Nezaradený subjekt

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Tomášikova 48, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Záznam platný od: 22. Máj 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Barbara Henterová
Adresa:
Sklenárska 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Danica Lacová
Adresa:
Klincová 19 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Máj 2017
Záznam do:
14. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Štefan Frimmer
Adresa:
Leningradská 2 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Máj 2017
Záznam do:
15. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Krutil
Adresa:
Tajovského 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Máj 2017
Záznam do:
15. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Máj
Adresa:
Pod Rovnicami 41 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Máj 2017
Záznam do:
15. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
FROLKOVIČ Legal s.r.o.
Adresa:
Námestie Mateja Korvína 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Meno:
FROLKOVIČ Legal s.r.o.
Adresa:
Einsteinova 24 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 15.01.2020 do: 14.02.2020

StiahniZáznam platný od: 22.05.2017 do: 15.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
[1]

[2]

Verifikačný dokument

podľa $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej
len „Zákon")

Oprávnená osoba:

FROLKOVIČ Legal s.r.o., so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, IČO: 50 106 228,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 108029/B, konajúca
prostredníctvom JUDr. Ľuboša Frolkoviča, konateľa a advokáta zapísaného v Slovenskej advokátskej
komore pod č. 1452

(ďalej len „Oprávnená osoba")

Partner verejného sektora:

Nadácia Slovenskej sporiteľne, so sídlom: Tomášikova 3271/48, 83237 Bratislava-Nové Mesto,
Slovenská republika, IČO: 30 856 868, zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií pod
reg. Č. 203/Na-2002/774

(ďalej len „Partner verejného sektora")

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny
konečného užívateľa výhod (8 11 ods. 2 písm. a) Zákona)

Na základe skutočnosti špecifikovaných nižšie v časti 2., Oprávnená osoba konštatuje, že v Partnerovi
verejného sektora neidentifikovala žiadne fyzické osoby ako konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia
$ 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon č. 297/2008 Z.z.).

Ako uvádzame ďalej v časti 2 tohto verifikačného dokumentu, Partner verejného sektora je v súlade s
ustanovením $ 4 ods. 5 Zákona právnickou osobou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo
výlučne riadi emitent cenných papierov obchodovaných na verejnom trhu. Z uvedeného dôvodu sa do
registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu
partnera verejného sektora. Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná
v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom alebo nadačnou listinou
vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

Správcom Partnera verejného sektora je:

e Barbara Henterová, dátum narodenia: 04.02.1981, trvale bytom Sklenárska 6, 811 02 Bratislava,
štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorá nie je verejným funkcionárom.
[3]

[4]

[5]

Údaje podľa ustanovenia 8 11 ods. 6 Zákona

(a) odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa $ 11 odsek 6 Zákona Oprávnená
osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod (S 11 ods. 6 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov a informácií
získaných najmä z nasledovných dokumentov, resp. zdrojov: (1) výpis Partnera verejného sektora z registra
mimovládnych neziskových organizácií k dátumu 24.05.2018 v spojení so zápisnicou zo zasadnutia
správnej rady Partnera verejného sektora zo dňa 10.01.2020 (ďalej len „Výpis Partnera“), (2) Nadačná
listina Partnera verejného sektora zo dňa 31.12.2015 vznení dodatku zo dňa 28.01.2016 (ďalej len
„Nadačná listina“), (3) výpis spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Slovenská
republika, Oddiel: Sa, Vložka č.: 601/B (ďalej len „SLSP“) zobchodného registra Okresného súdu
Bratislava I. k dátumu 30.12.2019 (ďalej len „Výpis SLSP“), (4) úplné znenie stanov SLSP zo dňa
20.06.2018 (ďalej len „Stanovy SLSP“), (5) zoznam majiteľov cenných papierov (ISIN: SK1110002799)
SLSP, vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. dňa 20.03.2017 (ďalej len „Zoznam
akcionárov SLSP“), (6) Organizačná štruktúra SLSP zo dňa 01.12.2019 (ďalej len „Organizačná štruktúra
SLSP“), (7) výpis Erste Group Bank AG, so sídlom Am Belvedere 1, Viedeň 1100, Rakúska republika, (ďalej
len „EGB“) z príslušného rakúskeho registra spoločností, k dátumu 08.01.2020 (ďalej len „Výpis EGB“), (8)
Úplné znenie stanov EGB zo dňa 15.05.2019 (ďalej len „Stanovy EGB“), (9) Potvrdenie Viedenskej burzy
cenných papierov (Vienna Stock Exchange), že akcie EGB sú obchodované na regulovanom trhu zo dňa
07.04.2017 (ďalej len „Potvrdenie o prijatí akcií na obchodovanie na regulovanom trhu“) (10) Prehľad
akcionárskej štruktúry EGB zo dňa 02.01.2020, tak ako ju je povinná zverejňovať ako emitent akcií
obchodovaných na verejnom trhu (viď
https://www.erstegroup.com/content/dam/at/eh/www erstegroup com/en/lnvestor%20Relations/Sharehol
der420Structure%20Development.pdf (ďalej len „Prehľad akcionárskej štruktúry EGB“) a (12) čestné
vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 11.02.2020.

Podľa ustanovenia $ Ga ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z. konečným užívateľom výhod je každá
fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu — podnikateľa alebo
združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo
obchod: medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením
majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu
členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá (1) má priamy alebo
nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej
základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek
ich člena, (3) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, (4) má
právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Podľa usianovehnia $ 6a ods. ž Aronia Č. ZOO ZL. a žiadna fyzická osoba nesplňa siitériá uvedené
manažmentu: za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho

orgánu.Podľa 8 4 ods. 5 Zákona, pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo
[6]

[7]

[8]

[10]

[11]

[12]štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu.

Podľa 8 2 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o nadáciách“), nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu
verejnoprospešného účelu (ods.1). Nadácia je právnická osoba, ktorá sa zapisuje do registra mimovládnych
neziskových organizácií (ďalej len „register“) (ods.2). Podľa $ 4 Zákona o nadáciách, nadáciu môže založiť
fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „Zakladateľ"“) (ods.1). Nadácia sa zakladá nadačnou listinou
podpísanou všetkými zakladateľmi (ods. 2).

