Nezaradený subjekt

Duslo, a.s.

Šaľa

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Administratívna budova, ev. č. 1236 , Šaľa

Záznam platný od: 15. Máj 2017

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Zbyněk Průša
Adresa:
Sluneční 2355 Rožnov pod Radhoštěm 75661
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Monika Babišová
Adresa:
Františka Zemana 876 Průhonice 25243
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Alexej Bílek
Adresa:
Podhořská 12 Dolní Chabry, Praha 8 18400
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Václav Knotek
Adresa:
Achátová 12 Radotín, Praha 5 15300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Babiš
Adresa:
Františka Zemana 876 Průhonice 25243
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
Adresa:
Cintorínska 22 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
Adresa:
Staré záhrady 3 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


#advaokálsko kancelária/
JUCr. MARIANNA KUCHTOVÁ

Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Duslo, a.s.

Sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236
Šaľa 927 03

1ČO: 35 826 487

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 10393/T

(ďalej ako „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
Sídlo: Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava

IČO: 36 854 531

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 49351/B

V mene ktorej koná: JUDr. Marianna Kuchtová, konateľ / advokát

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Tento verifikačný dokument dokladá vzmysle $ 5 ods. 6 Zákona o RPYS
identifikáciu konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora.

Definíciu konečného užívateľa výhod zakotvuje S 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a a ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“) nasledovne:

Konečný užívateľ výhod
(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda
alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu — podnikateľa alebo združenie

Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s.r.o. / Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
+421 903 424 213, +421 2 43 412 453 / advokat kuchrova.sk / www.kuchtova.sk
reg. OR OS BA 1 odd. Sro, vl. č. 49531/B / IČO: 36 854 531 IČ DPH: SK 2022598842 / bank. spojenie: 2625160637/1100
majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú
svoju činnosť alebo obchod: medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom
cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,37)
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na
hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane
akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo
akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom
bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej
osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu — podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na
hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby — podnikateľa
alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku, ak je zakladateľom
alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci
orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena
alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať
tieto orgány alebo ich člena,

3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným
orgánom alebo členom týchto orgánov,

4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku,
ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov, ak neboli určení budúci
príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa
považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo
pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespíňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za
konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového
manažmentu: za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán,
člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nesplňa kritériá
podľa odseku 1 pism. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak
spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
splňa aspoň niektoré z týchto kritérii.“
Tento verifikačný dokument bol vyhotovený výlučne pre potreby zápisu alebo
overenia údajov týkajúcich sa Partnera verejného sektora, ktoré sa zapisujú do
registra zriadeného podľa S 3 ods. 1 Zákona o RPVS.

A)
Identifikácia konečného užívateľa výhod / Overenie identifikácie konečného
užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala (v prípade prvého zápisu), resp. overila identifikáciu
(v prípade následného overenia) konečného užívateľa výhod u Partnera verejného
sektora na základe všetkých dostupných informácii a dokladov, najmä:

Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora (Duslo, a.s.)

- Stanovy obchodnej spoločnosti Duslo, a.s. (Partnera verejného sektora):
posledné znenie zo dňa 21.02.2017

- Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 09.05.2017,
vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.

- "Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 21.02.2017

- Organizačný poriadok spoločnosti Duslo, a.s. (Partnera verejného sektora):
posledné znenie zo dňa 30.05.2016

- Organizačná štruktúra spoločnosti Duslo, a.s. (Partnera verejného sektora)
platná ku dňu 01.05.2017

- Výpis z obchodného registra spoločnosti AGROFERT, a.s.

- Stanovy obchodnej spoločnosti AGROFERT, a.s., posledné znenie zo dňa
01.02.2017

- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti AGROFERT, a.s. zo dňa
03.05.2017

- Statut svččenského fondu AB private trust 1, svérenský fond zo dňa
01.02.2017
Statut svččenského fondu AB private trust II, svččenský fond zo dňa
01.02.2017

- Čestné vyhlásenie Ing. Andreja Babiša, zakladateľa a beneficienta AB private
trust I, svčňenský fond a AB private trust II, svčenský fond

- Čestné vyhlásenie p. Moniky Babišovej, člena Rady protektorov AB private
trust I, svťenský fond a AB private trust II, svčenský fond

