Nezaradený subjekt

Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce

Tvrdošovce

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Szechényiho 10, Tvrdošovce

Záznam platný od: 28. Jún 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Zoltán Pivoda
Adresa:
Mederčská ul. 5 Komárno 945 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Réka Világi
Adresa:
Rad Pókatelek 13 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Tvaroška
Adresa:
Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Bartal
Adresa:
Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2019
Záznam do:
9. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Bartal
Adresa:
Gaštanový rad 10 Malé Dvorníky 929 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Apríl 2018
Záznam do:
21. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Tvaroška
Adresa:
Štefanovičova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Apríl 2018
Záznam do:
21. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zoltán Pivoda
Adresa:
Mederčská ul. 5 Komárno 945 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Apríl 2018
Záznam do:
21. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rozália Szabóová
Adresa:
Gorkého 84 Tvrdošovce 94110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Február 2018
Záznam do:
30. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Öszi
Adresa:
Tajovského ul. 5 Komárno 94501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Február 2018
Záznam do:
30. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Öszi
Adresa:
Tajovského ul. 5 Komárno 94501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Záznam do:
26. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
IBL LEGAL s.r.o.
Adresa:
Štúrova 7 Dunajská Streda 92901
Meno:
Nosko & Partners s. r. o.
Adresa:
Podjavorinskej 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.12.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 21.06.2019 do: 9.12.2019

StiahniZáznam platný od: 30.04.2018 do: 21.06.2019

StiahniZáznam platný od: 26.02.2018 do: 30.04.2018

StiahniZáznam platný od: 28.06.2017 do: 26.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v zmysle ust. 88 9 a 11 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
so sídlom: Szechényiho 10, 941 10 Tvrdošovce
IČO: 00 199 524
v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, predseda predstavenstva,
Ing. Zoltán Pivoda, člen predstavenstva a Réka Világi, člen predstavenstva
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č.: 172/N
(ďalej ako „partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

IBL LEGAL s.r.o.
so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350
v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, advokát a konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok |.

Identifikácia a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v
súvislosti so zmenou v osobe konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia $ 11 ods. 2 písm. a) Zákona.
Následne oprávnená osoba - prihliadajúc na zistené zmeny a v súlade s $8 9 a 11 Zákona - pristúpila k
vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu zmien v osobe konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora.

2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného
dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora
predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona ako
koneční užívatelia výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) vspojení s ust. 8 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované
nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejná funkcia:Meno, priezvisko, titul:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Verejná funkcia:

Vladimír Tvaroška

Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
14.04.1972

SR

nie je verejným funkcionáram vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Ing. Zoltán Pivoda

Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno
17.03.1968

SR

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike


Meno, priezvisko, titul: Réka Világi

Adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda
Dátum narodenia: 02.09.1984

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

(ďalej všetci spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného
sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

a)
b)
c)
d)

s.

k)

m)

ni

o

p)
a)

Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Nitra:

Zoznam členov partnera verejného sektora:

Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2017:

Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 04.12. 2019, vktorom m. i. vyhlasuje, že

i. odo dňa zápisu poslednej zmeny týkajúcej sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora do
Registra partnerov verejného sektora (t. j. od 22.06.2019) do dňa zmeny údajov týkajúcich sa
konečných užívateľov výhod (t. j. do 16.10.2019) ako ani do dnešného dňa nedošlo k žiadnej zmene
vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora ovplyvňujúcej doterajší spôsob určenia konečných
užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa $8 6a ods. 2 Zákona o ochrane:

il. všetky údaje o partnerovi verejného sektora, vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora
a Konečných užívateľoch výhod ako aj informácie o verejných činiteľoch, ktoré bolí partnerom
verejného sektora aktuálne poskytnuté oprávnenej osobe pre účel overenia identifikácie Konečných
užívateľov výhod z dôvodu zmeny v osobe Konečných uživateľov výhod partnera verejného sektora
podľa $ 6a Zákona o ochrane sú pravdivé, úplné, správne av súlade so skutočným a aktuálnym stavom
partnera verejného sektora:

Výpis PD TVR družstva, so sídlom: Széchényiho 10, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 51 251 990, zapísaného

v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č.: 10124/N (ďalej ako „PD TVR družstvo“)

z Obchodného registra Okresného súdu Nitra:

Notárska zápisnica o priebehu ustanovujúcej členskej schôdze PD TVR družstva zo dňa 28.11.2017,

obsahujúca pôvodný zoznam členov a Stanovy PD TVR družstva (aktuálne ku dnešnému dňu):

Vyhlásenie o splatení základných členských vkladov členov PD TVR družstva zo dňa 28.11.2017:

Dohoda o ďalšej majetkovej účasti v PD TVR družstve zo dňa 01.12.2017 v znení jej dodatkov č. 1, č. 2, č.

3Bač.4,

Zmluva o prevode členského podielu v PD TVR družstve a Rozhodnutie o prevode členského podielu zo

dňa 11.05.2018:

Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO:

36 744 344, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10696/T (ďalej

ako „EXATA GROUP, a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Trnava:

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,

as.

Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. zo dňa 17.02.2016:

Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I:

Zoznam akcionárov (aktuálny ku dnešnému dňu) akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného

zhromaždenia konaného dňa 21.04.2017,

Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378,

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AZC,

a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I:

Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.:

Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 29.06.2015:


Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko, zapísanej
v Obchodnom registri pod č. 01-09-297606 (ďalej ako „Exata Holding Kft.“) z Obchodného registra
Ministerstva spravodlivosti Maďarska:

s) Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 21.04.2017 (aktuálna ku dnešnému dňu):

1) Čestné vyhlásenie konateľov spoločnosti Exata Holding Kft.

Výpis Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., so sídlom: Okočská cesta 731, 930 10 Dolný Štál,
IČO: 51 724 057, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 42227/T
(ďalej ako „Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o.“) z Obchodného registra Okresného súdu
Trnava,

Zakladateľská listina Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. zo dňa 13.04.2018 (aktuálna ku
dnešnému dňu):

w) Doklady totožnosti Konečných užívateľov výhod.

u

v]

Článok II.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku |. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za
preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:

a) partner verejného sektora je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého
zapisované základné imanie je vo výške 200.492,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške 1.328,-
EUR. Partner verejného sektora je súčasne emitentom cenných papierov - družstevných podielnických
listov - podľa osobitného predpisu, s ktorými sú spojené majetkové práva voči partnerovi verejného
sektora, preto úhrnná menovitá hodnota všetkých listinných družstevných podielnických listov, ktorých
emitentom je partner verejného sektora, spolu s jeho základným imaním vytvára majetkovú podstatu
partnera verejného sektora (ďalej aj ako „majetková podstata“).

Podľa aktuálneho zoznamu členov, partner verejného sektora má:

i. 72 členov - fyzické osoby, pričom súhrnná hodnota členských vkladov všetkých predmetných
fyzických osôb - členov PVS predstavuje 3,28 %-ný podiel na majetkovej podstate partnera verejného
sektora: žiadna z týchto fyzických osôb pritom nie je zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry
ktorejkoľvek z právnických osôb uvedených nižšie v rámci vlastníckej štruktúry PVS,

ii. člena č. 73 - fyzickú osobu, pričom súhrnná hodnota členského vkladu a družstevných podielnických
listov predmetnej fyzickej osoby - člena PVS predstavuje 0,10 %-ný podiel na majetkovej podstate
partnera verejného sektora: uvedená fyzická osoba prítom nie je zároveň súčasťou vlastníckej
štruktúry ktorejkoľvek z právnických osôb uvedených nižšie v rámci vlastníckej štruktúry PVS:

iii. člena č. 74 - právnickú osobu, ktorou je spoločnosť EXATA GROUP a.s., pričom súhrnná hodnota
členského vkladu spoločnosti EXATA GROUP, a.s. predstavuje 0,32 %-ný podiel na majetkovej
podstate partnera verejného sektora: a

iv. člena č. 75 - právnickú osobu, ktorým je PD TVR družstvo, pričom súhrnná hodnota členského vkladu
a družstevných podielnických listov PD TVR družstva predstavuje 96,30 %-ný podiel na majetkovej
podstate partnera verejného sektora.

z úplného znenia Stanov partnera verejného sektora a z ďalších podkladov uvedených v Článku I. ods. 3.
tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že

- podiel jednotlivých členov na majetkovej podstate partnera verejného sektora je totožný s podielom

na hlasovacích právach na členskej schôdzi a podielom na hospodársky prospech z podnikania

partnera verejného sektora,

- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou

osobou

- žiaden z členov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora.

členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

b

c)

d

2. Na základe skutočností uvedených vods. 1. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry PD TVR družstva, pričom zistila nasledovné skutočnosti:


PD TVR družstvo je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého zapisované

základné imanie je vo výške 1.250,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške 625,- EUR.

Podľa aktuálneho stavu má PD TVR družstvo 2 členov, ktorými sú:

i. spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorej súhrnný členský vklad predstavuje 99,99 %-ný podiel na
základnom imaní PD TVR družstva, pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych
štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná
nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 96,29 %:

a

ii. Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o., ktorej súhrnný členský vklad predstavuje 0,01 %-ný
podiel na základnom imaní PD TVR družstva, pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich
z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora
sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 0,01 %.

c) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry PD TVR družstva nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike.

b

. Na základe skutočností uvedených vods. 2. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné
imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 5.000,-
EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %:

Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba -

spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR

(pričom 100 % podielu na základnom imaní Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. sa rovná

nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 0,01 %):

členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. nie je žiadny

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.b

ci

. Na základe skutočností uvedených v ods. 1 písm. b) bode iii., ods. 2. písm. b) bode i. a ods. 3. písm. b) tohto
článku verifikačného dokumentu, z ktorých je zrejmé, že priame a nepriame podiely spoločnosti EXATA
GROUP, a.s. na majetkovej podstate partnera verejného sektora sú vúhrnnej výške 96,62 %, oprávnená
osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1.025.000,- EUR

(rozsah splatenia: 1.025.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno

v počte:

i. 4.000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR a

il. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR.

b) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:

í. akcionára č. 1, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 153.750,- EUR (15 % podielu
na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
v úhrnnej výške 14,49 %),

ii. spoločnosť AZC, a.s., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 358.750,- EUR (35 %
podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vúhrnnej výške 33,82 %) a

iii. zahraničná spoločnosť Exata Holding Kft., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške
512.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel
podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených


od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera
verejného sektora v úhrnnej výške 48,31 %).
c) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

. Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.S., príčom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah
splatenia: 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na
meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR.

b) spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške
6.815,29 EUR (17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 6,00 %),

i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške
23.997,50 EUR (62,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 21,14 %) a

iii. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 7.583,21
EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
v úhrnnej výške 6,68 %).

<) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

. Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba

pristúpila k identifikácii spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je

vo výške 10.000,- EUR,
b) hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku,
c) z Čestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že
- podiel na základnom imaní spoločnosti Exata Holding Kft. je totožný s podielom na hlasovacích právach

na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding
Kft.,
nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding Kít. a inou
osobou,
- členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. nie je žiadny verejný
funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
beneficientmi avykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s členstvom
v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,
ani jeden z beneficientov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
majetkovej podstate partnera verejného sektora, nakoľko podiely jednotlivých beneficientov podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovnajú nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 23,67 %, 23,67 % a 0,97 %,
aní jeden z beneficientov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich
člena,


- ani jeden zbeneficientov neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich odsekoch,

- ani jeden z beneficientov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera
verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,

- nie je im známa žiadna fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou
osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spíňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, resp. informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami
odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jedna z fyzických osôb v rámci vlastníckej
štruktúry partnera verejného sektora nedosahuje podiel na základnom imaní, hospodárskom prospechu
a/alebo na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora vo výške 25 % a/alebo viac, a to ani
v súčte ich jednotlivých nepriamych podielov, ani spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo
spoločným postupom. Z toho zároveň vyplýva, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora
žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. 8 6a ods. 1 písm. a) Zákona
9 ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila kidentifikácii konečných užívateľov výhod partnera
verejného sektora podľa ust. $ 6a ods. 2 Zákona o ochrane.

Článok ll.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je jeho predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda a ďalší
dvaja členovia. Za partnera verejného sektora sú členovia jeho predstavenstva oprávnení konať nasledovne:
„Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia
predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia
predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému
obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.“.

. Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia
štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku |. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu,
riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle
vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:

a) predsedu predstavenstva, ktorým je Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého
pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR,
člena predstavenstva, ktorým je Ing. Zoltán Pivoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresa trvalého pobytu:
Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a
c) člena predstavenstva, ktorou je Réka Világi, dátum narodenia: 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad

Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.

b

. Partner verejného sektora nemá ustanovenú žiadnu ďalšiu osobu vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu.

. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej
starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spíňajú kritériá konečného užívateľa
výhod uvedené v ust. $ 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Ing. Zoltán Pivoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresa trvalého pobytu: Mederčská ul. 748/75, 945 01
Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. Z ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Réka Világi, dátum narodenia: 02.09.1984, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01
Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.5. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako. konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne
sinou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. $ 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov
zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných
užívateľov výhod.

2. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

3. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného
sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. $ 4 ods. 5 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. $ 11 0ds.
6 písm. d) Zákona.

5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní
všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 611 ods. 5 Zákona možné požadovať, a ktorú
bola vsúlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti
uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 06.12.2019IBL LEGAL s.r.o.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v zmysle ust. 88 9 a 11 zák. č. 315/2016. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“)

Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
so sídlom: Szechényiho 10, 941 10 Tvrdošovce
IČO: 00 199 524
v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, predseda predstavenstva,
Ing. Zoltán Pivoda, člen predstavenstva a Tomáš Bartal, člen predstavenstva
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č.: 172/N
(ďalej ako „partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

IBL LEGAL s.r.o.
so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350
v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, advokát a konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T

registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok I.
Identifikácia a overenie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora k
31. decembru kalendárneho roku 2018 vzmysle $ 11 ods. 2 písm. c) Zákona. Nakoľko oprávnená osoba počas
overenia identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora k 31. decembru kalendárneho
roku 2018 vykonaného v zmysle 8 11 ods. 2 písm. c) Zákona zistila, že došlo k zmenám vlastníckej štruktúry
partnera verejného sektora, oprávnená osoba - prihliadajúc na zistené zmeny a vsúlade s $ 11 ods. 6 Zákona
v spojení s 8 9 Zákona - pristúpila k vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu
predmetných zmien.

