Nezaradený subjekt

CES-SOLAR 42, s.r.o.

Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Magnezitárska 11, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 8. August 2018

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Magnezitárska 2/A, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Záznam platný od: 4. Júl 2017

Záznam platný do: 8. August 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ondřej Žídek
Adresa:
Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
16. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
21. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. August 2018
Záznam do:
21. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ondřej Žídek
Adresa:
Ke Starým rybníkům 2919/9 Praha 193 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. August 2018
Záznam do:
16. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
8. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VIVID LEGAL, s. r. o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 16.08.2018 do: 21.01.2019

StiahniZáznam platný od: 8.08.2018 do: 16.08.2018

StiahniZáznam platný od: 4.07.2017 do: 8.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


G AL VIVID LEGAL, s.ro. — 82109 Bratislava — 1Č036807915 © +421220664459 — m office(Dvividtegal.sk
Plynárenská 7/A — Stovenskárepublika — IČ DPH SK2022415857 — +421258253511 c wwwxlldlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. 811 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: CES-SOLAR 42, s.r.o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice — mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 46 094 644

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 31062/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. r. 0.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1, Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Dňa 05.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora.
RVIVIDLEGAL.2.2. Pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu bolo posledné overenie identifikácie konečného
užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS uskutočnené zo strany Oprávnenej
osoby na základe verifikačného dokumentu zo dňa 13.08.2018 (ďalej len „Predchádzajúci
verifikačný dokument“), na základe ktorého boli ako koneční užívatelia výhod Partnera VS
identifikované nasledovné osoby:

2.3.

2.4.

a

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská
republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing.
Henrich Kiš“)

Ing. Ondťej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká

republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing.
Ondžej Žídek“).

Oprávnená osoba v súlade s ust. 8 11 ods. 2 písm. c) Zákona o RPVS na základe tolito verifikačného
dokumentu overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera
VS ku dňu 31.12.2018.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele: B, vo vložke číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, v oddiele: C, vo vložke číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 99
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361,
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke číslo:

6297/B (ďalej len „spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s.“), z obchodného registra zo dňa
10.01.2019,

úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 10.01.2019,

výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVÁ Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou


RVIVIDLEGALi. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“)>4,

iii. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z tituľu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa 8
1 ods. 1 píst. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe — podnikateľovi podľa S 11 ods, 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodátsky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch S 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá mú
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „práva na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %." Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok,
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
protiplnenia zjavný ekonomický nepomer“.

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. $ 6a ods. 1 písm. a) bod 4. AML Zákana, ako aj ust. $ 4 ods. 4 Zákona
o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v $ 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a S 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom.
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasné všik musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyrická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod, Za prímerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol, O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodúvatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, sk poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú, Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov, Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy), Nepríhliada sa na osobu, ktorá je íba
niedzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alébo iba medzičlánkom pri neopodstntnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzíckej osoby (podnikateľa).“-11-
RVIVIDLEGALiv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na získu Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (tj. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevžený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.x.o. (90,48 %)
a ii) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Včešťála (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára: spoločnosť Arca Investments, a.s.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
ii) Ing. Petra Krištofovíča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) aiv) Ing. Pavla Krúpu (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
a Ing. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1.

6.2.

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.-2-
RVIVIDLEGAL.7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053
- Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474673

OA Roka

V Bratislave, dňa

WVIDLEGAL

Pynárenská 7/A | 821 09 Bratislava [S

Áo 807 915 | IČ DPIA: SK202241586

VIVID LEGAL, s. r. 0., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka-13-
PRAGUE STOCK EXCHANGE
CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA,

Spis, zn. BLO34/2O167L MI

Rozhodnutí generálního ťeditele

Generální ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s či. 3 části XI, Butzovních

pravidej - Podmínky prijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný tch burzy tozhodl, že investiční nástroje emitenta fpodilové listy):

REDSIDE tnvestiční společnost, a.s.

.
s Sesidiem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésta, Česká republika
9 IČ: 242 44 601

a Druh investičního nástroje: zaknikovaný cenný papír: podllový list - výnosový
» Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR

9 ISIN: CZ0008474053

+ Počet v emisi ke dni vydán! rozhodnutí: 215 599 546 podilových listň

e Maxtmální prijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podilových tistú

se prijímá k obchodováni na Regulovaném trhu burzys účinností od 29. 2, 2016,

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činť 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uveleného poplatku.
Rozhodnutí o pijetí nabývá účinnosti doručením a splnením výše uvedených podmínek,

Odňvodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakažto člen burzy
predložila dne 19.2.2016 žádosť o pľijeti podílových listi otevšeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevľený podilový fond REDSIDE investiční společnosť. a.s., ISIN
70008474053 vydaných emiientem REDSIDE investitní společnost, a.s, (dále jen
„Eritent“), K žádosti byly rovnšž pľiloženy všechny pťítohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podraínky pľijetí cenných papírú. kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o pijet! až 5 000 000
000 podílových lisiťi. Na dané emisi nebude ke dni plijetí pisobit tvýrce trhu. Eraitent má na
Regulovaném trhu obchodovámu rovnčž emisi podílových list ISIN CZ0008474663,

Gengrálni ťeditel zkonstatoval, že s výjímkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadate! splnili pťedpoklady stanovené zákonem 1 burzovními pravidly pro pijetí
cenných papírňi kolektivního investování % obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem ma
skutečnost, že prijímané podllové listy jsou vydány investičním fondem otevľeného typu,
generální ťedite! pťedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnosť, mechanismy zpčtného

odkupu a podminky pro pravidelné zveľejňování informací 9 hodnoté aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papltá Pralha, a. s, Rybnná 14, 410 05 Praha i Ú
al. +420 221 891111, Fax +420 221 838 040, Infobópse.oz, WwWm/p5O.cz

IČ: 47115829, Obchodní tejstťik Môetekého soudu v Praze, oddll B, vložka 1773 5a stock oxchange group.
Mechanisimy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální Ťeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
s ohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, ž Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními pľedpisy, Stejné tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňováni informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními pťedpisy upravujícími fungování transparence kapitálových
trnú a burzovními pravidly. 3 ohledem na skutéčnost, že Emitent je investičním fondem
otevteného typu a tento tedy múže velmi flexibilnč mčnit strukturu vlastaíkú dané emise na
základš mechanismú vydáváni a zpštného odkupu podílových fistú mimo regulovaný trh,
shledal generální čeditel rozptyl emise jako dostačující pro pľijetí emise na Regulovaný trh,
Generální teditel dále shledal, že dle informací pľedložených Žadatelem tržní kapltaliznce
eimise dosahuje výše odňvodňující pľijetí emise na Regulovaný trh. Rovnšž s ohledem na
skutečnosť, že všichni účastníci trhu budou žádné a vas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu faditelí nejsou známy okolnosti, které by pi dodržení
všech ptíslušných právních pľedpisú v pľípadé ptijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmU nebo k ohrožení diležitých
veťejných zájmú, Rozhodl proto zpýsobem uvedeným výše.

Poučení

Protí tomuto rozhodnutí není pľípustný opravný prostľedek,

V Praze dne 23, 2. 2016g. Petr Koblic
generála žeditel

Ľ

60 stock Bxchange group


PRAGUE STOGK EXCHANGE.SUKA OBRNNÝCH PAHRÚ PRAF TTO

Spis. zn. B/1S4/2015/LM

Rozhodnutí generálníko ťeditele

Generální feditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl, 3 části XII. Burzovních

pravidel - Podmínky pľíjetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodi, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika
Č: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný paptr - podilový list
hnenovitá hodnota: 1,- Kč

JSIN: CZO0008474673

Počet v emis! ke dni vydánt rozhodnutí: 97 500 000 podílových list
Maximální prijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podilových lsrú

9 o Bo Bo 8 8

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy súčinnosti od 19. 10, 2015,

Jednorázový poplatek za pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kž.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného ponlaticu,
Rozhodnutí o pľijetl nabývá účinnosti doručením a splošním výše uvedených podmínek.

Odúvodnénit

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
pľedložija dne 8. 10. 2015 žádost o prijetí podílových listú otevženého podilového fondu
NOVA Green Energy otevňený podílový fond REDSIDE inestiční společnosť, a.s. 81N
20008474673 vydaných emiteniem REDSIDE investiční společnosť, a.s. (dále jen
„fimitent“), K žádosti byly rovnéž piiloženy všechny pílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky Pabo cenných peplrú kolektivního invesiování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
000 podilových listú. Na dané emisi nebude ke dni pižetl pôsobiť tvôrce trhu,

Generální foditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadstel splnili pľedpoklady stanovené zákonem a bizzovními pravidly pro päíjeti
cenných papírň kolektivního investování k obchodování na Regalovaném trhu. 8 ohledem na
skutečnost, že prijímané poáilové listy jsou vydány investičním fondem otevľeného typu,
generálni feditel pľedevším zváži! rozptyl dané emige mezi večejnost, mechanismy zpôtného

odkupu a podmínky pro pravidelné zveľejňování informací a hodnoté aldiv spravovaných
Emitentem,

Burza cenných paplrú Praha, 6. 6., Rybná 14, TIG OB Praha 1 ©
"Tel. +420 224 831 111, Fax +420 221 833 040, Info£ipse.cz, www.pse.cz

1Č: 47418629, Obciradni rejatťik Môstského soudu V Praze, oddli 6, vložka 4778 pes stoch sxchango Bravp


VGJE STOCK EXCHANGIMechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v támoj žádosti považuje generální teditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními predpisy. Stejnš tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveťejňování informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními pľedpisy upravujicími fongování transparence kapitálových
tihú a buzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Jinitent je investičním Ťondem
otevšeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnš mčniť struktaru vlastnfkú. dané emise na
základš mechanismú vydávání a zpôtného odkupu podítových lista mimo regulovaný tri,
shleda] generální fedite] rozptyl emise jako dostačujíci pro piijetí emise na Regulovaný trh.
Generálni Ťeditel dále shledal, že dle informací nťedložených Žadatelem tržní kapítalizace
mise dosahuje výše odúvodňujíci prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všiehni účastníci fhu budou ádnš a včas informování o charakteru
investičního nástroje, penerálnímu Ťediteli nejsou známy okolnosti, které by pľí dodržení
všech príslušných právních pľedpisú v prípad pijetí k obchodování na Regulovaném tchu
mohly vést k poškození investori, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dňležitých
veľejných zájmú. Rozhodl proto zpäsobem uvedeným výše,

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí nes prípustný opravný prostťedek.

V Praze dne 12, 10. 2015

ing. Petr Koblic
generální #editel

O

pepstock exchange groupZAC NNNÝCH PRAKU PRAH


KUMZVOZ

Kurzy.cz > Inveslice > Akoie online > Emítenti a smise > REDSIDE invesliční společnost,a.s. > NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE
ISLA S,

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,
A.S.

Detail - Vývoj cen a obchodu - Historie, graf a kurzy - Emise - Sledovanost - Tisk
Základní informace o NOVA GE OPF REDSID

BOP - Burza cenných papírú Praha

Poslední kotace 16.01.2019 340
Prýní kotace 29,022016 3
Mlnirnální cena 31.08.2016 325
Maximální cena TORT 3.44
Celkový objem 000Emise | Události (28) | Emitent - Obchodní rejstrík ]
NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S., ISIN CZ0008474053 - Informace z CDCP

Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE S, A.S.
Zkrácený název NOVA GE OPF REDSID

Zdrojová emise -

ISIN 20008474053

BIC BLAAVANT

Název emitenta REDSIDE Invostlčni společnost, A.s.
Emitent - Ideniifikační čislo IČ 24244601 (Obchodní rejsirík)
Ména nominálu EUR

Nominální hodnota 0.1000

Emitované množství 274107 851

Počet CP na účtech 274 107 851

Objem emlse. 27410 785.1000

Objem emise na účtech 27 410 785.1000

Typ nominálu konstantní

Registrace na trzích je registrována na reg.trhu

Druh cenného papíru podllový isť atevľeného PF
Prevoditelnost emise volné povoditelná emise,

Forma cenného papíru na jméno

Podoba cenného papíru zaknihovaný CP

Místo registrace CDOP

Ďatum registrace 1112013

Datum zmôny 26.5.2017

Datum výplaty výnosu -

Datum zrušení -

Ména obchodování [7

Obchadovatelná jednotka V jednotkách mény Na
Kód skupiny x

Stav platná/ý:2

Správce - Identifkační číslo IČ - ti
Správce -

Administrátor - Identiikační číslo IČ -

Administrátor -Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S.Celý název emitenta REDSIDE investiční společnostas.
Doručovaci adresa - Název REDSIDE Invastlční společnost,a.s.
Identifikační číslo 1€ 177 24244601 (Obchodní rejstrík)

Sídlo - Ulice V Colníci 10814
Mésto Praha 1
PSČ v 000
Kód státu CZE M
Doručovací adresa - Ulice V Galnici 1031/4
Másto " Praha 1
Pôč 51000
"Kád státu OZE
"Typ subjektu emitent

Kategorie sublektuprávnická osoba
Kategorie subjektu právnická osoba
Ďatum zmčny 24.11.2014
Typ zmény platnálý

Další emitované cenné papíry, REDŠIDE investiční společnost,a.s.ISIN Název VydánolZrušeno
CZ0008474822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE 18, A.S. 17.12.20151-
CZDOOB4TABTZ NOVA GREEN ENÉRGY ÓPF REDSIDE IS, A.S. 04.06.2015/-
00008474053 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S. 01.11.2013Zprávy k tématu "NOVA GE OPF REDSÍD“

Další zprávy | Vyhledať NOVA GE OPF REDSID fulltextem | Monitoring tisku

Copyright © 2000 - 2019 Kurzy.cz, spol. s ro., AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-8688 Ochrana údajú |
Cookies
KU ZVOZ

A.S.

