Vyhlásené obstarávanie

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť – pokračovanie V3 Solinky.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinská teplárenská, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 449 021,91
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232140-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
29. November 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
10. Január 2020
Dátum otvárania ponúk:
10. Január 2020
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie sprístupnenie elektronických ponúk je verejné. Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť štatutárny zástupca uchádzača alebo osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom uchádzača. Po otváraní ponúk obstarávateľ vyhotoví Zápisnicu. Obstarávateľ zašle v lehote najneskôr do piatich dní Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zákazka Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť, pokračovanie V2 Mesto rieši zmenu teplonosnej látky z pary na horúcu vodu, a to od bodu č. 17, kde v existujúcej šachte HV2 - Š22 budú v rámci zákazky Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť - pokračovanie V3 Solinky realizované armatúry DN 300 na prívodnom a vratnom potrubí, od ktorých začína realizácia predmetu zákazky, po šachtu HV2 - Š15 pri OC Aupark (situačná schéma rozvodov je prílohou č. 7 súťažných podkladov), s príslušnými odbočkami, čo si vyžiada výmenu potrubného rozvodu s klasickou izoláciou za predizolovaný potrubný rozvod (ďalej aj len HV napájač). HV napájač bude v šachte pri OC Aupark ukončený klenutým dnom a rovnako tak aj nadväzujúci parný a kondenzátny rozvod vetvy Mesto. Cieľom uskutočnenia zákazky je znížiť tepelné straty v rozvodoch, skvalitniť dodávku tepla a znížiť poruchovosť. HV napájač a tepelné prípojky budú vybavené systémom pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizácia porúch), ktorý bude nadväzovať na systém realizovaný v rámci zákazky Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť - pokračovanie V3 Solinky, s pripojením v bode č. 17 (systémy musia byť kompatibilné). Súbežne s potrubným vedením HV napájača budú vo výkope položené HDPE multirúra DN 50/7x12 pre optický kábel a redundantná multirúra DN 40/4x12 od bodu č. 17 až do jednotlivých objektov pripojených na CZT; bude dodaná (všetky pasívne a aktívne komunikačné súčasti), namontovaná a oživená optická sieť. Multirúry budú farebne rozlíšené.

Doplňujúce informácie

VI.3.1. Obstarávateľ bude postup zadávania zákazky realizovať elektronicky prostredníctvom certifikovaného elektronického nástroja Evoservis na adrese www.evoservis.sk. Záujemca sa zaregistruje do systému elektronického verejného obstarávania Evoservis na adrese www.evoservis.sk. Po korektnom zaregistrovaní bude na jeho zadaný email zaslaný vygenerovaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu prostredníctvom systému Evoservis. Predloženie žiadosti o vysvetlenie: elektronicky prostredníctvom systému Evoservis na internetovej stránke https://www.evoservis.sk resp. záujemca môže komunikovať s obstarávateľom priamo v systéme Evoservis cez komunikačné rozhranie. Komunikácia a výmena informácií medzi obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami bude prebiehať elektronicky podľa § 20 ods. 1, okrem § 50 zákona o VO - posielanie oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa zákona o VO na uverejnenie publikačnému úradu a úradu a uverejňovania informácií a dokumentov v profile obstarávateľa na portáli UVO - http//www.uvo.gov.sk/profily. Súťažné podklady (SP) budú poskytované v elektronickej forme v systéme Evoservis. Neobmedzený prístup k SP získa každý záujemca bezplatným zaregistrovaním sa v systéme Evoservis, na stránke: https://www.evoservis.sk. VI.3.2 Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla Úradu (www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na:http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument vlastnoručne podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou. VI.3.3 V prípade skupiny dodávateľov všetci členovia skupiny predložia vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. VI.3.4 Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto postupu zadávania zákazky, bude povinný: a) ak využije pre plnenie subdodávateľov, uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s §41 ods. 3 zákona o VO, b) mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom o VO; táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov podľa § 56 ods. 2 a 16 zákona. V prípade, že úspešný uchádzač v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 4 až 9 zákona, ak bol na uzavretie zmluvy/RD písomne vyzvaný, nepredloží doklady a/alebo dokumenty uvedené v tomto bode, resp. nebude mať úspešný uchádzač alebo jeho subdodávatelia podľa § 56 ods. 2 a 16 zákona v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom, obstarávateľ to bude považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti a bude postupovať podľa príslušných ustanovení zákona o VO. VI.3.5 V rámci zákazky musia byť jednotlivé úseky horúcovodného napájača a príslušné tepelné prípojky realizované tak, aby prerušenie dodávky tepla z dôvodu realizácie príslušného úseku predmetu zákazky netrvalo viac ako čas vyplývajúci z harmonogramu, ktorý je prílohou súťažných podkladov. VI.3.6 Obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky na viacero častí z dôvodu nevyhnutnosti riadenia stavby 1 generálnym dodávateľom vo väzbe na časovú náročnosť a nadväznosť jednotlivých úsekov celého diela. VI.3.7 Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. VI.3.8 Toto obstarávanie nie je zelené VO, ani VO zamerané na sociálne aspekty a ani obstarávanie inovácií.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×