- Čestné vyhlásenie Ing. Zbynčka Prúšu, zvereneckého správcu AB private
trust I, svčťenský fond a člena Rady protektorov AB private trust II,
svčfenský fond

- Čestné vyhlásenie JUDr. Alexeja Bileka, zvereneckého správcu AB private
trust II, svččenský fond a člena Rady protektorov AB private trust I,
svéťenský fond

- Čestné vyhlásenie Mgr. Václava Knoteka, člena Rady protektorov AB private
trust I, svečenský fond a AB private trust II, svečenský fond
Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora

Z popisaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou
akciovou spoločnosťou založenou a fungujúcou podľa ustanovení $ 154 a nasl.
Obchodného zákonníka.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti, ktorým je zahraničná
spoločnosť AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO:

3
26185610, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou
značkou B 6626.

Spoločnosť AGROFERT, a.s. vlastní všetky kmeňové akcie emitované Partnerom
verejného sektora a mä 100% hlasovacích práv pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia.Najvyšším orgánom spoločnosti AGROFERT, a.s. je valné zhromaždenie. Pre
uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia sa vyžaduje prítomnosť akcionárov,
ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 60 % základného imania
spoločnosti. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia postačuje súhlas
jednoduchej väčšiny akcionárov prítomných na valnom zhromaždení (napr. aj pri
rozhodovaní o rozdelení zisku), okrem prípadov, kedy stanovy alebo zákon výslovne
požadujú súhlas všetkých akcionárov spoločnosti.

Podľa overených skutočností všetkých 628 ks kmeňových akcií spoločnosti
AGROFERT, a.s., s ktorými je spojený 100 % podiel na hlasovacich právach a
základnom imaní spoločnosti, je vložených do dvoch zvereneckých fondov (v češtine:
„svéňenský fond“), a to takto:

a) 565 ks akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. je vložených do zvereneckého fondu
AB private trust I, svčťenský fond, ktorý spravuje Ing. Zbyňek Prúša,
zverenecký správca (v češtine: „svéfenský správce“) a

b) 63 ks akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. je vložených do zvereneckého fondu
AB private trust II, svččenský fond, ktorý spravuje JUDr. Alexej Bilek,
zverenecký správca.

Oba uvedené zverenecké fondy predstavujú združenie majetku bez právnej
subjektivity, založené podľa českého právneho poriadku, konkrétne vzmysle
ustanovení $ 1448 až 8 1474 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákonník v znení
neskorších predpisov.

Zverenecké fondy boli vytvorené vyčlenením majetku z vlastnictva zakladateľa.
Vlastnícke práva k majetku vo zvereneckom fonde vykonáva vlastným menom na
účet fondu zverenecký správca, majetok vo zvereneckom fonde však nie je ani
vlastníctvom správcu, ani vlastníctvom zakladateľa, ani vlastníctvom osoby, ktorej
ma byť zo zvereneckého fondu plnené.

Spoločnosť AGROFERT, a.s. má teda dvoch akcionárov, ktorými sú:

1) Ing. Zbynčk Prúša, nar. 06.12.1953, bytom Slunečni 2355, 756 61 Rožnov
pod Radhoštém, Česká republika, zverenecký správca AB private trust I,
svččenský fond

2) JUDr. Alexej Bílek, nar. 03.12.1954, bytom Podhorská 770/12, Dolní
Chabry, 184 00 Praha 8, Česká republika, zverenecký správca AB private
trust II, svšťenský fond

Majoritným akcionárom spoločnosti AGROFERT, a.s. je Ing. Zbynčk Prúša,
zverenecký správca AB private trust I, svčfťenský fond, so 89,97 % podielom na
hlasovacích právach a základnom imaní.
S ohľadom na úzke personálne prepojenie oboch uvedených zvereneckých fondov,
zhodu v osobe ich zakladateľa aich beneficienta, oboch akcionárov spoločnosti
AGROFERT, a.s. je potrebné považovať za osoby konajúce v zhode.

Zo štatútu zvereneckého fondu AB private trust I, svéčenský fond vyplýva, že
zakladateľom fondu je Ing. Andrej Babiš. Medzi hlavný účel fondu je zahrnutá
správa akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. a ich prostredníctvom celej podnikateľskej
skupiny AGROFERT. Ako ďalší účel fondu je výslovne pomenovaná ochrana
záujmov jeho zakladateľa.