Toso ci ist] sata

Kurzy.cz > Invesiice > Akcie anilne > Emitenti a emisa > REDSIDE Invesúiční společnost,a.s. > NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDECZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS,

A.S.

Detail Vývoj cen a obchodú - Historie, graf a kurzy | Emise - Sledovanost

Diskuze + Tisk

Základní informace o NOVA GE OPF2 REDS

BCP - Burza cenných papírú Praha

Poslední kolace. 16.01.2019
Prvaľ kolace 19.10.2015
Minimální cena 21.06.2016

Maximáln! cena 16.01.2019

Gelkový objem1.18[ Emíse | Události (26) [Emitent - Obchodní rejstťík | Další korunové dlhopisy
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S. ISIN CZ0008474673 - Informace z CDCP

Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSÍDE S, A.S.
Zkrácený název NOVA GE OPF2 REDS

Zdrojová smlse -

ISIN CZODOBAZABTI 7

BIC 07 BLAREDISNázev emitenta

Emitent - Identiťlkační číslo IČ
Ména nominálu

Nominálni hodnota

REDSIDE investiční společnost, a.s.
24244601 (Obchodní rejstrík)

OZK

1Emitované množství 256 354 242

Počet CP naúčtech 7 256 354 242

Objem emise 256 354 242

Objem emisa na účtech 256 354 242

Typ nominálu konstantní

Registrace na trzích je registravána na reg.lrtu
Druh cenného papíru OT podilový list otevčeného PFPľevoditeľnost srnise

volné pľevoditelná emise

Forma cenného papíru na jméno

Podoba cenného papíru zaknihovaný CP.
Místo registrace CDCP

Datum registrace 4.8.2015

Datum zmčny 12.5.2017

Datum výplaty výnosu 5

Datum zrušení -

Ména obchodová CZK TT
Obchodovatelná jednotka v jednotkách môny
Kód skupiny x

Stav platná/ýc2

Správce - Identifikační čísla IČ. -

Správce -Administrátor - Identifikační číslo IČ
Administrátor

Emltent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 1S, A.S.

Celý název emitenta
Doručovací adresa - Název
Identifikační číslo IČ.

REDSIDE investiční společnost,a.s.
REDSIDE investiční společnost,a.s.
24244601 (Obchodní rejstšík)

Sídlo - Ulice V Gelnici 103114

Môsto Praha 1

PSČ 1 000 T
Kód státu CZE

Doručovací sdresa - Ulice V Gelnici 1031/4

Môsto Praha 1

PSČ 1 900

Kód státu CZE

Typ subjeklu emitent


AVIVIDLEGAL.(zdroj:https:/ /apl.cnb.cz/ apljerrsdad/ JERRS.WEBI10.VIZITKÁ?p, lang>czé:p. SEO ID-27714268:
P.VER 1D-10016cp DATUM-09.01.20196:p ROL KOD-—11),

- úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.07.2018 (ďalej len „zakladateľská
listina Partnera VS“),

- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014 (ďalej len „stanovy Investičnej
spoločnosti“),

- > posledné zverejnené znenie štatútu Fondu (ďalej len „Štatút Fondu“)
(zdroj: htips:/ / www .redsidefunds.com/ cs/funds/ nova-green-energy),

- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23,02,2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/20%6/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053"), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474053“)

(zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474053/),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12,10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVÁ Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kutzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy 151N: CZ0008474673“)

(zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),
- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša ako konateľa Partnera VS,
- > čestné vyhlásenie Ing. Ondľeja Žídeka ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Rudolfa Vfešťála, s trvatým bydliskom Prokopova 2849/24, 130 00 Praha 3 -
Žižkov, Česká republika, dátum narodenia: 22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej
len „Rudolf Všešťál“), ako predsedu predstavenstva Investičnej spoločnosti,

- — čestné vyhlásenie Ing. Karla Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká
republika, dátum narodenia: 25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing.
Karel Krhovský“), ako člena predstavenstva Investíčnej spoločnosti,


Kategorie subjektu právnická osobaKategorie subjektu právnická osoba
Datum zmény 24.11.2014
Typ zmčny platnályDalší emitované cenné papiry, REDSIDE investiční společnosta.s.
ISIN Názov VydánolZrušenoOZOD0B474822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE S, A.S. 17.12.2015/-
CZO00B4TABTI NOVA GREEN ENERGY OPF REDŠIDE IS, A.S. 04.06.20151-CZÓD0BA7 4053 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S. 01.11.2013/-

Zprávy k tématu "NOVA GE OPF2 REDS"

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF2 REDS fulltextem | Monitoring tísku

Copyright © 2000 - 2019 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-8688 Ochrana údajú |
Cookies
RVIVIDLEGAL.čestné vyhlásenie Ing. Juraja Dvofáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing, Juraj Dvožák“), ako člena predstavenstva Investičnej spoločnosti

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.5. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Partner VS má základné imanie 7.500,- EUR,

konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa vkladom vo výške 7.500,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel v Spoločnosti vo
výške 100 %,

Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

Investičná spoločnosť má základné imanie 8.400.000,- Kč, ktoré je rozvrhnuté na osemdesiatštyri
(84) kusov listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu
ďalej len „Akcie Investičnej spoločnosti“),

členmi štatutárneho orgánu Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vžešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvofák, pričom v mene Investičnej
spoločnosti koná vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva,

z čestných vyhlásení členov predstavenstva Investičnej spoločnosti vyplýva, že Investičná
spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Capital Finance. Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločností s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti,


AVIVIDLEGAL- > spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Vrešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,

- > spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára, ato spoločnosť Arca
Investments, a.s.,

- > spoločnosť Arca Investmenís, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a)

b)

©)

da

Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

Ing. Petra Krištofoviča, s trvatým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

- včestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (tj. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondreja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

a)

b)

d)

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. "ng. Henrich Kiš a Ing. Ondtej Žídek,

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,


AVIVIDLEGALa

H)

žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

vľPartnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (tj. Rudolfa
Viešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvoťáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu 31.12.2018:

Z

b)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500, EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100% vPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(il) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100%,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene lnvestičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym


RVIVIDLEGALk)

následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
či. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (il) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti.

3. Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod:

3.1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení


AVIVIDLEGALniektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
cenných papieroch“).

3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vicholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3,3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapísuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

34. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

lng. Ondťej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. $11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment parínera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. 8 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta — (zdroj: http:/ /wwwrjustice.gov.sk/Stranky /Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/ RPVS/FAO.
aspx).


AVIVIDLEGAL4.2.

43.

44.

Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/ 816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Zo Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu je
pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
zinvestícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu
a podnikateľského zámeru. Časť získov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i Rozhodnutie sp.zn. B/034/20161LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí

Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

iii. Štatút Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám, Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie,

V zmysle Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel medzi výnosmi
a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov Fondu. Ak
hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý k vyplateniu podielov
na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu majetku Fondu a k zvýšeniu
hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí
stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu straty sa použije najmä


AVIVIDLEGAL4.5.

4.6.

nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí byť strata vroku
nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením kapitálového fondu.

V zmysle Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení / nevyplatení zisku
Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom Fondu bude vyplatený
celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho časť. Investičná
spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za účelom ďalšej
reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení zisku
podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom môže byť
rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku konkrétneho
podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku všetkým
podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého podielnika
a ceľkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

lný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS vakejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. $ 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


NJVIVI D LEGAL VIVIDLEGAL, s..o. — 82109 Bratislava — 1Č036807915 © +421220664459 sa officeGvividlegal.sk
Plynárenská 7/A — Slovenská republika — IČ DPH SK2022415857 — — +421258253511 —i WWwxlvidlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: CES-SOLAR 42, s.r.o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 46 094 644

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 31062/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, s. t. o.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka čislo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.
RVIVIDLEGAL2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Dňa 05.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 30.06.2017.

Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto
verifikačného dokumentu. Ku dňu 31.12.2017 bolo overené, že konečným užívateľom výhod Partnera
VS je nasledovná osoba:

mg. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Dňa 23.07.2018 bol do funkcie konateľa Partnera VS vymenovaný Ing. Ondľej Žídek, s trvalým
bydliskom Ke Starým rybníkaúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia
15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Ondťej Žídek“), a to s dátumom
vzniku funkcie konateľa Partnera VS odo dňa 23.07.2018.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12,2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, Oprávnená osoba v súlade
sust, 89 ods. 1 Zákona o RPVS v spojení s ust. 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene
konečných užívateľov výhod Partnera VS.

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- Úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera VS zo dňa 23.07.2018,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mésto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddieľ B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplné znenie stanov Investíčnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové
Mesto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00136, registrovanej v Obchodnom registrí
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Capital Finance Group, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 50 108 361,
registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6297/B
WMIDLEGALčlenovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i. pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

ii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktriny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016" )34,

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. Tn: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvod zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa S
11 ods, 1 písm. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV prí fyzickej osobe — podnikateľovi podľa $ 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapísovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch S 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
čnej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %." Napriek absencii jej
explícitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, L. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok.
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
protiplnenia zjavný ekonomický nepomier.“.“

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto veriffkačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 8 11 ods. 1 písm. a) bod 4,
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO"), ktoré (rovnako ako ust. S 6a ods, 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. 8 4 ods. 4 Zákona
9 RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VL. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v S 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a S 11 ods, 1 písm. b) zákona o verejnom.
obstarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľuek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
fyzická osoba nezískala (resp, by nemohla získať) za trhových podniienok, To znamená, že sk fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnoní rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia a viac ako polovicu
nižšia ako hodnota prijatého plnenia. Subdodávateia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákorné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr, daňové a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spohrvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu slebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba-11 -
RVMDLEGAL.ži. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
vakejkoľvek výške (a teda už vôhec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú. nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom. tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (tj. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený
podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

XS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %)
aii) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. (9,52 %),

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Vžešťála (100 %).
Spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára: spoločnosť Arca Investments, a.s.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
ii) Ing. Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) aiv) Ing. Pavla Krúpu (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
a lng. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VŠ samostatne.niedzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri neopodstatnenom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa)."-12 -
RVIVIDLEGAL,6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Prílohy verifikačného dokumentu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/O34/2016/L,M
- Rozhodnutie sp. zn. B/LSA/2015/LM,
- Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZ00084/4673

V Bratislave, dňa Aob i WV [V] D LEGAL

Plynárenská 7/A 192109 Bratislava | SR

a 1Č0: 36 807 915 IČ DPH: SK2022415857
BRILŠ —

VIVID LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka


PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA

Spis, zn. B/O34/2016/LM

Rozhodnutí generálního čeditele

Generální Ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XH. Burzovních
pravidel - Podmíuky pľijetí cenných papírh kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že invesiiční nástroje emitenta (podílové listy):

+ REDSIDE investiční společnost, a.š.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičníko nástroje: zaknihovaný cenný papír: podilový list - výnosový
menovitá hodnota: 0,1,- EUR

TSIN: CZ00084740133

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnutí: 215 599 546 padilových lístú
Maximální prijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podilových tistú

se pijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzý s účinností od 29. 2. 2016.

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 58 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.
Rozhodnutí o prijetí nabývá účinnosti doručením a splačním výše uvedených podmínek,

Odävodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
pedložíla dne 19.2. 2016 žádost o pňijetí podilových list otevčeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevťený podilový fond REDSIDE investiční společnost. a.s. ISIN
CZ0008474033 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emitent“). K. žádosti byly rovnéž pľiloženy všechny pčílohy požadované Čiánkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky prijetí cenných papírč kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný tih burzy, Žadatel touto žádostí požádal o pľijetí až 5 000 000
000 podilových list. Na dané emisi nebude ke dni pľijetí púsobit tvýrce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnéž emisi podílových listi ISIN CZ0008474663,

Generální ťeditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro prijetí
cenných papírň kolektivního investovánt k obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnosť, že pňijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevťeného typu,
generální feditel piedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpétného
odkupu a podmínky pro pravidelné zveťejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papirú Praha, a. s.. Rybná 14, 110 05 Praha | Ď
Tel. +420 221 881111, Fax +420 221 833 040, Infoď)pse.c2, wnw.psa,oz.

(Č1 47115629, Obchodní rejstčík Mäslského soudu v Praze, oddíi B, vložka 1773 08a stock exchange group
DX PRAGUE STOCK EXCHANGE
NE... $.. BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA,Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální editel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále í
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným pľíslušnými právními pfedpisy. Stejnč tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňováni informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhať v souladu s právními pedpisy upravujícimi fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevľeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilné ménit strukturu vlastník dané emise na
základš mechanismú vydávání a zpčtného odkupu podílových list“ mimo regulovaný teh,
shledal generální feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Generální ťedítel dále shledal, že die informací pšedložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňujíci pľijetí emise na Regulovaný trh. Rovašž s ohledem na
skutečnosť, že všichni účastníci trhu budou ľádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu Ťeditelí nejsou známy okolnosti, které by pči dodržení
všech pťíslušných právních predpisň v prípadš prijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmu nebo k ohrožení dôležitých
večejných zájmä, Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek.