2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného
dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora
predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. $ 11 ods. 4 Zákona ako
koneční užívatelia výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované
nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: Vladimír Tvaroška

Adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia: 14.04.1972

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul: Ing. Zoltán Pivoda
Adresa trvalého pobytu: Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno
Dátum narodenia: 17.03.1968
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul: Tomáš Bartal

Adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky
Dátum narodenia: 10.07.1972

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

(ďalej všetci spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného
sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

a)
b
©)
d

g

f)
g]

r)

t

u)

s

Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Nitra:

Zoznam členov partnera verejného sektora ku dňu 31.12.2018,

Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2017:

Výpis PD TVR družstva, so sídlom: Széchényiho 10, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 51 251 990, zapísaného
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č.: 10124/N (ďalej ako „PD TVR družstvo“)
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra:

Notárska zápisnica o priebehu ustanovujúcej členskej schôdze PD TVR družstva zo dňa 28.11.2017,
obsahujúca pôvodný zoznam členov a Úplné znenie Stanov PD TVR družstva (aktuálne ku dnešnému dňu):
Vyhlásenie o splatení základných členských vkladov členov PD TVR družstva 20 dňa 28.11.2017,

Dohoda o ďalšej majetkovej účasti v PD TVR družstve zo dňa 01.12.2017 v znení jej dodatkov č. 1, č. 2, č.
3ač.4:

Zmluva o prevode členského podielu v PD TVR družstve a Rozhodnutie o prevode členského podielu zo
dňa 11.05.2018:

Čestné vyhlásenie PD TVR družstva zo dňa 12.06.2019:

Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO:
36 744 344, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10696/T (ďalej
ako „EXATA GROUP, a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Trnava:

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,
a.s. pre číslo emisie LP0001107462:

Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,
a.s. pre číslo emisie LP0001007326:

Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 17.02.2016:

Čestné vyhlásenie spoločnosti EXATA GROUP, a.s. zo dňa 12.06.2019:

Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava RB
Zoznam akcionárov (aktuálny ku dnešnému dňu) akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného
zhromaždenia konaného dňa 21.04.2017:

Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AZC,
a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,

Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo
emisie LPO000303462,

Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 29.06.2015:

Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 12.06.2019:

Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko, zapísanej
v Obchodnom registri pod č. 01-09-297606 (ďalej ako „Exata Holding kft.“) z Obchodného registra
Ministerstva spravodlivosti Maďarska:

Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft.:
w) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 12.06.2019:

x)

M

z)

Výpis Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., so sídlom: Okočská cesta 731, 930 10 Dolný Štál,
IČO: 51 724 057, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 42227/T
(ďalej ako „Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o.“) z Obchodného registra Okresného súdu
Trnava:

Zakladateľská listina Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. zo dňa 13.04.2018 (aktuálna ku
dnešnému dňu):

Čestné vyhlásenie Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. zo dňa 12.06.2019,

aa) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2019, vktorom vyhlasuje, že všetky

identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch, ktoré poskytli členovia štatutárneho orgánu
partnera verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé:

bb)Doklady totožnosti Konečných užívateľov výhod.

Článok II.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za
preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:

a)

partner verejného sektora je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého
zapisované základné imanie (t. j. základné imanie zapisované do obchodného registra) je vo výške
200.492,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške 1.328,- EUR. Počet členov k dnešnému dňu je 75
(z toho 73 fyzických osôb a 2 právnické osoby), a teda súčet základných členských vkladov aktuálnych
členov je vo výške 99.600,- EUR. Nakoľko zapisovaným základným imaním je iba suma uvedená
v stanovách partnera verejného sektora a súčasne je táto suma zapísaná v obchodnom registri, skutočné
(celkové) základné imanie družstva (nezapisované do obchodného registra) predstavuje súhrn všetkých
základných a ďalších členských vkladov, na ktoré sa zaviazali všetci členovia partnera verejného sektora.
Partner verejného sektora je súčasne emitentom cenných papierov - družstevných podielnických listov -
podľa osobitného predpisu, s ktorými sú spojené majetkové práva voči partnerovi verejného sektora,
preto úhrnná menovitá hodnota všetkých listinných družstevných podielnických listov, ktorých
emitentom je partner verejného sektora, spolu s jeho základným imaním vytvára majetkovú podstatu
partnera verejného sektora (ďalej aj ako „majetková podstata“). Na majetkovej podstate PVS sa ďalším
členským vkladom podieľajú dvaja zo 75 aktuálnych členov partnera verejného sektora, a to v celkovej
hodnote 1.057.626,- EUR. Partner verejného sektora je ďalej emitentom cenných papierov - listinných
družstevných podielnických listov, ato vhodnote po 33,19 EUR každého družstevného podielnického
listu, pričom k dnešnému dňu partner verejného sektora eviduje 53.064 ks emitovaných družstevných
podielnických listov v celkovej menovitej hodnote 1.761.194,16 EUR. Z vyššie uvedených skutočností
vyplýva, že celková majetková podstata partnera verejného sektora - zahťňajúca všetky (i) uvedené
základné členské vklady jeho aktuálnych členov, (ii) emitované družstevné podielnické listy ako aj (iii)
ďalšie členské vklady dvoch členov partnera verejného sektora - ktorá je smerodajná pri vypočítaní
podielov jeho členov ohľadom hlasovacích práv, práva na hospodársky prospech z podnikania partnera
verejného sektora a ďalších prípadných práv a nárokov, bola k 31.12.2018 vo výške 2.918.420,16 EUR.

b) Podľa aktuálneho zoznamu členov, partner verejného sektora má

i. 72 členov - fyzických osôb, ktorí všetci jednotlivo disponujú základným členským vkladom, pričom
súhrnná výška základných členských vkladov predmetných fyzických osôb - členov PVS predstavuje
3,28 %-ný podiel na majetkovej podstate partnera verejného sektora: žiadna z týchto fyzických osôb
pritom nie je zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry ktorejkoľvek z právnických osôb uvedených
nižšie v rámci vlastníckej štruktúry PVS.

ii. člena č. 73 - fyzickú osobu, ktorý popri základnom členskom vklade disponuje aj 54 ks družstevnými
podielnickými listami, pričom súhrnná výška jeho základného členského vkladu a hodnoty jeho
družstevných podielnických listov predstavuje 0,10 %-ný podiel na majetkovej podstate partnera
verejného sektora: uvedená fyzická osoba pritom nie je zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry
ktorejkoľvek z právnických osôb uvedených nižšie v rámci vlastníckej štruktúry PVS.
c)

ji. člena č. 74 - právnickú osobu, ktorou je spoločnosť EXATA GROUP a.s., a ktorá popri základnom
členskom vklade disponuje aj ďalším členským vkladom v celkovej hodnote 7.968,- EUR, pričom
súhrnná výška základného členského vkladu a ďalšieho členského vkladu spoločnosti EXATA GROUP
a.s. predstavuje 0,32 %-ný podiel na majetkovej podstate partnera verejného sektora.

iv. člena č. 75 - právnickú osobu, ktorou je PD TVR družstvo, ktoré popri základnom členskom vklade vo
výške 1.328,- EUR disponuje aj (i) 53.010 ks družstevných podielnickych listov a (ii) ďalším členským
vkladom v celkovej hodnote 1.049.658 EUR, pričom súhrnná výška základného členského vkladu,
ďalšieho členského vkladu a hodnoty družstevných podielnickych listov PD TVR družstva predstavuje
96,30 %-ný podiel na majetkovej podstate partnera verejného sektora.

z Úplného znenia Stanov partnera verejného sektora ana základe diskusie so štatutárnym orgánom
partnera verejného sektora vyplýva, že

- podiel jednotlivých členov na majetkovej podstate partnera verejného sektora je totožný s podielom

na hlasovacích právach na členskej schôdzi a podielom na hospodársky prospech z podnikania
partnera verejného sektora,

- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou

osobou

- žiaden z členov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora.

členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike.

. Na základe skutočností uvedených vods. 1. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry PD TVR družstva, pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a)

b)

PD TVR družstvo je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého zapisované
základné imanie je vo výške 1.250,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške 625,- EUR. Počet členov
ku dnešnému dňu je 2 (obaja členovia sú právnickými osobami), pričom súčet základných členských
vkladov aktuálnych členov je vo výške 1.250,- EUR. Nakoľko jeden z dvoch aktuálnych členov PD TVR
družstva sa podieľa na jeho celkovom (skutočnom) základnom imaní aj ďalším členským vkladom
v hodnote 6.025.000,- EUR, celkové (skutočné) základné imanie PD TVR družstva - zahťňajúce uvedené
základné členské vklady všetkých jeho aktuálnych členov ako aj ďalší členský vklad jedného z členov PD
TVR družstva - ktoré je smerodajné pri vypočítaní podielov jeho členov ohľadom hlasovacích práv, práva
na hospodársky prospech z podnikania PD TVR družstva a ďalších prípadných práv a nárokov, je ku
dnešnému dňu vo výške 6.026.250,- EUR.