Zakladateľom Partnera verejného sektora je SLSP. Podľa 8 20 ods. 1 Zákona o nadáciách, Správna rada
je najvyšší orgán nadácie. S ohľadom obsah Nadačnej listiny a zloženie Správnej rady, SLSP ovláda
Partnera verejného sektora. Podľa ustanovenia $ 28 ods. 1 Zákona o nadáciách, majetok nadácie sa môže
použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a podmienkami určenými v nadačnej listine a na úhradu
výdavkov (nákladov) na správu nadácie.

Podľa Stanov SLSP, najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Počet hlasov akcionára sa
spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt
jeho akcií násobkom 1.000 eur (slovom: jedentisíc eur). Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov
všetkých akcionárov, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

Podľa Výpisu SLSP, Zoznamu akcionárov SLSP a Stanov SLSP, základné imanie SLSP Je vo výške
212.000.000,- EUR, pričom SLSP vydala 212.000 zaknihovaných akcií na meno, každá v menovitej
hodnote jednej akcie 1.000,- EUR (ďalej len „Akcie“). Podľa Zoznamu akcionárov SLSP, všetky Akcie
vlastní EGB.

S ohľadom na skutočnosti uvádzané v bodoch [8] a [9], EGB ovláda SLSP, nakoľko má 100% na
hlasovacích právach a na základnom imaní SLSP.

EGB je rakúska banka, ktorá vykonáva svoje činnosti na základe povolenia rakúskeho orgánu bankového
dohľadu. Podľa Výpisu EGB a Stanov EGB, základné imanie EGB je 859.600.000,- EUR, pričom je
rozdelené na 429.800.000 zaknihovaných akcií bez menovitej hodnoty (kmeňové akcie), ISIN
AT0000652011. Každá akcia priznáva jej vlastníkovi jeden hlas. Podľa Potvrdenia O prijatí akcií na

obchodovanie na regulovanom trhu, akcie EGB sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Vienna
Stock Exchange).

EGB je ako emitent akcií obchodovaných na regulovanom trhu v zmysle príslušných právnych predpisov
povinný zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú stanovený podiel na hlasovacích právach ako aj
oznamovať tieto skutočnosti orgánu dohľadu. Akcionársku štruktúru EGB zobrazuje nasledovný graf (viď :

httips:/www.erstegroup.com/content/dam/at/eh/www erstegroup com/en/lnvestor%20Relations/Sharehol

der%20Structure%20Development.pdf).
[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

Unidentifiedď" É Erste 8
Identified — 10.76% oundation

Trading““ 14v
2.1% 4 Savings Banks 8
BlackRock , Savings Banks Foundations?
4.01% v 39.38%
Retail — / : Other Syndicated?
Investors | 3,00%
. | CaixaBank
s. l k 9.92%
i
|
Ň - ONA 7. Employees 0.79%
X
Institutional — ———“
Investors

47.18%

Z grafu je zrejmé, že akcionárska štruktúra EGB je nasledovná: (i) Erste Foundation vlastní 11,41% EGB
akcií, (il) CaixaBank vlastní 9,92% EGB akcií, (iil)) BlackRock Inc. vlastní 401% EGB akcií, (iv) Savings
Banks (sporiteľne) a Saving Banks Foundations (nadácie sporiteľní) vlastnia 5,98% EGB akcií, (v) drobní
rakúski investori vlastnia 4% EGB akcií, (vi) iní syndikovaní investori vlastnia 3,08% EGB akcií, (vii)
zamestnanci vlastnia 0,79% EGB akcií, (viii) Identified Trading tvorí 2,27% EGB akcií, pričom (IX) 47,78%
EGB akcií je vo vlastníctve rôznych inštitucionálnych investorov a (x) 10,76% EGB akcií je vo vlastníctve
neidentifikovaných investorov.

S ohľadom na skutočnosti uvádzané v bodoch [11] a [12] preto v súlade s ustanovením 8 4 ods. 5 Zákona
O registri partnerov sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a
členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.

Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o
všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných
orgánov.

Správcom Partnera verejného sektora je:

e Barbara Henterová, dátum narodenia: 04.02.1981, trvale bytom Sklenárska 6, 811 02 Bratislava,
štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorá nie je verejným funkcionárom.

(b) vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (8 11 ods. 6 písm. b) Zákona)
(b1) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora
Podľa Výpisu Partnera a Nadačnej listiny, jediným Zakladateľom Partnera verejného sektora je SLSP.

Podľa Výpisu SLSP, Zoznamu akcionárov SLSP a Stanov SLSP, základné imanie SLSP je vo výške
212.000.000,- EUR, pričom SLSP vydala 212.000 zaknihovaných akcií na meno, každá V menovitej
hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, ktoré všetky vlastní EGB.

Podľa Výpisu EGB a Stanov EGB, základné imanie EGB je 859.600.000 EUR, pričom je rozdelené na
429.800.000 zaknihovaných akcií bez menovitej hodnoty (kmeňové akcie), ISIN ATO000652011. Každá
akcia priznáva jej vlastníkovi jeden hlas. Akcie EGB sú obchodované na regulovanom trhu. EGB je ako
emitent akcií obchodovaných na regulovanom trhu v zmysle príslušných právnych predpisov povinný
zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú stanovený podiel na hlasovacích právach ako aj oznamovať
[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

tieto skutočnosti orgánu dohľadu. Akcionárska štruktúra EGB je podľa ostatne zverejnených informácií
nasledovná: (i) Erste Foundation vlastní 11,41% EGB akcií, (li) CaixaBank vlastní 9,92% EGB akcií, (iii)
BlackRock Inc. vlastní 4,01% EGB akcií, (iv) Savings Banks (sporiteľne) a Saving Banks Foundations
(nadácie sporiteľní) vlastnia 5,98% EGB akcií, (v) drobní rakúski investori vlastnia 4% EGB akcií, (vi) iní
syndikovaní investori vlastnia 3,08% EGB akcií, (vii) zamestnanci vlastnia 0,79% EGB akcií, (vii) Identified
Trading tvorí 2,27% EGB akcií, pričom (ix) 47,78% EGB akcií je vo vlastníctve rôznych inštitucionálnych
investorov a (x) 10,76% EGB akcií je vo vlastníctve neidentifikovaných investorov.