V postavení obmyšleného (ďalej ako „beneficient“), osoby, v prospech ktorej má
byť zo zvereneckého fondu AB private trust I, svéčenský fond plnené, je osoba
zakladateľa.Zverenecký fond AB private trust I, syččenský fond má jedného zvereneckého
správcu, ktorý koná samostatne. Prvého zvereneckého správcu vymenoval
zakladateľ. Zakladateľ súčasne určil náhradníka, ktorý sa stane v poradi druhým
zvereneckým správcom v prípade skončenia funkcie prvého zvereneckého správcu.
Zvereneckého správcu inak odvoláva a menuje rada protektorov.

Dohľad nad správou zvereneckého fondu vykonáva rada protektorov. Rada
protektorov má 3 členov, z ktorých jeden je tzv. radinný protektor. Prvých členov
rady protektorov vymenoval zakladateľ. Protektorov inak odvoláva a menuje rada
protektorov, s výnimkou rodinného protektora, ktorého odvoláva a menuje
beneficient.

Zo štatútu zvereneckého fondu AB private trust II, svéčenský fond vyplýva, že
zakladateľom fondu je Ing. Andrej Babiš. Medzi hlavný účel fondu je zahrnutá
správa akcií spoločnosti AGROFERT, a.s. a ich prostredníctvom celej podnikateľskej
skupiny AGROFERT. Ako ďalší účel fondu je výslovne pomenovaná ochrana
záujmov jeho zakladateľa.

V postavení beneficienta (obmyšleného), t.j. osoby, v prospech ktorej má byť zo
zvereneckého fondu AB private trust II, svččenský fond plnené, je osoba
zakladateľa.

Zverenecký fond AB private trust II, svčfťenský fond má jedného zvereneckého
správcu, ktorý koná samostatne. Prvého zvereneckého správcu vymenoval
zakladateľ. Zakladateľ súčasne určil náhradníka, ktorý sa stane v poradí druhým
zvereneckým správcom v prípade skončenia funkcie prvého zvereneckého správcu.
Zvereneckého správcu inak odvoláva a menuje rada protektorov.

Dohľad nad správou zvereneckého fondu vykonáva rada protektorov. Rada
protektorov má 3 členov, z ktorých jeden je tzv. radinný protektor. Prvých členov
rady protektorov vymenoval zakladateľ. Protektorov inak odvoláva a menuje rada
protektorov, s výnimkou rodinného protektora, ktorého odvoláva a menuje
beneficient.

V orgánoch zvereneckého fondu AB private trust II, svečenský fond vystupujú osoby
totožné, ako v orgánoch zvereneckého fondu AB private trust I, svčľenský fond,
ibaže v mierne pozmenených funkciách.
Podľa 8 6a ods. 1 Zákona a ochrane pred legalizáciou príjmov je konečným
užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje
právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá
fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo
obchod.

Ak ide o združenie majetku, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba (resp.
osoby) definovaná v 8 6a ads. 1 písm. c) Zákona o ochrane pred legalizáciou
príjmov.

Na základe vyššie uvedených skutočností boli za konečných užívateľov výhod
u Partnera verejného sektora identifikovaní:

> Ing. Andrej Babiš, nar. 02.09.1954, občan ČR
bytom 252 43 Prúhonice, Františka Zemana 876, ČR
zakladateľ a beneficient AB private trust I, svečenský fond
zakladateľ a beneficient AB private trust II, svčenský fond

t.j. fyzická osoba, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia
majetku

a súčasne je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje
združenie majetku

a súčasne má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia
majetku alebo ich člena,

> lng. Zbynék Prúša, nar. 06.12.1953, občan ČR
bytom Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštém, ČR
zverenecký správca AB private trust I, svččenský fond
člen rady protektorov AB private trust II, svčfenský fond

t.j. fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom,
dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov
združenia majetku

a súčasne je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný
orgán združenia majetku alebo ich člena,

JUDr. Alexej Bilek, nar. 03.12.1954, občan ČR

bytom Podhočská 770/12, Dolni Chabry, 184 00 Praha 8, ČR
zverenecký správca AB private trust II, svéčenský fond