V Praze dne 23, 2. 2016

< —

líg. Petr Koblie
generální ťeditel

Č

25 stock exchange group


PRAGUE STOCK EXCHANGE

BIUKZA CENNÝCH FAPIRÚ PRAFSpis, zn, B/1542015/LM

Rozhodnutí generálního Ťeditele

Generální feditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky piijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové tisty):

BEDSIDE investiční společnost, a.s.

So sidlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésio, Česká republika
IČ: 24244 601 i

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podllový tist
menovitá hodnota: 1,- Kč

JSIN: CZO008474673

Počet vemis! ke dni vydání rozhodnutí: 97 500 000 podílových listá
Maximálna! prijatý počet CP v emist: 5 000 000 000 podilových listú

008908888

se pľájímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy súčinnosti od 19. 10, 2015.

Jednorázový poplatek za pľijetí k obchodování na Regalovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnuti je zaplacení výše uvedeného poplatku.
Rozhodnutí o päijetí nabývá účinnosti doručením a splušním výše uvedených podmínek.

Odňvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen sŽadatel“) jakožto člen burzy
pľedložila dne 8. 10. 2015 žádost o pľijetí podílových listň otevženého podílového fondu
NOVA Green Energy otevťený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Bmitenť“). K žádosti byly rovnéž piloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XI. Burzovních pravidel - Podmínky prijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
000 podilových lístú. Na dané emisi nebude ke dni prijetí púsobit tvňrce trhu.

Gienerální feditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro piijetí
cenných papírú kolekttvního investováni k obchodovánií na Regalovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy json vydány investičním fondem otevťeného typu,
generální Ťeditel pčedevším zvážil rozptyl! dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpštného

odkupu a podmínky pro pravidelné zveťejňování informací o hodnoiš aktiv spravovaných
Emitentem,

Burza oenných papirú Praha, ©, 5., Rybná 14, 110 05 Praha 1 llasá
Tal. +420 221 831 111, Fax +420 221 833 040, Infoďlpse.cz, wuw.pse.cz

IČ: 47116628, Obchodní rejstňík Môslského soudu v Praze, oddlí B, vložka 1773. ae stock exchange group
PRAGUE STOCK EXCHANGE
"O BURZK CENNÝCH PÄPÍRU PK,Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální čeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutešné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními pľedpisy, Stejnš tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uveťejňování informací o hodnotš aktív, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujícími fongování transparence kapitálových
trh a burzovními pravidly. 8 ohledem na skutečnost, že Bmitent je investičním fondem
otevieného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnš mšnit strukturu vlastníka dané erise na
základš mechanismä vydáváni a zpôtného odkupu podilových listú mimo regulovaný th,
shledal generální ťeditel rozptyl emise jako dostačující pro pľijetí emise na Regulovaný trh,
Generální Ťeditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňující nšijetl emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou ťádné a včes informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu tediteli nejsou známy okolnosti, které by pi dodržení
všech príslušných právních pľedpisú v prípadš pijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmä nebo k ohrožení dúležitých
večejných zájmú. Rozhod] proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostčedek,
“V Praze dne 12, 10, 2015

Ing. Petr Kablie
Eenerální čediiel

O

csa stock exchange group


UŽVVUBA [412 3, NOVA GREEN ENERUY ÚPE, REDBIJE 13, A.S, BLIN rm se

AKU ZNIOZ

Kury.oz > invesle > Akda mnilne> Emiieií a enise > REDSIDE jnvostča spolačacra., > NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE.
8,4.

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE [8,
A.S.

Detal! - Vývoj cen a obchod - Historie, graľ a kurzy - Else » Sledovanosť - TiskZákladní informace o NOVA GEF OPF AVANT

R6P - Burza senmýsh papír Praha,
Poslední kolace 20.06.2017
Prim koňa BEE.
Hnirnení cena. 29022016,

Val ost 20827

Galkový objem
NOVA BREEN ENERGY OBF, REDSIDE 18, A.S.,ISIN 20006474053 - Informace z ODCEÚglný název NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE!|S, A.S.
Zkržconý název NOVA GE OPF REDSID

Zilrojové mise -

ISIN OZDOOBAZAOŠY

Ai BLARVANT —
Názov emilenla REDSIDE invesiéni společnost, a.

Emitent - Idenifikačnť čisto IČ 24244601 (Obchodní rejstík)

Táne rorminálu EUR.

Nominéinť hodnola a. 1000

Eftovoné može 281705 57

PočeťoP naúčtech 281 265 676 N
Objem mise 287178 5672000 TT
Oôjem emisé na účtech 24 128 5675009

Typ nončnálu konštanta

Registrace na trzlch Je registrována na reg.lrhu

Druh cenného päplnu podllový stotevľeného PF

Pievodlelnost erríse valač pľevodňielná mise

Forma cenného papínu na [méno

Podoba cenného papíru zaknihovaný CP.

Misto registrecej Dop

Datum registrace, 1112013

Ddlum zóny 268217

Datum výplaty výnosu 7

Ďalucm zrušení -

túšna obchodovéni 0ZK

Obchodovateľná jednotka vjednotkéch mšny

Kód skupiny x

Stav, platnárýca

Šprávce - Ideniifikačnť čislo IČ -

právom -

Administrátor - denitkačal číslo IČ. z

Piministcátor NeEmiterít cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S,Celý názov smitsnta REDSIDE Invostiční spoločnost,
Doručovaci adresa - NÁZOV REDSIDE invesliční společnost s. —
ldsnfifikačnť čisto IČ 24244001 [Obchodní rejstiík)

Sidlo - Ulcs, Vcelnia 10314
[77H Prstiá t

PSČ. 1 000
[TM OZE
Doručovací adresa - Ulice, V Celnic 10514

"Môsio Prsha
PSČ. 11000
Kôd státu [7
Typ subjektu stritení
Kategorie subjektu právnická osobn m
Kategorie subjektu právnické osoba „

Gatum zóny " 2412014
Typzinčny " platnálý

! htip://akcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0008474053/


U ZJUUBA 14133, NOVA UKREĽN EHNEKUY UĽF, KELISLUE [5, AS, 1SILN ĽÚN5e

Ďalší emitované cenné papíry, REDSIDE investiční společnnoska.s.181 Název, Vydánofžrušeno
CZ00ČBA7A622.— NOVÁHOTEL.S OPF REDSÍDE 18, A.S. 1712.20151-
CZOOOBAZAŠIE | NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE(S, A.S, 04.06.2015 /-
NUTNE "NOVÁ SEE ENEHÚ: NEDSIŤ TE

Zprávy k tématu NOVA GEF OPF AVANT

Další zprávy | Vyhladať NOVA GEF OPF AVANT fulltextom | Monitoring tisku

Gopyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, 3pol. s r.o. AliaWeb, spol. B r.0., ISSN 1801-8888 00hrana údaja

http://akcie-oz.kurzy czlemise/ CZ000B47A)53/

ľápy 2 01

a


+ CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S., ISIN Emise Page 1 of2

NAN
KUEZYVOZ:Kuny.ez > vaše > Akela onlne > Eulient a smisa > REDSIDE Irvastční společnost a.s, » NOVA GREEN ENERGY OPF RESSIDE.
8,48.

CZO008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18,
A.S.

Detall - Vývoj cen a obchodú + Hlstore, graf a kurzy + Ermise - Sledovanosť
Dlskuze + Tisk

Základní Informace o NOVÁ GE OPF2 REDŠ

B6P - Burza osiuých paptrú Praha,Posledni koláta, 26.06.2017 113
Porn kolá — 16102018 [A
Mialenlnť er 18102015 08
Tasdmánť ce 08062017 1Gelkový oblem o

[Enisej Udátosti (10 | Ermtent - Obchodní rejstík | Další korunové dluhopisy Na]
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S., ISIN ©Z0008474673 - Informace z CDCP

Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE [8, A.B.
Ziräcaný názév NOVÁ GE OPF2 REDS

Zikolová emlse -

IS OZOOOBATASTA,

[1 BLAREDIS

Název emitenta REDSÍDE hvesličať společnost, s.s.
Erifeni -Ideniífkeční číslo IČ 24244801 (Obchod refstí)

Mna nom nálu 0zK

Novináli hodnota 1

Enilované miožsí 185 549 038

Počet Oh na účtoch 196 549083

Objem enise 100 549 033

Objem omlso na účiech 195 549 053

Typ norinétu Konsianlal

ftoglstráce na ezleh Je reglslrována ňa rep.ttiu

Druh cenného poplru podilový Ist olovšeného PF
Pľevodillnosl emise, volné pľevoditelná Srnise

Forma cenného pepíru najmšno T
Podoba cenného pepíru zaknlhovaný CP

isto regľalrace Co

Dalum regislrace: 46.2016

Dalúm zméný 22017

Ďatucm výplaty výnosu -

Datum zrušení - M
Ména obehodování [273

Obchodovateľná Jednotka, v jednotkách žny

Kôď skuplný X

Stav platnálý:2

Správce - Mdenifikační čisto IČ. —

Správce -

Adrniatslálor - tdeniikaónl čislo 1Č -

Administrátor -

Emifent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPP REDŠIDE 18, A.S.Galý názov aztenta REDSIDE Inveslční společnoste.s.
Danúčovací adíosa "Název REDSIOE lnvestčni společnosí,aá. .
Ň Idenitikečné čislo Č 24244601 (Obchodní rejstňk)
i Sidlo - Útce v cetnic 10817
i Môsto Praha 1
PSČ 11 000
Ka slátu OZE
Ďarúčovací adresa - Ulica voslnic 103114
#tôsto Preha 1
PSČ. 11000
Ted slátu OZE
Typ subjektu eiitent
Kategorie subieklu právnická osoba
i Kalegorie subjektu právnická osoba,
Dalum zmôny 24.11.2014i hitp://akcie-cz,kurzy cz/emise/CZ0908474673/


SVIVIDLEGAL.(ďalej len „spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s“), zobchodného registra zo dňa
02.08.2018,

- úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12,04.2018,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevľďený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1- Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou

(zdroj: https:/ /www.cnb.cz/ cs/ statistika/ menova, bankovni. stat/ seznamy. mbs/seznam fki/),
- úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevťený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s, s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZO0008474053“), kobchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
kobchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474053“) (zdroj: hitp:/ /akcie-
cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474053/),

- > Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn, B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevfený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovítou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Ondľeja Žídeka ako konateľa Partnera VS,
- čestné vyhlásenia členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [tj. 1) Rudolfa Vrešťála, s trvalým

bydliskom Prokopova 2849/2a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej. len „Rudolf Vťešťál“), ii) Ing. Karla
+ CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S., ISIN Emise Page 2 of 2

Typzmény platná

Další emľtované cenné papíry, REDSIDE invastiční společnosta.s.

čl fa výdariči rú“
Čzonosi7á822 NOVA HOTELS OPF REDSIDE 15, A.S. ! 17.12.20151-
OZO0ÓBAŤA678 NOVA GREEN ENERGY OPF REDSÍDE 8, A.S. 04.09.2018 /-.
CZDBOBATADKE NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDEÍS, A.S, 01.11.2018 /-Zprávy k tématu NOVA GE OPF2 REDS!

Další zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF2 REDS fulitextem | Monitoring tisku

Gopyright © 2000 - Z017 Kurzy.cz, spol, 5 r.o, AllaWeb, spol. s r.o,, ISSN 1801-8888Odhrana údajú

hitp://akcie-cz.kurzy ez/emise/ CZ0008474673/ 0


SVIVIDLEGAL,Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká republika, dátum narodenia:
25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing. Karel Krhovský“) a iii) Ing, Juraja
Dvofáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum
narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvožák“)],
ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 7.500,- EUR,

- > konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondfej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločností vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť vaľného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových lístov ISIN: CZ0008474673, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s,

- Šenmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vňešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvožák, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým z členov
predstavenstva,

- základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),

- zčestných vyhlásení členov predstavenstva Investičnej spoločnosti vyplýva, že Investičná
spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a


SVIVIDLEGALb) spoločnosť Arca Capiťal Finance Group, a.s. vlastniacu osem. (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti,

- spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Všešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,

- spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť Arca
Investments, a.s.,

- > spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a) Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investinents, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

b) Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 30 %,

c) Ing. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 10 % a

d) Ing. Favla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

- včestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondreja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného
vyhlásenia:

a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registri, tj, Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako komatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondfej Žídek,

c) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS


AVMIDLEGALaovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj
(ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

e) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

f) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

g) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

h) vľartnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (t.j. Rudolfa
Viešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvofáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a) Investičná spoločnosť je obhospodárovateťom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

b) Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

c) všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

d) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500,- EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100% vľPartnerovi VS (ďalej len „Obchodný podiel“),
(il) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

e) Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,
RVIVIDLEGALInvestičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
P J Y y pi
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

g) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

h) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

i) Žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

] žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

k) Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02,2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté

k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

I) Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (i1) spoločnosť Arca Capital Finance Group, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3,1. Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
RVIVIDLEGAL,spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [t.j. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
cenných papieroch“).

3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3,1, tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. $ 4 ods, 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vicholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov. Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vicholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondfej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. 8 4
ods, 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, anie vycholový manažment Regulovaného
emitenta — (zdroj: — http:/ /wwwjustice.gov.sk/Stranky/Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/ RPVS/FAO.
aspx).


SVIVIDLEGAL4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. 811 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1.

4.2.

4.3.