(b2) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Podľa Zákona o nadáciách, Výpisu Partnera a Nadačnej listiny, riadiacimi orgánmi Partnera verejného
sektora sú: správna rada a správca nadácie.

Správna rada je najvyšší orgán nadácie s pôsobnosťou vymedzenou vustanovení $ 20 Zákona
o nadáciách.

Členmi správnej rady Partnera verejného sektora sú:

e lng. Štefan Máj, dátum narodenia: 30.06.1952, trvale bytom Pod Rovnicami 3561/41, Bratislava -
Karlova Ves 841 04,

e Ing. Peter Krutil, dátum narodenia: 08.03.1968, trvale bytom Tajovského 7652/15, Bratislava 811
04,

e Štefan Frimmer, dátum narodenia: 07.08.1977, trvale bytom Leningradská 2, Michalovce 071 01.

Podľa ustanovenia $ 25 ods. 1 Zákona o nadáciách, správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý
riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom
alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

Správcom nadácie (Partnera verejného sektora je):

e Barbara Henterová, dátum narodenia: 04.02.1981, trvale bytom Sklenárska 6, 811 02 Bratislava,
štátna príslušnosť: Slovenská republika.

Spôsob konania za Partnera verejného sektora: Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi
činnosť nadácie a koná v jej mene.

(c) zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora (8 11 ods. 6
písm. c) Zákona v spojení s 8 4 ods. 4 písm. Ť) Zákona)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by Partner verejného sektora mal vo svojej vlastníckej alebo
riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

(d) splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu (8 11 ods. 6 písm. d)
Zákona v spojení s 8 4 ods. 5 Zákona)

Podľa Výpisu Partnera a Nadačnej listiny, jediným Zakladateľom Partnera verejného sektora je SLSP.

Podľa Výpisu SLSP a Zoznamu akcionárov SLSP, všetky Akcie vlastní EGB.
[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

EGB ovláda SLSP, nakoľko má 100% na hlasovacích právach a na základnom imaní SLSP.

Akcie EGB sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. EGB je ako emitent akcií obchodovaných na
regulovanom trhu v zmysle príslušných právnych predpisov povinný zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí
majú stanovený podiel na hlasovacích právach ako aj oznamovať tieto skutočnosti orgánu dohľadu. Povinne
uverejňovanú akcionársku štruktúru EGB možno nájsť na
ntips:/www.erstegroup.com/content/dam/atleh/vwww erstegroup comlen/lnvestor%20Relations/Sharehol
der/%20Structure%20Development.pdf). Podľa ostatne zverejnených informácií, akcionárska štruktúra EGB
je nasledovná: (i) Erste Foundation vlastní 11,41% EGB akcií, (il) CaixaBank vlastní 9,92% EGB akcií, (iii)
BlackRock Inc. vlastní 4,01% EGB akcií, (iv) Savings Banks (sporiteľne) a Saving Banks Foundations
(nadácie sporiteľní) vlastnia 5,98% EGB akcií, (v) drobní rakúski investori vlastnia 4% EGB akcií, (vi) iní
syndikovaní investori vlastnia 3,08% EGB akcií, (vii) zamestnanci vlastnia 0,79% EGB akcií, (viii) Identified
Trading tvorí 2,27% EGB akcií, pričom (ix) 47,78% EGB akcií je vo vlastníctve rôznych inštitucionálnych
investorov a (x) 10,76% EGB akcií je vo vlastníctve neidentifikovaných investorov.

S ohľadom na skutočnosti uvádzané v bode [28], sa v súlade s ustanovením 8 4 ods. 5 Zákona o registri
partnerov sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia
štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora je v súlade s ustanovením $ 4 ods. 5 Zákona právnickou osobou, ktorú nepriamo

výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi emitent cenných papierov obchodovaných na verejnom
trhu (EGB).

Podľa ustanovenia $ 25 ods. 1 Zákona o nadáciách, správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý
riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom
alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

Správcom nadácie (Partnera verejného sektora je):

e Barbara Henterová, dátum narodenia: 04.02.1981, trvale bytom Sklenárska 6, 811 02 Bratislava,
štátna príslušnosť: Slovenská republika.

(e) vyhlásenie Oprávnenej osoby (8 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

Oprávnená osoba vyhlasuj pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, l
—31“

FROLKOVIČ Legal slr.o.

P JFROLKOVIC

LEGAL
/ advokátska kancelária
FROLKOVIČ Legal st k
Ň arela Korvina 1, 811 07 Bratislava
/ vôd boros 7 IČ DDH: 5K2120179611

prostredníctvom: JUDf. Ľuboš Frolkovič, konateľ a advokátsAVerifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
[1]

[2]

Verifikačný dokument
osvedčujúci stav k 31.12.2019

podľa $ 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej
len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

FROLKOVIČ Legal s.r.o., so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, IČO: 50 106 228,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 108029/B, konajúca
prostredníctvom JUDr. Ľuboša Frolkoviča, konateľa a advokáta zapísaného v Slovenskej advokátskej
komore pod č. 1452

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Nadácia Slovenskej sporiteľne, so sídlom: Tomášikova 3271/48, 83237 Bratislava-Nové Mesto,
Slovenská republika, IČO: 30 856 868, zapísaná v registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, pod reg. č. 203/Na-2002/774

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod k 31.12.2019 (5 11 ods. 2 písm. c) Zákona)

Na základe skutočnosti špecifikovaných nižšie v časti 2., Oprávnená osoba konštatuje, že v Partnerovi
verejného sektora neidentifikovala žiadne fyzické osoby ako konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia
$ 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon č. 297/2008 Z.z.).