člen rady protektorov AB private trust I, svéľenský fond

v

t.j. fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom,
dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov
združenia majetku

a súčasne je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný
orgán združenia majetku alebo ich člena,
> Monika Babišová, nar. 14.06.1974, občan ČR
bytom 252 43 Prúhonice, Františka Zemana 876, ČR
člen rady protektorov AB private trust I, svefenský fond
člen rady protektorov AB private trust II, svéčenský fond

t.j. fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom,
dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov
združenia majetku

a súčasne je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný
orgán združenia majetku alebo ich člena,

v

Mgr. Václav Knotek, nar. 12.03.1975, občan ČR

bytom Achátová 191/12, Radotín, 153 00 Praha 5, ČR
člen rady protektorov AB private trust I, svččenský fond
člen rady protektorov AB private trust II, svččenský fond

t.j. fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom,
dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov
združenia majetku

a súčasne je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo
odvolať štatutárny argán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný
orgán združenia majetku alebo ich člena:

B)
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA
Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou

a fungujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je zahraničná spoločnosť
AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 26185610.

Spoločnosť AGROFERT, a.s. má dvoch akcionárov s podielmi na základnom imaní
v rozsahu:
1) Ing. Zbynék Prúša
zverenecký správca AB private trust I, svčrťenský fond 89,97 %

2) JUDr. Alexej Bílek
zverenecký správca AB private trust II, svečenský fond 10,03 %
RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená orgánmi spoločnosti
s rozhodovacími ariadiacimi — kompetenciami a vrcholovými manažérmi
(zamestnancami spoločnosti) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva
jediný akcionár (viď popis akcionárskej štruktúry vyššie).

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti
a koná v jej mene. Členmi predstavenstva sú:v

Ing. Petr Cingr, nar. 18.05.1968, občan ČR
bytom K. Mokradu č.p. 425, Louňovice 251 62, ČR
predseda predstavenstva Partnera verejného sektora

Ing. Zbynék Prúša, nar. 06.12.1953, občan ČR
bytom Slunečni 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštém, ČR
podpredseda predstavenstva Partnera verejného sektora

Ing. Petr Bláha, nar. 17.01.1962, občan ČR
bytom Skalní 1089, Hranice 753 01, ČR
člen predstavenstva Partnera verejného sektora

Ing. Kvetoslava Trenčianska, nar. 29.11.1961, občan SR
bytom Lišňová 265/22, Solčany 956 17
člen predstavenstva Partnera verejného sektora

Ing. Jan Stoklasa, nar. 10.05.1971, občan ČR
bytom Polni 240, Louňovice 251 62, ČR
člen predstavenstva Partnera verejného sektora

Mgr. Pavel Hanus, MBA, nar. 26.02.1984, občan SR
bytom U1. Nad Bednárovým 13, Mariánka 900 33
člen predstavenstva Partnera verejného sektora

Ing. Roman Protuš, nar. 25.10.1968, občan SR
bytom Nitrianska 12, Šaľa 927 03
člen predstavenstva Partnera verejného sektora

Dozorná rada spoločnosti je kontrolným orgánom a vykonáva kompetencie, ktoré jej
priznáva zákon a aktuálne stanovy spoločnosti.

Členmi dozornej rady spoločnosti (Partnera verejného sektora)sú:

>

>

>

Ing. Elena Trenčianska, CSc., nar. 28.02.1943, občan SR
bytom Račianska 39, Bratislava 831 02

Mgr. Mária Csányiová, nar. 16.12.1959, občan SR
bytom Novomeského 22, Šaľa 927 01

JUDr. Silvia Karásiková, nar. 15.03.1972, občan SR
bytom Mostová 1839/5, Šaľa 927 01
Schéma riadiacej štruktúry spoločnosti:

Riaditeľ úseku nákupu a logisti[—4 Riaditeľ SBU energetika

1———— Výrobný riaditeľ anorganika
——— výrobný riaditeľ Strážske
Výrobný riaditeľ organika©)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry
Partnera verejného sektora

Podľa dostupných údajov a informácií súčasťou vlastnickej alebo riadiacej štruktúry
Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu
v Slovenskej republike.

D)
Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra
(len v prípade partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 4 Zákona o RPVS)

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na
obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie
informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o
cenných papieroch- v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo
spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
E)
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom

dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 10.05.2017

Oprávnená osoba:

gAdvokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.
JUDr. Marianna Kuchtová
konateľ / advokát

10

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×