Obstarávanie

Doplňujúce práce II, na realizáciu diela "Rekonštrukcia objektu "H" Vedecko-vzdelávací objekt v areáli UPJŠ v Košiciach,


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
181 733,00
Konečná suma(Bez DPH):
175 639,00
Zaplatené:
96.64%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214200-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Na základe skutočností vyplývajúcich počas realizácie stavby je potrebné riešiť niekoľko zmien stavby voči schválenej projektovej dokumentácii. Sú to vážne skutočnosti aj detaily, ktoré v procese projektovej prípravy stavby nebolo možné, aj napriek vykonaniu čiastkových, charakteristických sondážnych prác zmapovať a zohľadniť v projektovej dokumentácii stavby v čase jej vyhotovenia, statické a iné problémy, ktoré boli skryté a nepredpokladané, ktorých potreba vyplynula tiež aj z dôvodu ďalšieho postupného chátrania objektu. Jedná sa najmä o navýšenie dopravy a odvozu sute a poplatku za skladovanie z dôvodu potreby obitia väčších hrúbok pôvodných omietok v niektorých miestnostiach; práce súvisiace s opravou zakrytých pôvodných staticky narušených a poškodených drevených trámov stropnej nosnej konštrukcie na 2.NP; zmenu trasy prípojky tepla z dôvodu havarijného stavu stavebnej konštrukcie jej pôvodnej trasy; vybúranie priečok z dôvodu statickej nestability; demontáž nepredpokladaných zakrytých pôvodných rozvodov ústredného kúrenia v 1.PP. Tiež je nutná repasácia náterov nosných profilov schodísk, ktoré boli pôvodné zakryté a nedostupné; vybúranie skrytých pôvodných obkladov a dlažieb v miestnostiach pod druhotnými vrstvami; nutnosť realizácie sadrokartónových predsadených stien na závesné WC so zabudovanou nádržou v stene, z dôvodu nemožnosti zabudovania nádrže do pôvodných zvislých konštrukcií z hľadiska statiky a technického stavu pôvodných stien zisteného počas realizácie stavby; zmena ovládania okien a dverí z hľadiska požiarnej ochrany; nutnosť doplnenia miestami pôvodnej betónovej mazaniny a tiež realizácia miestami novej betónovej mazaniny na podlahy; potreba vybúrania väčšieho množstva pôvodnej dlažby v priestore podesty hlavného schodiska na 1. NP a 2. NP, ktorá bola nedostupná a zakrytá druhotnými nášľapnými vrstvami podláh. Zo statického hľadiska je nutnosť podchytenia nosného piliera na 1.PP po odhalení skrytej šachty v 1.PP; nutnosť zbúrania a zásypu neregistrovaného a nepredvídaného podzemného kolektora (energokanála), ktorý bol situovaný v mieste realizácie nových základových konštrukcií pre zvislú nosnú oceľovú konštrukciu dodatočného opláštenia časti stavby a to novodobej prístavby a tým pádom doplnenie rozsahu nových základových konštrukcií. Je potrebná zmena rozsahu a technologického postupu realizácie opravy a tiež novej vnútornej omietky stropov v budove z dôvodu jej miestami značnej nesúdržnosti druhotných vyhotovení viac vrstiev, ktoré boli zistené počas realizácie stavby a nebolo možné predpokladať ich plošnú súdržnosť k podkladu. Z hľadiska potreby budúceho technického vybavenia miestností je nutnosť doplnenia elektrických zásuviek a vývodov pre dataprojektory, zásuviek a rozvodov štrukturovanej kabeláže 1.PP, doplnenie elektroinštalačného rozvodu k oknám, na ktorých bude osadená žalúzia s elektrickým pohonom, elektrických zdrojov pre prístupový systém ACS. Je tiež nutná realizácia väčšieho množstva výmery novej podlahovej krytiny z PVC, plávajúcej laminátovej podlahy a nivelizačného poteru (niky, výklenky a podstupnice na pódiách). Z dôvodu kolízie nepredvídaných zabudovaných prvotných oceľových tiahel je navrhnutá zmena trasovania VZT na 1.PP a zbúranie a zabetónovanie zväčšených otvorov pre VZT v stropných klenbách. Z dôvodu splnenia normových požiadaviek vyplynula potreba doplnenia podporných madiel pre imobilných v miestnosti WC a doplnenie chýbajúceho madla na schodiskovom zábradlí a tiež pri oknách vedľa pódií v posluchárňach z bezpečnostného hľadiska. Na podlahách v miestnostiach hygienických zariadení a na schodiskových podestách je potrebné doplnenie betónovej mazaniny a v ostatných miestnostiach nutnosť spevnenia a scelenia podkladu pod PVC a laminátovú plávajúcu podlahu z dôvodu vyskytujúcich sa pôvodných trhlín a nerovností po odstránení všetkých pôvodných vrstiev podláh. vo veľkých posluchárňach nutnosť realizácie staticky únosného podkladu v časti podlahy pre potreby kotvenia sklopných lavíc. Z dôvodu zbúrania pôvodných priečok nakoľko konštrukčne prechádzali až cez stropnú konštrukciu je nutné doplnenie časti stropu na 2.NP, ktorého celistvosť bola v miestach umiestnenia pôvodných priečok prerušená. Z dôvodu nemožnosti osadenia pôvodne navrhnutého výlezu je potrebné vykonať zmenu výlezu do podkrovia. Je potreba dodatočnej povrchovej úpravy spodnej časti pôvodných nosných kovových Iprofilov stropnej klenbovej konštrukcie v 1.PP a nových prievlakov na ostatných podlažiach, ktorá vyplynula počas realizácie povrchovej úpravy stropu; nepredpokladaná nutnosť osekania druhotnej cementovej vrstvy nachádzajúcej sa na schodiskových stupňoch, ktorá bola zakrytá druhotnou nášľapnou vrstvou nalepenej PVC povlakovej podlahovej krytiny; nutnosť realizácie väčších hrúbok sanačných omietok na stenách 1.PP, z dôvodu značnej nerovinatosti pôvodných zvislých konštrukcií. Z dôvodu potreby zjednotenia všetkých dverných otvorov bolo potrebné upraviť ostenia dverí 1-2. NP do rovnakej šírky. Z hygienických požiadaviek vyplynula bezpodmienečné doplnenie ventilátorov na odsávanie vzduchu v miestnostiach sociálnych zariadení a upratovačky, ktoré nie sú priamo vetrateľné. Z dôvodu záverov reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie došlo k zmene hlavného vstupného portálu, čím vznikla potreba vytvorenia tvarovo náročnejších segmentov stél zo sadry a formy z polyesteru.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 1 175 639,00 0% EUR 14. December 2015 50239

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy DL Metrostav 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628703/content/477218/download","filename":"DL k 14.12.2015.PDF"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. December 2015 17. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24359/content/8441/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. December 2015 17. December 2015 []
Ponuky uchádzačov METROSTAV a.s., 17. December 2015 17. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24362/content/8348/download","filename":"ZoD_Metrostav_dopl prace do 2 PRK - 1 etapa_26 11 2015 na podpis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24362/content/8349/download","filename":"Príloha k ZoD_Rozpocet, rekapitulacia, KL_PRK c.2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktury Metrostav 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628702/content/477209/download","filename":"Fa k 21.12.2015.PDF"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×