Ako uvádzame ďalej v časti 2 tohto verifikačného dokumentu, Partner verejného sektora je v súlade s
ustanovením 8 4 ods. 5 Zákona právnickou osobou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo
výlučne riadi emitent cenných papierov obchodovaných na verejnom trhu. Z uvedeného dôvodu sa do
registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu
partnera verejného sektora. Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná
v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom alebo nadačnou listinou
vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

Správcom Partnera verejného sektora je:

e lng. Danica Lacová, dátum narodenia: 30.12.1962, trvale bytom Klincová 237/19, Bratislava-
Ružinov 82108, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorá nie je verejným funkcionárom.
[3]

[4]

[3]

Údaje podľa ustanovenia 8 11 ods. 6 Zákona

(a) odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa 8 11 odsek 6 Zákona Oprávnená
osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod ($8 11 ods. 6 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov ainformácií
získaných najmä z nasledovných dokumentov, resp. zdrojov: (1) výpis Partnera verejného sektora z registra
nadácií vedených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky k dátumu 24.05.2018 ako aj e-výpis Partnera
verejného sektora z registra nadácií vedených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky k dátumu
09.01.2020 - https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailrnd.aspx?idz 158764 (ďalej len „Výpis
Partnera“), (2) Nadačná listina Partnera verejného sektora zo dňa 31.12.2015 v znení dodatku zo dňa
28.01.2016 (ďalej len „Nadačná listina“), (3) výpis spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava |, Slovenská republika, Oddiel: Sa, Vložka č.: 601/B (ďalej len „SLSP“) z obchodného registra
Okresného súdu Bratislava I. k dátumu 30.12.2019 (ďalej len „Výpis SLSP“), (4) úplné znenie stanov SLSP
zo dňa 20.06.2018 (ďalej len „Stanovy SLSP“), (5) zoznam majiteľov cenných papierov (ISIN:
5K1110002799) SLSP, vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. dňa 20.03.2017 (ďalej
len „Zoznam akcionárov SLSP“), (6) Organizačná štruktúra SLSP zo dňa 01.12.2019 (ďalej len
„Organizačná štruktúra SLSP“), (7) výpis Erste Group Bank AG, so sídlom Am Belvedere 1, Viedeň 1100,
Rakúska republika, (ďalej len „EGB“) z príslušného rakúskeho registra spoločností, k dátumu 17.12.2019
(ďalej len „Výpis EGB“), (8) Úplné znenie stanov EGB zo dňa 15.05.2019 (ďalej len „Stanovy EGB)), (9)
Potvrdenie Viedenskej burzy cenných papierov (Vienna Stock Exchange), že akcie EGB sú obchodované
na regulovanom trhu zo dňa 07.04.2017 (ďalej len „Potvrdenie o prijatí akcií na obchodovanie na
regulovanom trhu“) (10) Prehľad akcionárskej štruktúry EGB zo dňa 27.12.2019, tak aKo ju je povinná
zverejňovať ako emitent akcií obchodovaných na verejnom trhu (viď
nttps://AMww.erstegroup.com/content/dam/at/eh/www erstegroup comlen/lnvestor%20Relations/Sharehol

der%420Structure%20Development.pdf (ďalej len „Prehľad akcionárskej štruktúry EGB“) a (12) čestné
vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 07.01.2020.

Podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z., konečným užívateľom výhod je každá
fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu — podnikateľa alebo
združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo
obchod: medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením
majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu
členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá (1) má priamy alebo
nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej
základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek
ich člena, (3) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, (4) má
právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Podľa A novama $ 6a ods. 2 Zona“ Ú: a Z.Z. s. žiadna fyzická osoba a nesplňa


manažmentu: za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho
orgánu.

Podľa $ 4 ods. 5 Zákona, pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo
ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod
štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu.

Podľa $ 2 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o nadáciách“), nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu
verejnoprospešného účelu (ods.1). Nadácia je právnická osoba, ktorá sa zapisuje do registra mimovládnych
neziskových organizácií (ďalej len „register“) (ods.2). Podľa 8 4 Zákona o nadáciách, nadáciu môže založiť
fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „Zakladateľ") (ods.1). Nadácia sa zakladá nadačnou listinou
podpísanou všetkými zakladateľmi (ods. 2).

Zakladateľom Partnera verejného sektora je SLSP. Podľa $ 20 ods. 1 Zákona o nadáciách, Správna rada
je najvyšší orgán nadácie. S ohľadom obsah Nadačnej listiny a zloženie Správnej rady, SLSP ovláda
Partnera verejného sektora. Podľa ustanovenia 8 28 ods. 1 Zákona o nadáciách, majetok nadácie sa môže
použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a podmienkami určenými v nadačnej listine a na úhradu
výdavkov (nákladov) na správu nadácie.

Podľa Stanov SLSP, najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Počet hlasov akcionára sa
spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt
jeho akcií násobkom 1.000 eur (slovom: jedentisíc eur). Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov
všetkých akcionárov, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

Podľa Výpisu SLSP, Zoznamu akcionárov SLSP a Stanov SLSP, základné imanie SLSP je vo výške
212.000.000,- EUR, pričom SLSP vydala 212.000 zaknihovaných akcií na meno, každá v menovitej
hodnote jednej akcie 1.000,- EUR (ďalej len „Akcie“). Podľa Zoznamu akcionárov SLSP, všetky Akcie
vlastní EGB.

S ohľadom na skutočnosti uvádzané v bodoch [8] a [9], EGB ovláda SLSP, nakoľko má 100% na
hlasovacích právach a na základnom imaní SLSP.

EGB je rakúska banka, ktorá vykonáva svoje činnosti na základe povolenia rakúskeho orgánu bankového
dohľadu. Podľa Výpisu EGB a Stanov EGB, základné imanie EGB je 859.600.000,- EUR, pričom je
rozdelené na 429.800.000 zaknihovaných akcií bez menovitej hodnoty (kmeňové akcie), ISIN
ATO000652011. Každá akcia priznáva jej vlastníkovi jeden hlas. Podľa Potvrdenia o prijatí akcií na

obchodovanie na regulovanom trhu, akcie EGB sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Vienna
Stock Exchange).

