Obstarávanie

Doplňujúce práce II, na realizáciu diela "Rekonštrukcia objektu "H" Vedecko-vzdelávací objekt v areáli UPJŠ v Košiciach,


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
181 733,00
Konečná suma(Bez DPH):
175 639,00
Zaplatené:
96.64%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214200-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Na základe skutočností vyplývajúcich počas realizácie stavby je potrebné riešiť niekoľko zmien stavby voči schválenej projektovej dokumentácii. Sú to vážne skutočnosti aj detaily, ktoré v procese projektovej prípravy stavby nebolo možné, aj napriek vykonaniu čiastkových, charakteristických sondážnych prác zmapovať a zohľadniť v projektovej dokumentácii stavby v čase jej vyhotovenia, statické a iné problémy, ktoré boli skryté a nepredpokladané, ktorých potreba vyplynula tiež aj z dôvodu ďalšieho postupného chátrania objektu. Jedná sa najmä o navýšenie dopravy a odvozu sute a poplatku za skladovanie z dôvodu potreby obitia väčších hrúbok pôvodných omietok v niektorých miestnostiach; práce súvisiace s opravou zakrytých pôvodných staticky narušených a poškodených drevených trámov stropnej nosnej konštrukcie na 2.NP; zmenu trasy prípojky tepla z dôvodu havarijného stavu stavebnej konštrukcie jej pôvodnej trasy; vybúranie priečok z dôvodu statickej nestability; demontáž nepredpokladaných zakrytých pôvodných rozvodov ústredného kúrenia v 1.PP. Tiež je nutná repasácia náterov nosných profilov schodísk, ktoré boli pôvodné zakryté a nedostupné; vybúranie skrytých pôvodných obkladov a dlažieb v miestnostiach pod druhotnými vrstvami; nutnosť realizácie sadrokartónových predsadených stien na závesné WC so zabudovanou nádržou v stene, z dôvodu nemožnosti zabudovania nádrže do pôvodných zvislých konštrukcií z hľadiska statiky a technického stavu pôvodných stien zisteného počas realizácie stavby; zmena ovládania okien a dverí z hľadiska požiarnej ochrany; nutnosť doplnenia miestami pôvodnej betónovej mazaniny a tiež realizácia miestami novej betónovej mazaniny na podlahy; potreba vybúrania väčšieho množstva pôvodnej dlažby v priestore podesty hlavného schodiska na 1. NP a 2. NP, ktorá bola nedostupná a zakrytá druhotnými nášľapnými vrstvami podláh. Zo statického hľadiska je nutnosť podchytenia nosného piliera na 1.PP po odhalení skrytej šachty v 1.PP; nutnosť zbúrania a zásypu neregistrovaného a nepredvídaného podzemného kolektora (energokanála), ktorý bol situovaný v mieste realizácie nových základových konštrukcií pre zvislú nosnú oceľovú konštrukciu dodatočného opláštenia časti stavby a to novodobej prístavby a tým pádom doplnenie rozsahu nových základových konštrukcií. Je potrebná zmena rozsahu a technologického postupu realizácie opravy a tiež novej vnútornej omietky stropov v budove z dôvodu jej miestami značnej nesúdržnosti druhotných vyhotovení viac vrstiev, ktoré boli zistené počas realizácie stavby a nebolo možné predpokladať ich plošnú súdržnosť k podkladu. Z hľadiska potreby budúceho technického vybavenia miestností je nutnosť doplnenia elektrických zásuviek a vývodov pre dataprojektory, zásuviek a rozvodov štrukturovanej kabeláže 1.PP, doplnenie elektroinštalačného rozvodu k oknám, na ktorých bude osadená žalúzia s elektrickým pohonom, elektrických zdrojov pre prístupový systém ACS. Je tiež nutná realizácia väčšieho množstva výmery novej podlahovej krytiny z PVC, plávajúcej laminátovej podlahy a nivelizačného poteru (niky, výklenky a podstupnice na pódiách). Z dôvodu kolízie nepredvídaných zabudovaných prvotných oceľových tiahel je navrhnutá zmena trasovania VZT na 1.PP a zbúranie a zabetónovanie zväčšených otvorov pre VZT v stropných klenbách. Z dôvodu splnenia normových požiadaviek vyplynula potreba doplnenia podporných madiel pre imobilných v miestnosti WC a doplnenie chýbajúceho madla na schodiskovom zábradlí a tiež pri oknách vedľa pódií v posluchárňach z bezpečnostného hľadiska. Na podlahách v miestnostiach hygienických zariadení a na schodiskových podestách je potrebné doplnenie betónovej mazaniny a v ostatných miestnostiach nutnosť spevnenia a scelenia podkladu pod PVC a laminátovú plávajúcu podlahu z dôvodu vyskytujúcich sa pôvodných trhlín a nerovností po odstránení všetkých pôvodných vrstiev podláh. vo veľkých posluchárňach nutnosť realizácie staticky únosného podkladu v časti podlahy pre potreby kotvenia sklopných lavíc. Z dôvodu zbúrania pôvodných priečok nakoľko konštrukčne prechádzali až cez stropnú konštrukciu je nutné doplnenie časti stropu na 2.NP, ktorého celistvosť bola v miestach umiestnenia pôvodných priečok prerušená. Z dôvodu nemožnosti osadenia pôvodne navrhnutého výlezu je potrebné vykonať zmenu výlezu do podkrovia. Je potreba dodatočnej povrchovej úpravy spodnej časti pôvodných nosných kovových Iprofilov stropnej klenbovej konštrukcie v 1.PP a nových prievlakov na ostatných podlažiach, ktorá vyplynula počas realizácie povrchovej úpravy stropu; nepredpokladaná nutnosť osekania druhotnej cementovej vrstvy nachádzajúcej sa na schodiskových stupňoch, ktorá bola zakrytá druhotnou nášľapnou vrstvou nalepenej PVC povlakovej podlahovej krytiny; nutnosť realizácie väčších hrúbok sanačných omietok na stenách 1.PP, z dôvodu značnej nerovinatosti pôvodných zvislých konštrukcií. Z dôvodu potreby zjednotenia všetkých dverných otvorov bolo potrebné upraviť ostenia dverí 1-2. NP do rovnakej šírky. Z hygienických požiadaviek vyplynula bezpodmienečné doplnenie ventilátorov na odsávanie vzduchu v miestnostiach sociálnych zariadení a upratovačky, ktoré nie sú priamo vetrateľné. Z dôvodu záverov reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie došlo k zmene hlavného vstupného portálu, čím vznikla potreba vytvorenia tvarovo náročnejších segmentov stél zo sadry a formy z polyesteru.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 1 175 639,00 0% EUR 14. December 2015 50239

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy DL Metrostav 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628703/content/477218/download","filename":"DL k 14.12.2015.PDF"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. December 2015 17. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24359/content/8441/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. December 2015 17. December 2015 []
Ponuky uchádzačov METROSTAV a.s., 17. December 2015 17. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24362/content/8348/download","filename":"ZoD_Metrostav_dopl prace do 2 PRK - 1 etapa_26 11 2015 na podpis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/24362/content/8349/download","filename":"Príloha k ZoD_Rozpocet, rekapitulacia, KL_PRK c.2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktury Metrostav 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628702/content/477209/download","filename":"Fa k 21.12.2015.PDF"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×