 2. 2016.

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o piijetí nahývá účinnosti doručením a splačním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
predložila dne 19.2. 2016 žádost o pžijetí podílových listú otevčeného podilového fondu
NOVA Green Ľnergy olevčený podílový fond REDSIDE investiční společnost. a.s., 1SIN
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Cmitenť“). K žádosti byly rovnéž piloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky „piíjetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o nijelí až 5 000 009
000 podilových listu. Na dané emisi nebude ke dni prijetí púsobit tvúrce trhu, Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnéž emisi podílových listú 1SIN CZ0008474663.Generální feditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadateľ splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro prijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnosl, že prijímané podilové listy jsou vydány investičním fondem otevňeného typu,
gencrální feditel pčedevším zvážil rozpryl dané emise mezi veťejnost, mechanismy zpétného
odkupu a podmínky pro pravidelné zvefejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem,
Burza cenných papírú Praha, a. s., Rybriá 14, 1.0 05 Praha 1 Í
Tal, +420 221 831 111, Fax + 1 835 U4U. infoédpse.cz, wear pe. CZ
IČ: 47115429, Obobodní rejsiňík Méstského soudu v Praze, vdcit B, vlož

PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAFÍRU PRAHA.

Mechanísmy zptného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální ťeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktíva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emíse a fakt, že Emitent Ihčty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy. Stejnč tak považuje za dostačující
nastavené mechanisiny pro pravidelné uvefejňování informací o hodnoté aktiv, které bude
probihat v souladu s právními predpisy upravujícími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je invesličním fondem
otevčeného typu a tento tedy múže velmi flexibilnš ménit strukturu vlasiníkú dané emise na
základé mechanismú vydávání a zpétného odkupu padílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pžijetí emise na Regulovaný tih.
Generální čeditel Jále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odivodňujíci prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnosl, že všichni účastníci trhu budou fádné a včas informování o charakteru
invesličního nástroje, generálnimu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pi dodržení
všech ptíslušných právních predpisú v prípadš pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dúležitých
veľejných zájmi. Rozhod] proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedck.

V Praze dne 23. 2. 2016SO

ná. Petr Koblic
generální feditel

Č

ck oxrhsnne group.
PRACUJE STOCK EXCHANGESpis. zn. B/1S4/2015/LM

Rozhodnuúí generálního čeditele

Generální Ťeditel Rurzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl, 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky piijeti cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE tnvestiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podilový lisť
Jmenovilá hodnota: 1,- Kč

FSIN: CZ0003474673

Počet vemisi ke dni vydání rozhodnutí: 97 500 000 podílových listú
Maximální prijatý počet CP v emisi: 5 000) 000 000 podílových listá

9 000 8 5880

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinností ad 19. 16. 2015.

Jednorázový poplatek za pijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Oditvodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
piedložila dne 8. 10. 2015 žádost o prijetí podílových listú otevčeného podílového fondu
NOVA Green Energy otovrený podilový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. ISIN
CZ20008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Ľmitent“). K žádosti byly rovnéž pťiloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
X1. Burzovních pravidel - Padminky pžijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
000 podílových listú. Na dané emisií nebude ke dni pľijetí púsobit tvärce trhu.

Cšenerální feditel zkonstatoval, že s výjinmkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadateľ splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro prijetí
cenných paprú kolektivního investováni k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnasť, že prijímané podilové listy jsou vydány investičním fondem otevťeného typu,
generální čeditel pčedevším zvážil rozpty! dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpčtného
odkupu a podmínky pro pravidelné zvežejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem,

Burze zenných papírú Praha, £ „ Rybná 14, 110.05 Praha 1
Tel. +420 221 831 111, Fax +420 221 833 040, INÍNEBP SE OZ, WWW. PS. CZ
IČ: 4715679, Oochodní rejstťlx Méslského soudu v Praze, ocdcil B, vložka 1773 586 stock oxohonge groupBURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHAMechanismy zpčtného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální feditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent lhúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným pľíslušnými právními predpisy. Stejnš tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveľejňování informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními pľedpísy upravujicími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními praviály. $ ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevňeného typu 4 tento tedy múže veľmi flexibilné ménil strukturu vlastníkú dané emise na
základé mechanismä vydávání a zpčtného odkupu podílových listú mimo regulovaný th,
shledal generální žsditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Generální tedilel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapítalizace
emise dosahuje výše odúvodňujíci pľijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou fádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pňi dodržení
všech príslušných právnich pfedpist v prípadš pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k paškození investorú, k ohrožení jejich zájmň nebo k ohrožení dúležitých.
vefejných zájmú. Rozhodl proto zpäsobem uvedeným výše,

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není pťípustný apravný prostčedek.

V Praze dne 12. 10. 2015
S
ž

MO


Ing. Petr Kohlic
generální ťeditel

oba stock exchange group.