PD TVR družstvo má 2 členov, ktorými sú:

i. spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá popri základnom členskom vklade vo výške 625,- EUR disponuje
aj ďalším členským vkladom v celkovej hodnote 6.025.000,- EUR, spolu v celkovej výške 6.025.625,-
EUR (99,99 % podielu na celkovom skutočnom základnom imaní PD TVR družstva, pričom tento podiel
podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených
od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera
verejného sektora vo výške 96,29 %) a

ii. Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o., ktorá disponuje základným členským vkladom vo
výške 625,- EUR (0,01 % podielu na celkovom skutočnom základnom imaní PD TVR družstva, pričom
tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb
odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate
partnera verejného sektora vo výške 0,01 %),

členom vlastníckej štruktúry PD TVR družstva nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu

v Slovenskej republike.

. Na základe skutočností uvedených vods. 2. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o., pričom zistila
nasledovné skutočnosti:
J

a) Poľnohospodárska spoločnosť, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo
výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 5.000,- EUR, t. j.
v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %,

Poľnohospodárska spoločnosť Slovensko, s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba -
spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR
(pričom 100 % podielu na základnom imaní Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. sa rovná
nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 0,01 %),

c) členom vlastníckej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Slovensko, s.r.o. nie je žiadny verejný

funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

z

. Na základe skutočností uvedených v ods. 1 písm. b) bode iii., ods. 2. písm. b) bode i. a ods. 3. písm. b) tohto
článku verifikačného dokumentu, z ktorých je zrejmé, že priame a nepriame podiely spoločnosti EXATA
GROUP, a.s. na majetkovej podstate partnera verejného sektora sú v úhrnnej výške 96,62 %, oprávnená
osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné
skutočnosti:

a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1.025.000,- EUR

(rozsah splatenia: 1.025.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno

v počte:

i. 4.000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR a

ii. 50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR.

b) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára č. 1, ktorý je vlastníkom 615 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j. ako
akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 153.750,- EUR (15 % podielu na základnom imaní
spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych
štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná
nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora v úhrnnej výške 14,49 %),

ii. spoločnosť AZC, a.s., ktorá je vlastníkom 1.385 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR
a 25 ks akcií vmenovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje majetkovou
účasťou vo výške 358.750,- EUR (35 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s.,
pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených
právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na
majetkovej podstate partnera verejného sektora v úhrnnej výške 33,82 %) a

iii. spoločnosť Exata Holding Kft., ktorá je vlastníkom 2.000 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,-
EUR a 25 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje majetkovou
účasťou vo výške 512.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s.,
pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených
právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na
majetkovej podstate partnera verejného sektora v úhrnnej výške 48,31 %),

c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba

pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah
splatenia: 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na
meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR.

b) spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:

i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý disponuje majetkovou účasťou vo výške 6.815,29 EUR (17,75
% podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vúhrnnej výške 6,00 %),


i. akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý disponuje majetkovou účasťou vo výške 23.997,50 EUR (62,5
% podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vúhrnnej výške 21,14 %) a

iii. akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 7.583,21
EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vúhrnnej výške 6,68 %).

c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu

v Slovenskej republike.

. Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
a

spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je
vo výške 10.000,- EUR.
hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku.
c) z čestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že

- podiel na základnom imaní spoločnosti Exata Holding Kft. je totožný s podielom na hlasovacích právach
na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding
Kft,
nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding Kft. a inou
osobou,
- členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. nie je žiadny verejný
funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
beneficientmi a vykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s členstvom
v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,
ani jeden z beneficientov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
majetkovej podstate partnera verejného sektora, nakoľko podiely jednotlivých beneficientov podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovnajú nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 23,67 %, 23,67 % a 0,97 %,
- ani jeden z beneficientov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich
člena,
ani jeden z beneficientov neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich odsekoch,
ani jeden z beneficientov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera
verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
nie je im známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne
sinou osobou konajúcou s ňou vzhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto
kritérií.

s.

Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, resp. informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia vsúlade so zásadami
odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jedna z fyzických osôb v rámci vlastníckej
štruktúry partnera verejného sektora nedosahuje podiel na základnom imaní, hospodárskom prospechu
a/alebo na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora vo výške 25 % a/alebo viac, a to ani
v súčte ich jednotlivých nepriamych podielov, ani spoločne s inou osobou konajúcou s nimi v zhode alebo
spoločným postupom. Z toho zároveň vyplýva, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora
žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. 8 6a ods. 1 písm. a) Zákona

6
0 ochrane, preto oprávnená osoba pristúpila kidentifikácii konečných užívateľov výhod partnera
verejného sektora podľa ust. 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane.

Článok lll.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je jeho predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda a ďalší
dvaja členovia. Za partnera verejného sektora sú členovia jeho predstavenstva oprávnení konať nasledovne:
„Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia
predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia
predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému
obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.“.

. Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
Na základe podkladov uvedených v Článku |. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru
partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného,
riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:

a) predsedu predstavenstva, ktorým je Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého
pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR,
člena predstavenstva, ktorým je Ing. Zoltán Pivoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresa trvalého pobytu:
Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu vSRa
člena predstavenstva, ktorým je Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu:
Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.

b

ci

Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej
riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej
starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spíňajú kritériá konečného užívateľa
výhod uvedené v ust. 8 6a ods. 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.Ing. Zoltán Pivoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresa trvalého pobytu: Mederčská ul. 748/75, 945 01
Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé
Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
5. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne
s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. S 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov
zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných
užívateľov výhod.

2. Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe podkladov uvedených v Článku |. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného
sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou,
ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi
podľa ust. $ 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. $ 11 ods.
5 písm. d) Zákona.

5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní
všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. $ 11 ods. 4 Zákona možné požadovať, a ktorú
bola vsúlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti
uvedené vtomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 19.06.2019

Mgr/ Eva Molyfárová
advokáť a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v zmysle ust. 88 9 a 11 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
so sídlom: Szechényiho 10, 941 10 Tvrdošovce
IČO: 00 199 524
v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, predseda predstavenstva a Tomáš Bartal, člen predstavenstva
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č.: 172/N
(ďalej ako „partner verejného sektora“)

IBL LEGAL s.r.o.
so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350
v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok I.
Identifikácia a overenie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v
súvislosti so zmenou konečných užívateľov výhod v zmysle ustanovenia 8 11 ods. 2 písm. a) Zákona. Následne
oprávnená osoba - prihliadajúc na zistené zmeny a v súlade s 86 9 a 11 Zákona - pristúpila k vypracovaniu
nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu zmien vosobách konečných užívateľov výhod partnera
verejného sektora.

