Priame rokovacie konanie

Poskytnutie komplexných vzdelávacích služieb v oblasti celoživotného vzdelávania vo vybraných vzdelávacích programoch 09/2017-08/2019


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Vyhlásené:
15. August 2017
Vestník:
160/2017
Predpoklad uzatvorenia v:
31. August 2017
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
959 040,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
Duálna akadémia, z.z.p.o.
IČO:
50073893

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

Subjekt Duálna akadémia, z.z.p.o. poskytuje akreditované vzdelávanie v nemodulovej forme vo všetkých vzdelávacích programoch, a to v stanovenom rozsahu, je jediným dodávateľom na trhu, ktorý disponuje jednotlivými požadovanými a platnými akreditáciami vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní v požadovanom rozsahu. Uvedená skutočnosť bola potvrdená akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR pre ďalšie vzdelávanie. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že neexistuje iná primeraná alternatíva zabezpečenia realizácie obstarávaných vzdelávacích programov, prostredníctvom ktorej by bolo možné naplniť stanovené ciele. Nakoľko dodávateľ je jediným subjektom disponujúci požadovanými akreditáciami, a predmetné akreditácie sú v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. nevyhnutným predpokladom pre poskytnutie obstarávaných vzdelávacích služieb, sú naplnené podmienky na zadanie zákazky dodávateľovi priamym rokovacím konaním.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×