CZO008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 153, A. 3. 13L Emise

[RIE]
KUMZVOZ

Kmý.ce > Invosfico > Akela a-lne > Errenti z emlse > REDSIDE invasiiční spolsčnsta.e, > NOVA GREEN 3NERGY SPF, REDEDE
18.2.5,

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSÍDE 18,
A.3.

Detail - Vývoj cen a ohchodú - Hatorie, graf a kurzy - Emise - Sledovanosť - Tisk

Základní informace o NOVA GEF OPF AVANT

BCP - Burza oxnných papírú Praha
20.08.2017 3.44Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S.

Zkrácený název NOVA SL OPP REDSID

Záojová ermise -

1SIN ČZ60dS4TADSA

ae BLAÁVANT

Název smitenia REDSÍDĽ irvestiční společrost, a.s. —
Emiten - Idenfifikační číslo IČ 24224801 (Obchodní rejstík)

Mšna nomiená u EU?

Neminálni hodnota 0.1000

Cmitované mmožst. 281 285 676

Počet CP najúštech 281 255 676

Ghjem emise 28 128 557 6000

Čhjem emlse na 28128

Ty» nomlnálu konstaniní T

Registrace na trzieľ je registrována na rog-fhu M
Druh cenného papíru podílový Ist otevieného PF

Prevadlie:nost ormise volné prevoditelná prisť

Forme oznného piry

Podoba cenného paplní aknihovaný CP

Misto registrece: GDP —
Datum eglslrece 1112013

Ďalúm zmčny

Ďaturm výpladý výnosu -

Balm zruš


Môna sbchocování

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S.
Čolý názov emitenta REDSINÍ
Doruš
"eentifikočni čo IŽ
Sidlo Uliceir vaslični společnost, a.e.irvaslični společnost a.
801 (Obchocni rejslčík)
V Gelníci 105114

Praha 1TY co

TžE
Typ sacky exlent c.
Kalegórie Ste Anička o
Kategorie subjeklu právnická asoba —
Dalum zmôny S 24.11.2014
parny — vaná x“http:/akcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0008474033/

Page

30. 6.

lotž

2017


CZ0ODOB4 74053, NOVÁ GREEN ENERGY OPF, REDSIDE I 3, A.S. ISIN Emise

Page Z ol Z
Další srnltované cenné papíry, REDSIDE Investiční společnost, a.s.
ISIN Název Vydánofž rušeno
20008474022 NOVA HOTELS OPF REDSIDE IS, A.S. 1712207
ZZDODBÁTAB73 NOVA GREEN ENZRGY OPF REDBIDE S, A.S. 04.08.20
OZDÔDBAŤADŠA NOVA GREEN ENERGY OPF, REZSIDEIS, A.B.OTATAOAŤ:

Zprávy k tématu NOVA GEF OPF AVANT!

Daší zprávy | Vyhladať NOVA GEF OPF AVANT fulltexte | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-68800172na údajúhttp://akcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0008474053/ 30. 6. 2017CZO008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S., 1SIN Emise Page 1 0£2
Kuzý.c2 > kivésisu > Ake cine > Erilan s cmlze > REN Mevestiní spoločnost... > NOVÁ SREEN ENERGY OPF SEDSIDE
BAS
CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS,
A.S.
Dežil Vývoj cen a obchod - Historie, graf a kurzy - Emise « Sledovanosť
Diskuze - Tisk
Základní Informace o NOVA GE OPF2 REDS
20.05.2017
1102015

also objem B

Emise | Události (11) | Emitent - Obchodní rejsťíc] Další korunové dluhopisy i
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.8., |SIN CZ0008474673 - Informace z CDCP.
Úplný název, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S.

Zmrácený název NOVAGE OBFZ REDS

Zerojová emise -

181 CL0DDBATNEJE TT
EH BLAREDIS

Názov enia REDSIDE invesila pôd 5 —
Emitent Idenifikeční číslo 16 24244601 (Obchodní rej

Mna nominálu CZK xx. —
Naräenšnú hodnota 1 N
Eiritovsné mnežsti 195549033 ja.