2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo
strany partnera verejného sektora predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade
s ust. 811 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. $ 6a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. 8 Ga ods.
2 zákona č. 297/2008 Z.z. oochrane pred legalizáciau príjmov z trestnej činnosti ao ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako

„Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:Meno, priezvisko, titul: Vladimír Tvaroška
Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia: 14.04.1972
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezviska, titul: Ing. Zoltán Pivoda

Adresa trvalého pobytu: Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno
Dátum naradenia: 17.03.1968

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike
Meno, priezvisko, titul: Tomáš Bartal

Adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky
Dátum narodenia: 10.07.1972

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike
(ďalej všetci spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného

sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Nitra:

b) Zoznam členov partnera verejného sektora a ich majetkových podielov ku dňu 06.04.2018:

c) Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2017:

d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora a členov jeho štatutárneho orgánu zo dňa 26.04.2018,
vktorom vyhlasujú, že všetky identifikačné údaje ako aj údaje a verejných činiteľach, ktaré poskytli ako
partner verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé:

Výpis PD TVR družstva, so sídlom: Széchényiho 10, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 51 251 990, zapísaného

v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č.: 10124/N (ďalej len „PD TVR družstvo“)

z obchodného registra Okresného súdu Nitra:

f) Notárska zápisnica o založení PD TVR družstva zo dňa 28.11.2017, obsahujúci zoznam členov a Stanovy PD
TVR družstva v aktuálnom znení ku dnešnému dňu:

g) Vyhlásenie o splatení základného členského vkladu členov PD TVR družstva zo dňa 28.11.2017:

h) Dohoda o ďalšej majetkovej účasti v PD TVR družstve zo dňa 01.12.2017:

i) Čestné vyhlásenie PD TVR družstva zo dňa 26.04.2018:

il Výpis spoločnosti EXATA GROUP, a.s., so sídlom: Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO:
36 744 344, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.: 10696/T (ďalej ako
„EXATA GROUP, a.s.“) z obchodného registra Okresného súdu Trnava:

k) Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov,
a.s. pre číslo emisie LPO001107462:

1) Zoznam akcionárov spoločnosti EXATA GROUP, a.s., vedený Centrálnym depožitárom cenných papierov,
a.s. pre číslo emisie LP0001007326:

m) Úplné znenie Stanov spoločnosti EXATA GROUP, a.s. ku dňu 17.02.2016:

n) Čestné vyhlásenie spoločnosti EXATA GROUP, a.s. zo dňa 26.04.2018:

©) Výpis akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z obchodného registra Okresného súdu Bratislava |:

P) Zoznam akcionárov akcionára č. 1 spoločnosti EXATA GROUP, a.s. z Valného zhromaždenia konaného dňa

21.04.2017:

Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378,

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, odd. Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AZC,

a.s.“) z obchodného registra Okresného súdu Bratislava |:

ej

a

r) Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo
emisie LPO000303462,

s) Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. ku dňu 29.06.2015:

t) Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 26.04.2018:

u) Výpis spoločnosti Exata Holding Kft., so sídlom: Markó utca 7., 1055 Budapest, Maďarsko, zapísanej
v Obchodnom registri pod č. 01-09-297606 (ďalej ako „Exata Holding Kft.“) z obchodného registra
Ministerstva spravodlivosti Maďarska:

v) Zakladateľská listina spoločnosti Exata Holding Kft.:

w) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti Exata Holding Kft. zo dňa 26.04.2018:

x) Výpis Poľnohospodárskej spoločnosti Gabčíkovo, s.r.o., so sídlom: Bažantia 1126/7, 930 05 Gabčíkovo,
IČO: 50 270 222, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č.: 37422/T
(ďalej ako „Poľnohospodárska spoločnosť Gabčíkovo, s.r.o.“) z obchodného registra Okresného súdu
Trnava,

y) Zakladateľská listina Poľnohospodárskej spoločnosti Gabčíkovo, s.r.o. zo dňa 10.03.2016 (aktuálna ku
dnešnému dňu):

z) Čestné vyhlásenie Poľnohospodárskej spoločnosti Gabčíkovo, s.r.o. zo dňa 26.04.2018:

aa) Doklady totožnosti Kanečných užívateľov výhod.

Článok ll.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má
za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:

a) partner verejného sektora je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého
zapisované základné imanie je vo výške 200.492,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške 1.328,-
EUR. Počet členov k dnešnému dňu je 81 (z toho 79 fyzických osôb a 2 právnické osoby), a teda súčet
základných členských vkladov aktuálnych členov je vo výške 107.568,- EUR. Partner verejného sektora je
ďalej emitentom cenných papierov - listinných družstevných podielnických listov, a to vhodnote každého
družstevného podielnického listu 33,19 EUR, pričom k dnešnému dňu partner verejného sektora eviduje
53.064 ks emitovaných družstevných podielnických listov v celkovej hodnote 1.761.194,16 EUR. Nakoľko
dvaja z 81 aktuálnych členov partnera verejného sektora sa podieľajú na jeho imaní aj ďalším členským
vkladom v celkovej hodnote 2.548.330,35 EUR, celková majetková podstata partnera verejného sektora -
zahfňajúca uvedené základné členské vklady všetkých jeho aktuálnych členov, hodnotu všetkých
emitovaných družstevných podielnických listov ako aj ďalšie členské vklady dvoch členov partnera
verejného sektora - ktorá je smerodajná pri vypočítaní podielov jeho členov ohľadom hlasovacích práv,
práva na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora a ďalších prípadných práv
a nárokov, je ku dnešnému dňu vo výške 4.417.092,51 EUR (ďalej ako „majetková podstata“).

b) Podla aktuálneho zoznamu členov, partner verejného sektora má 81 členov, ktorými sú:

i. 78 členov (fyzických osôb), ktorí všetci jednotlivo disponujú základným členským vkladom vo výške
1.328,- EUR, a ktorých podiel na majetkovej podstate je jednotlivo 0,03 %, t. j. celkový podiel
predmetných 81 členov na majetkovej podstate partnera verejného sektora k dnešnému dňu
predstavuje sumu 103.584 EUR, t. j. 2,34 %:

ii. člen č. 79 (fyzická osoba), ktorý popri základnom členskom vklade vo výške 1.328,- EUR disponuje aj
54 ks družstevnými podielnickými listami v celkovej hodnote 1.792,26 EUR, t. j. jeho celkový podiel
na majetkovej podstate partnera verejného sektora k dnešnému dňu predstavuje sumu 3.120,26
EUR, t. j. 0,07 %:

iii. člen č. 80 - EXATA GROUP a.s. (právnická osoba), ktorá popri základnom členskom vklade vo výške
1.328,- EUR disponuje aj ďalším členským vkladom v celkovej hodnote 1.500.000,- EUR, všetko spolu
v celkovej výške 1.501.328,00 EUR t. j. jeho celkový podiel na majetkovej podstate partnera
verejného sektora k dnešnému dňu predstavuje 33,99 %.

iv. člen č. 81 - PD TVR družstvo (právnická osoba), ktoré popri základnom členskom vklade vo výške
1.328,- EUR disponuje aj (i) 53.010 ks družstevných podielnickych listov vcelkovej hodnote
1.759.401,90 EUR a (ii) ďalším členským vkladom v celkovej hodnote 1,048.330,35 EUR, všetko spolu
v celkovej výške 2.809.060,25 EUR t. |. jeho celkový podiel na majetkovej podstate partnera
verejného sektora k dnešnému dňu predstavuje 63,60 %.

