Obstarávanie

Stavebné úpravy - rekonštrukcia a modernizácia ul. Okružná Lipt. Mikuláš


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Liptovský Mikuláš
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
54 820,00
Konečná suma(Bez DPH):
49 341,66
Zaplatené:
90.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233220-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy, rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie na ulici Okružnej v Liptovskom Mikuláši, miestnej časti Palúdzka. Povrchová úprava danej komunikácie je nie jednotný a tvorí ho asfaltobetón, vybrovaný štrk, betón a spevnená zemina. Jestvujúca miestna komunikácia je napojená na zbernú komunikáciu cestu I triedy č. 18 nevyhovujúcim pripojením veľký sklon v mieste napojenia a zo západnej strany je komunikácia napojená na jest. miestnu komunikáciu. Vzhľadom na dané skutočnosti a nevyhovujúci technický stav danej miestnej komunikácie sa MsÚ v Lipt. Mikuláši rozhodol pre rekonštrukciu danej komunikácie v súlade so spracovaným ÚP danej lokality. Systém dopravy vychádza z požiadavky na zabezpečenie prístupu k jednotlivým rodinným domom IBV, prístupu pre odvoz komunálneho odpadu, vjazd a výjazd zdravotnej a požiarnej techniky. Usmernenie radenia dopravy na prístupových komunikáciách bude riadené vodorovným a zvislým značením. Daná miestna komunikácia bude zabezpečovať prístup do obytnej zóny na ul. Okružnej z ul. Baranovskej. Prístup so zbernej komunikácie I / 18 bude zrušený pre automobilovú dopravu a bude možný prístup len pre pešiu dopravu. Dopravný systém v danej IBV je navrhnutý z troch vetiev : Vetva A začína na jestvujúcej miestnej komunikácii a pokračuje smerom južným, kde sa napája na jestvujúcu miestnu komunikáciu. Jedná sa o rekonštrukciu jestvujúcej komunikácie v miestu bývalého priepustu, ktorý je už nefunkčný. Celková dĺžka komunikácie je 17,52 m a šírka komunikácie 3,60 m. Vetva B začína na vetve A, a pokračuje smerom východným do km 0,05451 kde sa mení smer na severný a pokračuje až po chodník pri ceste I / 18, kde je ukončená. Celková dĺžka komunikácie je 139,09 m a šírka komunikácie 5,0 m do km 0,054 51, kde sa mení šírka na 3,0 m. Vetva C začína na jestvujúcom chodníku a pokračuje smerom východným, kde sa napája na jestvujúci chodník na moste. Šírka chodníka je 1,5 a bude doplnený so strany cesty, prídlažbou o šírke 0,5 m a zo strany miestnej komunikácie oceľovým zábradlím o výške 1,10 m. V mieste prechodu na chodník, bude zábradlie nahradené oceľovými stĺpikmi, ktoré sa vyznačia žltočiernou farbou. Všetky domové vjazdy a prechody pre chodcov budú riešené ako bezbariérové, t.j. max. výška vjazdu a prechodu bude 20 mm nad jestvujúcu komunikáciu. Stavebné úpravy . rekonštrukcia miestnych komunikácií bude slúžiť pre obyvateľov a návštevníkov mesta v danej lokalite. Zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky na danej komunikácii a usmernia sa dažďové a povrchové vody.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 3 59 210,00 20% EUR 21. Október 2014 48001

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 26. Október 2014 26. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379262/content/321408/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk 2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634522/content/549029/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Október 2014 26. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379265/content/321409/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Zápis z odovzdania diela 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634517/content/549024/download","filename":"Zapis z odovzdania diela.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 26. Október 2014 26. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379244/content/321403/download","filename":"Kopia_LM_Okruzna_opt.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 24. Október 2014 24. Október 2014 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Október 2014 26. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379268/content/321410/download","filename":"Informácia o výsledku VP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Október 2014 26. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379259/content/321407/download","filename":"Zapisnica zo splnenia PU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o. 26. Október 2014 26. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379247/content/321404/download","filename":"Liptovský Mikuláš - ul. Okružná_opt.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379241/content/321402/download","filename":"SP ul. Okružná.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hollstav, s.r.o. 26. Október 2014 26. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379271/content/321411/download","filename":"ponuka.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379250/content/321405/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk komisia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379256/content/321406/download","filename":"Z20141052_opt.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×