Počel CP na účtech 19559033 x.“
Objem ermise 105 549033
Objem emise ra ú 105545 083 za...
Typ nominálu konstentní
Regislrace na trzích je rogistrovéna na reg.bhu
Druh cenného papíru prilový lit otevľeného PF
Prevodislnosternise valné prevoditelná ernise
Farma oennšho papíru. na jmáňu >
Podoba cenného papíru zakaihovaný CP.
Misto registrace coop
Ďatum regisirace 4.5.2015
Detum zmény TAROT
Datum výplaty výnosu kt.
Datum zrušení - M
Môna: obchadování CZK N
Obchodovateľné Jednotka vjednotkéch rišny
Kúd skupiny x N m
Stav platnálý:2
Sprôvce -iexiifkační čislo 16 -
Spôvce - T
Administrátor - klelifikační číslo IČ z
Administrlo7 z
Emitent cenného papiru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S.
Celý název emitenta REDSIDE investiční společnost,a,s,
Doručovací adresa - Názov REDŠÍDE Investiční společnost,a.s .
Tdentiikačnú čisto IČ 24244601 (Cbzhodní rejstík)
Sídto - Uice, V Gelnici 1031/4 Ň
Môsto o Prhať
PSČ —
Kod státu
Doručovací adrasa - Ulice
Mo 0 a
PSČ
NKôd stálu TT
Tyg subjektu —
Kategorš sužiskiu jn
Kalegore subjs
Detura zmôný

hlip://akcie-cz.kurzy .cz/emise/C 70008474673 30. 6. 2017
„. CZ0008474673, NOVA GRFEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S., [SIN Emise

ľyp zmény platná

Další emitované cenné papíry, REDSIDE Investlční společnost,a.s.

1817 Název VydánotZrušeno
OZDODBAŤAB22 NOVA HOTELS OPF REDSIDE 16, A.S. TTAD2081-
Ozo08174575 NOVA GREEN ENERGY ÔPF REOSIDE [S.A.Š. 04 0B2N87
CHJDUBATADES NOVA GRFFN ENERGY OPF, REDSIDE 5, A.S. 1a. N

01.11Zprávy k tématu "NOVA GE OPF2 REDS"

Další zprávy | Vybledat NOVA GE OPF2 REDS falkextem Moniloring tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spo“. s r.o., AliaWlab, spol. s r.o., I5SN 1301-86880chrgna údajú

http:/akcie-cz. kurzy.ez/emise/CZ0008474673/

Page? of2

30. 6. 2017
WVVIDLEGAL.výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie ľodielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISTN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, a trvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 01
Pezinok, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská
republika (ďalej len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

čestné vyhlásenie členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [t.j. |) Rudolfa Vžešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/24, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Vžešťál“), i) Ing. Raďka
Širokého, a trvalým bydliskom Pľed oborou 100, 104 00 Praha 10 - Hájek u Uhťínčvsi, Česká
republika, dátum narodenia: 01.10.1975, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing.
Radek Široký“) a iii) Ing. Juraja Dvoťáka, s trvalým. bydliskom Rradáčová 6, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, dálum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Juraj Dvožák“)], ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.2. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Partner VS má základné imanie 5.000,- EUR,
konateľom ľartnera VS je Ing. Henrich Kiš, ktorý koná menom Partnera VS samostatne,

Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Tartnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Všešťál
a členovia predstavenstva Ing. Radek Široký a Ing. Juraj Dvočák, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým zčlenov

predstavenstva,

základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov lislinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),
RVIVIDLEGAL- zVýročnej správy Fondu vyplýva, že Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedomdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosli s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predslavujúcou 952 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti,

- spoločnosť RVR Czech s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Vešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,

- > spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Rystrica, Slovenská repriblika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. ľavol Krápa“), ktorý je majiteľom dvanástich (12) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 40 %,

b) Ing. Petra Krištofovič, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17,04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing, Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom deviatich (9) Akcií Arca Investments,
a.s., v dôsledku čoho mä podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 30 %,

©) Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 20 % a

dý Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom troch (3) Akcií Arca Inveslments, a.s., v dôsledku čaho
má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo
výške 10 %,

- v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (tj. Ing. Henricha Kiša) sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom — registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je a na účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

b) jediným konateľom Partnera VS je osoba, ktorá je ako konateľ Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš,
RVIVIDLEGAL.<)

h)

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
ao výške jeho peňažného vkladu do základného imania ľartnera VS, ako aj (ii)
identifikačných údajov o konateľovi Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebola
zapísané v obchodnom registri,

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alcbo riadiacej štruktúry Partnora VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek lretia osoba mala bez
primeraného ekonamického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) © rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- "včeslnom vyhlásení všetkých členov predstavenstva Tnvestičnej spoločnosti (t.j. Rudolfa Všešťála,
Ing. Radka Širokého a Ing. Juraja Dvoľáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli
poskytnuté ku dňu jeho vyhotovenia:

a)

b)

<)

d)

Tnvestičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o Invostičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, kumajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému zodpovedá
(1) obchodný podiel vo výške 100% v Partnerovi V$ (ďalej len „Obchndný podiel“),
(di) oprávnenie prijímať rozhodnulia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,
RVIVIDLEGAL.fi

g)

h)

j)

k)

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšäk na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosli (konajúcej na účet Fondu) nepreviedoľ na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Tondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal konateľa Partnera VS
zapísaného v obchodnom regisíri ani nezvolil ani inak neustanovil ďalšieho konateľa /
ďalších konateľov Partnera VS popri konateľovi Partnera VS zapísanom v obchodnom registri
a ani neuskutočnil iný právny úkon, klorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
odvolanie konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri alebo voľba či iné
ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľovi Parlnera VS
zapísanom v obchodnom registri,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet ľondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových lislov ISIN: CZ00084740533, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZODOBAZABTI, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RYR Czech, s.r.o. vlasíniacu
sedemdexiatšesť (76) kusov Akcií lInvestičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti.

3, Zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného sektora
namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Tondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
AVIVIDLEGAL.listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov TSTN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom lrhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [t.j. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
cenných papicroch“)]).

3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohta verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust, S 4 ods. 4 Zákona o RPYS na zapísanie členov vrcholuvého manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, ato namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
Vzmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

pr
g

, Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (t.j. výnimky, kedy sa napriek
#kutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 46 tohlo
verifikačného dokumentu.

3.4 Opierajúc sa oobsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala sko člena
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovnú fyzickú osobu:

Ing. Henrich Kiš, strvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská
republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osuba
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia padmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. 811 ods, 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu, Fond je

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitent“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majeľkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažmen parlnera verejného sektoru, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. $ 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sidle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosli s parlnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora su
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emiténia (axdroj: http:/ /wwwjustice.gov.sk/Stranky/ Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-
registre/ RPVS/FAO.aspx).
RVIVID LEGAL

4.2.

4.3,

44,

fonďom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podicfového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/ 571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Tondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Tondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
Z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu
a podnikateľského zámeru. Časť získov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016ALM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.

ii. Potvrdenie - Padielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

iii — článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Tondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Parľnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Tondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondn).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom lento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Tond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlicha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v ceľkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9,8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdielmedzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobic skončí ziskom, zisk môže byť použilý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Tondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Tondu, pričom ku krytiu
RVIVIDLEGAL4.6.

straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rakov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účlovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fimďu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslišnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje © vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Tondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na získu
všetkým podieľnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a ceľkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

» Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS

vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Tondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac lým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods, 4 druhá veta Zákona o RPYS: Z ust. S 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, klorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný ariadený Regulovaným
emilenlom, sa zapisujú do regristra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.Oprávnená osoba dospela
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. S 4 ods. 4 prvá adruhá veta Zákona o RPVS, kedy sa da registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexislencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,
RVIVIDLEGAL.i. výklad pojmu práva na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktríny? ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanoviska č. 1/2016“),

iii. z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe

ktorého akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia

práva na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS

vakejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má práva výlučne spoločník Partnera VS z titulu

jehu podielu na základnom imaní Partnera VS,

2 Teontiev, A a Anderle M.: Register koncčných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. Tn: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 — 2/ 2017: „Dôvod zápisu KV do registra pri právnickej osobe podľa 8
11 ods. 1 píst. a) bodu 4 je totožný s dôvodom: zápisu KUV pri fyzickej osohe — podnikateľovi podľa $ 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapísovaného svlrjektu vo výške
najmenéj 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, lento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odiišných od skuločností uvedených v predchádzajúcich bodoch 8 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlustnívtva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní ulebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podrúkania ulebo
inej podobnej činností) právnickej alebo fyzickej vsvby (podnikateľa), a ta najmenej vo výške 25 %." Napriek absencii je
explicitného vyjadrenia » zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeniného protiplnenia, t. j. nezískala ho vesp. by ho nemchla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vystetľuje, že „o primerané protiplnenie nejde nujmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
proliplnenia zjuoný ekonomický nepomer.% Závery uvedené v Stunovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č, 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákana č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako usl. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. $ 4 ods. 4 Zákona
© RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

+ Bod VI. Stunoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania ulebo inej činnosti
umédenom prí definícii konečného užívateľa výhod v 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a $ 11 ods, 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozuntieť najmä situáciu, keď fyzická osobu (konečný užívateľ výhod) má nu základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody ulebo zmluvy), príamo alebo nejpriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časli z obralu (z podnikaniu ulebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej mo výške 25%. Súčastne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískala (resp. by nemohlu získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % » jeho obralu bez toho, dby za to poskytlu primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary lebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať zá konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sú považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádasla v bežnom rozpití porovnateľných plnení dostupiných na ttitu v čase, keď uvedený
nárok vznikol, O prímerané protiplnenie nejde najmä o prípade, sk je medzi prijatým plnením u hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomiský nepotner. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viaz ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávaielia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú snoje tovary, služby alebo
stuvebné práve za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovužujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívvieľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povístnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinností alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dľhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba niedzičlánkom pri nevpodstutnenom odčerpávaní prostriedkov z
obrutu fyzickej osoby fpadnikateľa).“


-10-Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×