Obstarávanie

Tréningový simulátor - vrátane servisu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
18 227,84
Konečná suma(Bez DPH):
11 758,95
Zaplatené:
64.51%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35112100-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celý predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Figurína pre nácvik KPR torzo dospelého so spätnou svetelnou väzbou na vykonávanú KPR ; figurína na nácvik KPR v prevedení torza modelu dospelého; figurína s realistickými anatomickými znakmi dospelého; spriechodnenie dýchacích ciest len pri správne prevedenými úkonmi nadvihnutia brady a záklonom hlavy; hlava figuríny prispôsobená na dýchanie z úst do úst; figurína musí mať zabudovanú optickú a akustickú spätnú väzbu na vykonané kompresie ; figurína musí mať zabudovanú optickú a akustickú spätnú väzbu na vykonanú ventiláciu; rozsvietenie segmentov na hlave len pri správnej hĺbke a frekvencie kompresií; rozsvietenie segmentov na krku len pri správnej hĺbke a frekvencie kompresií; rozsvietenie segmentov na hrudníku len pri správnej hĺbke a frekvencie kompresií; figurína musí umožniť vypnutie akustickej spätnej väzby na vykonávané kompresie ; ľahká hygiena figuríny a jednoduchá výmena spotrebných častí – pľúc a tváre; figurína je napájaná pomocou nenabíjateľnej alkalickej batérie; 2. Model torza dospelého pre nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest ; realistická anatómia a reakcia modelu pre nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest ; musí obsahovať simulovanú obštrukciu pre horné dýchacie cesty; uvoľnenie dýchacích ciest možné len pri správnom vykonaní manévru podľa Heimlicha; 3. Figurína pre nácvik KPR torzo dospelého na dýchanie z úst do úst s vyhodnotením KPR podľa Guidelines 2015; figurína na nácvik KPR v prevedení torza modelu dospelého; spriechodnenie dýchacích ciest len pri správne prevedenými úkonmi nadvihnutia brady a záklonom hlavy; hlava figuríny prispôsobená na dýchanie z úst do úst; figurína má zabudovanú rozdielnu akustickú spätnú väzbu na správnu a nadmerne vykonanú ventiláciu s možnosťou regulácie hlasitosti; možnosť simulovania rôzneho odporu hrudníka figuríny pri kompresiách použitím rôznych pružín simulujúcich rôzny odpor hrudníku; figurína musí umožňovať simulovať pulz na karotíde; vydychovaný vzduch z pľúc figuríny je zvedený mimo figurínu samostatnou vetvou dýchacieho okruhu; možnosť figurínu v budúcnosti doplniť o pripojiteľné ohybné končatiny s kĺbmi, ohybné končatiny s kĺbmi so simuláciou traumatických poranení, hornú končatinu na nácvik podávania IV terapie; ľahká hygiena figuríny a jednoduchá výmena spotrebných častí – pľúca a tváre; možnosť pripojenia minimálne troch rôznych typov externých zariadení na vyhodnocovanie KPR; možnosť pripojenia externých zariadení na vyhodnocovanie KPR prepojením pomocou kábla, bezdrôtovo funkciou Bluetooth, alebo Wi-Fi ; možnosť rozšírenia o modul defibrilácie pomocou „ostrého“ defibrilátora; figurína je napájaná pomocou nenabíjateľných alkalických batérii; figurína musí mať možnosť pripojenia stávajúcich trauma končatín; 3.1. Vyhodnocovací program k figuríne č. 3; vyhodnocovanie KPR pomocou vyhodnocovacieho tabletu v súlade platných Guidelines 2015; možnosť simultánneho pripojenia až 6 figurín; možnosť jednoduchej zmeny nastavenia jednotlivých parametrov pri zmene Guidelines, alebo podľa konkrétnych požiadaviek užívateľa; vyhodnocovací program automaticky detekuje či ide o figurínu dospelého alebo dojčaťa a automaticky prispôsobuje vyhodnotenie úkonov KPR podľa platných