EGB je ako emitent akcií obchodovaných na regulovanom trhu v zmysle príslušných právnych predpisov
povinný zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú stanovený podiel na hlasovacích právach ako aj
oznamovať tieto skutočnosti orgánu dohľadu. Akcionársku štruktúru EGB zobrazuje nasledovný graf (viď :

https://www.erstegroup.com/content/dam/at/eh/www erstegroup com/en/lnvestor%20Relations/Sharehol
der%20Structure%20Development.pdf).
[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

Erste
Unidentified" Foundation!
10,79% 11.41%


pin

Savings Banks 8

Identified
Trading“ Savings Banks Foundations?
2.27% /
Retail v Other Syndicated?
Investors 3.08%
Austria CaixaBank
4.0% 9,92%
A a Employees 0.79%
proto TS
Investors
51.77%

Z grafu je zrejmé, že akcionárska štruktúra EGB je nasledovná: (i) Erste Foundation vlastní 11,41% EGB
akcií, (il) CaixaBank vlastní 9,92% EGB akcií, (iii) Savings Banks (sporiteľne) a Saving Banks Foundations
(nadácie sporiteľní) vlastnia 5,97% EGB akcií, (iv) drobní rakúski investori vlastnia 4% EGB akcií, (v) iní
syndikovaní investori vlastnia 3,08% EGB akcií, (vi) zamestnanci vlastnia 0,79% EGB akcií, (vii) Identified
Trading tvorí 2,27% EGB akcií, pričom (viii) 51,77 % EGB akcií je vo vlastníctve rôznych inštitucionálnych
investorov a (ix) 10,79% EGB akcií je vo vlastníctve neidentifikovaných investorov.

S ohľadom na skutočnosti uvádzané v bodoch [11] a [12] preto v súlade s ustanovením 8 4 ods. 5 Zákona
O registri partnerov sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a
členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.

Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o
všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných
orgánov.

Správcom Partnera verejného sektora je:

e lng. Danica Lacová, dátum narodenia: 30.12.1962, trvale bytom Klincová 237/19, Bratislava-
Ružinov 82108, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorá nie je verejným funkcionárom.

(b) vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (8 11 ods. 6 písm. b) Zákona)
(b1) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora
Podľa Výpisu Partnera a Nadačnej listiny, jediným Zakladateľom Partnera verejného sektora je SLSP.

Podľa Výpisu SLSP, Zoznamu akcionárov SLSP a Stanov SLSP, základné imanie SLSP je vo výške
212.000.000,- EUR, pričom SLSP vydala 212.000 zaknihovaných akcií na meno, každá v menovitej
hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, ktoré všetky vlastní EGB.

Podľa Výpisu EGB a Stanov EGB, základné imanie EGB je 859.600.000 EUR, pričom je rozdelené na
429.800.000 zaknihovaných akcií bez menovitej hodnoty (kmeňové akcie), ISIN ATO000652011. Každá
akcia priznáva jej vlastníkovi jeden hlas. Akcie EGB sú obchodované na regulovanom trhu. EGB je ako
emitent akcií obchodovaných na regulovanom trhu v zmysle príslušných právnych predpisov povinný
zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú stanovený podiel na hlasovacích právach ako aj oznamovať
tieto skutočnosti orgánu dohľadu. Akcionárska štruktúra EGB je podľa ostatne zverejnených informácií
[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

nasledovná: (i) Erste Foundation vlastní 11,41% EGB akcií, (ii) CaixaBank vlastní 9,92% EGB akcií, (iii)
Savings Banks (sporiteľne) a Saving Banks Foundations (nadácie sporiteľní) vlastnia 5,97% EGB akcií, (iv)
drobní rakúski investori vlastnia 4% EGB akcií, (v) iní syndikovaní investori vlastnia 3,08% EGB akcií, (vi)
zamestnanci vlastnia 0,79% EGB akcií, (vii) Identified Trading tvorí 2,27% EGB akcií, pričom (viii) 51,77 %
EGB akcií je vo vlastníctve rôznych inštitucionálnych investorov a (ix) 10,79% EGB akcií je vo vlastníctve
neidentifikovaných investorov.

(b2) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Podľa Zákona o nadáciách, Výpisu Partnera a Nadačnej listiny, riadiacimi orgánmi Partnera verejného
sektora sú: správna rada a správca nadácie.

Správna rada je najvyšší orgán nadácie s pôsobnosťou vymedzenou v ustanovení 8 20 Zákona
o nadáciách.

Členmi správnej rady Partnera verejného sektora sú:

e lng. Štefan Máj, dátum narodenia: 30.06.1952, trvale bytom Pod Rovnicami 3561/41, Bratislava -
Karlova Ves 841 04,

e Ing. Peter Krutil, dátum narodenia: 08.03.1968, trvale bytom Tajovského 7652/15, Bratislava 811
04,

e Štefan Frimmer, dátum narodenia: 07.08.1977, trvale bytom Leningradská 2, Michalovce 071 01.
Podľa ustanovenia $ 25 ods. 1 Zákona o nadáciách, správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý
riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom
alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

Správcom nadácie (Partnera verejného sektora je):

e lng. Danica Lacová, dátum narodenia: 30.12.1962, trvale bytom Klincová 237/19, 82108 Bratislava-
Ružinov 82108.

Spôsob konania za Partnera verejného sektora: Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi
činnosť nadácie a koná v jej mene.

(c) zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora (8 11 ods. 6
písm. c) Zákona v spojení s 8 4 ods. 4 písm. f) Zákona)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by Partner verejného sektora mal vo svojej vlastníckej alebo
riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

(d) splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu (8 11 ods. 6 písm. d)
Zákona v spojení s $ 4 ods. 5 Zákona)

Podľa Výpisu Partnera a Nadačnej listiny, jediným Zakladateľom Partnera verejného sektora je SLSP.

Podľa Výpisu SLSP a Zoznamu akcionárov SLSP, všetky Akcie vlastní EGB.
[27] EGB ovláda SLSP, nakoľko má 100% na hlasovacích právach a na základnom imaní SLSP.

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

Akcie EGB sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. EGB je ako emitent akcií obchodovaných na
regulovanom trhu v zmysle príslušných právnych predpisov povinný zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí
majú stanovený podiel na hlasovacích právach ako aj oznamovať tieto skutočnosti orgánu dohľadu. Povinne
uverejňovanú akcionársku štruktúru EGB možno nájsť na
https://www.erstegroup.com/content/dam/at/eh/www erstegroup comlen/lnvestor%20Relations/Sharehol
der/%20Structure%20Development. pdf). Podľa ostatne zverejnených informácií, akcionárska štruktúra EGB
je nasledovná: (i) Erste Foundation vlastní 11,41% EGB akcií, (ii) CaixaBank vlastní 9,92% EGB akcií, (iii)
Savings Banks (sporiteľne) a Saving Banks Foundations (nadácie sporiteľní) vlastnia 5,97% EGB akcií, (iv)
drobní rakúski investori vlastnia 4% EGB akcií, (v) iní syndikovaní investori vlastnia 3,08% EGB akcií, (vi)
zamestnanci vlastnia 0,79% EGB akcií, (vii) Identified Trading tvorí 2,27% EGB akcií, pričom (vii) 51,77 %
EGB akcií je vo vlastníctve rôznych inštitucionálnych investorov a (ix) 10,79% EGB akcií je vo vlastníctve
neidentifikovaných investorov.