AA,

Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu
a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i. Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.S.,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

ži, článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí

do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká


RVIVIDLEGAL4.5.

4.6,

národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9.8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa Zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje o vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo ma podiel na získu Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

Nenaplnenie výnimky podľa ust. 8 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. 8 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. 8 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VIVID LEGAL, s.ro. — 82109 Bratislava — 1Č036807915 © +421220664459 — m officeDvividtagal.sk
Plynárenská ?/A Slovanská republika — IČ DPH SK2022415857 B +421238253511 © wwwxivldlegal.skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: CES-SOLAR 42, s.r.o.

Sídlo: Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 46 094 644.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 31062/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: VIVID LEGAL, 8. r. 0.

Sídlo: Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 36 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: Mgr. Dušan Mihaleje, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činností a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AMI. Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.
RVIVIDLEGAL.2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2,1,

2,2.

2.3.

2.4,

2.5.

Dňa 05.07.2017 bol vykonaný prvozápis Partnera VS do Registra partnerov verejného sektora, a to na
základe Verifikačného dokumentu zo dňa 30.06.2017.

Ku dňu 31.12.2017 došlo zo strany Oprávnenej osoby k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod Partnera VS. Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12.2017 bolo posledným overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS, ktoré
(mysliac tým overenie) bolo uskutočnené zo strany Oprávnenej osoby pred vyhotovením tohto
verifikačného dokumentu. Ku dňu 31.12.2017 bolo overené, že konečným užívateľom výhod Partnera
VS je nasledovná osoba:

Ing, Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

Dňa 23.07.2018 bol do funkcie konateľa Partnera VS vymenovaný Ing. Ondfej Žídek, s trvalým
bydliskom Ke Starým rybníkúm 2919/9, 193 00 Praha 9, Česká republika, dátum narodenia
15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing. Ondfej Žídek“), a to s dátumom
vzniku funkcie konateľa Partnera VS odo dňa 23.07.2018.

Keďže od posledného overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS ku dňu
31.12,2017 došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, Oprávnená osoba v súlade
s ust. 89 ods, 1 Zákona o RPVS v spojení s ust. 4 11 ods. 2 písm. a) Zákona o RPVS oznamuje
registrujúcemu orgánu, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod Partnera VS, pričom
oznamovaciu povinnosť plní v zákonom stanovenej lehote 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene

konečných užívateľov výhod Partnera VS,

Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- "úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS zo dňa 23,07,2018,

- úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Mésto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ďalej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- "úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Cefnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00 136, registrovanej v Obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.r.o“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- "úplný výpis spoločnosti Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 975 041, registrovanej v Obchodnom registri


RVIVIDLEGAL.doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisko č. 1/2016“),

iii. z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
v akejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,
na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má právo výlučne spoločník Partnera VS z titulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom
obstarávaní. In: Bulletin slovenskej advokácie č. 1 - 2/ 2017: „Dôvoá zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa 8
11 ods. 1 pístn. a) bodu 4 je totožný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osobe - podnikateľovi podľa S 11 ods. 1 písm. b). Ide o
prípady, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činností zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25 %. Ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch 8 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo výške 25 % a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní alebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozumie „právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %." Napriek absencii jej
explicitného vyjadrenia v zákone o VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu ďalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získať za trhových podmienok,
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou
protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“

3 Závery uvedené v Stanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. 811 ods, 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. $ 6a ods, 1 písm. a) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. $ 4 ods. 4 Zákona

o RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

4 Bod VI. Stanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podníkanín alebo inej činnosti
uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod v S 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a S TL ods, 1 písni. b) zákona o verejnom
obstarávaní je potrebné rozunúeť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
(napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom
výhod), právo na plnenie wo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto
frická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok, To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo
nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
toväry alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený
nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný
ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu
nižšia ako hodnota príjatého plnenia. Subdodávatelia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) sa nezapočítavajú zákonné povinnosti právníckej osoby alebo fyzickej
osoby (podnikateľa), teda napr. daňové a odvodové povittnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až v budúcnosti (napr. na základe dlhopisu alebo opčnej zmluvy). Neprihliada sa na osobu, ktorá je iba
medzičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlúnkom pri neopodstatnénom odčerpávaní prostriedkov z
obratu fyzickej osoby (podnikateľa).“-11-
SVIVIDLEGAL.podielníkov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1.

5.2.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:

Investičná spoločnosť (tj. spoločnosť REDSIDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ama účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený

podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera
VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %) aii)
spoločnosť Arca Investments, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Vfešťála (100 %).

Spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Rastislava Veliča (55 %),
ii) Ing, Petra Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Henricha Kiša (10 %) a iv) Ing. Pavla Krúpu (5 %).

Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú dvaja (2) konatelia Partnera VS - Ing. Henrich Kiš
a lng. Ondťej Žídek, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1.

6.2,

Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej
štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného funkcionára podľa či. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 8 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

7.1.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.-12 -
RVIVIDLEGAL.Prílohy verifikačného dokunientu:

- Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM,
- Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053
- Potvrdenie — Podielové listy ISIN: CZ0008474673

V Bratislave, dňa 45-09-2012

NVIVID LEGAL.

Plynárenské 77A (831 09 Bratislava SA
1Č0: 36 807 915 | IČ DPH: SK2022415857VIVID LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
Mgr. Dušan Mihaleje, konateľ a advokát


PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA,

Spis. zn. B/O034/2016/LM

Rozhodnutí generálního Pediteľe

Generální ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladi s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podmínky prijetí cenných papírú kolektivního investování k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mesto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástraje: zaknihovaný cenný papír: podilový list - výnosový
Jmenovilá hodnota: 0,1,- EUR

FSIN: CZ0008474033

Počet v emisi ke dni vydáni rozhodnutí: 215 599 546 podilových listú
Maximální prijatý počet CP v emísi: 3 000 000 000 podilových tistú

s. oo a

se prijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinností od 29. 2. 2016.

Jednorázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku,

Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
predložila dne 19.2.2016 žádost o pľijetí podílových listí otevšeného podílového fondu
NOVA Green Energy otevčený podílový fond REDSIDE invesriční společnosť, a.s., 18IN
CZ0008474053 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Emiienť“). K žádosti byly rovnéž priloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podminky prijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodováni na Regulovaný th burzy. Žadatel touto žádostí požádal o pľijetí až 5 000 000
000 podilových listň. Na dané emisí nebude ke dni pľijetí pôsobiť tvúrce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnôž emisi podílových fisti| TSINN CZ0008474663,

Generální ťeditel zkonstatoval, že s výšumkou podminek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splnili pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pľijetí
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že pľijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevčeného typu,
generální ťeditel pčedevším zvážil rozptyl dané emise mezi vefejnost, mechanismy zpôtného
odkupu a podminky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza cenných papírá Praha, a, s., Rybná 14, 110 05 Praha 1 DÚ
Tel. +420221891111, Fax +420 221 833 040, Infolópse.cz, WYmt.DS8.0Z
IČ: 47115629, Obchodať rejetľík Môstskáho soudu v Praze, oddii B, vložka 1778 ee stock exchango group


PRAGUE STOCK EXCHANGE
y 5... BURZA CENNÝCH PAPÍRO PRAHA

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální Ťedite!
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent Iháty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právaími predpisy, Stejnš tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uveťejňování informací o hodnotš aktiv, které bude
probíhat v souladu. s právními predpisy upravujicími fungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. $ ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevieného typu a tento tedy múže veľmi flexibilnš mčnit strukturu vlastníka dané emise na
základé mechanismň vydávání a zpštného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľijetí emise na Regulovaný tech.
Gencrální feditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvadňující pľijeti emníse na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všiehni účastníci trhu budou fádné a včas informováni o charakteru
invostičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pľi dodržení
všeci príslušných právních predpisú v pčípadš pžijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dôležitých
vežejných zájmú, Rozhodí proto zpôsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostľedek.

V Praze dne 23, 2. 2016g. Petr Koblie
generální ťeditel

Č

06 stock exchange group


PRAGUE STOCK EXCHANGESpis. zn, B/154/2015/LM

Rozhodnutí generálního ťeditele

Generální ťeditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XIL Burzovních
pravidel - Podmínky piijetí cenných papírú kolektivního investovánť k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investiční společnost, a.s.

Se sídlom: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh irmestičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podilový list
Jmenovitá hodnota: 1,- Ké

JSIN: CZ0008474673

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnuiť: 97 500 000 podilových listň
Maximální prijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podíľových listú

80 Ba Bo o 4

se prijímá k obchodování na Regulavaném trhu burzy súčinností od 19. 10. 2015.

Jednotázový poplatek za prijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku,
Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splnčním výše uvedených podmínek.

Odňvodnéni

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
pľedložila dne 8. 10.2015 žádost o prijetí podflových listú otevťeného podilového fondu
NOVA Green Energy otevňený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. ISIN
CZ0008474673 vydaných emitentem REDSIDB investiční společnost, a.s. (dále jen
„Ľmitent“). K žádosti byly rovnéž priložený všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky prijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o pľijetí až 5 000 000
000 podílových listú. Na dané emisi nebude ke dni prijetí púsobit tvärce trhu.

Generální feditel zkonstatoval, že s výjimkou podmínek uvedných v rozhodnutí investiční
nástroj „a Žadatel splaili pledpoklady stanovené zákonem a byrzovními pravidly pro prijet!
cenných papírú kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu, S ohledem na
skutečnost, že píijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevľeného typu,
generální fedítel pšedevším zvážil rozptyl! dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpštného

odkupu A podmínky pro pravidelné zveťejňování informací o hodnot aktiv spravovaných
Emitentem,

Burza vených päplrú Praha, a, s,, Rybná 14, 11005 Praha 1 E
Tel, +420 221 831 +11, Fax +420 221 833 040, Infofýpse.cz, wwst.pse.oz

1x 47118629, Obchodat rajetfík Môslského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1773. ge0 stopk exchange groupBURZA TERA TT PAVKO PRAFPRAGUE STOCK EXCHANGE.
URL ČENNT OT PAPÍKU Vata

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální teditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent lhúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným príslušnými právními pľedpisy. Stejnč tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uvetejňování informací o hodnoté aktiv, které bude
probihat v souladu s právními pľedpísy upravujicími fongování transparence kapitálových
trhú A burzovními pravidly, $ ohledem na skutečnosť, že Emitent je investičním fondem
otevženého typu a tento tedy múže veľmi fiexibilnč mšnit strukturu vlastníkú. dané emise na
základé mechanismú vydávání a zpštného odkupu podílových lista mimo regulovaný trh,
shleda! generální feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľíjetí emise na Regulovaný trh.
Generální Ťeditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odňivodňující pťijetí emise na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou ľádné a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pľi dodržení
všech príslušných právních predpisú v prípadš prijetí k obehodování na Regulovaném trhu
mohly vást k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohražení dôležitých
veľejných zájmú. Rozhodl proto zpôsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí nezí prípustný opravný prostčedek.

V Praze dne 12, 10. 2015

Ing. Petr Koblie
generální #editel

C

pes stosk exchange group


UVE TAUD, NU VÁ UREEN ENZO K UPE, RILLISILIE 155, AS. LBLIN Er še

EEo KUNZ a
, [nf

Kezy. cz > Invesloo > Akclo one > Etno a emlso > REDSIDE invesličn společnosta s, > NOVA GREEN ENERGY OPF, REDBIDE.
18,A8,

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18,
A.S.

Detail : Vývoj cen a obchodú + Hlstorie, grať a kurzy » Emise - Sledovanost - Tisk

Základní informaca o NOVÁ GEF OPF AVANTMiajmátnť cena 28.02.2016,
Maxinální osa. 28.00.2017
Galkový objem,

( Emise | Událost (28) | Etnitent- Obchodnť rejstík

a avie ta —)
NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S, [SIN CZ00084740163 - Informace z GDCP.

Úplný názov NOVA GREEN ENERGY OPF, REDBIDE JS, A.S,

Zkrácený název NOVA GE OPFREDSID

Zdrojové ermise A

ISIN OZ0008474059

BO BLAAVANT, .
Názov mitenie, REDŠÍDE invesllčni společnost, u.
Eimtoni- Idlenliikačnť číslo IČ 24244601 (Obchodný rejstík)

Tčna nominálu EÚR

Nomináiní hodnofa 01000

Emtovrné množetyi 281285676

Počet CP na účiech 281 205 676

Objem arise 28725 5676000

Objem ermiso na účlech 28 128 567.600

Te nomlnálu konstantní

Registrace na trzích Je registrována na regtrhu

Úndi coanóho papíau podlový ist otevňenáhio PF

Pievodľalnost emise volné pľevodieľná emise

Forma cenného papíru na jména

Podoba connčho pabýru zákihovaný CP

Nislo Teglstrece DOP —
Datum registrace 1.11.2018,

Datum zmôny 2052017

Dalúrm výplaty výnosu -

Ďtuím zrušení r

Mična obchodování úžK

Obchodovateľná jadnoťka vednotkách môny —

Kôd lupiny X

Slav platná:2 .
Správce - Identfikační číslo IČ -

Správce - T
Administrátor - Identfikečať číslo IČ -

Aaminiscátor -Emlterít cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.S.Celý názov emitenta, REDSIDE investční společnost, a.s,
Denúčovací adresa - NÁZSY REDSÍDE [rvesúční společnosta.s.
Identifikačať čisto 1Č. 24244001 (Obchodal rejstčík)
$íslo - Ulica V Gelnic 108174
#ôsto Praha 1
PSČ. 1 000
: Kôd státu CZE
Donučovací adresa - Uilce Veni 103114
[ Preha!
PSČ 11000
úd státu OZE —
i Tvo subjektu eritort
i Kategorie sutjektu právatcká osoba
| Xategorie subjektu právnická osoba
i Datum znčný 24.1.2014 Ň
I Typ zmbny platnálý 7
|

hitp://akcie-oz.kurzy cz/emise/ CZ0008474053/


LŽEUUBŤ IKUD 3, TN V POVINN PLANINA NDV s INELL HSL: 1, Pn EAN

Další smitované cenné papíty, REDSÍDE Investléní společnost,a.s,ISIN Název Nydáno!žnušeno,
0200084746822 NOVÁ HOTELS OPF REDSIDE|5, A.S. 11.12.20151-
OZDOBBATÁSIE NOVA OREFN ENERGY OPF REOSIDE 8, A.S, 04.06.20157-

BENERERGTOI DAES17Zprávy k tématu NOVA GEF OPF AVANY"

Další zprávy | Vyhladať NOVA GEF OPF AVANT fulltextem | Monitoring tisku.