c) zÚplného znenia Stanov partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnym orgánom
partnera verejného sektora vyplýva, že

i. podiel na základnom imaní jednotlivých členov je totožný s podielom na hlasovacích právach na
členskej schôdzi a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora:

ii. partner verejného sektora nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení
8 673 a nasl. Obchodného zákonníka ani žiadne iné zmluvy, na základe ktorých by právo na
hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia
osoba,
li. žiaden z členov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora.
d) členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených vods. 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry PD TVR družstva, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
a) PD TVR družstvo je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého zapisované
základné imanie je vo výške 1.250,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške 625,- EUR. Počet členov
k dnešnému dňu je 2 (oba členovia sú právnickými osobami), pričom súčet základných členských vkladov
aktuálnych členov je vo výške 1.250,- EUR. Nakoľko jeden z dvoch aktuálnych členov PD TVR družstva sa
podieľa na jeho imaní aj ďalším členským vkladom v hodnote 11.250,- EUR, celkové základné imanie PD
TVR družstva - zahťňajúce uvedené základné členské vklady všetkých jeho aktuálnych členov ako aj ďalší
členský vklad jedného z členov PD TVR družstva - ktoré je smerodajné pri vypočítaní podielov jeho členov
ohľadom hlasovacích práv, práva na hospodársky prospech z podnikania PD TVR družstva a ďalších
prípadných práv a nárokov, je ku dnešnému dňu vo výške 12.500,- EUR.
b) Podľa aktuálneho stavu mä PD TVR družstvo 2 členov, ktarými sú:
i. spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá popri základnom členskom vklade vo výške 625,- EUR disponuje
aj ďalším členským vkladom v celkovej hodnote 11.250,- EUR, všetko spolu v celkovej výške 11.875,
EUR (95 % podielu na skutočnom imaní PD TVR družstva, pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vo výške 60,42 %) a
ii. Poľnohospodárska spoločnosť Gabčíkova, s.r.o., ktorá disponuje základným členským vkladom vo
výške 625,- EUR (5 % podielu na základnom imaní PD TVR družstva, pričom tento podiel podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera
verejného sektora vo výške 3,18 %),
c) členom vlastníckej štruktúry PD TVR družstva nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu
v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených vods. 2. tohta článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba
pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Gabčíkovo, s.r.o., pričom zistila
nasledovné skutočnosti:

a) Poľnohospodárska spoločnosť Gabčíkovo, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné
imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 5.000,-
EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100%:

Poľnohospodárska spoločnosť Gabčíkovo, s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba -
spoločnosť EXATA GROUP, a.s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného padielu vo výške 5.000,- EUR
(100% podielu na základnom imaní Poľnohospodárskej spoločnosti Gabčíkovo, s.r.o., ktorý podiel sa rovná
nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 3,18 %):b

c) členom vlastníckej štruktúry Poľnohospodárskej spoločnosti Gabčíkova, s.r.o. nie je žiadny verejný
funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených v ods. 1. písm. b] bode iii., ods. 2. písm. b) bode i. a ods. 3. písm. b) tohto
článku verifikačného dokumentu, z ktorých je zrejmé, že priame, resp. nepriame podiely spoločnosti EXATÁ
GROUP, a.s. na majetkovej podstate partnera verejného sektora sú v úhrnnej výške 97,59 %, oprávnená
osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom zistila nasledovné
skutočnosti:
a) spoločnosť EXATA GROUP, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 1.025.000,- Eur
(rozsah splatenia: 1.025.000,- Eur) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno
v počte:
i. 4000 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- Eura
50 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 500,- Eur.

b) Spoločnosť EXATA GROUP, a.s. má troch akcionárov, a to:

akcionára č. 1, ktorý je vlastníkom 615 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR, t. j. ako
akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 153.750,- EUR (15 % podielu na základnom imaní
spoločnosti EXATA GROUP, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych
štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná
nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora v úhrnnej výške 14,64 %),
spoločnosť AZC, a.s., ktorá je vlastníkom 1.385 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR
a 25 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným
podielom vo výške 358.750,- EUR (35 % podielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s.,
pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených
právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na
majetkovej podstate partnera verejného sektora v úhrnnej výške 34,15 %),

spoločnosť Exata Holding Kft. ktorá je vlastníkom 2000 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,-
EUR a 25 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 500,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným
podielom vo výške 512.500,- EUR (50 % padielu na základnom imaní spoločnosti EXATA GROUP, a.s.,
pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených
právnických osôb odvodených od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na
majetkovej podstate partnera verejného sektora v úhrnnej výške 48,8 %),

c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EXATA GROUP, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba

pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah
splatenia 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na
meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR,

b) spoločnosť AZC, a.s. má troch akcionárov, a to:

akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 1, ktorý disponuje obchodným podielom vo výške 6.815,29 EUR
[17,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vúhrnnej výške 6,06 %),

akcionára spoločnosti AZC, a.s. č. 2, ktorý disponuje obchodným podielom vo výške 23.997,50 EUR
(62,50 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov
vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od partnera
verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vúhrnnej výške 21,34 %),

akcionár spoločnosti AZC, a.s. č. 3, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške
7.583,21 EUR (19,75 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených odpartnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera
verejného sektora v úhrnnej výške 6,75 %)

<) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu
v Slovenskej republike.

Na základe skutočností uvedených vods. 4. tohto článku dokumentu oprávnená osoba pristúpila
k identifikácii spoločnosti Exata Holding Kft., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) spoločnosť Exata Holding Kft. je zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je
vo výške 10.000,- Eur,

b) hlavným predmetom činnosti spoločnosti Exata Holding Kft. je správa majetku,

c) z Čestného vyhlásenia konateľov spoločnosti Exata Holding Kft. vyplýva, že

a
- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení
a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti Exata Holding Kft.,

nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Exata Holding Kft. a inou
osobou,

- členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Exata Holding Kft. nie je žiadny verejný
funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,

beneficientmi a vykonávateľmi oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s členstvom
v spoločnosti Exata Holding Kft. sú tri fyzické osoby,

ani jeden z beneficientov nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na
majetkovej podstate partnera verejného sektora, nakoľko podiely jednotlivých beneficientov podľa
výpočtov vychádzajúcich z vlastníckych štruktúr vyššie uvedených právnických osôb odvodených od
partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného
sektora v úhrnnej výške 23,91 %, 23,91% a 0,98%,

ani jeden z beneficientov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich
člena,

ani jeden z beneficientov neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené
v predchádzajúcich odsekoch,

ani jeden z beneficientov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera
verejného sektora alebo z inej jej činnosti,

nie je im známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá sama nespíňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne
sinou osobou kanajúcou s ňou vzhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto
kritérií.

Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, resp. informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami
odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jedna z fyzických osôb v rámci vlastníckej
štruktúry partnera verejného sektora nedosahuje podiel na majetkovej podstate partnera verejného sektora
vo výške 25%, a to ani spoločne s inou osobou konajúcou s nimiv zhode alebo spoločným postupom. Z toho
zároveň vyplýva, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadna fyzická osoba nespíňa
kritériá konečného užívateľa výhod uvedené v ust. $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane, preto oprávnená
osoba pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa ust. 8 Ga ods.
Z Zákona o ochrane.

Článok III.
Riádiaca štruktúra partnera verejného sektora

Štatutárnym, t. j. riadiacim orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo. Predstavenstvo sa skladá
z predsedu a ďalších dvoch členov predstavenstva. Za partnera verejného sektora sú členovia jeho riadiaceho
orgánu oprávnený konať nasledovne: „Konať menom družstva a zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú
oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú
oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k
vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí
podpisujúci svoj podpis."

Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
Na základe podkladav uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru
partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného,
riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:
a) predsedu predstavenstva, ktorým je Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého
pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR,

člena predstavenstva, ktorým je Ing. Zoltán Pivoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresa trvalého pobytu:
Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárna, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a

člena predstavenstva, ktorým je Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu:
Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.

b

Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej
riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej
starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby splňajú kritériá konečného užívateľa
výhod uvedené v ust. 8 6a ods, 2 Zákona o ochrane nasledovné osoby:

Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04
Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú
funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Ing. Zoltán Pivoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresa trvalého pobytu: Mederčská ul. 748/75, 945 01
Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionáram vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu: Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé
Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. Z ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkane funkcií verejných funkcionárov.

„ Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne
s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. $ 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov
zapísaných v registri, identifikáciu konečných už
užívateľov výhod.teľov výhod a overovanie identifikácie konečných

„ Žiadny z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike.

„ Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

. Na základe dokumentov uvedených v Článku |. ods. 3. tohto dokumentu nie je partner verejného sektora
emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento
emitent priamo alebo nepriama výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust.
8 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. 8 11 ods. 5 písm.
d) Zákona.