9 ohľadom na skutočnosti uvádzané v bode [28], sa v súlade s ustanovením $ 4 ods. 5 Zákona o registri
partnerov sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia
štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora je v súlade s ustanovením $ 4 ods. 5 Zákona právnickou osobou, ktorú nepriamo

výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi emitent cenných papierov obchodovaných na verejnom
trhu (EGB).

Podľa ustanovenia $ 25 ods. 1 Zákona o nadáciách, správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý
riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom
alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

Správcom nadácie (Partnera verejného sektora je):

e lng. Danica Lacová, dátum narodenia: 30.12.1962, trvale bytom Klincová 237/19, 82108 Bratislava-
Ružinov 82108.

(e) vyhlásenie Oprávnenej osoby (8 11 ods. 6 písm. e) Zákona)
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.


FROLKOVIČ
o

advokátske kancelária

V Bratislave, dňa 09
FROLKOVIZ Legal s.r O.
a areal iCorvina 1, 811 07 Bratislava
50108228, IČ DPH: SK2120377511


prostredníctvom: JUDr. Ľuboš Frolkovič, konateľ a advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
[1

[2]

:FROLKOVIC

Verifikačný dokument

podľa 8 11 ods. 5 zákona č. 15/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len
„Zákon")

Oprávnená osoba:

FROLKOVIČ Legal s.r.o., so sídlom Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 50 106 228,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 108029/B, konajúca
prostredníctvom JUDr. Ľuboša Frolkoviča, konateľa a advokáta zapísaného v Slovenskej advokátskej
komore pod č. 1452

(ďalej len „Oprávnená osoba")

Partner verejného sektora:

Nadácia Slovenskej sporiteľne, so sídlom: Tomášikova 3271/48, 83237 Bratislava-Nové Mesto,
Slovenská republika, IČO: 30 856 868, zapísaná v registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, pod reg. č. 203/Na-2002/774

(ďalej len „Partner verejného sektora")

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise (8 11 ods. 2 písm. a) Zákona)

Na základe skutočnosti špecifikovaných nižšie v časti 2., Oprávnená osoba konštatuje, že v Partnerovi
verejného sektora neidentifikovala žiadne fyzické osoby ako konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia
S 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon č. 297/2008 Z.z.).

Ako uvádzame ďalej v časti 2 tohto verifikačného dokumentu, Partner verejného sektora je v súlade s
ustanovením $ 4 ods. 4 Zákona právnickou osobou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo
výlučne riadi emitent cenných papierov obchodovaných na verejnom trhu. Z uvedeného dôvodu sa do
registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia vrcholového manažmentu Partnera
verejného sektora. Správna rada je najvyšším orgánom nadácie, ktorá o.i. volí a odvoláva správcu nadácie.
Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o
všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných
orgánov.

Členmi Správnej rady Partnera verejného sektora sú

+ > Ing. Štefan Máj, dátum narodenia: 30.06.1952, trvale bytom Pod Rovnicami 3561/41, Bratislava -
Karlova Ves 841 04, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom,
[3]

[41

:FROLKOVIC

e Ing. Peter Krutil, dátum narodenia: 08.03.1968, trvale bytom Tajovského 7652/15, Bratislava 811
04, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom,

e > Štefan Frimmer, dátum narodenia: 07.08.1977, trvale bytom Leningradská 2, Michalovce 071 01,
štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Správcom Partnera verejného sektora je:

« Ing. Danica Lacová, dátum narodenia: 30.12.1962, trvale bytom Klincová 237/19, Bratislava-
Ružinov 82108, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorá nie je verejným funkcionárom.

Údaje podľa ustanovenia 8 11 ods. 5 Zákona

(a) odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa $ 11 odsek 4 Zákona Oprávnená
osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod (8 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov a informácií
získaných najmä z nasledovných dokumentov, resp. zdrojov: (1) e-výpis Partnera verejného sektora
z registra nadácií vedených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky k dátumu 18.05.2017 (ďalej len
„Výpis Partnera“), (2) Nadačná listina Partnera verejného sektora zo dňa 31.12.2015 (ďalej len „Nadačná
listina“), (3) Výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2016 (4) výpis spoločnosti Slovenská
sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Slovenská republika, Oddiel: Sa, Vložka č.: 601/B (ďalej len „SLSP“)
z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. k dátumu 28.03.2017 (číslo dožiadania el-
43240/2017/B) (ďalej len „Výpis SLSP“), (5) úplné znenie stanov SLSP zo dňa 01.10.2014 (ďalej len
„Stanovy SLSP“), (6) zoznam majiteľov cenných papierov (ISIN: SK1110002799) SLSP, vydaný
Centrálnym depozitátom cenných papierov SR, a.s. dňa 20.03.2017 (ďalej len „Zoznam akcionárov
SLSP“), (7) Organizačná štruktúra SLSP (ďalej len „Organizačná štruktúra SLSP“), (8) výpis Erste Group
Bank AG, so sídlom Am Belvedere 1, Viedeň 1100, Rakúska republika, (ďalej len „EGB“) z príslušného
rakúskeho registra spoločností, k dátumu 05.04.2017 (ďalej len „Výpis EGB“), (9) Úplné znenie stanov EGB
zo dňa 11.05.2016 (ďalej len „Stanovy EGB“), (10) Potvrdenie Viedenskej burzy cenných papierov (Vienna
Stock Exchange), že akcie EGB sú obchodované na regulovanom trhu zo dňa 07.04.2017 (ďalej len
„Potvrdenie o prijatí akcií na obchodovanie na regulovanom trhu“) (11) Prehľad akcionárskej štruktúry
EGB zo dňa 27.02.2017, tak ako ju je povinná zverejňovať ako emitent akcií obchodovaných na verejnom
trhu (viď.
htips:/vww.erstegroup.com/content/dam/at/ehlwwmw erstegroup com/en/lnvestor%20Relations/Sharehol
der%20Structure%20Development.odf (ďalej len „Prehľad akcionárskej štruktúry EGB“) a (12) čestné
vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 18.05.2017.