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, $pol. s r.o. AlialWeb, spol. 6 r.0., ISSN 1801-80880dhraná údaj

hitp://akcie-cz.kurzy .oz/emise/ CZ0008474053/

A


+ CZOBO8474673, NOVA GREEN ENERGY OPFE REDSIDE IS, A.S, ISIN Emise Page 1 of 2
flase [a]
141 ICZNOZ.

Kuný.cz > Invesice > Akcie online > Eriteni a mise > REDSIOE Invostiční spoločnos. s. > NOVA ORBEN ENERGY OPF REĽSIDE
18,A8.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18,
A.S.

Datal! - Vývoj cen a obchodý » Historie, graf a kurzy » Emiise » Sledovanosť.
Diskuze Tisk.

Základní informáce o NOVA GE OPFZ2 REDS

OP - Burza vonsých panírd Praha,

Poslední kotaca 28,00,2017 1.13
Fino,

Hlnienálí cer 10.

Mazdinélná cana

Gelový objem

[ Enisej Událasi (19 | Etitent- Obchodní rejatitk | Dalšf korunové dluhopisy
NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S. ISIN CZ0008474473 - Informace z CDCP

Úplný název NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE |5, A.B.
Zkácený názey NOVÁ GE OPFZ REDS

Zokojcová ornise z

[m OZO0DBATASTA

BG BLAREDIE

Názov ertenta REDSIDE invesliční spoječnosť 8.5.
Enilent- Idenfifikační číslo IČ. 24244601 (Obchodní rejaišik)

Tibria nom nálu 0zK

Nominélni hodnota 1

Einltováné miožstií 145 549 083

Poe CP naúčtech 195 549003,

Objem ernise 195 640 033)

Ohem emlssna účiech 195 548 033

Typ neslnálu konstaniní

Registrace na ezleh Je reglstrována ná regu

Druh čenného papíu) poditový ÚS Stevčaného PF
Pavodisľnosl emise väľné prevodná Grnise

Forma cetiného papíru na jméno 7
Podoba cennšho papítu zaknihovaný CP

Nisto registrace Der

Dátum registace 46.2015

Dalummény 1262017

Daturm výplaly výnosu, -

Datum zrušení 5

Mina obchodováni 02K

Obchodovateľná jednotka v jednotkách mény

ÚKád skupiny x

Stav [7

Správce - Identitikační čislo IČ .

Správce

Adminlstrátor - Idenfifikační číslo Č 7
Administrátor 7

Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDŠIDE!.Celý název amitenia REDSIDE investičný společnost o.s.
Duručovací adresa -NÁZeV REDSIDE Invealční společnosta s, ,
ideniifkačn! číslo IČ. 24244801 (Obchod rejatík)
| Sidlo - Uľce: v Gelnici 10314
Mžsto Peha 1
! PSČ 11000
da státu OZE
Doručovaci adresa - Ulice V oslnc 10314
Mato Praha f
PSČ 11000
Kód skátu [74
Typ subjektu orion
Kategorie subiekúu právnická osoba
Katsgorio subjektu právnická osoba, .
Ďatum zmôny 24.11.2014 — a

http://akcie-cz kurzy oz/emise/CZ0008474673/


WVIVIDLEGAL.Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,

- > zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. zo dňa 12.04.2018,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevľený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1- Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj: https: / /www.cnb.cz/ cs/ statistika/ menova. bankovni stat/ seznamy mbs/seznám fki/),

- úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),
- výročná správa Fondu za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa Fondu“),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23,02,2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM“) o prijatí podielových tistov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevčený podilový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), k obchodovaniu ma
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie

- Podielové listy ISIN: CZ0008474053“) (zdroj: http:/ /akcie-
cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474053/),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevľený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN:
CZ0008474673 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

- výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové listy ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: http:/ /akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

- čestné vyhlásenie Ing. Ondľeja Žídeka, ako konateľa Partnera VS,

- > čestné vyhlásenia členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [t.j. 1) Rudolfa Všešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Všešťál“), ii) Ing. Karla
Krhovského, s trvalým bydliskom č.p. 265, 687 64 Slavkov, Česká republika, dátum narodenia:
25.07.1987, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „ Ing. Karel Krhovský“) a iii) Ing. Juraja
Dvoťáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, dátum


" s. CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE [S, A.S., ISIN Emise Page 2 0f2

Typzmčny pratnájý

Další smľtované centté papíry, REDSIDE invostlání spolešnosta.s.

K ll nad vý oi Zričeni
OZODOB474622 — NOVAHOTELS OPF REDSIDE 19, A.S. " 172.20151-
CZODOBÍZAB7Y —. NOVÄGREEN ENERGY OPF REDŠÍDEÍS, 04.0620151-.
OZD0OBI74053 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE S, AS. 01.14.2012.Zprávy k tématu NOVA GE OPF2 REDS!

Dalšf zprávy | Vyhledat NOVA GE OPF2 REDS fulltexte | Monitorlng tisku.

Copyright ©2000. 2017 Kurzy.Cz, spol. s r.o., AlloWab, spol. s r.o., ([SSN 1801-86880chrana údalľhttpr//akcie-cz.kurzy .ez/emise/CZ0008474673/ A


WIVIDLEGAL,narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Juraj Dvožák“)],
ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).
2.6. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Partner VS má základné imanie 7.500,- EUR,

- > konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondrej Žídek, pričom každý z nich koná menom
Partnera VS samostatne,

- Partner VS má jediného spoločníka, a to: Investičnú spoločnosť konajúcu vo vlastnom mene a na
účet Fondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Partnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS

podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500,. EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474673, ktoré
bolí na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

- členmi predstavenstva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Všešťál
a členovia predstavenstva Ing. Karel Krhovský a Ing. Juraj Dvožák, pričom menom Investičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým zčlenov
predstavenstva,

- základné imanie Investičnej spoločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000,- Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),

- zVýročnej správy Fondu vyplýva, že Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 9048 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Investičnej spoločnosti a

b) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti,

- spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Vžešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spoločnosti RVR Czech, s.r.o.,


SWIVIDLEGAL,spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a)

b)

©)

Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteťom šesťdesiatichšiestich (66) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 55 %,

Ing. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištofovič“), ktorý je majiteľom tridsiatichšiestich (36) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s, vo výške 30 %,

lng. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom dvanástich (12) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hľasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s, vo výške 10 % a

Ing. Pavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca
Investments, a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach
v spoločnosti Arca Investments, a.s. vo výške 5 %,

v čestných vyhláseniach každého z konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Ing. Ondčeja
Žídeka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného
vyhlásenia:

a)

b)

©)

9

e)

jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registri, tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,

jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané
v obchodnom registri, tj. Ing. Henrich Kiš a Ing. Ondrej Žídek,

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom regístri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
aovýške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj (ii)
identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

Žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods, 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),


SVIVIDLEGAL.9

8)

1)

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,

neexistuje Žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VS nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- v čestných vyhláseniach všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (t.j. Rudolfa
Vrešťála, Ing. Karla Krhovského a Ing. Juraja Dvočáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré
bolí poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

b)

©

d)

8)

h)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a m účet Fondu je jediným spoločníkom
Partnera VS,

všetky údaje zapísané o Investičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
ako spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500,- EUR, ktorému zodpovedá
(i) obchodný podiel vo výške 100% v Partnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca va vlastnom mene a narúčet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podie ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
jeho časti na tretiu osobu,

Žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník


RVMDLEGALM)

Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal ktoréhokoľvek
konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil
ďalšieho konateľa / ďalších konateľov Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných
v obchodnom registri a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by
bolo alebo mohlo byť odvolanie ktoréhokoľvek konateľa Partnera VS zapísaného
v obchodnom registri alebo voľba či iné ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konateľov
Partnera VS popri konateľoch Partnera VS zapísaných v obchodnom registri,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Fondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločností nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré boli na základe
Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov ISIN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Investičnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti.

3. Overenie zapísania členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov verejného
sektora namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1, Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkovo ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je, oktem iného, emitentom Podielových
listov ISIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
cenných papieroch“)].
RVIVIDLEGAL3,2, Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS,
V zmysle ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vicholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (tj. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulóvaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného sektora), je bližšie špecifikované a preukázané vbode 4.6 tohto
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa oobsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako členov
vrcholového manažmentu Partnera VS výlučne nasledovné fyzické osoby:

Ing. Henrich Kiš, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika,
dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a

Ing. Ondrej Žídek, s trvalým bydliskom Ke Starým rybníkúm 29199, 193 00 Praha 9, Česká
republika, dátum narodenia 15.03.1980, štátna príslušnosť: Česká republika, uvedená osoba nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vícholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. 811 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

1 Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu (Zákon o cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitent“) a súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný emitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba opiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak o gramatický výklad ust. $ 4
ods. 4 prvá veta Zákona o RPVS, ako aj o verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstvá spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektora výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektora sa
zapisuje vrcholový manažment samotného partnera verejného sektora, anie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta (zdroj: http://www justice.gov.sk/Stranky/ Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-
registre/ RPVS/FAO.aspx).


NWWIVIDLEGAL,4.2.

4.3.

44,

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných investorov). Z článku 5 Štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podieľu na zisku projektu
a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spoločnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i Rozhodnutie sp.zn. B/034/2016/.M a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.s,

ii. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ0008474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
CZ0008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

ji. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podielnici Fondu).

Zoznam. podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpísy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie.

V zmysle článku 9 bod 9,8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý kreinvestíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu
straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.


SVMIDLEGAL4.5.

4.6.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje a vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť, Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Investičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partnera VS: Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestných vyhlásení konateľov Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. S 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS: Z ust. 8 4 ods. 4 druhá veta
Zákona a RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by. mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. 8 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoba na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, ktoré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
sektora,

i. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej-10-
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
EE]
NI Ď VIVID LEGRE, s.a. — 82109 Bratislava — IČ025807915 © +421220664459 — ga officefduividlegal.sk
Plynárenská 7/A Slovenská republika — IČ DPH SK2022415857 — +421218253511 © wwmwaiuldiegal,skVERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)Partner verejného sektora:

Obchodné meno: CES-SOLAR 42, s. r. o.

Sidlo: Magnezitárska 2/ A, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Slovenská
republika

Identifikačné číslo: 46 094 644

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 31062/V

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:Obchodné meno: VIVID LEGAL, s.r.o.

Sídlo: Plynárenská ?/ A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Identifikačné číslo: 3 807 915

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)1, Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumenlu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných
užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z.z. © ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním lerorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS,

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1.Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané
a vyhodnotené nasledovné dokumenty:


RVIVIDLEGAL- úplný výpis ľarinera VS z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Parlnera VS zo dňa 31.07.2014,

- úplný výpis spoločností REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00
Praha 1 - Nové Môsto, Česká republika, identifikačné číslo: 24244601, registrovanej
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18362 (ď< alej len
„Investičná spoločnosť“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

- úplné znenie stanov Investičnej spoločnosti zo dňa 11.07.2014,

- úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 M Praha 1 - Nové
Mšsto, Česká republika, identifikačné číslo: 243 00136, registrovanej v Obchodnom registri
Mostského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka číslo: 194393 (ďalej len „spoločnosť RVR Czech,
s.ro.“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

- úplný výpis spoločnosti Arca Inveslments, a.s., so sídlom Plynárenská 7/ A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, identifikačné číslo: 35 973 041, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „spoločnosť Arca
Investments, a.s.“), z obchodného registra zo dňa 30.06.2017,

- zoznam akcionárov spoločnosti Arca Investments, a.s. za dňa 27.04.2017,

- výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevľený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou
(zdroj: https:/ / www.cnb.cz/ cs/statistika /menova bankovni stat/ seznamy. mbs/seznam fki/),

- úplné znenie štatútu Fondu zo dňa 07.06.2017 (ďalej len „Štatút Fondu“),
- výročná správa Fondu za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa Fondu“),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.
B/034/2016/LM (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/034/2016/LM") © prijatí podielových listov
fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Ľnergy otevicný podilový fond
REDSIDE invostiční společnosl, a.s., s menovitou hodnotou podielového listu 01 EUR, ISLN:
CZ0008474053 (ďalej len „Podielové listy ISIN: CZ0008474053“), kobchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

- výpis zo stránky kurzy.ez potvrdzujúci prijatie Podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové — listy — IBIN: CZ0008474053") (zdroj: http:/ /akcie-
cz kurzy.cz/emise/ CZ0008474053/),

- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papictov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/1M (ďalej len „Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM“) o prijatí podielových listov
Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA Green Energy otevľený podilový fond
REDSIDE investiční společnost, a,s., s menovitou hodnotou podielového lislu 1 Kč, ISIN:
C20008474673 (ďalej len „Podielové listy ISTN: CZ0008474673“), k obchodovaniu na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,
RVIVIDLEGAL.

iv. spoločníkom Partnera VS je pritom Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu, pričom.
podiel na zisku Partnera VS patrí do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo
majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní investori ako podielnici Fondu). Zoznam
podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže Tond je otvoreným podielovým fondom, #oznam podielnikov nie je uzavretý
a podlieha priebežným zmenám,

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:
Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je jediný spoločník Partnera VS, a to:
Investičná spoločnosť (t.j. spoločnosť REDSTDE investiční společnost, a.s.), konajúca vo vlastnom
mene ana účet Fondu (tj. fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevfený

podílový fond REDSIDE invostiční společnost, a.s.), a to s podielom na základnom imaní Partnera

VS vo výške 100 %.

Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. (90,48 %) aii)
spoločnosť Arca Investments, a.s. (9,52 %).

Spoločnosť BYR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka: Rudolfa Vtešťála (100 %).

Spoločnosť Arca Investments, a.s, má štyroch (4) akcionárov: i) Ing. Pavla Krúpu (40 %), ii) Ing. Petra
Krištofoviča (30 %), iii) Ing. Rastislava Veliča (20 %) a iv) Ing. Henricha Kiša (10 %).

5.2, Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS je jeden (1) konateľ Partnera VS - Ing. Henrich Kiš, klorý
koná v mene Partnera VS samostatne.

6. Zoznam verejných funkcionárov vykunávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou

vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť otom, že by súčasťou vlastníckej štruklúry alebo riadiacej
šlruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá hy v Slovenskej republike vykonávala funkciu
verejného [unkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2, Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe
obsahu Relevantných dokumentov.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. 811 ods. 5 písm. e) Zákana o RPVS:

7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Prílohy verifikačného dokumentu:-11 -


RVIVIDLEGAL.- Rozhodnutie sp. zn. B/OZA2016/LM
- Rozhodnutie sp. zn. B/L54/2015/L M,
- Potvrdenie - Podielové listy ISTN: CZ0008474053
- Potvrdenie — Podielové listy 1STN: CZ0008474673V Bratislave, dňa 30.16.2017

WIVIDLEGAL

Plynárenská 71A 1821 09 Beats
H-36 807 9151 1Č DPH: SK02VIVID LEGAL, s.r.o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka-12-


PRACUJE STEICK EXCHARIGIE
BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA

Spis. zn. BMO34/2016/LM

Rozhodnutí generálního ťediteľe

Cšenerální čedite! Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XII. Burzovních
pravidel - Podminky pľijetí cenných papírú kolektivního investováni k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):REDSIDE investiční spalečnosť, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mesto, Česká republika
IČ: 24244 601

Druh investičníko nástraje: zaknihovaný cenný papír: podilový list » výnosový
Jmenovitá hodnota: 0,1,- EUR

L5IN: CZ0008474033

Počet vemisí ke dni vydání rozhodnutí: 21.5 599 546 podílových list
AMaximátní pňijatý počet CP v emisií: 3 000 000 000 podílových listú

se pňijímá k obchodování na Regulovaném trhu burzy s účinností od 29. 2. 2016.

Jednorázový poplatek za pžijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.

Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splučním výše uvedených podmínek.

Odúvodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzy
predložila dne 19.2, 2016 žádosť o pžijetí podílových listú otevčeného podílovéha fondu
NOVA Green Energy otevťený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. ISIN
CZ0005474033 vydaných emitentem REDSIDE investiční společnost, (dále jen
„Eimitent“). K žádosti byly rovnéž priloženy všechny prílohy požadované Článkem 2 části
XII. Burzovních pravidel - Podmínky nprijetí cenných päpírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadateľ touto žádostí požádal o prijetí až 5 000 000
900 podilových listú. Na dané cmisí nebude ke dni pťijetí púsobit tvúrce trhu. Emitent má na
Regulovaném trhu obchodovánu rovnčž cmisi podílových listú ISIN CZ0008474663.

Generální čeditel zkonstatoval, že s výjimkou podminek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadate] splnili predpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pňijetí
cenných papírú kolcktivníha investování k obchadování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že prijímané podílové listy jsou vydány investičním fondem otevčeného typu,
generální feditel pčedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veťejnost, mechanismy zpčtného
odkupu a podminky pro pravidelné zvežejňování informací o hodnoté aktiv spravovaných
Emitenicm.

Burza senných papirú Praha, a. s., Rybná 14, "1305 Prali 1 f
Ta.. +420 221 851 111, Fax +420 221 833 0400, infofdpse 02, www.pso oz
1Č: 47115628, Obchodní rejstfik Mästského soudu v Praze, cddil B, voška 1773 es stúck exchange group


PRAUUJE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PAPÍRÚ PRAHA

Mechanismy zpštného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální fedite]
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktiva, a dále i
sohledem na skutečnč vydaný objem emise a fakt, že Emitent Ihôtv zkrátil oproti
požadavkúm slanoveným níslušnými právnimi predpisy. Stejnč tak považuje za dostačujíci
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňování informací o hodnoté aktiv, které bude
probíhat v souladu s právními predpisy upravujícími fungování transparence kapitálových
trbú a burzovními pravidly. S ohledem na skutečnost, že Emitent je investičním fondem
otevňeného typu a tento tedy múže veľmi flexibilné ménit strukturu vlastníku dané emise na
základé mechanismú vydávání a zpčtného odkupu podílových listň mimo regulovaný trh,
shledal generální feditel rozptyl emise jako dostačujíci pro prijetí emise na Regulovaný trh.
Generální ťeditel dále shledal, že dle informací predložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odúvodňujíci pňijetí emíse na Regulovaný trh. Rovnéž s ohledem na
skutečnosť, že všichni účastníci trhu budou fádnš a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, kterč by pi dodržení
všech príslušných právních pčedpisú v prípadč pijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést K poškození investorú, k ohrožení jejich zájmä nebo k ohrožení dúležitých
večejných zájmáä, Rozhodl proto zpúsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není pípustný opravný prostľedek.
V Praze dne 23. 2. 2016
ÁJ
/L
O
lág. Fetr Kobli<
generální čediteľ

r

<06 5táck exahanige group.


PRAGLIE STOCK EXCHANGESpis. zn. B/TSA/ 2015/1 ME

Rozhodnutí generálního Peditele

Generální feditel Burzy cenných papírú Praha, a.s. v souladu s čl. 3 části XIL Burzovních
pravidel - ľodmínky pľijetí cenných papírú kolektivního investováni k obchodování na
Regulovaný trh burzy rozhodl, že investiční nástroje emitenta (podílové listy):

REDSIDE investični společnost, a.s.

Se sídlem: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha ] — Navé Mésto, Česká republika
IČ: 242 44 601

Druh investičního nástroje: zaknihovaný cenný papír - podílový list
dJmenovitá hodnota: 1,- Kč

4S1N: CZD008474673

Počet v emisi ke dni vydání rozhodnu: 97 500 000 podilových listú
Maximální prijatý počet CP v emisi: 5 000 000 000 podilových listá

OB Bod BB 6

se prijímá k obchodovánií na Regulovaném trhu burzy s účinností od 19. 10. 2015.

Jednorázový poplatek za pžijetí k obchodování na Regulovaném trhu činí 50 000,- Kč.
Podmínkou účinnosti tohoto rozhodnutí je zaplacení výše uvedeného poplatku.
Rozhodnutí o pľijetí nabývá účinnosti doručením a splnšním výše uvedených podmínek.

Odirvodnéní

Společnost Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „Žadatel“) jakožto člen burzv
piedložila dne 8. 10.2015 žádost o príjetí podílových listú otevčeného podílového fondu
NOVÁ Green Energy otevený podilový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. ISIN
CZ0003474673 vydaných emileniem REDSIDE investiční společnost, a.s. (dále jen
„Zmitenť“). K žádosti byly rovnšž piloženy všechny pfílohy požadované Článkem 2 části
X1. Burzovních pravidel - Podmínky pijetí cenných papírú kolektivního investování
k obchodování na Regulovaný trh burzy. Žadatel touto žádostí požádal o prijeti až 5 000 000
000 podílových listú. Na dané cmisi nebude ke dni pľijetí púsobit tvúrce trhu.

Generální fedítel zkonstatoval, že s výjimkou padmínek uvedených v rozhodnutí investiční
nástroj a Žadatel splajli pčedpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro pľijetí
cenných papírú kolektvního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na
skutečnost, že pijímané podilové listy jsou vydány investičním fondem otevčeného typu,
generální Ťeditel pčedevším zvážil rozptyl dané emise mezi veľejnost, mechanismy zpčtného
odkupu a podmínky pro pravidelné zveľejňování informací o hodnotš aktiv spravovaných
Emitentem.

Burza venných paplrú Praba. €. 6.. Rybna t4, 110 08 Praha 1 Ti
Tel. #420 221 AA“ 111, Fax +420 221 833 040, infoG)pse.cz, www pse.cz
i21 47115528. Obahodní rejstfík Môstského soudu v Praze, sdcil B, vlažko 1773 06 stock paehainge group

BJRZA CENNÝCH PAPÍRU PRAHA
PRAGUE STOCK EXCHANGE
BURZA CENNÝCH PASÍRU PRAHA,Mechanismy zpétného odkupu popsané Žadatelem v rámci žádosti považuje generální ťeditel
za dostatečné, a to s ohledem na skutečnost, že Emitent spravuje dlouhodobá aktíva, a dále i
sohledem na skutečné vydaný objem emise a fakt, že Emitent lhúty zkrátil oproti
požadavkúm stanoveným pľíslušnými právními pľedpisy. Stejné tak považuje za dostačující
nastavené mechanismy pro pravidelné uvefejňováni informací o hodnoté aktiv, které bude
probihat v souladu s právními pčedpísy upravujicími Ťungování transparence kapitálových
trhú a burzovními pravidly. $ ohledem na skurečnost, že Emitent je investičním fondem
otevňeného typu a tento tedy mäže veľmi flexibilnč mčnit strukturu vlastafkú dané emise na
základ mechanismú vydávání a znštného odkupu podílových listú mimo regulovaný trh,
shledal generální ťeditel rozptyl emise jako dostačujíci pro pľijetí emise na Regulovaný trh.
Generální feditel dále shledal, že dle informací pľedložených Žadatelem tržní kapitalizace
emise dosahuje výše odiivodňující prijetí emise na Regulovaný trh. Rovnšž s ohledem na
skutečnost, že všichni účastníci trhu budou fádnč a včas informování o charakteru
investičního nástroje, generálnímu fediteli nejsou známy okolnosti, které by pi dodržení
všech príslušných právních prednisú v prípadš pľijetí k obchodování na Regulovaném trhu
mohly vést k poškození investorú, k ohrožení jejich zájmú nebo k ohrožení dôležitých
večejných zájmú. Rozhodl proto zpôsobem uvedeným výše.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není pčípustný opravný prostľedek.

V Praze dne 12. 10. 2015Ing. Petr Kohlic
generální ťeditel

7

pe stock exchange group.


UŽNUUBA PHD, NV U KEEN ENETUATÝ UJPP, KELISIJE 13, A... 13L Emmsé Page lO1 2

HRE
KUZVOZ

Kúrzy.oz > Invcslec > Akcie ealina > Fratanii a + se > REDSIEIZ invesliční 523 eánosta,s > NOVA GREEN ENERGY OP“, REDSIDE,
18,48.

CZ0008474053, NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS,
A.S.

Detail : Vývoj cen a obchodú - Historie, graf a kurzy + Emise + Sladovarost - TiskZákladní informace o NOVA GEF OPF AVANT
Bc - Burza ranných paglrú Praha
Poslední kczaze 20.08.2017 3.44
Prales U odide
ar[i

Emise | Události (28) | Emitent - Obchodní rej
NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 18, A.B.

Úplný název,
Zirácený ná

„Zdrojová emise —
ISINNázev emitenta. „24244601 (Obchosní rejstiík)

ISIN CZ0003474053 - Informace z CDGP
NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE 5, A.S.REDSICE inveslični společnost, 4.5.
EUR

01090
281 286 676
Počet CP na účtech 261 285 576 u
Obiememlse 28 128 567.6009
Šbiem emise na Účiech 28 126 567.6000 o
To nominá konstanini

Regislrece na trzleh
Dru penného poplru
Pievodiielnost emise,je registrována na regárhu
podilový ist otevfeného SF
vohié prevoditelná emiseFomma cenného paplru najména,
Dodobe cenného peotru zaknihovaný CP.

túisto reglstrace ODEP 0.
Datum reglstrace 1.11.2213

Ďaliím zmôny, 2652017
Ďalum výplaty výnosu -

Dalum zrušení - z

Môna obchodováni cz

Obchodovate ná jednotke viednotkách mény

Kód skusiný x —
Stav platná

Správie - Identifikační číslo IČ

Emiterit cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE I$, A.S.