5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní
všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 811 ods. 4 Zákona možné požadovať, a ktorú
bola vsúlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti
uvedené vtomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 27.04.2018
Mgr. Eva Molnárová
advokát a konateľ spoločilosti
IBL LEGAL s.r.o.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vypracovaný v zmysle ust. $ 11 ods. 5 a 6 zák. č. 315/2016 Z.z. a registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
so sídlom: Szechényiho 10, 941 10 Tvrdošovce
IČO: 00 199 524
v mene ktorej konajú: Vladimír Tvaroška, predseda predstavenstva a Tomáš Bartal, člen predstavenstva
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd. Dr, vložka č. 172/N
(ďalej ako „partner verejného sektora“)

IBL LEGAL s.r.o.
so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350
V mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok |.
Identifikácia a overenie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora z
dôvodu (i) zápisu novej oprávnenej osoby partnera verejného sektora a (ii) zákonnej povinnosti overenia
identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora k 31. decembru kalendárneho roku
2017 vzmysle ustanovení 8 11 ods. 2 písm. b) a c) Zákona. Nakoľko nová oprávnená osoba v rámci vyššie
uvedeného procesu overenia identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zistila, že
k 31.12.2017 došlo k zmenám vosobách konečných užívateľov výhod, oprávnená osoba - prihliadajúc na
zistené zmeny a vsúlade s 8 11 ods. 6 Zákona v spojení s 8 9 Zákona - pristúpila k vypracovaniu nového
verifikačného dokumentu pre účel zápisu zmien v osobách konečných užívateľov výhod partnera verejného
sektora.

2. Na základe dokumentov, ktoré.si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného
dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora
predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom vsúlade s ust. $ 11 ods. 4 Zákona ako
koneční užívatelia výhod podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o achrane pred legalizáciou
príjmov ztrestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu ao zmene adoplnení niektorých
zákonov v znení neskorých predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: Ing. Jozef Ôszi

Adresa trvalého pobytu: Tajovského ul. 2537/5, 945 01 Komárno
Dátum narodenia: 19.04.1954

Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim

funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul: Ing. Rozália Szabóová

Adresa trvalého pobytu: Gorkého 1698/84, 941 10 Tvrdošovce
Dátum narodenia: 07.08.1958

Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike

(ďalej všetci spolu ako „Koneční užívatelia výhod“).

. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného

sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Nitra:

b) Zoznam členov partnera verejného sektora a zoznam členov prítomných na členskej schôdzi partnera
verejného sektora konanej dňa 12.12.2017,

c) Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2017:

d) Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2017:

ge) Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva partnera verejného sektora zo dňa 08.12.2017,

f) Zmluva o kúpe cenných papierov, prevode členského podielu v družstve a prevode obchodného podielu
zo dňa 12.12.2017,

g) Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí družstevných podielnických listov zo dňa 12.12.2017,

h) Výpis člena partnera verejného sektora - právnickej osoby z obchodného registra Okresného súdu Nitra,

i) Výpis člena partnera verejného sektora - právnickej osoby z obchodného registra Okresného súdu Trnava:

j) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora a členov jeho štatutárneho orgánu zo dňa 23.02.2018,
v ktorom vyhlasujú, že všetky identifikačné údaje aka aj údaje o verejných činiteľoch, ktoré poskytli ako
partner verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé:

k) Čestné vyhlásenie jednotlivých Konečných užívateľov výhod zo dňa 23.02.2018, vktorom Koneční
užívatelia výhod samostatne vyhlasujú, že:

i. sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, a že skutočne oni sami vykonávajú
oprávnenia konečného užívateľa výhod, a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a
nie v prospech tretej právnickej či fyzickej osoby, vrátane osoby blízkej či neznámej,

li. nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

I) Doklady totožnosti jednotlivých Konečných užívateľov výhod.

Článok ll.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

. Nazáklade dokumentov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má

za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:

a) partner verejného sektora je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, ktorého
zapisované základné imanie je vo výške 200,492,- EUR, pričom základný členský vklad je vo výške 1.328,-
EUR (počet členov k dnešnému dňu je 82, pričom súčet základných členských vkladov aktuálnych členov
je vo výške 108.896,- EUR). Partner verejného sektora je ďalej emitentom cenných papierov — listinných
družstevných podielnických listov, a to vhodnote každého družstevného podielnického listu vo výške
33,19 EUR, pričom k dnešnému dňu partner verejného sektora eviduje 53.064 ks emitovaných
družstevných podielnických listov v celkovej hodnote 1.761.194,16 EUR. Nakoľko jeden z 82 aktuálnych
členov partnera verejného sektora sa podieľa na jeho imaní aj ďalším členským vkladom v hodnote
1.048.330,- EUR, skutočné základné imanie partnera verejného sektora - zahťňajúce uvedené základné
členské vklady všetkých jeho aktuálnych členov, hodnotu všetkých emitovaných družstevných
podielnických listov ako aj ďalší členský vklad jedného z členov partnera verejného sektora - ktoré je
smerodajné pri vypočítaní podielov jeho členov ohľadom hlasovacích práv, práva na hospodársky
prospech z podnikania partnera verejného sektora a ďalších prípadných práv a nárokov, je ku dnešnému
dňu vo výške 2.918.420,16 EUR.

b) Podľa aktuálneho zoznamu členov, partner verejného sektora má 82 členov, ktorými sú:

i. 77 členov (76 fyzických osôb a1 právnická osoba), ktorí všetci jednotlivo disponujú základným
členským vkladom vo výške 1.328,- EUR, a ktorých podiel na skutočnom základnom imaní je
jednotlivo 0,045%, t. j. celkový podiel predmetných 77 členov na skutočnom základnom imaní
partnera verejného sektora k dnešnému dňu predstavuje 3,5%,


ii. člen č. 78 (fyzická osoba), ktorý popri základnom členskom vklade va výške 1.328,- EUR disponuje aj
54 ks družstevnými podielnickými listami v celkovej hodnote 1.792,26 EUR, t. j. jeho celkový podiel
na skutočnom základnom imaní partnera verejného sektora k dnešnému dňu predstavuje 0,11%:

iii. člen č. 79 (právnická osoba), ktorý popri základnom členskom vklade vo výške 1.328,- EUR disponuje
aj 11.270 ks družstevnými podielnickými listami v celkovej hodnote 374.051,30 EUR, t. j. jeho celkový
podiel na skutočnom základnom imaní partnera verejného sektora k dnešnému dňu predstavuje
12,86%:

iv. člen č. 80 (fyzická osoba), ktorý popri základnom členskom vklade vo výške 1.328,- EUR disponuje aj
13.057 ks družstevnými podielnickými listami v celkovej hodnote 433.361,83 EUR, t. j. jeho celkový
podiel na skutočnom základnom imaní partnera verejného sektora k dnešnému dňu predstavuje
14,89%:

v. člen č. 81 - Ing. Rozália Szabóová, ktorá popri základnom členskom vklade vo výške 1.328,- EUR
disponuje aj 28.683 ks družstevnými podielnickými listami v celkovej hodnote 951.988,77 EUR, t. |.
jej celkový podiel na skutočnom základnom imaní partnera verejného sektora k dnešnému dňu
predstavuje 32,67%, a

vi. člen č. 82 - Ing. Jozef Ôszí, ktorý popri základnom členskom vklade vo výške 1.328,- EUR disponuje aj
ďalším členským vkladom v celkovej hodnote 1.048.330,- EUR, t. |. jej celkový podiel na skutočnom
základnom imaní partnera verejného sektora k dnešnému dňu predstavuje 35,97%.

c) zÚplného znenia Stanov partnera verejného sektora a na základe diskusie so štatutárnym orgánom
partnera verejného sektora vyplýva, že
I. podiel na základnom imaní jednotlivých členov je totožný s podielom na hlasovacích právach na
členskej schôdzi a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora,
il. žiaden z členov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora,
d) nie je členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár vykonávajúci
funkciu v Slovenskej republike.

Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného
sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej
starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako jediné fyzické osoby spíňajú kritériá pre určenie
konečných užívateľov výhod uvedené v ust. $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:

Ing. Jozef Ôszi, dátum narodenia: 19.04.1954, adresa trvalého pobytu: Tajovského ul. 2537/5, 945 01
Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Ing. Rozália Szabóová, dátum narodenia: 07.08.1958, adresa trvalého pobytu: Gorkého ul. 1698/84, 941 10
Tvrdošovce, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu
v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
privýkone funkcií verejných funkcianárov.. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne
s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. $ 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok Ill.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda a dvaja ďalší
členovia. Za partnera verejného sektora sú podľa podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto
verifikačného dokumentu členovia predstavenstva oprávnení konať nasledovne: Konať menom družstva a
zaväzovať družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva,
funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.

2. Vzmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe podkladov uvedených v Článku |. bode 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru

partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného,

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:

a) predsedu predstavenstva, ktorým je Vladimír Tvaroška, dátum narodenia: 14.04.1972, adresa trvalého
pobytu: Štefanovičova 7028/7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR,
člena predstavenstva, ktorým je Ing. Zoltán Pivoda, dátum narodenia: 17.03.1968, adresa trvalého pobytu:
Mederčská ul. 748/75, 945 01 Komárno, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim verejnú funkciu v SR a
c) člena predstavenstva, ktorým je Tomáš Bartal, dátum narodenia: 10.07.1972, adresa trvalého pobytu:

Gaštanový rad 478/10, 929 01 Malé Dvorníky, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom

vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.

b

3. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej
riadiacej pôsobností štatutárneho orgánu.

4. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu partner verejného
sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani
spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo
nepriamo výlučne riadi podľa ust. 8 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá
povinnosť podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov
zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných
užívateľov výhod.

2. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní
všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. 8 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorú
bola vsúlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti
uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 23.02.2018advokát a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
NA ÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
podľa ustanovení zák. č. 313/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce

Sídlo: Szechényiho 10, 941 19 Tvrdošovce

IČO: 00 199 524

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Dr, vložka č.:
172 N

Konajúc! Ing. Rozália Szabóová — predseda

Ing. Jozef Ôszi - podpredseda
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Nosko © Partuers s. r. o,

Sídlo: Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava

IČO: 36 860 107

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka
č.: 54424/B

Konajúc: Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. — konateľ spoločnosti

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Clánok 1
Predmet veriľikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod
partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne v jeho $ 11 ods, 5
a v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a © zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“).

Článok IT
Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa $ 11 ods. 5 písm. a) zákona

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba.

oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Nitra
(ďalejlen „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“)

b) Kópia úplného znenia stanov partnera verejného sektora zo dňa 06.05.2011 (ďalej len „stanovy
partnera verejného sektora“)

€) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod parinera verejného seklora — Ing. Jozef Ôszi zo dňa
21.06.2017

d) Ostatné dostupné korporátne dokumenty partnera verejného sektora
(ďalej spolu aj ako „dostupné dokumenty“)

2.

La

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli
v časc identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch
a dalabázach.

Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008
Ž.z..

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti
o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených
a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za lo, že tielo podklady sú
dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Článok 11

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa $ 11 ods. 5 písm. b) zákona

Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je družstvom založeným
a existujúcim podľa slovenského práva, pričom zapisované základné imanie je vo výške 200.492
EUR a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Členovia družstva:

[S

Ing. Jozef Ôszi
Trvalý pobyt: Tajovského 2537/5, 945 01 Komárna
Celkový podiel na vlastníctve členských podielov: 36,56 %Ďalší menší členovia družstva

Podľa článku 10 stanov partnera verejného sektora orgánmi partnera verejného sektora sú členská
schôdza, predstavenstvo, kontrolná komisia a hospodárska rada výrobných stredísk.

Podľa stanov partnera verejného sektora schôdza členov družstva je najvyšším orgánom družstva.

Podľa článku +! ads. 8 stanov partnera verejného sektora členská schôdza je spôsobilá sa uznášať,
ak je prítomná nadpolovičná väčšina všelkých členských vkladov.Podľa článku 11 ods. 9 stanov partnera verejného sektora členské
väčšinou prítomných členských hlasov, ak stanovy neurčujú inak,

schôdza volí a prijíma uzneseniaZ výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúra partnera
verejného sektora predstavuje predstavenstvo:

Ing. Rozália Szabóová - predseda
Trvalý pobyt: Gorkého 84/1698, 941 10 Tvrdošovce

Ing, fozef Ôszi - podpredseda
Trvalý pobyt: Tajovského 2537/5, 945 01 Komárno

Ing. Oľga Baloghová - člen
Trvalý pobyt: Hviezdoslavova 43/690, 941 10 Tvrdošovce
Konanie: Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho
neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je
predpísaná písomná forma podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva,

7. Zvýpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že kontrolným orgánom
partnera verejného sektora je kontrolná komisia zložená z troch členov:

1gor Bence
Trvalý pobyt: Ovocná 17/1810, 941 10 Tvrdošovce

Ing. Peter Bíróczi
Trvalý pobyt: Rákócziho 42/323, 941 10 Tvrdošovoc

Ing. Róbert Borbély
Trvalý pobyt: Letná 5/2006, 941 19 Tyrdošovce

Ing. Zoltán Kollár
Trvalý pobyt: Mládežnícka 27/1815, 941 10 Tydošovce

Článok TV
Verejný funkcionári podľa $ 11 ods, 5 písm. ©) zákona
Údaje podľa 8 11 ods. 5 písm. d) zákona

1. Z dostupných dokumentov a z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora —
Ing. Jozef Ôszi zo dňa 21.06.2017 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 3 písm. [) zákona nie je žiadny verejný funkcionár
vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č.
35772004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..2. Z dostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nic je partner verejného sektora
podľa $ 4 ods. 4 zákona.

Článok V
Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa $ 11 ods. 2 zákona

|. Z vyhlásenia konečného užívaleľa výhod partnera verejného seklora — Ing. Jozef Ôszi zo dňa
21.06.2017 vyplýva, že 1g. Jozef Ôszi:

a) nieje verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku
2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkeií
verejných funkcionárov y znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,

b) je štátnym občanom Slovenskej republiky,

c) nemá žiadny vzľah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie
je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
d) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode členského podielu, na základe ktorej by previedol
členský podiel/časť členského podielu na tretiu osobu,

c) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej
by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej 7 podielu tretej osoby na výsledku
podnikania partnera verejného soktora,

2. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba
zaobstarala všetky dostupné informácie, ktorésa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na
identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.U

Nakoľko partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii
konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečných
užívateľov výhod uvedenú v ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých dostupných
dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a ovládanie partnera
verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti partnera
verejného sektora oprávnená osoba identifikovala z dôrazom na konanie sodbornou
starostlivosťou v súlade s ust. $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečných užívateľov

partnera verejného sektora výhod nasledovnú osobu:

Ing. lozef Ôszí
Trvalý pobyt: Tajovského 2537/5, 945 01 Komárno
Dátum narodenia: 19.04.1954

Článok VY
Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa $ 11 ods. 2 zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú

pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Clánok VL
Záverečné ustanoveniaOprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonoma tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Mosko 8 Pariners s.r.o.

V Bratislave, dňa 23.06.2017Nasko 8 Partners s. r. 0.
Mgr. Milena Nosková, MBA, LI .M., PhD. — konateľ spoločnosti

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×