Podľa ustanovenia 8 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z., konečným užívateľom výhod je každá
fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu — podnikateľa alebo
združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo
obchod: medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením
majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu
členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá (1) má priamy alebo
nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej
základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek
ich člena, (3) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, (4) má
[6]

[8]

[9]

[10]

[1

:FROLKOVIC

právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
Podľa ustanovenia $8 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z., ak žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá uvedené
v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového
manažmentu: za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu.
prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutámeho orgánu.

Podľa 8 4 ods. 4 Zákona, pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo
ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod
členovia jej vrcholového manažmentu, za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán.
člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho
orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z
podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety: v takom prípade sa do registra
zapisuje konečný užívateľ výhod.

Podľa $ 2 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o nadáciách“), nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu
verejnoprospešného účelu (ods.1). Nadácia je právnická osoba, zapisuje sa do registra nadácií, ktorý vedie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ods.2). Podľa 8 4 Zákona o nadáciách, nadáciu môže založiť
fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „Zakladateľ“) (ods.1). Nadácia sa zakladá nadačnou listinou
podpísanou všetkými zakladateľmi (ods. 2).

Zakladateľom Partnera verejného sektora je SLSP. Podľa 8 20 ods. 1 Zákona o nadáciách, Správna rada
je najvyšší orgán nadácie. S ohľadom obsah Nadačnej listiny a zloženie Správnej rady, SLSP ovláda
Partnera verejného sektora. Podľa ustanovenia $ 28 ods. 1 Zákona o nadáciách, majetok nadácie sa môže
použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a podmienkami určenými v nadačnej listine a na úhradu
výdavkov (nákladov) na správu nadácie.

Podľa Stanov SLSP, najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Počet hlasov akcionára sa
spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt
jeho akcií násobkom 1 000 eur (slovom: jedentisíc eur). Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov
všetkých akcionárov, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu

Podľa Výpisu SLSP, Zoznamu akcionárov SLSP a Stanov SLSP, základné imanie SLSP je vo výške
212.000.000,- EUR, pričom SLSP vydala 212.000 zajnihovaných akcií na meno, každá v menovitej hodnote
jednej akcie 1.000,- EUR (ďalej len „Akcie“). Podľa Zoznamu akcionárov SLSP, všetky Akcie vlastní EGB.

S ohľadom na skutočnosti uvádzané vbodoch [8] a [9], EGB ovláda SLSP, nakoľko má 100% na
hlasovacích právach a na základnom imaní SLSP.

EGB je rakúska banka, ktorá vykonáva svoje činnosti na základe povolenia rakúskeho orgánu bankového
dohľadu. Podľa Výpisu EGB a Stanov EGB, základné imanie EGB je 859.600.000,- EUR, pričom je
rozdelené na 429.800.000 zaknihovaných akcií bez menovitej hodnoty (kmeňové akcie), ISIN
ATO000652011. Každá akcia priznáva jej vlastníkovi jeden hlas. Podľa Potvrdenia o prijatí akcií na
obchodovanie na regulovanom trhu, akcie EGB sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (Vienna
Stock Exchange).
[12]

[13]

[14]

[15]

:FROLKOVIC

EGB je ako emitent akcií obchodovaných na regulovanom trhu v zmysle príslušných právnych predpisov
povinný zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú stanovený poidiel na hlasovacích právach ako aj
oznamovať tieto skutočnosti orgánu dohľadu. Akcionársku štruktúru EGB zobrazuje nasledovný graf (viď

httos:/hvww.erstegroup.comfcontent/dam/at/ehlwww erstegroup com/en/Investor%20Relations/Sharehol

der%20Structure%20Development.pdf).By investor čiste.
S Foundation"
ST s MÁ
Euplovace anie
301. 47%
Syndicated?
3.8%

Retail

Investors

Austri:
5.0% |

M.A

CaixaBank
9.9%
ana g V

Institutional
Investors
50.6%

Z grafu je zrejmé, že akcionárska štruktúra EGB je nasledovná: (i) Erste Foundation vlastní 11,1% EGB
akcií, (il) CaixaBank vlastní 9,9 % EGB akcií, (ii) Savings banks (sporiteľne) vlastnia 4,7 % EGB akcií, (iv)
drobní rakúski investori vlastnia 5 % EGB akcií, (v) zamestnanci vlastnia 0,9 % EGB akcií, (vi) syndikovaní
investori vlastnia 3,8% EGB akcií, pročom (vii) 50,6 % EGB akcií je vo vlastníctve rôznych inštitucionálnych
investorov a (vii) 14 % akcií je vo vlastníctve neidentifikovaných investorov.S ohľadom na skutočnosti uvádzané v bodoch [11] a [12], podľa povinne zverejňovaných informácií, žiaden
z akcionárov EGB, teda žiadna osoba nevlastní viac ako 11,1 % akcií podieľajúcich sa na základnom imaní
EGB, teda je možné rezultovať, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by spíňala definíciu užívateľa konečných
výhod podľa ustanovenia 8 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba neidentifikovala ani žiadnu
fyzickú osobu, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera verejného sektora, preto v súlade s ustanovením 8 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov,
resp. 8 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z., sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod
členovia jej vrcholového manažmentu.

(b) vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (8 11 ods. 5 písm. b) Zákona)
(b1) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora
Podľa Výpisu Partnera a Nadačnej listiny, jediným Zakladateľom Partnera verejného sektora je SLSP.

Podľa Výpisu SLSP, Zoznamu akcionárov SLSP a Stanov SLSP, základné imanie SLSP je vo výške
212.000.000,- EUR, pričom SLSP vydala 212.000 zaknihovaných akcií na meno, každá v menovitej
hodnote jednej akcie 1.000,- EUR, ktoré všetky vlastní EGB.