Guidelines 2015; program vyhodnocuje úspešnosť kompresií a ventilácie v percentách, nesprávnu polohu rúk pri kompresiách, správnu hĺbku kompresií a uvoľnenia hrudníka, frekvenciu kompresií, vyhodnocovanie tzv. no flow time a celkovú úspešnosť vykonanej resuscitácie závislú od kompresií, ventilácie a času nečinnosti s figurínou vyjadrenú v percentách ; samostatné priebežné vyhodnocovanie prevedených úkonov pre kompresie, ventiláciu a frekvenciu kompresií v reálnom čase vo forme samostatných kriviek pre každý úkon; záverečné percentuálne vyhodnotenie celkového priebehu KPR; prepojenie figuríny dospelého a PC s vyhodnocovacím programom bezdrôtovo a pomocou kábla; prepojenie figuríny dojčaťa a PC s vyhodnocovacím programom pomocou kábla; archivácia cvičení v databáze a možnosť vytlačenia prevedených cvičení spolu s menom cvičiaceho; vyhodnocovací program kompatibilný so stávajúcimi modelmi verejného obstarávateľa *; 4. Figurína celotelová pre nácvik KPR dieťaťa; figurína na nácvik KPR v prevedení celotelového modelu cca 5 ročného dieťaťa; figurína s realistickými anatomickými znakmi dieťaťa; spriechodnenie dýchacích ciest len pri správne prevedenými úkonmi nadvihnutia brady a záklonom hlavy; hlava figuríny prispôsobená na dýchanie z úst do úst; figurína musí umožňovať simulovať pulz na karotíde; ľahká hygiena figuríny a jednoduchá výmena spotrebných častí – pľúc a tváre; súčasťou musí byť externé zariadenie na vyhodnocovanie KPR pripojené k figuríne pomocou kábla; figurína dieťaťa obsahuje vyhodnocovací panel, na ktorom je indikovaná pozícia rúk pri kompresiách a hĺbka kompresií, objem ventilácie, distenzia žalúdka.; vyhodnocovanie úkonov je odlíšené farebnými kontrolkami – systém semafor – (červené kontrolky znázorňujú chybné úkony, zelené správne úkony). ; figurína je napájaná pomocou nenabíjateľných alkalických batérií z vyhodnocovacieho panelu; možnosť rozšírenia o modul umožňujúci nácvik záchrany topiaceho; možnosť rozšírenia o modul na nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest ; 5. Figurína celotelová pre nácvik KPR dojčaťa s vyhodnotením KPR podľa Guidelines 2015; figurína na nácvik KPR v prevedení celotelového modelu dojčaťa; figurína s realistickými anatomickými znakmi dojčaťa; spriechodnenie dýchacích ciest len pri správne prevedenými úkonmi nadvihnutia brady a záklonom hlavy; hlava figuríny prispôsobená na dýchanie z úst do úst; figurína má zabudovanú rozdielnu akustickú spätnú väzbu na správnu a nadmerne vykonanú ventiláciu s možnosťou regulácie hlasitosti; figurína musí umožňovať simulovať pulz na karotíde; ľahká hygiena figuríny a jednoduchá výmena spotrebných častí – pľúc a tváre; možnosť pripojenia minimálne troch typov externých zariadení na vyhodnocovanie KPR; možnosť pripojenia externých zariadení na vyhodnocovanie KPR prepojením pomocou kábla ; figurína je napájaná pomocou nenabíjateľnej alkalickej batérie; 5.1 Vyhodnocovací program k figuríne č. 5; vyhodnocovanie KPR pomocou vyhodnocovacieho zariadenia v súlade platných Guidelines 2015; možnosť simultánneho pripojenia až 6 figurín; možnosť jednoduchej zmeny nastavenia jednotlivých parametrov pri zmene Guidelines, alebo podľa konkrétnych požiadaviek užívateľa; vyhodnocovací program automaticky detekuje či ide o figurínu dospelého alebo dojčaťa a automaticky prispôsobuje vyhodnotenie úkonov KPR podľa platných Guidelines 2015; program vyhodnocuje úspešnosť kompresií a ventilácie v percentách, nesprávnu polohu rúk pri kompresiách, správnu hĺbku kompresií a uvoľnenia hrudníka, frekvenciu kompresií, vyhodnocovanie tzv. no flow