Celý názov emitenta,

REDSICE Investiční společnost.a.s.
RECSIDE Investiční společnost.a.s.
24244601 (Obchod! rejstňík)

V celne 103114
Preha 1

11000Kúd stálu
väci adiésa - UliceTýp subjektu
Kategórie subjekluČZE
V Celnlet 10314
oraha 1

11006

SZE

emitent
právnická osoba
junická osoba
24.11.2014http://akcie-cz.kurzy cz/emise/ CZD008474053/

platná

30. 6. 2017


UZLA /4U3Ž, NUVÁ OREEN ENEKUSÝ OPF, KELISILDE £1.3. BIN BEms ľago Z 01 Z

Další emltované cenné papíry. REDŠIDE investični společnost,a.s.ISIN Názny Vydáno/zrušeno
482 NOVA HOTFL.S GPF REDSIDF 18, A.S. 17.12.2015/-

CZDOUNTAGII — NOVAGREEN ENERGY OPF REDSIDEIS, AS. 04062015/-

CLVOUJATADOI NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE|S,A.S. 0111201377

Zprávy k tématu "NOVA GEF OPF AVANT

Další zprávy | Vyhledat NOVA GEF OPF AVANT fulltextem | Monltering tisku

Copyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spal. s .a., AliaWeb, spol. s ro., ISSN “ 801-B8880drrana údajúhttp:/akcic-cz.kurzy cz/emise/ CZ0008474053/ 30, 6.2017
" CZ0008474673, NOVA GRFEN ENERGY OPĽ REDSTDE 18, A.S., ISIN Emise

KUMZYOZKuzy.cz Invest > Aka arilne > Em ton ernise > FULDGIJE ruesiiča spelečnoet as. > NOVÁ GREFN ENERGY OBE NOJELE

8,8.

CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS,

A.S.

Detail : Vývoj cen a obchodť - Historie, graf a kurzy » Emise - Sledovanost

Diskuze + Tisk

Základní informace o NOVA GE OPFZ REDS

Puslední ko:
První kotacz
inv člnť cana
Mazsiuráhiť tr
Cečkový objem[ Emise | Událosť (11) [Emitent - Obchodní rejsifik | Další korunové d uhopisy


NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 18, A.S., ISIN CZ0DO08474873 - informace z CDCP

Úpný název “ NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 8, A.S.

Zkrácený název NOVA GE DPFZ REDS u

Zdrojové smlse -

[I OZCOORÁTÁSTA fox.
6 BLAREDIS

Eirilexi- doniifikační čísle IČ

REDSIDF invostiční společnost, a.s,
24244801 (Obudindní rejstík)Néma aniraálu EKNominálni hodnota


Emitované nuažstvi [95 546 033
Počať CP na účlech 195 549 033
Objem emise 195549 033
„Objerm etnise na údlech 195 549 039
Typ nominálu To konstaniníRegistrace na trzích
Druh perného päpíru

Je registrována na regu
podllový list otevňeného ?FPľavoditelnost emise volné pľevoditelná emise
Forma cenného papíru : ná jméno

Počoba cenného papíru zaknihovaný CP

Mlsto registrace Ň cop OA.

Datum regisirace 482015

Ďalam zmčry 12.6.2017

Datum výplaty výnosu — m
Datum zrušení -

Môna obchodován? ôk -

Obdhodovatolná jednotka v jednotkéch mžny

Kod skupiny 1x m.

Slav platnáfý-z

Správce - Idenlifikační čislo IČ. Ainislrátor - Idenifikační čísto IČ -Emitent cenného papíru NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15. A.S.

Celý názov orilenta

REDSIDE invesiispolečnost s,

Doručováci adresa -
Identfikaéni čislo IČ.REDSIDE investiční společnost A.s.

24244601 (Obchodní407 Ulcs Vcelnici 1031/4.
Môsto Praha 1 o

PSČ 1 000

Kôd státu CZE N —

Goručovaci adresa - Ulice V celne 1031/4

Mžsto Trehe 1 7

PSČ Ň 11003 r

Kôd státu OZE Na

Typ súbjektu emitent

Kalegarie subjektu prívaická osobe

Katenorie subjektu " právnická osoba. 0Datum zmčny

http:/akcie-cz.kurzy cz/emise/CZ0008474673/

2411/2014

Page 1 of2

30. 6. 2017


1. CZ0DO3474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE 15, A.S., ISIN ĽmiseTyp zmžny „platná

Další emltované cenné papíry, REDSICE invostiční společnost.

ISIN Názov. Vydánolžrušeno
OZOÔCESTABE2 — NOVAHOTEĽS OPF REDSIDE IS, A.S“ 11.12.20151-
ZDÔGEATABE NOVÁ GREEN ENCRGY OPP REUSIDE S.A. D4.06,2015/-
C0ODB474053 NOVÁ GREEN ENCRGY OPF. REDSIDE (8, A.S. 01.11.2013/-Zprávy k tématu "NOVA GE OPF2 REDS"

Další zprávy | Vyhladat NOVA GE OPF2 REDS ful:exteri | Monitoring tlsku

opyright © 2000 - 2017 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWsb, spol. s r.o., ISSN 1801-86880chrana údajú.

http://akcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0008474673/

30. 6. 2017

Page 2 0f2
1SVIVIDLEGALvýpis zo stránky kurzy,cz potvrdzujúci prijatie Podielových Tistov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. (ďalej len „Potvrdenie
- Podielové Hsty ISIN: CZ0008474673“) (zdroj: hlIp:/ / akcie-cz.kurzy.cz/ emise/ CZ0008474673/),

čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, strvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 01
Pezinok, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská
republika (ďalej len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,

čestné vyhlásenie členov predstavenstva Investičnej spoločnosti [t.j. 1) Rudolfa Všešťála, s trvalým
bydliskom Prokopova 2849/24, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, dátum narodenia:
22.02.1977, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Rudolf Všešťál“), ii) Ing. Radka
Širokého, s trvalým bydliskom Pied oborou 100, 104 00 Praha 10 - Hájek u Uhžínčvsi, Česká
republika, dátum narodenia: 01.10.1975, štátna príslušnosť: Česká republika (ďalej len „Ing.
Radek Široký“) a ii) Ing. Juraja Dvoľáka, s trvalým bydliskom Bradáčová 6, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 10.11.1979, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej
len „Ing. Juraj Dvoták“)], ktorá je (konajúc na účet Fondu) jediným spoločníkom Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.2, Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skuločnosti:

Partner VS má základné imanie 7.500,- EUR,
konateľom Partnera VS je Ing. Henrich Kiš, ktorý koná menom ľartnera VS samostatne,

Partner VS má jediného spoločníka, a lo: Investičnú spoločnosť konajúcu vu vlastnom mene a na
účet Tondu, ktorý (mysliac tým jediný spoločník Parlnera VS) sa na základnom imaní Partnera VS
podieľa peňažným vkladom vo výške 7.500,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel
v Spoločnosti vo výške 100 %,

Investičná spoločnosť (konajúca vo vlastnom mene ana účet Fondu) ako jediný spoločník
Partnera VS vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS (s počtom hlasov 100 %)
a má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.5.,

Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom Podielových lislov ISIN: CZ0008474673, ktoré
bali na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

členmi predstavenslva Investičnej spoločnosti sú predseda predstavenstva Rudolf Vrešťal
a členovia predstavenstva Ing. Radek Široký a Ing, Juraj Dvaťák, pričom menom Tnvestičnej
spoločnosti musí konať vždy predseda predstavenstva spoločne s niektorým zčlenov
predstavenstva,

základné imanie Investičnej spločnosti je rozdelené na osemdesiatštyri (84) kusov listinných
akcií na meno s menovitou hodnotou jednej (1) akcie 100.000, Kč (spolu ďalej len „Akcie
Investičnej spoločnosti“),
RVNADLÉGAL.

z Výročnej správy Fondu vyplýva, že Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov, a to:

a)

b)

spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu sedermdaesiatšesť (76) kusov Akcií Investičnej
spoločnosti s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých
Akcií Tnvestičnej spoločnosti a

spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločnosti
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Invostičnej spoločnosti,

spoločnosť RVR Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, a to Rudolfa Výešťála vlastniaceho 100 %-ný
obchodný podiel v spaločnosti RYR Czech, s.r.o.,

spoločnosť Arca Investments, a.s. má štyroch (4) akcionárov, a to:

a)

b)

-)

A)

lng. ľavla Krúpu, s trvalým bydliskom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť
Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.03.1972, štátna príslušnosť:
Slovenská republika (ďalej len „Ing. Pavol Krúpa“), ktorý je majiteľom dvanástich (12) akcií
emitovaných spoločnosťou Arca Investments, a.s. (ďalej len „Akcie Arca Investments, a.s.“),
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 40 %,

lng. Petra Krištofoviča, s trvalým bydliskom Chrasťova 12314/19, 83101 Bratislava,
Slovenská republika, dálum narodenia: 17.04.1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Peter Krištoľovič“), ktorý je majiteľom deviatich (9) Akcií Arca Tnvestments,
a.s., v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca
Investments, a.s. vo výške 30 %,

Ing. Rastislava Veliča, s trvalým bydliskom Horné Obdokovce 369, 956 08 1lorné Obdokovce,
Slovenská republika, dátum narodenia: 24.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika
(ďalej len „Ing. Rastislav Velič“), ktorý je majiteľom šiestich (6) Akcií Arca Investments, a.s.,
v dôsledku čoho má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca

Investments, a.s. vo výške 20 % aIng. Henricha Kiša, ktorý je majiteľom troch (3) Akcií Arca Investmentx, a.s., v dôsledku čoho
má podiel na základnom imaní i hlasovacích právach v spoločnosti Arca Investment, a.s. vo
výške 10 %,

v čestnom vyhlásení konateľa Partnera VS (tj. Ing. Henricha Kiša) sú uvedené nasledovné
vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:

a)

jediným spoločníkom Parlnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná
vobchodnom registri tj. Fond ako fond kvalifikovaných investorov, ktorého
obhospodárovateľom je ana účet ktorého koná (avšak vo vlastnom mene) Investičná
spoločnosť,jediným konateľom Partnera VS je osoba, ktorá je ako konateľ Partnera VS zapísaná
v obchodnom registri, t.j. Ing. Henrich Kiš,
AVIVIDLEGAL,©)

d

e)

a

h)

všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu
a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS
ao výške jeho peňažného vkladu do základného imania Partnera VS, ako aj (ii)
identifikačných údajov o konateľovi Partnera VS,

nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo
zapísané v obchodnom registri,

Žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je
verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od
spoločníka Fartnera VS mala právo na podiel na získu Partnera VS,

neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez
primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania
alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je právo na podiel na zisk, ktorý
(mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnulia
valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka ľartnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) o rozdelení / vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS,

v Partnerovi VŠ nemá žiadna osoba postavenie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera VS (konateľa Partnera VS),

- včestnom vyhlásení všetkých členov predstavenstva Investičnej spoločnosti (t.j. Rudolfa Vfešťála,
Ing. Radka Širokého a Ing. Juraja Dvoťáka) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli
poskytnuté ku dňu jeho vyhotovenia:

a)

b)

c)

d)

e)

Investičná spoločnosť je obhospodárovateľom Fondu, ktorý je zapísaný v zozname
podielových fondov vedenom Českou národnou bankou,

Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je jediným spoločníkom
ľartnora VS,

všetky údaje zapísané o Invostičnej spoločnosti, konajúcej vo vlastnom mene a na účet Fondu,
aka spoločníkovi Partnera VS (v pozícii zapísanej osoby) v obchodnom registri zodpovedajú
skutočnému. stavu a sú úplné, pravdivé a správne,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, sa na základnom imaní
Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 7,500, EUR, ktorému zodpovedá
(1) obchodný podiel vo výške 100 % v Partnerovi VS (ďalej len „Obchodný podieľ“),
(ii) oprávnenie prijímať rozhodnulia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia Parinera VS a (ii) podiel na zisku Partnera VS vo výške
100 %,

Investičná spoločnosť, konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vlastní Obchodný podiel
vo vlastnom mene, avšak na účet Fondu,
RVIVIDLEGAL.f) Invesličná spoločnosť, kanajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu, vykonáva všetky práva
vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlaslnom mene, avšak na účet Fondu,

g) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene ľnvestičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) nepreviedol na tretiu osobu
Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym
následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo
Jeho časti na tretiu osobu,

h) žiadny z členov predstavenstva Investičnej spoločnosti sám alebo spoločne s iným / inými
v mene Investičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu), vykonávajúc ako jediný spoločník
Partnera VS pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, neodvolal konateľa Partnera VS
zapísaného v obchodnom registri ani nezvolil ani inak neustanovil ďalšicho konateľa /
ďalších konateľov Partnera VS popri konateľovi Partnera VS zapísanom v obchodnom registri
a ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť
odvolanie konateľa Partnera VS zapísaného v obchodnom registri alebo voľba čí iné
ustanovenie ďalšieho konateľa / ďalších konaleľov Partnera VS popri konateľovi Partnera VS
zapísanom v obchodnom registri,

i) žiadny z členov predstavenstva Tnvestičnej spoločnosti sám alcbo spoločne s iným / inými
v mene lnvestičnej spoločnosti (konajúcej na účet Fondu) neposkytol žiadnej tretej osobe
plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Investičnú spoločnosť
(konajúcu na účet Tondu) uskutočniť úkony vymenované v písm. g) ah) vyššie alebo
ktorýkoľvek z nich,

i) žiadny zčlenov predstavenstva Investičnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom podľa
čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu,

k) Investičná spoločnosť je, okrem iného, emitentom zaknihovaných cenných papierov -
podielových listov, a to: (i) Podielových listov ISIN: CZ0008474033, ktoré boli na základe
Roxhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016 aii) Podielových listov. TSTN:
CZ0008474673, ktoré boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od
19.10.2015,

1) Investičná spoločnosť má dvoch (2) akcionárov: (i) spoločnosť RVR Czech, s.r.o. vlastniacu
sedemdesiafšesť (76) kusov Akcií Investičnej spoločnosti s menovitou hodnotou
predstavujúcou 90,48% % ku menovitej hodnote všetkých Akcií Invesličnej spoločnosti
a (ii) spoločnosť Arca Investments, a.s. vlastniacu osem (8) kusov Akcií Investičnej spoločností
s menovitou hodnolou predatavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých Akcií
Investičnej spoločnosti.

3. Zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS da registra partnerov verejného sektora
namiesto konečných užívateľov výhod:

3.1, Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú výlučne priamo majetkova ovláda
a priamo výlučne riadi Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu. Investičná
spoločnosť konajúca vo vlaslnom mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom Podiclových
RVIVIDLEGALlistov IŠIN: CZ0008474053 a Podielových listov ISIN: CZ0008474673 (spolu ďalej len „Podielové
listy“). Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. Investičná spoločnosť je teda emitentom cenných papierov, ktoré
boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný
predpis [tj. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmenc a doplnení
niektorých zákonav (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
cenných papieroch“ )].

3.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1. tohto verifikačného dokumentu sú splnené podmienky
podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS na zapísanie členov vrcholového manažmentu Partnera VS! do
registra partnerov verejného sektora, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partnera VS.
V zmysle ust. $ 4 ods. 4 Zákona o RPVS platí, že za člena vrcholového manažmentu sa považuje
štatutárny orgán, člen štatulárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3.3. Nenaplnenic výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o RPVS (1.j. výnimky, kedy sa napriek
skutočnosti, že partner verejného sektora je Regulovaným emitentom alebo je priamo alebo nepriamo
výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným emitentom, zapisuje do registra konečných
užívateľov výhod konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, a nie členovia vrcholového
manažmentu partner verejného scktora), je bližšie špecifikované a preukázané v bode 4.6 tohlo
verifikačného dokumentu.

3.4. Opierajúc sa o obsah Relevantných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala ako člena
vrcholového manažmentu Parlnera VS výlučne nasledovnú fyzickú osobu:

Ing. Henrich Kiš, strvalým bydliskom Na Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská
republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osaba
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim £unkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie zapísania člena / členov vrcholového manažmentu Partnera VS do registra partnerov
verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod a preukázanie splnenia podmienok na zápis
člena / členov vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora v súlade s
ust. 8 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS:

4.1. Jediným spoločníkom Partnora VS je Investičná spoločnosť, ktorá je obhospodárovateľom Fondu
a ktorá v postavení spoločníka Partnera VS koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je

! Oprávnená osoba má za to, že v prípade, keď i) partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov
prijatých na obchodovanie na regulovanom Lrhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
vsubitného predpisu (Zákon a cenných papieroch), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej len „Regulovaný emitenť) x súčasne ii) partner verejného sektora je
spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a riadi Regulovaný cmitent, tak do registra partnerov verejného
sektora sa zapisuje vrcholový manažment partnera verejného seklora, a nie vrcholový manažment Regulovaného
emitenta. Oprávnená osoba vpiera svoje stanovisko podľa predchádzajúcej vety jednak © gramatický výklad ust. 8 4
ods, 4 prvá veta Zákona © RPVS, ako aj © verejne dostupné informácie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, kde v sekcii „Často kladené otázky“ je v súvislosti s partnermi verejného sektoru výlučne
majetkovo ovládanými a riadenými Regulovaným emitentom uvedené, že do registra partnerov verejného sektoru sú
zapisuje vrcholový manažment samolného partnera verejného sektora, a nie vrcholový manažment Rogulovaného
emitertu (edroaj: http://www justice,gov.sk/Stranky/ Registre/ Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-
registre/ RPVS/FAOG.aspy).
RVIVIDLEGALfondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu
Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke
Sp/2012/816/ 571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

4.2. Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od

4.3.

4.4.

kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné inveslovanie zhromaždených
peňažných prostriedkov na základe určenej investičnej stratégie v prospech vlastníkov podielových
listov (kvalifikovaných inveslorov). Z čláriku 5 Štatútu Tondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostrieďkov vložených podielnikmi Tondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetvia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov, a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získané z úrokov z poskylnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu
a podnikaleľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Investičná spolačnosť je Regulovaným emitentom. Podielové listy boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. Uvedenú skutočnosť preukazujú:

i Rozhodnutie sp.zn. B/034/2016/ALM a Rozhodnutie sp. zn. B/154/2015/LM, ktoré sú
rozhodnutiami generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. o prijatí
Podielových listov na ubchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov
Praha, a.S.,

ti. Potvrdenie - Podielové listy ISIN: CZ00D08474053 a Potvrdenie - Podielové listy ISIN:
20008474673, ktoré potvrdzujú, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu
sú Podielové listy cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a

1i. článok 11 bod 11. 2 Štatútu Fondu deklarujúci prijatie Podielových listov na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

Zisk Partnera VS: Jediným spoločníkom. Partnera VS je Investičná spoločnosť konajúca na účet
Fondu. Z uvedeného dôvodu nemá právo na podiel na zisku Partnera VS samotná Investičná
spoločnosť (a teda nepriamo akcionári Investičnej spoločnosti), ale podiel na zisku Partnera VS patrí
do majetku Fondu (a teda naň majú nepriamo právo majitelia Podielových listov, tj. kvalifikovaní
investori ako podiclníci Fondu).

Zoznam podielnikov vedie Investičná spoločnosť, pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Koďže Fond je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha
zmenám. Zoznam podielnikov je Investičná spoločnosť oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy (ktorým je predovšetkým Česká
národná banka). Podiel Fondu na zisku Partnera VS za určité účtovné obdobie je reflektovaný
v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané účtovné obdobie,

V #mysle článku 9 bod 9,8 Štatútu Fondu platí, že hospodársky výsledok Fondu vzniká ako rozdiel
medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytie nákladov
Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí ziskom, zisk môže byť použitý
k vyplateniu podielov na zisku alebo môže byť použitý k reinveslíciám smerujúcim k zvýšeniu
majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za
účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku kryliu
SVIVIDLEGAL

45.

4,6,

slraty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov a ak to nebude postačujúce, musí
byť strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9,9 Štatútu Fondu platí, že Investičná spoločnosť rozhoduje 9 vyplatení /
nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom
Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho
časť. Investičná spoločnosť takticž môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci Investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení
zisku podielnikom predstavenstvo Invostičnej spoločnosti, pričom o vyplatení zisku podielnikom
môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku
konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku
všetkým podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Iný hospodársky prospech z činnosti Partitera VS: Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS
vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe ktorého by akákoľvek iná osoba odlišná od spoločníka
ťartncra VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS, pričom jediný spoločník Partnera VS
(Investičná spoločnosť konajúca na účet Fondu) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %.
Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS ďalej vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia právo na iný
hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkoľvek výške, než je
podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe
rozhodnutia valného zhromaždenia Partnera VS (resp. rozhodnutia jediného spoločníka Tartnera VS
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) © rozdelení, resp. vyplatení zisku
spoločníkovi Partnera VS.

Nenaplnenie výnimky podľa ust. $ 4 ods. 4 drahá veľa Zákona o RPYS: Z ust. 5 4 ods. 4 druhá veta
Zákona o RPVS vyplýva, že pravidlo, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je Regulovaným
emitentom. alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený Regulovaným
emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov
výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného
sektora, ktorý je Regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný
a riadený Regulovaným emitentom,

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje Žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, a preto je
naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4 prvá a druhá veta Zákona o RPVS, kedy sa do registra
partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora. K záveru o neexistencii fyzickej osoby,
ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera VS, dospela Oprávnená osoha na základe nasledovných skutočností:

i pojem právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera verejného
sektora vykladá Oprávnená osoba ako právo z obratu alebo inej činnosti partnera verejného
sektora bez primeraného protiplnenia, kloré určitej fyzickej osobe vzniklo alebo vznikne na
základe iného právneho titulu než právo na podiel na zisku, ktoré (mysliac tým právo na
zisku) je dané majetkovou účasťou určitej osoby na základnom imaní partnera verejného
seklora,
RVIVIDLEGALii. výklad pojmu právo na „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ partnera
verejného sektora podľa podbodu i. vyššie korešponduje s názorom odbornej právnej
doktríny?, ako aj s Výkladovým stanoviskom č. 1/2016 vydaným dňa 15.04.2016 Úradom pre
verejné obstarávanie (ďalej len „Stanovisku č. 1/2016“)54,

iii. z čestného vyhlásenia konateľa Partnera VS vyplýva, že neexistuje právny titul, na základe
ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného ekonomického protiplnenia
práva na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS
vakejkoľvek výške (a teda už vôbec nie vo výške najmenej 25 %), než je podiel na zisku,

na ktorý (mysliac tým podiel na zisku) má práva výlučne spoločník Partnera VS z Hitulu
jeho podielu na základnom imaní Partnera VS,

2 Leontiev, A a Anderle M.: Register konečných užívateľov výhod - stop pre schránkové firmy vo verejnom.
obstarávaní, In: Bulletin slovenskej advokácie č, 1 — 2/ 2017: „Dôvud zápisu KUV do registra pri právnickej osobe podľa $
11 ods. 1 písm. a) bodu 4 je loložný s dôvodom zápisu KUV pri fyzickej osche — podnikateľovi podľa 8 11 ods. 1 písm, bj. Ide o
prípudy, kedy má fyzická osoba právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti zapisovaného subjektu vo výške
najmenej 25%. Ak je zupísovaným subjektom právnická oscba, tento hospodársky prospech nuysí spočívať na skutočnostiach
odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch $ 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má
právo na hospodársky prospech vo nýške 25 % a viac na základe vlastnictva akcií v zavisovanom subjekte). Pod hospodárskym
prospechom na podnikaní ulebo inej činnosti sa podľa ÚVO rozuntie „právo na plnenie vo forme úasti z obratu (z pordnikania alebo
inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a ta najmenej vo výške 25 %.“ Napriek absencii tej
explicilného vyjadrenia © zákone © VO stanovuje ÚVO pri určení KUV podľa tohto bodu. dalšiu podmienku, a to, že uvedené
plnenie fyzická osoba získala bez primeraného protiplnenia, t. j. nezískala ho resp. by ho nemohla získaľ za trhových podmienok,
ÚVO zároveň vysvetľuje, že „o primerane protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prtjatým plnením a hodnotou

protiplnenia zjavný ekonomický nepomer.“

% Závery uvedené v Slanovisku č. 1/2016 sú použiteľné aj na účely tohto verifikačného dokumentu, keďže v
Stanovisku č. 1/2016 Úrad pre verejné obstarávanie bližšie interpretoval, okrem iného, ust. $11 ods. 1 písm. a) bod 4.
zákona č. 343/2015 7.7. 0 verejnom obslarávanú a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do 31.01.1017 (ďalej
len „Zákon o VO“), ktoré (rovnako ako ust. $ 6a ods. 1 písm. u) bod 4. AML Zákona, ako aj ust. $ 4 ods. 4 Zákona
© RPVS) používa pojem „hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti“ právnickej osoby.

8 Bod VI. Slanoviska č. 1/2016: „Pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikaniu alebo inej činností
uvedenom pri definícií konečného užívateľa výhod v S 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a $ 11 ods, 1 písm. b) zákoná o verejnom
obslarávaní je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti
napr. akejkoľvek dokody alebo zmluvy), prismo slébo nepriamo (napr, cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívvieľom
výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania ulebo tnej podobnej činnosti) právnickej alebo fuzickej osoby
(podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však ntusí byť splnená aj druhú podmienka, 8 to, že uoedené plnenie by táto
fyzirká osoba nezískala (resp. by nemolla získať) zu trhových podmienok. Vo znamená, že ak fyzická osoba (priato alebo
nepriamu) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu boz icho, aby zu tu poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala
tovary atebo služby), musí su táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie su považuje
protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu o čase, keď uvedený
nárok vznikol, O primerané protiplnenie nejde najmä © prípade, ak je medzi prijatým plnením u hodnotou protiplnenia zjavnýekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä pripady, sk je hodnote proliplnenia o vise ako polvvieu
nižšia uko hodnota prijatého plnenia. Subdodávatelia, rosp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo
stavebné práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registroveného podnikateľa nepovažujú. Do predmetného
plnenia pre fyzickú osobu (konečného užívateľa výhod) su nezapočítavajú zákonné povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (pudnikuteľa), teda napr. daňoné a odvodové povinnosti, vyživovacie povinnosti alebo nárok, ktorý nzníká manželovi v
súvislosti s bezpodielovým spotuvlustníctvom manželov. Konečným užívateľovi výkod je aj fyzická osoba, ktorá má nadobudnúť
uvedené plnenie až u budúcnosti (napr. na základe dlhopisu ušebo vpčnej zmluny). Neprihliada sa na osobu, klorá je iba
nzduičlánkom vo vlastníckej štruktúre právnickej osoby alebo iba medzičlánkom pri nevpodstutnenom odčerpávaní prostriedkov z

obratu fyzickej osoby (podnikateľa).-19-Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×