Podľa Výpisu EGB a Stanov EGB, základné imanie EGB je 859.600.000 EUR, pričom je rozdelené na
429.800.000 zaknihovaných akcií bez menovitej hodnoty (kmeňové akcie), ISIN ATO000652011. Každá
akcia priznáva jej vlastníkovi jeden hlas. Akcie EGB sú obchodované na regulovanom trhu. EGB je ako
emitent akcií obchodovaných na regulovanom trhu v zmysle príslušných právnych predpisov povinný
zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú stanovený poidiel na hlasovacích právach ako aj oznamovať
tieto skutočnosti orgánu dohľadu. Akcionárska štruktúra EGB je podľa ostatne zverejnených informácií
nasledovná: (i) Erste Foundation vlastní 11,1% EGB akcií, (ii) CaixaBank vlastní 9,9 % EGB akcií, (iii)
[17]

[18]

[19]

[21]

[22]

[23]

[241

:FROLKOVIC

Savings banks (sporiteľne) vlastnia 4,7 % EGB akcií, (iv) drobní rakúski investori vlastnia 5 % EGB akcií,
(v) zamestnanci vlastnia 0,9 % EGB akcií, (vi) syndikovaní investori vlastnia 3,8% EGB akcií, pročom (vii)
50,6 % EGB akcií je vo vlastníctve inštitucionálnych investorov a (viii) 14 % akcií je vo vlastníctve
neidentifikovaných investorov.

(b2) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Podľa Zákona o nadáciách, Výpisu Partnera a Nadačnej listiny, riadiacimi orgánmi Partnera verejného
sektora sú: správna rada a správca nadácie.

Členmi správnej rady Partnera verejného sektora sú:

+ Ing. Štefan Máj, dátum narodenia: 30.06.1952, trvale bytom Pod Rovnicami 3561/41, Bratislava -
Karlova Ves 841 04,

e Ing. Peter Krutil, dátum narodenia: 08.03.1968, trvale bytom Tajovského 7652/15, Bratislava 811
04,

e > Štefan Frimmer, dátum narodenia: 07.08.1977, trvale bytom Leningradská 2, Michalovce 071 01.
Správcom nadácie (Partnera verejného sektora je):

+ Ing. Danica Lacová, dátum narodenia: 30.12.1962, trvale bytom Klincová 237/19, 82108 Bratislava-
Ružinov 82108.

Spôsob konania za Partnera verejného sektora: Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi
činnosť nadácie a koná v jej mene.

(c) zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora ($ 11 ods. 5
písm. c) Zákona v spojení s $4 ods. 3 písm. f) Zákona)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by Partner verejného sektora mal vo svojej vlastníckej alebo
riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

(d) splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu ($ 11 ods. 5 písm. d)
Zákona v spojení s 84 ods. 4 Zákona)

Podľa Výpisu Partnera a Nadačnej listiny, jediným Zakladateľom Partnera verejného sektora je SLSP.
Podľa Výpisu SLSP a Zoznamu akcionárov SLSP, všetky Akcie vlastní EGB.
EGB ovláda SLSP, nakoľko má 100% na hlasovacích právach a na základnom imaní SLSP.

Akcie EGB sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. EGB je ako emitent akcií obchodovaných na
regulovanom trhu v zmysle príslušných právnych predpisov povinný zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí
majú stanovený podiel na hlasovacích právach ako aj oznamovať tieto skutočnosti orgánu dohľadu. Povinne
uverejňovanú akcionársku štruktúru EGB možno nájsť na
nttps:/hvww.erstegroup.com/content/dam/at/eh/wmw erstegroup com/en/lnvestor%20Relations/Sharehol

der%20Structure%20Development.pdf). Podľa ostatne zverejnených informácií, akcionárska štruktúra EGB
je nasledovná: (i) Erste Foundation vlastní 11,1% EGB akcií, (ii) CaixaBank vlastní 9,9 % EGB akcií, (iii)
[26]

[27]

[28]

[29

[30]

:FROLKOVIC

Savings banks (sporiteľne) vlastnia 4,7 % EGB akcií, (iv) drobní rakúski investori vlastnia 5 % EGB akcií,
(v) zamestnanci vlastnia 0,9 % EGB akcií, (vi) syndikovaní investori vlastnia 3,8% EGB akcií, pročom (vii)
50,6 % EGB akcií je vo vlastníctve inštitucionálnych investorov a (viil) 14 % akcií je vo vlastníctve
neidentifikovaných investorov.

S ohľadom na skutočnosti uvádzané vbode [25], podľa povinne zverejňovaných informácií, žiaden
z akcionárov EGB, teda žiadna osoba nevlastní viac ako 11,1 % akcií podieľajúcich sa na základnom imaní
EGB, teda je možné rezultovať, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by spíňala definíciu užívateľa konečných
výhod podľa ustanovenia 8 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba neidentifikovala ani žiadnu
fyzickú osobu, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera verejného sektora, preto v súlade s ustanovením $ 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov,
resp. 8 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z.z., sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod
členovia jej vrcholového manažmentu.

Partner verejného sektora je v súlade s ustanovením $ 4 ods. 4 Zákona právnickou osobou, ktorú nepriamo
výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi emitent cenných papierov obchodovaných na verejnom
trhu (EGB). Naviac, SLSP, ktorá priamo ovláda Partnera verejného sektora, je emitentom cenných papierov
(dlhopisov) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Členmi správnej rady Partnera verejného sektora sú:

s > Ing. Štefan Máj, dátum narodenia: 30.06.1952, trvale bytom Pod Rovnicami 3561/41, Bratislava -
Karlova Ves 841 04,

+ Ing. Peter Krutil, dátum narodenia: 08.03.1968, trvale bytom Tajovského 7652/15, Bratislava 811
04,

« > Štefan Frimmer, dátum narodenia: 07.08.1977, trvale bytom Leningradská 2, Michalovce 071 01.
Správcom Partnera verejného sektora je:

e Ing. Danica Lacová, dátum narodenia: 30.12.1962, trvale bytom Klincová 237/19, 82108 Bratislava-
Ružinov 82108.

(e) vyhlásenie Oprávnenej osoby ($8 11 ods. 5 písm. e) Zákona)
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa [9.95.20

A

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×