time a celkovú úspešnosť vykonanej resuscitácie závislú od kompresií, ventilácie a času nečinnosti s figurínou vyjadrenú v percentách ; samostatné priebežné vyhodnocovanie prevedených úkonov pre kompresie, ventiláciu a frekvenciu kompresií v reálnom čase vo forme samostatných kriviek pre každý úkon; záverečné percentuálne vyhodnotenie celkového priebehu KPR; prepojenie figuríny a PC s vyhodnocovacím programom a pomocou kábla; archivácia cvičení v databáze a možnosť vytlačenia prevedených cvičení; vyhodnocovací program kompatibilný so stávajúcimi modelmi pre nácvik KPR dospelého na dýchanie z úst do úst; 6. Vyhodnocovací program k pôvodným figurínam (len program); Vyhodnocovanie KPR pomocou vyhodnocovacieho tabletu v súlade platných Guidelines 2015; Možnosť simultánneho pripojenia až 6 figurín; Možnosť jednoduchej zmeny nastavenia jednotlivých parametrov pri zmene Guidelines, alebo podľa konkrétnych požiadaviek užívateľa; Vyhodnocovací program automaticky detekuje či ide o figurínu dospelého alebo dojčaťa a automaticky prispôsobuje vyhodnotenie úkonov KPR podľa platných Guidelines 2015; Program vyhodnocuje úspešnosť kompresií a ventilácie v percentách, nesprávnu polohu rúk pri kompresiách, správnu hĺbku kompresií a uvoľnenia hrudníka, frekvenciu kompresií, vyhodnocovanie tzv. no flow time a celkovú úspešnosť vykonanej resuscitácie závislú od kompresií, ventilácie a času nečinnosti s figurínou vyjadrenú v percentách ; Samostatné priebežné vyhodnocovanie prevedených úkonov pre kompresie, ventiláciu a frekvenciu kompresií v reálnom čase vo forme samostatných kriviek pre každý úkon; Záverečné percentuálne vyhodnotenie celkového priebehu KPR; Prepojenie figuríny dospelého a PC s vyhodnocovacím programom bezdrôtovo - pomocou adaptéra a pomocou kábla; Prepojenie figuríny dojčaťa a PC s vyhodnocovacím programom pomocou kábla; Archivácia cvičení v databáze a možnosť vytlačenia prevedených cvičení; Vyhodnocovací program kompatibilný so stávajúcimi modelmi verejného obstarávateľa; 7. Modul pre zmenu srdcového rytmu k AED Zoll; Modul zmeny srdcového rytmu pri nácviku KPR s použitím AED musí mať možnosť nastavenia rôznych rytmov a po podaní výboja pohltiť defibriláčný výboj.; 8. Nabíjačka na monočlánky k AED; Nabíjačka s monočlánkami 10 ks CR123A LI-ION500 Li-Ion 3V 500mAh k AED

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: * Vyhodnocovacieho programu pre resuscitačné figuríny musí byť kompatibilný s figurínami typu Resusci Anne 32002540 a Resusci Anne – D 32002533., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Figurína pre nácvik KPR torzo dospelého so spätnou svetelnou väzbou na vykonávanú KPR , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Model torza dospelého pre nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Figurína pre nácvik KPR torzo dospelého na dýchanie z úst do úst s vyhodnotením KPR podľa Guidelines 2015, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Figurína celotelová pre nácvik KPR dieťaťa, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Figurína celotelová pre nácvik KPR dojčaťa s vyhodnotením KPR podľa Guidelines 2015, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vyhodnocovací program pre pôvodné figuríny, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: Modul pre zmenu srdcového rytmu k AED Zoll, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Nabíjačka na monočlánky k AED, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNOTECH, spol. s r.o. 2 14 110,75 20% EUR 27. Apríl 2017 136544

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×