Obstarávanie

Ochranné a dezinfekčné pomôcky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
18140000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zabezpečenie dodania ochranných a dezinfekčných pomôcok pre osobnú ochranu a dezinfekciu z dôvodu šíriaceho sa vírusu COVID-19. Nákupom týchto pomôcok verejný obstarávateľ chce zabezpečiť zníženie rizika nákazy na minimum, ako i zvýšenie bezpečnosti nie len zamestnancov, ale aj verejnosti. Druh postupu: Priame rokovacie konanie v dôsledku mimoriadnej udalosti Odôvodnenie použitia postupu: V nadväznosti na neustále sa zvyšujúcu hrozbu ochorení a úmrtí obyvateľstva na COVID-19 vo svete a v rámci štátov Európskej únie, SŠHR SR iniciatívne pristúpila v súčinnosti najmä s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k predloženiu návrhu opatrenia na zabezpečenie riešenia možnej pandémie s dôrazom na epidémiu spôsobenú COVID-19. Verejný obstarávateľ zadáva zákazku podľa § 81 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 96 z 27. februára 2020 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 99 z 3. marca 2020. Súčasne dňa 11.3.2020 Vláda SR oznámila, že od nasledovného dňa bude na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia. Verejný obstarávateľ sa rozhodol pristúpiť k priamemu rokovaciemu konaniu po oslovení množstva relevantných dodávateľov, berúc do úvahy dramaticky a každým dňom sa znižujúce zásoby ochranných a dezinfekčných pomôcok. Verejný obstarávateľ musí vykonávať opatrenia na ochranu obyvateľov mesta, ako aj tých obyvateľov, ktorí využívajú jeho služby napr. v domovoch pre seniorov, domovoch sociálnych služieb, ktorí patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľov. Mesto vníma ako svoju povinnosť pomôcť aj ďalším poskytovateľom sociálnych služieb na jeho území (napr. ubytovne pre ľudí bez domova), keďže ide o miesta kde dochádza ku koncentrácii obyvateľov s potenciálom rýchlejšieho šírenia vírusu. Použiť riadne postupy VO v danom prípade neprichádzalo do úvahy aj vzhľadom na dátum potvrdenia vírusu u prvého pacienta na našom území a priebeh vývoja v ostatných krajinách, v ktorých bol potvrdený rýchly nárast počtu pacientov. Mesto sa preto rozhodlo vykonať čo najviac preventívnych opatrení v čo najkratšom čase. Uvedené ma veľký význam aj v snahe predísť panike a poskytnúť pokiaľ možno čo najviac istoty zamestnancom a obyvateľom mesta. Vzhľadom na túto mimoriadnu situáciu, kedy žiadna ponuka nie je záväzná viac ako pár hodín, verejný obstarávateľ v čase zasielania oznámenia nevie s určitosťou, či dodávateľ bude schopný dodať tovar v predpokladanom množstve. Oznámenie o zrušení verejného obstarávania: Verejný obstarávateľ v zmysle §57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) oznamuje, že ruší verejné obstarávanie na predmet zákazky Ochranné a dezinfekčné pomôcky, ktoré bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len vestník) č. 63/2020 pod označením 11723-ICT dňa 19.03.2020. Odôvodnenie zrušenia verejného obstarávania: Verejné obstarávanie bolo zrušené podľa §57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo; dodávateľ priameho rokovacieho konania spoločnosť TIMED s.r.o., nebol schopný plniť predmet zákazky v termíne a požadovaných druhoch tovarov. V súlade s §57 ods. 4 verejný obstarávateľ oznamuje, že zadávanie zákazky nebude predmetom opätovného uverejnenia.

Pri obstarávaní bolo použité priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie

Vyhlásené:
19. Marec 2020
Vestník:
63/2020
Predpoklad uzatvorenia v:
18. Marec 2020
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
546 774,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
TIMED, s.r.o.
IČO:
00602175

Odôvodnenie:

Druh postupu:

Podmienka použitia priameho rokovacieho konania: zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením

Vysvetlenie:

V nadväznosti na neustále sa zvyšujúcu hrozbu ochorení a úmrtí obyvateľstva na COVID-19 vo svete a v rámci štátov Európskej únie, SŠHR SR iniciatívne pristúpila v súčinnosti najmä s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k predloženiu návrhu opatrenia na zabezpečenie riešenia možnej pandémie s dôrazom na epidémiu spôsobenú COVID-19. Verejný obstarávateľ zadáva zákazku podľa § 81 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 96 z 27. februára 2020 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 99 z 3. marca 2020. Súčasne dňa 11.3.2020 Vláda SR oznámila, že od nasledovného dňa bude na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia. Verejný obstarávateľ sa rozhodol pristúpiť k priamemu rokovaciemu konaniu po oslovení množstva relevantných dodávateľov, berúc do úvahy dramaticky a každým dňom sa znižujúce zásoby ochranných a dezinfekčných pomôcok. Pokračovanie odôvodnenia sa nachádza v časti VI.3)

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×